of 42/42
Funkcje Modularyzacja : program główny , funkcje Funkcje : obliczające wartość nie obliczające wartości Niedozwolone : zagnieżdżanie wywoływanie niezadeklarowanych ( deklaracje i definicje )

Funkcje Modularyzacja : program główny , funkcje Funkcje : obliczające wartość

 • View
  50

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Funkcje Modularyzacja : program główny , funkcje Funkcje : obliczające wartość nie obliczające wartości Niedozwolone : zagnieżdżanie wywoływanie niezadeklarowanych ( deklaracje i definicje ). Deklaracja funkcji - PowerPoint PPT Presentation

Text of Funkcje Modularyzacja : program główny , funkcje Funkcje : obliczające wartość

 • FunkcjeModularyzacja : program gwny , funkcje

  Funkcje : obliczajce warto nie obliczajce wartociNiedozwolone : zagniedanie wywoywanie niezadeklarowanych ( deklaracje i definicje )

 • Deklaracja funkcji typ identyfikator_funkcji (lista_argumentw_formalnych );typ wartoci funkcji : liczbowy, wskanikowy, referencyjny, strukturowysygnatura funkcji : liczba i typy argumentw formalnych argument_formalny : typ identyfikator

  int f1( int x, int y );

 • float wartosc( float cena, int liczba );char* odpowiedz ( char *pytanie );

  double alfa( double x1, x2 ); // bdmax( int k, int l ); // typ domylny int // przestarzae

  void druk( char *napis ); // bez wyniku

 • Definicja funkcjityp identyfikator_funkcji (lista_argumentw_formalnych ){ blok }blok : cig deklaracji, definicji i instrukcji wykonywany : do koca bloku do instrukcji returnargument_formalny : typ identyfikator

 • float sqr( float x ){ return x * x ;}

  void max( int *m, int a, int b ){ *m = a > b ? a : b ;} // return;

  void DrukujWynik ( float x ){printf ( "\nWynik : %10.2f" , x);}

 • int split( char *S, char *D1, char *D2 ){ int licz_S = 0 ;// zmienna lokalna while ( *S ) { if ( licz_S & 0x01 ) *D2++ = *S++; else *D1++ = *S++; licz_S++; } *D1 = *D2 = 0; return licz_S;}

 • Wywoanie funkcjiidentyfikator_funkcji ( lista_argumentw_aktualnych )argument_aktualny : wyraenie a = 1 + sqr( 1.25 ); // w wyraeniu max( &lepsza, cena_1, cena_2 ); // instrukcja sqr(3 + b * d ); DrukujWynik ((sqrt(delta) - 4 * a * c ) / ( 2 * a ) ) ; printf( "\n%d\t%d\n", a + 2, a - 1 );

 • Powizanie argumentw aktualnych i formalnychint Funa ( int a, int b, int c ){if ( a > 3 * b 1)return c + 2;elsereturn c * c + 1;}int k, r; // .........int x = Funa (12, k + 4, r - 3);// a = 12, b = k + 4, c = r - 3

 • Przekazywanie argumentw do funkcjizgodny typ argumentu formalnego i aktualnego : typy identyczne moliwa konwersja

 • long suma( long x ){ return x + 1000; }suma(3); // poprawnie int -> longsuma(1543443L); // poprawnie bez konwersjisuma(17.8); // ryzykownie double -> longsuma('A'); // poprawnie char -> longsuma("ALA"); // bd, konwersja niemoliwa

 • int oblicz( float *wf );int *wi;oblicz( wi ); // bd, nieodpowiedni wskanikoblicz (( float*) wi); // poprawnie, ryzykownie

 • Sposoby przekazywania argumentw

  przekazywanie wartoci przekazywanie wskanika przekazywanie referencji

 • void D2V ( int n ) // przekazywanie wartoci{ n = n + 2; // krok 2}int a = 5;D2V ( a ); // krok 1

 • void D2P( int *n )// przekazywanie wskanika{ *n = *n + 2; // krok 2}int a = 5;D2P( &a ); // krok 1

 • void D2R(int& n) // przekazywanie referencji{ n = n + 2; // krok 2}int a = 5;D2R( a ); // krok 1

 • long b = 5;D2R( b ); // krok 1

  program gwny funkcja D2R

  b tt n

  55&57&krok 1

  krok 2

 • struct Konto{long numer;long suma;}void Wplata ( Konto kk, long kwota){kk.suma += kwota;}Konto AB = { 84404, 0 };Wplata ( AB, 3285 ); // AB.suma == ?

