FIFA Futsal Pravila Igre

  • Published on
    24-Oct-2014

  • View
    916

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>Futsal Pravila igre 2010/2011U svrhu primjene i tumaenja ovih Pravila iskljuivo je mjerodavna verzija na engleskom jeziku</p> <p>Prijevod engleskog izvornika: Iva Olivari, Meunarodni odjel HNS-a listopad 2010.</p> <p>Futsal Pravila igre 2010/2011Odobrena od strane Podkomisije Association Board-a (IFAB) International Football Bez izriitog odobrenja FIFA-e ova knjiica se ne moe umnoavati niti prevoditi, bilo u cijelosti ili djelomino Izdava: Fdration Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, vicarska U sluaju razlika u interpretaciji raznolikih jezinih verzija ovog teksta, presudnim e se smatrati englesko izdanje.</p> <p>LEGENDA:</p> <p>*</p> <p>Pravilo 13 Poloaj kod slobodnog udarca</p> <p>2</p> <p>FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION Predsjednik: Glavni tajnik: Adresa: Joseph S. Blatter (vicarska) Jerome Valcke (Francuska) FIFA, FIFA Strasse 20 8044 Zurich, vicarska Telefon: + 41 43 222 7777 Telefax: + 41 43 222 7878 Internet:www.FIFA.com</p> <p>KOMISIJA ZA FUTSAL I NOGOMET NA PIJESKU Predsjednik: Zamjenik predsjednika: Ricardo Terra Teixeira (Brazil) Marios Lefkaritis (Cipar)</p> <p>KOMISIJA ZA FUTSAL I NOGOMET NA PIJESKU lanovi: Alvaro Melo Filho (Brazil) Colin Klass (Guajana) Rafael Tinoco Kipps (Guatemala) Alberto Vilar (panjolska) Samir Zaher (Egipat) Hans Boll (Nizozemska) Marco Herrominly (Vanatu) Xue li (Kina) Petr Fousek (eka) Ali Kaffashian (Iran) Richard Lai (Guam)</p> <p>3</p> <p>UVOD U usporedbi s izdanjem 2008. dolo je do itavog niza promjena u ovogodinjem izdanju Futsal Pravila igre. Cjelokupni tekst Pravila je razmotren i izmijenjen kako bi se konsolidirao i reorganizirao sadraj u cilju ujednaenosti, pojednostavljenja i lakeg razumijevanja. Najvanije znaajne izmjene sastoje se od ukljuenja nekih odluka u izdanju 2008, ili u samim Pravilima ili u poglavlju pod nazivom Interpretacija Futsal pravila igre i Smjernice za suce. Kod izmjene naslova ovog poglavlja cilj Komisije za Futsal i nogomet na pijesku bio je naglasiti injenicu da iako je glavna svrha dopuniti Futsal Pravila igre, u stvarnosti je njihov sadraj neupitno obvezujui. Nadalje, neka naela koja su ranije bila implicitna u igri, ali nisu eksplicitno spomenuta u Pravilima sada su ukljuena u ovo novo izdanje. Na kraju, FIFA Komisija za Futsal i nogomet na pijesku eli podsjetiti saveze i konfederacije da je njihova dunost, u skladu s FIFA Statutom, osigurati strogo i ujednaeno potivanje Futsal Pravila igre u svim natjecanjima.</p> <p>BILJEKE UZ FUTSAL PRAVILA IGRE Preinake Sukladno dogovoru odnosnih nacionalnih saveza i pod uvjetom da se naela ovih Pravila ne mijenjaju, primjena Pravila se moe prilagoditi utakmicama igraa mlaih od 16 godina, utakmicama enskog Futsala, utakmicama Futsal veterana (iznad 35 godina) i utakmicama invalidnih igraa. Dozvoljene su neke ili sve od dolje navedenih preinaka: veliina terena za igru veliina, teina i materijal lopte irina izmeu stupova vratara i visina preke od tla trajanja poluvremena igre zamjene Daljnje preinake dozvoljene su samo uz suglasnost FIFA Sudakog odjela i odobrenje FIFA Futsal podkomisije. enski i muki spol Muki se rod u Futsal pravilima igre, kad su u pitanju suci, igrai i slubene osobe, koristi zbog jednostavnosti, a odnosi se i na mukarce i na ene. Izmjene Slijedom itavog niza izmjena u odnosu na strukturu Pravila, odlueno je da se u ovom izdanju nee koristiti crta za oznaavanje izmjena.