GENETIKA AUTOIMUNOSNIH BOLESTI - digre.pmf.unizg.hr/4703/1/Zavrni seminar_ Maja Fabijani‡.pdfSEMINARSKI RAD Maja Fabijani‡ Preddiplomski studij molekularne biologije

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of GENETIKA AUTOIMUNOSNIH BOLESTI - digre.pmf.unizg.hr/4703/1/Zavrni seminar_ Maja...

 • 1

  SVEUILITE U ZAGREBU

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET

  BIOLOKI ODSJEK

  GENETIKA AUTOIMUNOSNIH BOLESTI

  GENETICS OF AUTOIMMUNE DISEASES

  SEMINARSKI RAD

  Maja Fabijani

  Preddiplomski studij molekularne biologije

  (Undergraduate study of molecular biology)

  Mentor: prof.dr.sc. Nada Oroli

  Zagreb, 2015.

 • 2

  Sadraj

  1. UVOD .................................................................................................................................... 1

  2. OPENITO O GENETICI AUTOIMUNOSNIH BOLESTI ................................................ 2

  2.1. IMUNOSNE KOMPONENTE KLJUNE U RAZVOJU AUTOIMUNOSNIH

  BOLESTI ............................................................................................................................... 3

  2.1.1. KOMPLEMENT ...................................................................................................... 3

  2.1.2. CITOKINI I KEMOKINI ......................................................................................... 3

  3. ORGAN-SPECIFINE AUTOIMUNOSNE BOLESTI I NJIHOVA GENETIKA

  PODLOGA ................................................................................................................................ 4

  3.1. HASHIMOTOV TIROIDITIS ........................................................................................ 4

  3.2. MIASTENIJA GRAVIS ................................................................................................. 6

  3.3. DIJABETES MELLITUS TIP 1 ..................................................................................... 8

  4. SUSTAVNE AUTOIMUNOSNE BOLESTI I NJIHOVA GENETIKA PODLOGA ....... 9

  4.1. SISTEMSKI ERITEMATOZNI LUPUS ........................................................................ 9

  4.2. REUMATOIDNI ARTRITIS ........................................................................................ 11

  4.3. MULTIPLA SKLEROZA ............................................................................................. 12

  5. STATISTIKA ISTRAIVANJA NA RAZINI GENOMA .............................................. 13

  6. UTJECAJ OKOLINIH IMBENIKA ............................................................................... 14

  7. ZAKLJUAK ...................................................................................................................... 15

  8. LITERATURA .................................................................................................................... 15

  9. SAETAK ........................................................................................................................... 18

 • 1

  1. UVOD

  Autoimunost je nepoeljna pojava imunoreagiranja na vlastite antigene. Organizam

  reagira na vlastite antigene kao da su strani i dolazi do prekida prirodne imunotolerancije

  (Andreis i sur., 2010). U normalnim uvjetima organizam ima zatitne mehanizme od

  potencijalnih limfocita koji reagiraju na vlastito. Do 1960-tih godina mislilo se kako se svi

  autoreaktivni limfociti eliminiraju za vrijeme svog razvoja i da nemogunost organizma da

  ukloni te limfocite dovodi do autoimunosnih bolesti. Od 1970-tih niz eksperimenata je

  pokazao kako kod autoimunosnih bolesti ne dolazi do uklanjanja svih autoreaktivnih

  limfocita tijekom sazrijevanja. Pokazalo se kako zdravi pojedinci posjeduju zrele

  autoreaktivne limfocite te da prisutnost tih limfocita ne rezultira pojavom autoimunosnih

  bolesti i da njihova reaktivnost u zdravim jedinkama je regulirana kroz klonalnu anergiju

  (nemogunost odgovaranja na antigene imunoreakcijom) i klonsku supresiju. Pogreni signali

  u regulaciji mogu dovesti do aktivacije autoreaktivnih klonova T ili B stanica te potai

  humoralni ili stanini odgovor na vlastite antigene i uzrokovati ozbiljna oteenja na

  stanicama ili organima, ponekad i sa fatalnim posljedicama (Kuby, 1997).

  Procjenjuje se kako autoimunosne bolesti pogaaju 5-8% populacije te da je postotak

  jo vei, ali poremeaji nisu prepoznati ili dokumentirani kao autoimunosni. Takoer, 75%

  oboljelih su ene. Neke od bolesti se ee javljaju u mlaoj dobi, npr. dijabetes mellitus tip

  1, sistemski eritematozni lupus, dok su skleroderma i pemfigus vulgaris ei kod odraslih

  (Bolon, 2012).

  Autoimunosne bolesti se meusobno jako razlikuju, a ista bolest kod razliitih

  pojedinaca moe pokazivati razliite simptome (Bolon, 2012). Stoga se autoimunosne bolesti

  samo grubo dijele u dvije glavne kategorije (i to prema nainu na koji utjeu na organe):

  organ-specifine i organ-nespecifine bolesti. Meutim danas se sve vie govori o spektru

  autoimunosnih bolesti jer je bolesti teko potpuno razdvojiti na organ-specifine i organ-

  nespecifine, upravo zbog njihovih razliitih pojavnosti kod razliitih ljudi (Andreis i sur.,

  2010). Barem jedna autoimunosna bolest je otkrivena za svaki organ i tkivo u organizmu

  (Bolon, 2012).

