Fakulta prírodných vied - uniza.sk ?· maria.gogolova@fpv.utc.sk . Profilácia fakulty. Fakulta prírodných…

  • Published on
    25-May-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>8.7 Fakulta prrodnch vied 8.7.1 Veobecn informcie </p> <p>Adresa fakulty: Fakulta prrodnch vied Hurbanova 15 </p> <p>010 26 ilina </p> <p> Akademick funkcionri fakulty: Dekan: do 23.11.2008 doc. RNDr. Miroslava Rikov, CSc. tel.: 041-513 61 01 fax.: 041-564 30 85 </p> <p> e-mail: miroslava.ruzickova@fpv.uniza.sk </p> <p> od 24.11.2008 doc. PaedDr. Tom Lengyelfalusy, CSc. tel.: 041-513 61 00 </p> <p> fax.: 041-564 30 85 </p> <p>e-mail: tomas.lengyelfalusy@fpv.uniza.sk </p> <p>Prodekan pre pedagogick innos: PhDr. Radoslava Tursk, CSc. tel.: 041-513 61 03 </p> <p> e-mail: </p> <p>Prodekan pre zahranin vzahy a styk s verejnosou: </p> <p>radoslava.turska@fpv.uniza.sk </p> <p> doc. PhDr. Anna Hlavov, CSc. tel.: 041-513 61 06 </p> <p> e-mail: anna.hlavnova@fpv.uniza.sk </p> <p>Prodekan pre vedu, vskum a umenie: do 23.11.2008 </p> <p> doc. PaedDr. Tom Lengyelfalusy, CSc. tel.: 041-513 63 03 e-mail: tomas.lengyelfalusy@fpv.uniza.sk </p> <p>od 24.11.2008 PaedDr. Zdena Krov, PhD. tel.: 041-513 6185 </p> <p>e-mail: zdena.kralova@fpv.uniza.sk </p> <p>Tajomnk fakulty: Ing. Mria Gogolov tel.: 041-513 61 02 </p> <p>e-mail: maria.gogolova@fpv.utc.sk </p> <p>mailto:miroslava.ruzickova@fpv.uniza.skmailto:tomas.lengyelfalusy@fpv.uniza.skmailto:radoslava.turska@fpv.uniza.skmailto:anna.hlavnova@fpv.uniza.skmailto:tomas.lengyelfalusy@fpv.uniza.skmailto:zdena.kralova@fpv.uniza.skmailto:maria.gogolova@fpv.utc.sk</p> <p> Profilcia fakulty </p> <p> Fakulta prrodnch vied bola zriaden v roku 1998 ako pracovisko integrujce </p> <p>predovetkm matematikov a fyzikov, ale i pracovnkov z inch prrodovednch odborov za elom skvalitnenia poskytovanej vuby predmetov teoretickho zkladu pre in fakulty U. Hlavnm elom vak bolo vytvorenie podmienok pre skvalitnenie vedeckovskumnej aktivity tchto pracovnkov a tm aj vytvorenie monost pre uskutoovanie vlastnch tudijnch programov. Tto mylienku sa podarilo zrealizova iba iastone v podobe vybudovania matematickho pracoviska. </p> <p>Od roku 2000, kedy sa od ilinskej univerzity odlenila fakulta humanitnho zamerania, pripadla Fakulte prrodnch vied loha rozvja humanitn vzdelvanie na U a postupne budova pracovisk humanitno-spoloenskch vied. Preto sa v uplynulch rokoch profil fakulty dynamicky vyvjal, budovali sa pracovisk so zameranm na humanitn a spoloensk vedy, rozrilo sa spektrum ponkanch tudijnch programov. Nov trendy v zameran fakulty vychdzaj z potrieb praxe. S orientovan na rozvoj takch tudijnch programov a aktivt, ktor s z hadiska potrieb spolonosti nevyhnutn, a ktor sa prve pre prepojenie technickch, technologickch, humanitnch a socilnych aspektov nerozvjaj v celej rke na inch pracoviskch. </p> <p>Vo svojej pedagogickej oblasti sa FPV U orientuje hlavne na dve