 • Konto Wplata ( Konto kk, long kwota){kk.suma += kwota;return kk;}AB = Wplata ( AB, 3285 ); // AB.suma == 3285

  Argument stayfloat PoleKola(const float *lpi, float *pr){*lpi = 2.5;// bd ... }Podatek, ONP, SumIloFun

 • Tablice jako argumenty funkcji Tablice jednowymiaroweint FT(int *);// deklaracjeint FT(int[ ]);int FT(int[10]);int FT(int *T) { ... }// definicjeint FT(int T[ ]) { ... }int FT(int T[10]) { ... }// T [ 3 ] // T + 3 * sizeof ( int )

 • void ZAP1( int T[100] ){ for ( int i = 0; i < 100; ++i ) T[ i ] = i;}//int ALFA[15];ZAP1 ( ALFA ) ;// zapis + niszczenieint BETA[100];ZAP1 ( &BETA [0] );// zapis caej tablicyint GAMMA[150];ZAP1 ( GAMMA );// zapis 2/3 tablicy

 • void ZAP2(int T[ ], int rozmiar){ for ( int i = 0; i < rozmiar; ++i ) T[i] = i;}

 • Tablice wielowymiarowe wszystkie wymiary tablicy, poza najstarszym ( pierwszym od lewej )void ZAP3( float TT[ ][10], int wierszy ){ for (int i = 0; i < wierszy; ++i) for (int j = 0; j < 10; ++j) TT[i][j] = i + j;}// TT [ 3 ] [ 5 ]// TT + 3 * 10 * sizeof ( float ) + 5 * sizeof ( float )TabDem,EwTelFun

 • Wartoci domylne argumentw funkcjifloat SUM3(float x, float y = 2.5, float z = 3.5){ return x + y + z; }float a, b, c;SUM3( a, b, c ); // a + b + cSUM3( a, b ); // a + b + 3.5SUM3( a ); // a + 2.5 + 3.5SUM3( ); // bdSUM3( a, ,c ); // bd

 • long Dotacja( const char *Osoba, long Kwota = 100 );long Dotacja (const char *Osoba = "Jan Kowalski" , long Kwota ){ ......... }void F1 (int = 8, int, int = 5, long = 3);void F1 (int x, int y = 4, int z, long g ){ ......... }

 • Funkcje rekurencyjnen * ( n - 2 ) * ( n - 4 ) * ... // > 0int IR ( int n ){ return n 0 ) { s *= n; n -= 2; } return s; }

 • Podprogramy wstawianeinline double WB(double x, double y, double z){ return x > y ? z : x;}

  Hash

 • Wskaniki funkcjiint ( *pf )( int, int ); // typ wyniku i sygnatura

  int Ki( int x, int y ){ return (x + y) * (x + 2 * y);}long Kl( int x, int y ){ return (long)(x + 3 * y) * (x - y);}pf = Ki; // poprawniepf = & Ki; // poprawniepf = Kl; // bd, nieodpowiedni wskanik

 • void bubbleSort ( float T[ ], int n ) { ... }void mergeSort ( float T[ ], int n ) { ... }void heapSort ( float T[ ], int n ) { ... }void ( *wS )( float[ ], int ) = bubbleSort;void ( *nS )( float[ ], int ) ;

  nS = wS;float TAB[ 150 ];wS ( TAB, 150 );( *nS )( TAB, 150 );/* rwnowane wywoania funkcji bubbleSort */

 • Tablice wskanikw funkcjiint fA(double x) { ... }int fB(double y) { ... }int fC(double z) { ... }int ( *fX [3] )( double ) = { fA, fB };fX[2] = fC;fX[1]( 37.18 );// wywoanie

 • int ( *Test [10] )( char* ) = { ...... };int Wyniki [10];char* Napisy[10];for (int i = 0; i < 10; ++i ) Wyniki[i] = Test[i] ( Napisy[i] );////typedef int ( *PF )( float, float );int Fun( float a, float b ) { ... }PF f1, f2 = Fun;PF Tfun[15];