  Kod organ-specifinih autoimunosnih bolesti, imunosni odgovor je usmjeren samo

  prema jednom organu i simptomi bolesti su vezani samo za taj organ (ali dakako utjeu na

  njegovo djelovanje i samim time moe utjecati na sve procese u organizmu koje taj organ

  regulira). Stanice organa mogu biti izravno napadnute humoralnim ili staninim

  mehanizmima, a alternativno, mogue je da doe do blokiranja funkcije organa preko

  autoprotutijela (npr. blokiranjem nekog vanog receptora) (Kuby, 1997).

  Kod organ-nespecifinih ili, drugim imenom, sustavnih bolesti, autoimunosni

  odgovor je usmjeren prema veem broju antigena i ukljuuje nekoliko tkiva i organa. Kod tih

  bolesti se radi o cjelokupnom poremeaju imunosne regulacije koja rezultira hiperaktivnim T

  i B stanicama koje tada oteuju vie tipova tkiva i razliite organe. Oteenja tkiva nisu

 • 2

  lokalizirana nego su proirena po cijelom tijelu i do njih dolazi zbog izravnih oteenja

  autoprotutijelima ili zbog nakupljanja imunokompleksa (Kuby, 1997).

  Istraivanja provedena u posljednjih dvadeset godina pokazala su kako se odreene

  autoimunosne bolesti nasljeuju zajedno (npr. reumatoidni artritis i sistemski eritematozni

  lupus) to ukazuje na injenicu da genetska podloga igra veliku ulogu u patogenezi

  autoimunosnih bolesti. S druge strane, pokazano je i kako odreene autoimunosne bolesti

  spreavaju razvoj drugih (npr. multipla skleroza spreava razvoj reumatoidnog artritisa)

  Uoeno je i da lanovi nekih obitelji imaju genetsku predispoziciju razvoja autoimunosnih

  bolesti (Bolon, 2012).

  Okolini imbenici kao to su kemijski zagaivai okolia, preveliko koritenje

  lijekova kao i kronina izloenost hormonalnim stimulacijama (stres) mogu biti potencijalni

  uzronici autoimunosnih bolesti. Dodatno objanjenje su i smanjena izloenost mikrobnim

  antigenima i poboljana higijena to je dovelo do toga da se stanice imunosnog sustava

  usmjere na vlastite antigene (Bolon, 2012). Naravno, promjene vanjskih imbenika utjeu i

  na genom i na epigenetike modifikacije gena.

  Upravo zbog razliitosti, a istovremeno i slinosti autoimunosnih bolesti, njihovih

  meudjelovanja, pojave da se neke od njih nasljeuju kao vezani geni, pojave da se neke od

  njih ee javljaju unutar obitelji i stvaraju predispoziciju za nastanak novih, a takoer i

  injenice da neke autoimunosne bolesti iskljuuju jedna drugu, vano je dobro razumjeti

  njihovu genetiku podlogu. Najee je upravo aktivnost, odnosno neaktivnost odreenih

  gena uzrok da se javljaju autoimunosne bolesti. Zbog toga e biti lake razumjeti ih ako se

  dobro proui i shvati njihova genetika podloga.

  2. OPENITO O GENETICI AUTOIMUNOSNIH BOLESTI

  Za sada nije jasno to uzrokuje prve autoimune reakcije, okolini i genetiki

  imbenici igraju veliku ulogu zbog utjecaja na brojne gene koji su ukljueni u imunosnu

  reakciju (predoavanje antigena, aktivacija limfocita B i T, signalizacija citokinima, signalni

  putevi koji reguliraju uroenu imunost i odgovor na mikrobe...). Kod nekih autoimnosnih

  bolesti geni kljuni za razvoj tih bolesti se poklapaju to znai da isti imunosni mehanizmi su

  odgovorni za razvoj razliitih autoimunosnih bolesti koje pokazuju sasvim razliite simptome

  (Feero i sur., 2011).

  Veliki napredak u istraivanju genetike autoimunosnih bolesti je postignut s poetkom

  istraivanja na razini genoma (GWAS); usporedba genoma bolesnih i zdravih jedinki

  omoguiti e otkrivanje kljunih gena u razvoju odreene bolesti. Brojna istraivanja ukazuju

  na lokuse povezane s razvojem vie autoimunosnih bolesti kroz poremeaj funkcionalnih

  unutarstaninih signalnih puteva koji dovode do aktivacije limfocita B i T, ekspresije citokina

  i citokinskih receptora kao i pojaane aktivacije uroene imunosti. Potrebno je naglasiti kako

 • 3

  geni unutar MHC kompleksa imaju najvei genetiki uinak u razvoju autoimunosnih bolesti.

  Meutim, genetika otkria predlau vie razliitih hipoteza o mutacijama razliitih gena koje

  mogu utjecati na razvoj odreene autoimune bolesti (Feero i sur., 2011).

  2.1. IMUNOSNE KOMPONENTE KLJUNE U RAZVOJU

  AUTOIMUNOSNIH BOLESTI

  2.1.1. KOMPLEMENT

  Komplementski sustav je sustav tridesetak spojeva, preteno enzima, u izvanstaninoj

  tekuini, koji se kaskadno aktivira u humoralnoj imunosti, nekim oblicima preosjetljivosti i

  autoimunosnih bolesti. Komponete komplementa u kaskadnom slijedu reakcija (dolazi do

  amplifikacije signala) ubijaju stanice i pridonose aktivaciji obrambenih me