</p> <p>4</p> <p>SADRAJ Pravilo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Igralite Lopta Broj igraa Oprema igraa Suci Pomoni suci Trajanje utakmice Poetak i nastavak igre Lopta u igri i izvan igre Nain postizanja zgoditka Zalee Prekraji i nesportsko ponaanje Slobodni udarci Kazneni udarac Ubacivanje nogom Vratarovo ubacivanje Udarac iz kuta</p> <p>Postupci odreivanja pobjednika utakmice ili utakmica na domaem i gostujuem terenu Tehniki prostor Rezervni pomoni sudac Znakovi suca i pomonog suca Interpretacija Futsal Pravila igre i smjernice za suce</p> <p>5</p> <p>PRAVILO 1 IGRALITE Podloga igralita Povrina podloge mora biti glatka, ravna i neabrazivna (negrebajua), po mogunosti nainjena od drvenog ili sintetikog materijala, sukladno propozicijama natjecanja. Igralita s umjetnom travom su dozvoljena u iznimnim sluajevima i samo za nacionalna natjecanja. Obiljeavanje igralita Igralite mora imati oblik pravokutnika i mora biti oznaeno crtama. Ove crte pripadaju prostorima koje omeuju i moraju biti razliite od boje igralita. Dvije due granine crte nazivaju se uzdunim crtama. Dvije krae se nazivaju poprenim crtama. Igralite je podijeljeno na dvije polovine sredinjom crtom, koja spaja sredita dviju uzdunih crta. Sredinja oznaka se oznaava u sredini sredinje crte. Oko nje se oznaava krunica sa polumjerom od 3 m. Izvan igralita, 5 m od kutnog luka i pod pravim kutovima u odnosu na poprenu crtu mora se ucrtati oznaka kako bi se osiguralo da obrambeni igrai ostanu na ovoj udaljenosti prigodom izvoenja udarca s kuta. irina ove oznake je 8 cm. Na igralitu se moraju ucrtati dvije dodatne oznake, svaka na udaljenosti od 5 m ulijevo i udesno od druge toke za izvoenje kaznenog udarca, kako bi se oznaila minimalna udaljenost potrebna kod izvoenja udarca s druge toke za izvoenje kaznenog udarca. irina ove oznake je 8 cm. Dimenzije Duina poprene crte mora biti vea od duine uzdune crte. Sve moraju biti iroke 8 cm. Za (ne)meunarodne utakmice dimenzije su sljedee: Duina (uzduna crta): irina (poprena crta): najmanje najvie najmanje najvie 25 m 42 m 16 m 25 m</p> <p>Za meunarodne utakmice dimenzije su sljedee: Duina (uzduna crta): irina (poprena crta): Kazneni prostor6</p> <p>najmanje najvie najmanje najvie</p> <p>38 m 42 m 20 m 25 m</p> <p>Dvije zamiljene crte duine 6 m obiljeavaju se izvan svakog stupa vrata i pod pravim kutovima u odnosu na poprenu crtu; na kraju ovih crta obiljeava se etvrtina kruga u smjeru najblie uzdune crte, svaki radijusa 6 m s vanjske strane stupa vrata. Gornji se dio svake etvrtine kruga spaja s crtom koja oznaava 3.16 m koja je paralelna s poprenom crtom izmeu stupova vrata. Prostor omeen ovim crtama i poprenom crtom je kazneni prostor. Unutar svakog kaznenog prostora obiljeava se toka za izvoenje kaznenog udarca, 6 m od sredine stupova vrata i jednako im je udaljena. Druga toka za izvoenje kaznenog udarca Druga se toka za izvoenje kaznenog udarca obiljeava 10 m od sredita izmeu stupova vrata i jednaka im je udaljenost. Kutni luk etvrtina kruga, polumjera 25 cm obiljeava se od svakog kuta unutar igralita. Vrata Vrata se moraju postaviti na sredini svake poprene crte. Vrata se sastoje od dva uspravna stupa koja su jednako udaljena od svakog kuta i na vrhu spojena vodoravnom prekom. Stupovi vrata i preka moraju biti izraeni od drveta, metala ili drugog odobrenog materijala. Moraju biti etverokutni, pravokutni, okrugli ili eliptiki i ne smiju biti opasni za igrae. Razmak (mjereno iznutra) izmeu stupova vrata iznosi 3 m, a udaljenost od donjeg brida preke do tla iznosi 2 m. Oba stupa vrata i preka jednake su irine i debljine 8 cm. Mree moraju biti izraene od konoplje, jute ili najlona ili drugog odobrenog materijala, a privruju se na stupove vrata i preke na odgovarajui nain. Moraju se poduprijeti i ne smiju ometati vratara. Stupovi vrata i preka moraju biti razliite boje u odnosu na igralite. Stupovi vrata moraju biti fiksirani na nain koji onemoguava njihovo preokretanje. Pomina vrata mogu se koristiti samo ukoliko udovoljavaju zahtjevima. Podruja za zamjene Podruja za zamjene su podruja na uzdunoj crti ispred