oblasti psobenia: vchovu vlastnch tudentov, zabezpeenie vuby niektorch predmetov pre ostatn fakulty U. Jedn sa </p> <p>predovetkm o matematiku, cudzie jazyky a predmety humanitnho a socilneho zamerania. </p> <p>Km pri vzniku fakulty a v jej prvch rokoch existencie bola vrazn prevaha vuby na inch fakultch, s narastajcim potom vlastnch tudentov a v svislosti s redukciou potu hodn teoretickho zkladu na inch fakultch sa aisko vuby presunulo do oblasti vchovy vlastnch tudentov. </p> <p>Vo svojich vedeckovskumnch aktivitch sa pracovn kolektvy zameriavaj na tie oblasti, ktor zko svisia s ich pedagogickm psobenm. Zameranie vskumu tvor irok paletu a je podrobnejie uveden v tvrtej asti. </p> <p>Profilcia fakulty sa od jej vzniku vrazne zmenila, v dsledku oho jej nzov nie je v slade s aktivitami, ktor sa na fakulte realizuj vo vetkch oblastiach jej innosti. Po skonen komplexnej akreditcie bude preto nevyhnutn poiada o zmenu nzvu fakulty. Personlna truktra fakulty </p> <p>K 31. decembru 2008 je na FPV U zamestnanch 99 vysokokolskch uiteov, z oho je 89 vysokokolskch uiteov v hlavnom pracovnom pomere na ustanoven pracovn as v zloen: 12 profesorov, 13 docentov, 18 odbornch asistentov s CSc./PhD., 46 odbornch asistentov, asistentov a lektorov bez CSc./PhD. </p> <p>alch 10 vysokokolskch uiteov m uzatvoren pracovn zmluvy na krat pracovn as, o je v prepote 3,02 pracovnka. Medzi nimi s: 1 docent, 4 odborn asistenti s CSc./PhD., 4 odborn asistenti bez CSc./PhD. a 1 lektor. </p> <p>Vo vedeckom vskume fakulty je zamestnan jeden pracovnk na ustanoven tdenn pracovn as a jeden vedeckovskumn pracovnk na krat pracovn as, o je v prepote 1,35 pracovnka. </p> <p>Administratvne a technick lohy na fakulte zabezpeovalo: 7 pracovnok dekantu, 2 pracovnky administratvneho centra katedier, 1 pracovnka v Liptovskom Mikuli, 1 sprvca siete na zmluvu o zabezpeovan innosti. Vvoj potu pedagogickch pracovnkov na fakulte je uveden v tab. 1. Od roku 2000 vzrstol tento poet pribline o 20 uiteov, o predstavuje okolo 26%. Ak si uvedomme, e v roku 2000 mala fakulta iba 153 tudentov, zatia o dnes ich len v dennej forme tdia mme 1207, o je 688% nrast, je tto skutonos opodstatnen. Kee fakulta zabezpeuje vubu vybranch predmetov aj pre in fakulty, je zaujmav poukza na zmeny v pote uiteov na KCJ, ktor v roku 2003 mala 11uiteov, teraz ich je 19. Tento nrast o 8 uiteov vyplynul z rozrenia poiadaviek z inch faklt na zabezpeenie vuby cudzch jazykov. Tab.1 Vvoj potu pedagogickch pracovnkov na fakulte poda rokov </p> <p>stav ku koncu roka profesor docent </p> <p>odborn asistent asistent lektor spolu celkom z toho OA s PhD. </p> <p>2000 4 / 3,27 9 / 9,25 50 / 39,42 7 19 / 19 - 82 / 71,61 2001 6 / 5,50 12 / 12,25 51 / 43,49 7 18 /17,25 - 87 / 78,49 2002 6 / 5,50 13 / 10,80 44 / 42,10 9 20 /18,90 - 83 / 77,30 2003 10 / 8,43 10 / 9,48 51 / 49,44 7 13 /11,44 4 / 0,61 88 / 79,40 2004 10 / 9,67 13 / 12,15 49 / 47,29 