Click here to load reader

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2006. god. SADRŽAJ TEKST: 1

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA ...

 • URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o.

  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

  GRADA VARAŽDINA

  Zagreb, prosinac 2006.

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA

  Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2006. god.

  ELABORAT: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA NARUČITELJ: GRAD VARAŽDIN IZVRŠITELJ: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. RUKOVODITELJ ORG. JEDINICE I.: ZORAN HEBAR, dipl.ing.arh. KOORDINATOR PLANA: ZORAN HEBAR, dipl.ing.arh. STRUČNI TIM U IZRADI PLANA: NADA BAKULA, dipl.oecc. ĐURĐICA ČONČ, tehn. crtač SLOBODAN ĐURKOVIĆ, dipl.ing.prom. ZORAN HEBAR, dipl.ing.arh. GORAN IZETBEGOVIĆ, dipl.ing.prom. DOMAGOJ LOVAS, dipl.ing.arh. LJERKA MIŠANOVIĆ, dipl.ing.arh. MIROSLAV ŠRENG, građ.tehn. DAMIR PAVIŠIĆ, dipl.ing.arh.

  DAVOR HORVAT, dipl.ing.stroj. MIROSLAV MEŠTRIĆ, tehn. ČEDOMIL VLAHOVIĆ, dipl.ing.građ. MLADEN POLJAK, dipl.ing.el. B. PREMUŽIĆ, dipl.ing.građ.

  S. VINCEK, dipl.ing.građ. FOTOGRAFIJE: MIROSLAV ŠRENG, građ.tehn. OBRADA TEKSTA: VIŠNJA ŽUGAJ, stenodaktilograf DIREKTOR Zagreb, prosinac 2006. godine LUKA ŠULENTIĆ, dipl.ing.arh.

 • Županija: Grad:

  Varaždinska Varaždin

  Naziv prostornog plana:

  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA

  Naziv priloga: TEKSTUALNI DIO PLANA

  Program mjera za unapređenje stanja u prostoru: Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 2/01

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 1/07

  Javna rasprava objavljena je: 23. 11. - 23. 12. 2005.

  Javni uvid održan je: 28. i 30. studenog, 05., 07. i 12. prosinca 2005.

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  MARIJAN BAKULIĆ, dipl.prav.

  Suglasnost na plan prema čl. 24. i 26b. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) 1. Ured Državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Klasa: 350-02/06-01/25, Urbroj: 2186-05-02-06-3, 02.11.2006. 2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu Klasa: 350-02/01-01/07, Urbroj: 532-04-11/1-06-34, 27.11.2006. 3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša Klasa: 350-02/06-01/75, Urbroj: 512M3-020202-06-7, 13.11.2006. 4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Varaždinska Klasa: 350-02/01-01/20, Urbroj: 511-14-04/7-5839/2-2006. MI, 24.11.2006. Pravna osoba koja je izradila plan: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Britanski trg 12

  Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba:

  LUKA ŠULENTIĆ, dipl.ing.arh.

  Koordinator izrade Plana: ZORAN HEBAR, dipl.ing.arh.

  Stručni tim Urbanističkog zavoda grada Zagreba u izradi plana: 1. ZORAN HEBAR, dipl.ing.arh. 2. SLOBODAN ĐURKOVIĆ, dipl.ing.prom. 3. GORAN IZETBEGOVIĆ, dipl.ing.prom. 4. DOMAGOJ LOVAS, dipl.ing.arh. 5. NADA BAKULA, dipl.oecc., ing.građ. 6. LJERKA MIŠANOVIĆ, dipl.ing.arh. 7. MIROSLAV ŠRENG, građ.tehn. 8. ĐURĐICA ČONČ, tehn.crtač

  9. IVAN ŠULENTIĆ, aps.arh. 10. DAMIR PAVIŠIĆ, dipl.ing.arh. 11. DAVOR HORVAT, dipl.ing.stroj. 12. MIROSLAV MEŠTRIĆ, tehn. 13. ČEDOMIL VLAHOVIĆ, dipl.ing.građ. 14. MLADEN POLJAK, dipl.ing.el. 15. B. PREMUŽIĆ, dipl.ing.građ. 16. S. VINCEK, dipl.ing.građ.

  Pečat Gradskog vijeća: Predsjednica Gradskog vijeća:

  DUBRAVKA KANOTI, dipl.oecc.

  Istovjetnost ovog Plana s izvornikom ovjerava:

  Pečat nadležnog tijela:

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA

  Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2006. god.

  SADRŽAJ

  TEKST:

  1. POLAZIŠTA ..............................................................................................................................1 1.0. UVOD........................................................................................................................................1 1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja grada Varaždina u odnosu na prostor i

  sustave varaždinske županije i države .....................................................................................2 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru ..........................................................................................2 1.1.1.1. Obilježja postojeće namjene prostora.....................................................................................11 1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke..................................................................................15 1.1.2.1. Zemljopisni položaj i prometne pogodnosti.............................................................................15 1.1.2.2. Osobitosti varaždinskog prostora............................................................................................16 1.1.2.3. Prirodni resursi ........................................................................................................................16 1.1.2.4. Zaštićeni i drugi osobito vrijedni dijelovi prirode .....................................................................17 1.1.2.5. Spomenička baština................................................................................................................18 1.1.3. Obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih

  planova....................................................................................................................................18 1.1.3.a. Prostorni plan varaždinske županije .......................................................................................18 1.1.3.b. Prostorni plan uređenja Grada Varaždina ..............................................................................19 1.1.3.c. Ocjena postojećeg Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina ..................................19 1.1.3.d. Detaljniji urbanistički planovi ...................................................................................................20 1.1.3.e. Studija razvitka prometnog sustava grada Varaždina ............................................................21 1.1.3.f. Građevinsko-tehnička studija Zagorske brze ceste................................................................22 1.1.3.g. Demografska studija Grada Varaždina...................................................................................22 1.1.3.h. Konzervatorska studija za GUP Varaždin...............................................................................23 1.1.3.i. Karta buke prometa ................................................................................................................23 1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i

  gospodarske podatke te prostorne pokazatelje ......................................................................23 2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA GRADA VARAŽDINA............................24 2.1. Ciljevi prostornog razvitka županijskog i Gradskog značaja...................................................24 2.1.1. Značaj posebnih funkcija grada ..............................................................................................25 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture ..............................................................................25 2.1.2.1. Turizam ...................................................................................................................................26 2.1.3. Infrastrukturna opremljenost ...................................................................................................26 2.1.4. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša.......................................................29 2.2. Ciljevi prostornog uređenja grada...........................................................................................30 2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj

  stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina ................................................31

  2.2.1.1. Zaštita slike grada...................................................................................................................32 2.2.2. Unapređenje uređenja grada i komunalne infrastrukture .......................................................32 2.2.2.1. Prometna i komunalna infrastruktura......................................................................................33 2.2.2.2. Telekomunikacije ....................................................................................................................34 2.2.2.3. Energetika ...............................................................................................................................34 2.2.2.4. Vodoopskrba...........................................................................................................................35 2.2.2.5. Odvodnja.................................................................................................................................35 2.2.2.6. Groblja.....................................................................................................................................35 2.2.2.7. Gospodarenje otpadom .............................

Search related