 • Wskanik funkcji jako argument funkcjivoid Sort( float[ ], int, void (*) ( float[ ], int ) = mergeSort );void Sort(float TAB[ ], int rozmiar, void (*fS) (float[ ], int) ){ ................. fS( TAB, rozmiar ); ................. }float T1[100], T2[200];void ( *wF )( float[ ], int ) = heapSort;Sort( T1, 100, bubbleSort );Sort( T2, 200, wF );// heapSortSort( T2, 200 );// mergeSort

 • Wskanik funkcji jako wynik funkcji

  typedef char* ( *NP )( char*, char* );

  struct FUNKCJE{ int cecha; NP funkcja;} TABLICA[15];

 • NP Szukaj( FUNKCJE TAB[ ], int rozmiar, int wzorzec ){ for (int i = 1; i < rozmiar; ++i) if (TAB[i].cecha == wzorzec) return TAB[i].funkcja; return TAB[0].funkcja; }//printf( "%s\n" , Szukaj ( TABLICA, 15, 1527 )( "Alf","Ogi"));Kalku, MatFun, Oferta

 • Przecianie identyfikatorw funkcji

  int SA( int TI[ ], int n ){ int s = 0; for (int i = 0; i < n; ++i) s += TI[i]; return s / n;}double SA( double TD[ ], int n ){ double s = 0; for (int i = 0; i < n; ++i) s += TD[i]; return s / n;}

 • int TAB_I [ 10 ];double TAB_D [ 10 ];SA ( TAB_I, 10);SA ( TAB_D, 10);// wyboru dokonuje kompilator

  Rne sygnatury : przecienie identyfikatoraRwne sygnatury : rwne typy wyniku : przesanianie rne typy wyniku : bd

 • /* plik funkcji bibliotecznych */int strlen( char *s ); /* plik programu uytkowego */int strlen( char *z ){ int len = 0; while (*z++) if (*z != ' ') ++len; return len; }/* definicja zawarta w pliku programu uytkowego przesania deklaracj z pliku bibliotecznego */

  void czytaj(char *) { ... }int czytaj(char *) { ... } // bd

 • Wybr wersji funkcji o przecionym identyfikatorze

  zgodno : typ taki sam lub konwersja niezgodno : konwersja niemoliwa niejednoznaczno : zgodno w kilku funkcjach

 • void druk( char c ) { ... } // wersja Cvoid druk( int i ) { ... } // wersja Ivoid druk( float f ) { ... } // wersja Fvoid druk( char *s ) { ... } // wersja Sint a;druk( a ); // zgodno: wersja Idruk( 'a' ); // zgodno: wersja Cdruk( "a" ); // zgodno: wersja Slong l;druk( l ); // bd: niejednoznaczno // moliwe wersje C, I, Ffloat f, *pf = &f;druk( f ); // zgodno: wersja Fdruk( pf ); // bd: niezgodno

 • Zasada minimalizacji liczby konwersji

  void ff( int k, float z ) { ... } // wersja 1void ff( char c, float z ) { ... } // wersja 2//ff( 'a', 15 ) //?

 • Wartoci domylne argumentwvoid fun( int n ) {... } // wersja 1void fun( long l, int n = 0 ) { } // wersja 2fun( 2L ); // wersja 2: fun (2L, 0);fun( 5, 38 ); // wersja 2: fun (5, 38);fun( 137 ); // wersja 1: fun (137);fun( 3.14 ); // bd: niejednoznaczno

  Tekst

 • Wzorce funkcjiint min(int a, int b) // wersja I{return a < b ? a : b; }long min(long a, long b) // wersja L{ return a < b ? a : b; }float min(float a, float b) // wersja F{ return a < b ? a : b; }// zastpuje wzorzectemplate T min( T a, T b ){return a < b ? a : b; }//min( 1, 2 ); // poprawnie: wersja Imin( 3, 1.5 ); // bd: niejednoznacznoTempla

 • czenie wielu plikw programu

  dyrektywa #include

  pliki nagwkowe

  deklaracja externExternal