beach soccer – pravila igre - Beach Soccer .BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podlo¾na promenama u utakmicama za mla‘e od 16 godina, ¾ene,

 • View
  231

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of beach soccer – pravila igre - Beach Soccer .BEACH SOCCER –...

 • BEACH SOCCER PRAVILA IGRE

  PROMENA PRAVILA

  Pravila su podlona promenama u utakmicama za mlae od 16 godina, ene, veterane (igrae preko 35

  godina) i igrae sa invaliditetima.

  Dozvoljene su sledee promene pravila:

  Dimenzije terena,

  Dimenzije, teina i materijala lopte,

  Dimenzije gola (razmak izmeu stativa i visina preke),

  Duina trajanja utakmice,

  Broj igraa.

  Promene se ne mogu uvoditi bez prethodne konsultacije sa odborom meunarodne fudbalske asocijacije.

  LAN 1 TEREN

  POVRINA TERENA

  Teren je sastavljen od peska, koji je poravnat i oien od kamenia, koljki i bilo kojih drugih objekata

  koji mogu da povrede igrae.

  Za meunarodna takmienja, pesak mora biti fine teksture i najmanje 40 cm dubine. Mora biti prosejan

  dok ne bude pogodan za igru, ne sme biti grub ili sadrati kamenie ili bilo koje druge opasne elemente;

  meutim ne sme biti toliko sitan da se podie praina koja se lepi za kou.

  DIMENZIJE

  Teren je pravougaon. Aut linija mora biti dua od gol linije.

  Duina: 35 37m

  irina: 26 28m

  OZNAKE NA TERENU

  Granice terena su oznaene linijama koje pripadaju povrinama koje odreuju. Dve due granice nazivaju

  se aut linija. Dve krae granice nazivaju se gol linija, mada ne postoji linija izmeu stativa.

 • Sve linije su 8 do 10 cm iroke, napravljene od plave trake kontrastne boje od boje peska. Traka mora biti

  fleksibilna i vrsta, ali ne tetna za stopala igraa. Ove linije moraju biti vrsto privrene za pesak u

  svakom uglu i na sredini svake aut linije sa specijalnim stegama, i za golove sa gumenim prstenovima

  povezanim sa stativama.

 • Teren je podeljen na dva dela zamiljenom linijom centra i oznaen sa dve crvene zastavice postavljene

  van terena.

  Sredina ove zamiljene linije je tana pozicija sa koje se izvodi poetni udarac i odreeni direktni slobodni

  udarci.

  ZONA PENALA

  Zona penala je prostor izmeu dve gol linije i zamiljene paralelne linije koja spaja obe aut linije na

  udaljenosti od 9m od gol linije, oznaena sa dve ute zastavice postavljene uz svaku aut liniju, van terena.

  ZASTAVICE

  Svaki korner mora biti oznaen stubiem za zaobljenim vrhom i crvenom zastavicom napravljenom od

  savitljive, dugotrajne, vodootporne plastike.

  ute zastavice su postavljena na oba kraja zamiljene linije koja oznaava zonu penala i dve crvene

  zastavice na oba kraja linije centra, sve sigurno uvrene na udaljenosti od 1 do 1.5m van aut linija.

  Stubii za zastavice moraju biti najmanje 1.5m visoki.

  ZONA ZA IZMENE

  Zona za izmene je prostor na aut liniji gde igrai ulaze na i izlaze sa terena.

 • Nalazi se ispred stola za kojim sede merai vremena i zauzima ukupno 5m, po 2.5m sa svake strane od

  take gde linija centra dodiruje aut liniju. Klupe za ekipe postavljene su iza aut linija na nain da ne smetaju

  zoni za izmene igraa.

  GOLOVI

  Golovi su postavljeni po sredini svake gol linije. Sastoje se od dve uspravne stative, jednako udaljene od

  svakog kornera i povezane jednom horizontalnom prekom.