klupa za zamjenske igrae. Svrha ovog podruja opisana je u Pravilu 3. nalaze se ispred tehnikog prostora i duljine su 5 m. Sa svake strane obiljeena su crtom duine 80 cm, od ega je 40 cm obiljeeno unutar igralita, a 40 cm izvan igralita, irine 8 cm. podruje ispred stola mjeritelja vremena, 5 m sa svake strane sredinje crte, ostaje prazno podruje zamjene momadi nalazi se na polovini igralita koju brani odnosna momad, a mijenja se u drugom poluvremenu utakmice i razdobljima produetaka, ukoliko se igraju</p> <p>7</p> <p>Igralite</p> <p>Dimenzije igralita</p> <p>Kazneni prostor</p> <p>8</p> <p>Vrata</p> <p>Podruje za zamjene i tehniki prostor</p> <p>Odluka 1 Tehniki prostor mora udovoljavati uvjetima sadranim u poglavlju ove publikacije pod nazivom Tehniki prostor.</p> <p>9</p> <p>PRAVILO 2 - LOPTA Kakvoa i mjere Lopta je: okrugla izraena od koe ili drugog odobrenog materijala opsega ne veeg od 64 cm niti manjeg od 62 cm teka ne vie od 440 g niti manje od 400 g na poetku utakmice pritiska 0,6 - 0,9 atmosfera (od 600 do 900 g/cm2) na razini mora lopta ne smije odskakati manje od 50 cm niti vie od 65 cm pri prvom odskoku kada se spusti s visine od 2 m Zamjena oteene lopte Ako lopta pukne ili se oteti tijekom utakmice, igra se zaustavlja: igra se nastavlja sputanjem zamjenske lopte na mjestu na kojem je prva lopta postala neispravna, osim ukoliko je igra zaustavljena unutar kaznenog prostora, u kojem sluaju jedan od sudaca sputa zamjensku loptu na crti kaznenog prostora na mjestu najbliem onom na kojem se prvobitna lopta nalazila u trenutku prekida igre igra se nastavlja ponovnim izvoenjem udarca ukoliko lopta pukne ili se oteti kod izravnog slobodnog udarca bez obrambenog zida, udarca s druge toke za izvoenje kaznenog udarca ili udarac s toke za izvoenje kaznenog udarca, a lopta ne dodirne stupove vrata, preku ili igraa i nije poinjen prekraj Ako lopta pukne ili se oteti dok nije u igri (kod poetnog udarca, vratarevog ubacivanja lopte, udarca iz kuta, sputanja lopte, kaznenog udarca ili ubacivanja nogom): utakmica se nastavlja sukladno Futsal Pravilima igre Lopta se ne moe promijeniti tijekom utakmice bez odobrenja sudaca. Znakovi na loptama Pored zahtjeva iz Pravila 2, da bi se lopta mogla koristiti na utakmicama slubenog natjecanja u organizaciji FIFA-e ili konfederacija mora nositi jedan od sljedeih natpisa: slubeni natpis FIFA APPROVED slubeni natpis FIFA INSPECTED natpis INTERNATIONAL MATCH BALL STANDARD.</p> <p>10</p> <p>Takav znak na lopti oznaava da je lopta slubeno ispitana i da odgovara posebnim tehnikim zahtjevima, razliitim za svaki znak i u dodatku minimalnim specifikacijama utvrenim Pravilom 2. Listu dodatnih zahtjeva, specifinih za svaki pojedini natpis mora odobriti Meunarodni nogometni savez Board. Ustanove koje provode testiranja odabire FIFA. U natjecanjima saveza lanova moe se zahtijevati koritenje lopti koje nose jednu bilo koju od te tri oznake. Reklamiranje Na utakmicama slubenih natjecanja u organizaciji FIFA-e, konfederacija i saveza lanova, na lopti nije doputen nikakav oblik komercijalnog reklamiranja, osim grba natjecanja, organizatora natjecanja i doputenog zatitnog znaka proizvoaa. Propozicije natjecanja mogu ograniavati veliinu i broj takvih oznaka. PRAVILO 3 BROJ IGRAA Igrai Utakmicu igraju dvije momadi. Svaka se sastoji od najvie pet igraa, od kojih je jedan vratar. Utakmica ne moe zapoeti ukoliko bilo koja od momadi ima manje od tri igraa. Utakmica se prekida ako jedna od momadi ima manje od tri igraa na igralitu. Slubena natjecanja Najvei broj doputenih zamjena na bilo kojoj utakmici u slubenom natjecanju u organizaciji FIFA-e, konfederacija ili saveza lanova je sedam. Broj zamjena tijekom utakmice je neogranien. Ostale utakmice Na utakmicama A reprezentacije, dozvoljeno je do deset zamjena. Na svim ostalim utakmicama moe se koristiti vei broj zamjena, pod uvjetom da: odnosne momadi postignu dogovor o najveem broju zamjena su suci o tome obavijeteni prije utakmice Ukoliko nisu obavijeteni suci ili ukoliko nije postignut dogovor prije utakmice, dozvoljeno je najvie deset zamjena. Sve utakmice Na svim utakmicama imena igraa i zamjenskih igraa moraju se dati sucima prije poetka utakmice, bez obzira da li su prisutni ili ne. Svaki zamjenski igra ije ime se ne preda sucima u to vrijeme ne moe sudjelovati na utakmici. Postupak zamjene Zamjene su dozvoljene u bilo koje vrijeme, bez obzira da li je lopta u igri ili ne. Da bi se igra zamijenio zamjenskim igraem, moraju se potivati sljedei uvjeti: igra naputa igralite kroz vlastito podruje za zamjene, osim izuzetaka predvienih Futsal Pravilima igre zamjenski igra ulazi na igralite tek nakon to ga je napustio igra koji se mijenja11</p> <p>zamjenski igra ulazi na igralite kroz podruje za zamjene zamjena je dovrena kada zamjenski igra ue na igralite kroz podruje za zamjene od tog trenutka zamjenski igra postaje igra, a zamijenjeni igra postaje zamjenski igra zamijenjeni igra moe i dalje sudjelovati na utakmici svi zamjenski igrai podloni su ovlastima i nadlenostima sudaca, bez obzira da li igraju ili ne ako je utakmica produljena kako bi se omoguilo izvoenje kaznenog udarca, udarca s drugo toke za izvoenje kaznenog udarca ili izravnog slobodnog udarca bez obrambenog zida, moe se zamijeniti samo vratar momadi koja se brani</p> <p>Zamjena vratara bilo koji od zamjenskih igraa moe zamijeniti mjesto s vratarom bez da se obavijeste suci ili dok je igra zaustavljena bilo koji igra moe zamijeniti mjesto s vratarom igra koji mijenja mjesto s vratarom to mora uiniti tijekom prekida igre i mora obavijestiti suce prije provedbe zamjene igra ili zamjenski igra koji mijenjaju vratara moraju nositi vratarski dres sa svojim (igrakim) brojem na poleini Prekraji i kazne Ako zamjenski igra ue na igralite prije nego to ga je napustio igra kojeg zamjenjuje ili ako tijekom zamjene zamjenski igra ue na igralite s nekog drugog mjesta, a ne podruja za zamjene svoje momadi: suci zaustavljaju igru (ne odmah ako mogu primijeniti prednost) suci ga opominju zbog krenja postupka zamjena i upuuju ga da napusti igralite Ako su suci zaustavili igru, ona se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem u korist suparnike momadi koji se izvodi s mjesta na kojem se lopta nalazila u trenutku kad je igra zaustavljena*. Ako taj zamjenski igra ili njegova momad poine i neki drugi prekraj, igra se nastavlja u skladu s poglavljem pod nazivom Interpretacija Futsal Pravila igre i Smjernice za suce (Pravilo 3). Ako tijekom zamjene igra koji se mijenja napusti igralite iz razloga koji nisu predvieni u Futsal Pravilima igre i ne putem podruja za zamjene svoje momadi: suci zaustavljaju igru (ne odmah ako mogu primijeniti prednost) suci opominju igraa zbog krenja postupka zamjena Ako su suci zaustavili igru, nastavlja se neizravnim slobodnim udarcem u korist suparnike momadi s mjesta na kojem se lopta nalazila u vrijeme prekida igre* U sluaju bilo kojeg drugog prekraja ovog Pravila: odnosni igrai se opominju utakmica se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem u korist suparnike momadi s mjesta na kojem se lopta nalazila u vrijeme zaustavljanja igre*. U posebnim sluajevima igra se nastavlja u skladu s poglavljem pod nazivom Interpretacija Futsal Pravila igre i Smjernice za suce (Pravilo 3). Iskljueni igrai i zamjenski igrai Igraa koji je iskljuen prije poetka utakmice moe zamijeniti samo jedan od12</p> <p>imenovanih zamjenskih igraa. Imenovani zamjenski igra koji je iskljuen, bilo prije poetka utakmice ili nakon to je igra ve poela, ne moe se zamijeniti. Zamjenski igra moe zamijeniti iskljuenog igraa i ui na igralite nakon isteka dvije mi...</p>