  Razmak (unutranje mere) izmeu stativa je 5.5m i razmak od donje strane preke do zemlje je 2.2m.

  Stative i preka su iste irine i debljine, ne manje od 10cm i ne vie od 20cm, sa svih strana ofarbane u

  boje kontrastne od boje peska.

  Mree, napravljene od kanapa, jute ili najlona, su povezane sa zadnje strane stativa i preke.

  Iz sigurnosnih razloga, dno svake stative ima obod koji je uvren ispod peska. Dve horizontalne ipke

  dimenzija 1.5m privrene sa zadnje strane svake stative sa ipkom ili lancem, prekrivene plastikom, sa

  kukama i vorovima na svakom kraju i postavljene na povrinu peska. Ova ipka (ili lanac) su takoe

  privreni u pesku.

  SIGURNOST

  Teren je ograen sigurnosnom zonom 1m do 2m irine.

  Golovi moraju biti prenosivi, ali moraju biti vrto privreni za zemlju tokom igre.

 • LAN 2 LOPTA

  KARAKTERISTIKE I MERE

  Lopta:

  Je sferina,

  Napravljena je od koe ili drugog odgovarajueg materijala koji je otporan na kidanje,

  grebanje i vodootporan.

  Promera ne manje od 68cm, a ne vie od 70cm,

  Teine ne manje od 400g a ne vie od 440g na poetku mea,

  Pod pritiskom jednakim 0.4 do 0.6 atmosfera na 0 nadmorske visine.

  ZAMENA NEISPRAVNE LOPTE

  Ako se lopta probui ili postane neispravna u toku mea:

  Igra se zaustavlja,

  Me se nastavlja u skladu sa pravilima iz lana 8.

  Ako se lopta probui ili postane neispravna dok nije u igri (prilikom izvoenja poetnog udarca, kornera,

  direktnog slobodnog udarca, penala ili gol auta):

  Igra se nastavlja u skladu sa pravilima.

  ODLUKE

  1. Slubena lopta koja se koristi u takmienjima mora biti odobrena od strane FIFA-e.

  2. U takmiarskim meevima dozvoljene su lopte koje ispunjavaju minimalne tehnike uslove

  propisane u lanu 2.

 • U FIFA-inim takmiarskim meevima i u takmiarskim meevima organizovanim pod pokroviteljstvom

  konfederacija, prihvatljivo je korienje lopte koja nosi jednu od sledee tri oznake:

  Slubeni FIFA APPROVED logo, slubeni FIFA INSPECTED logo ili INTERNATIONAL MATCHBALL

  STANDARD preporuku.

  Takva oznaka ukazuje da je lopta slubeno testirana i u skladu je sa propisanim tehnikim zahtevima i

  ispunjava minimalne tehnike uslove propisane u lanu 2. FIFA izdaje listu dodatnih zahteva specifinih za

  svaku odgovarajuu kategoriju i bira institute koji vre testiranje kvaliteta.

  U saveznim takmienjima je mogue zahtevati korienje lopte koja ima bilo koju od tri gore navedene

  oznake.

  U svim ostalim meevima lopta koja se koristi mora ispuniti uslove iz lana 2.

  Ukoliko savez namee korienje lopti sa oznakama FIFA APPROVED ili FIFA INSPECTED za svoja

  takmienja, takoe mora dozvoliti i korienje lopti sa oznakom INTERNATIONAL MATCHBALL

  STANDARD.

 • LAN 3 BROJ IGRAA

  IGRAI

  Utakmicu igraju dva tima sa po ne vie od pet (5) igraa, od kojih je jedan golman.

  IZMENA IGRAA

  Broj izmena u toku mea je neogranien.

  Maksimalni broj igraa za izmenu je pet (5).

  Broj izmena u toku mea je neogranien. Igra koji je prethodno zamenjen moe se vratiti u igru kao

  zamena drugom igrau.

  Izmena se moe izvriti u bilo kom trenutku, bilo da je lopta u ili van igre, sve dok se potuju sledei uslovi:

  Igra koji eli da ue u igru o tome obavetava podizanjem znaka sa brojem igraa kojeg

  planira da zameni, iznad glave

  Igra koji naputa igru mora to uiniti preko polja svog tima

  Igra koji ulazi u igru ini to na delu terena svog tima, ali tek onda kada je zamenjeni igra u

  potpunosti preao aut liniju

  Rezervni igra podlee pravilima igre, bilo da je pozvan u igru ili ne

  Izmena se smatra izvrenom onda kada igra koji ulazi u igru preda znak sa brojem

  zamenjenom igrau i u tom trenutku on postaje aktivni igra

 • Tokom vrenja izmena vreme se ne zaustavlja.

  IZMENA GOLMANA

  Izmena golmana moe se izvriti bilo kada, bez zaustavljanja vremena.

  Bilo koji igra moe zameniti golmana, ukoliko:

  Je sudija o tome pravovremeno obaveten

  Igra nosi golmansku opremu

  POVREDE PRAVILA/SANKCIJE

  Ukoliko, u toku vrenja izmene, igra koji ulazi u igru ili onaj koji igru naputa to uine preko polja koje ne

  pripada njihovom timu ili na bilo koji drugi nain povreuje pravila izmene igraa; osim u sluaju povrede

  ili u odnosu na Zakon 4 (Law 4)

  Igra se zaustavlja,

  Igra koji je prekrio pravilo biva upozoren, pokazuje mu se uti karton i mora napustiti teren

  da bi se izmena izvrila pravilno,

  Utakmica se nastavlja direktnim slobodnim udarcem protivnike ekipe sa zamiljene take na

  sredini linije centra terena; ukoliko je lopta bila van terena u trenutku povreivanja pravila,

  utakmica se nastavlja po pravilima igre,

  Ako igra koji je prethodno upozoren i kanjen utim kartonom, naini prekraj tokom izmene,

  to za sobom povlai ponovno upozorenje, njegovo naputanje igre kao posledica drugog utog

  kartona, ali njegov tim ne ostaje sa igraem manje s obzirom da proces izmene igraa nije bio

  zavren. Utakmica se nastavlja po pravilima navedenim u prethodnoj taki.

  ODLUKE

  1. Na poetku utakmice, svaki tim mora da ima najmanje etiri (4) igraa. Ukoliko drugi igra stigne

  na utakmicu nakon njenog poetka, bie mu dozvoljeno da uestvuje u meu ukoliko je prepoznat

  kao igra i pravilno obuen, pre poetnog udarca i ako su sudije pravilno o tome obavetene.

  2. Ukoliko je, kao posledica povreda ili crvenih kartona, u bilo kom od dva tima ostalo manje od tri

  (3) igraa (ukljuujui i golmana), utakmica mora biti prekinuta.

 • LAN 4 OPREMA IGRAA

  SIGURNOST

  Igra ne sme nositi opremu ili bilo ta drugo (ukljuujui bilo koju vrstu nakita) to moe biti opasno po

  njega ili druge igrae.

  OSNOVNA OPREMA

  Osnovna obavezna oprema igraa sastoji se od sledeih odvojenih stavki:

  Dres ili majica;

  orc ukoliko se nosi termalni podorc, mora biti iste boje kao orc;

  Obua nije dozvoljena. Elastini banda oko lankova ili stopala i plastine naoare mogu se korisititi za

  zatitu.

  DRES ILI MAJICA

  Boja brojeva mora biti u jasnom kontrastu sa bojom dresa ili majice

  Za meunarodne utakmice obavezno je imati manji broj na prednjoj strani dresa ili orca.

  GOLMANI

  Golmanima je dozvoljeno da nose donji deo trenerke dugih nogavica

  Svaki golman mora da nosi opremu koja ga jasno razlikuje od igraa i sudija