9 11 / 10,43 13 / 4,96 96 / 85,07 2005 6 / 5,94 17 / 15,41 54 / 52,97 9 11 /11 7 /3,13 95 / 88,47 2006 7/7 14/13,80 71/66,98 23/20,35 5/5 7/3,88 104/96,66 2007 8/7,20 12/12 81/76,40 25/22,27 5/5 4/2,20 110/102,80 2008 12/12 14/13,5 69/66,87 22/19,52 3/2,95 1/0,66 99/95,98 </p> <p>vysvetlivky: fyzick poet osb/ prepotan Zven pozornos fakulta venuje kvalifikanmu rastu pracovnkov. V akademickom roku 2007/2008 zaalo doktorandsk tdium 5 pedagogickch pracovnkov, 11 vykonalo dizertan skku, 6 dokonilo doktorandsk tdium a obhjilo dizertan, prcu 1 sa habilitoval a 32 spene pokrauje v doktorandskom tdiu poda plnu. Bez vedeckej prpravy na fakulte momentlne psob 13 uiteov, z oho je prevan vina na Katedre cudzch jazykov. </p> <p>Na zklade komplexnho hodnotenia pedagogickch pracovnkov sa d predpoklada, e v akademickom roku 2008/2009 zan doktorandsk tdium 5 uitelia, 4 vykonaj rigorznu skku, 10 dizertan skku, 9 dokonia doktorandsk tdium a spene obhja dizertan prcu. Plnovan je tie v 3 prpadoch zaatie habilitanho konania, 3 by mali poiada o zaatie inauguranho konania. Katedry fakulty </p> <p> Katedra matematickej analzy a aplikovanej matematiky (KAAM) Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky (KAGD) Katedra pedagogiky, psycholgie a socilnych vied (KPPS) Katedra hudby (KHV) Katedra kninino-informanch vied a didaktiky informatiky (KKIV) Katedra anglickho jazyka a literatry (KAJ) Katedra cudzch jazykov (KCJ) </p> <p>8.7.2 Vzdelvacia innos </p> <p>Fakulta prrodnch vied uskutouje tudijn programy/odbory v zmysle platnej akreditcie vo vetkch troch stupoch v dennej aj externej forme: </p> <p> denn a extern bakalrske tdium denn magistersk tdium doktorandsk denn a extern tdium </p> <p> Bakalrske tdium </p> <p>v tudijnch programoch: Mediamatika Dokumentcia kultrneho dedistva Socilna pedagogika Aplikovan matematika Misijn prca s demi a mldeou Uitestvo predmetov anglick jazyk a literatra matematika Uitestvo predmetov anglick jazyk a literatra informatika Uitestvo predmetov anglick jazyk a literatra nboensk vchova ECAV Uitestvo predmetov anglick jazyk a literatra obianska vchova Uitestvo predmetov anglick jazyk a literatra etick vchova Uitestvo predmetov anglick jazyk a literatra hudobn vchova Uitestvo predmetov matematika obianska vchova Uitestvo predmetov matematika etick vchova Uitestvo predmetov matematika informatika Uitestvo predmetov matematika nboensk vchova ECAV Uitestvo predmetov matematika hudobn vchova Uitestvo predmetov informatika hudobn vchova Uitestvo hudobn vchova jednopredmetov </p> <p> Magistersk tdium </p> <p>v tudijnch programoch: Mediamatika Dokumentcia kultrneho dedistva </p> <p>v tudijnch odboroch: Aplikovan matematika </p> <p>Uitestvo veobecnovzdelvacch a umelecko-vchovnch predmetov v kombincii: matematika fyzika </p> <p> matematika informatika matematika anglick jazyk a literatra </p> <p> matematika hudobn vchova matematika nboensk vchova ECAV </p> <p> informatika anglick jazyk a literatra informatika fyzika hudobn vchova anglick jazyk a literatra fyzika anglick jazyk a literatra nboensk vchova ECAV anglick jazyk a literatra </p> <p> Uitestvo umelecko-vchovnch predmetov v predmete: hudobn vchova hra na nstroj </p> <p>tdium uitestva fyziky v kombincii dobieha v svislom magisterskom stupni, alej neplnujeme toto tdium uskutoova a to najm kvli problmom s garantovanm. </p> <p> Doktorandsk tdium </p> <p>v tudijnom odbore (programe): 11-14-9 (9.1.9.) Aplikovan matematika </p> <p>Poty tudentov Na Fakulte prrodnch vied U v iline v ak. roku 2007/08 bolo zapsanch celkom </p> <p>2286 tudentov (z toho 1261 tudentov v bakalrskom a magisterskom stupni dennej formy tdia a 1025 v externej forme bakalrskeho a magisterskho tdia). Prehad poda jednotlivch ronkov a tudijnch odborov/programov je uveden v tab. 2.a, b, c, d, e. Tab.2a. Prehad potu tudentov FPV poda jednotlivch ronkov a tudijnch programov v dennej forme bakalrskeho tdia v ak. r. 2007/08. </p> <p> ronk </p> <p>t. program </p> <p>denn forma (B) </p> <p>1. </p> <p>(vetci/novoprijat) </p> <p>2. 3. spolu </p> <p>Aplikovan matematika 16/16 10 17 43 </p> <p>Anglick jazyk a lit. informatika 32/29 6 6 44 </p> <p>Anglick jazyk a lit. matematika 4/4 6 4 14 </p> <p>Anglick jazyk a lit. nboensk vchova 10/6 3 8 21 </p> <p>Anglick jazyk a lit. - hudobn vchova 5/5 1 - 6 </p> <p>Matematika informatika 8/7 1 6 15 </p> <p>Matematika obianska vchova 12/12 2 - 14 </p> <p>Matematika etick vchova - 3 - 3 </p> <p>Matematika nboensk vchova 3/3 - 2 5 </p> <p>Anglick jazyk a lit. obianska vchova 74/67 26 42 142 </p> <p>Anglick jazyk a lit. etick vchova - 27 18 45 </p> <p>Informatika hudobn vchova 3/3 2 - 5 </p> <p>Matematika hudobn vchova 3/3 - - 3 </p> <p>Hudobn vchova 8/8 8 - 16 </p> <p>Mediamatika 97/93 91 74 262 </p> <p>Dokumentcia kultrneho dedistva 37/36 37 30 104 </p> <p>Socilna pedagogika 94/94 94 51 239 </p> <p>Misijn prca s demi a mldeou 22/19 16 - 38 </p> <p>SPOLU 428/405 333 258 1019 </p> <p>Tab.2b. Prehad potu tudentov FPV poda jednotlivch ronkov a tudijnch odborov v dennej forme svislho magisterskho tdia v ak. r. 2007/08. </p> <p> ronk denn forma (Mgr.) </p> <p>t. program 4. </p> <p>5. spolu </p> <p>Aplikovan matematika 13 8 21 </p> <p>Anglick jazyk a lit. informatika 3 1 4 </p> <p>Anglick jazyk a lit. matematika 3 5 8 </p> <p>Anglick jazyk a lit. nboensk vchova 1 14 15 </p> <p>Anglick jazyk a lit. - hudobn vchova 8 2 10 </p> <p>Matematika informatika 2 3 5 </p> <p>Matematika nboensk vchova 2 3 5 </p> <p>Hudobn vchova hra na nstroj 13 - 13 </p> <p>Matematika fyzika 4 4 8 </p> <p>Matematika hudobn vchova 6 3 9 </p> <p>Anglick jazyk a lit. fyzika - 1 1 </p> <p>Fyzika informatika - 1 1 </p> <p>Hudobn vchova nboensk vchova - 2 2 </p> <p>SPOLU 55 47 102 </p> <p>Tab.2.c. Prehad potu tudentov FPV poda jednotlivch ronkov a tudijnch odborov v dennej forme magisterskho tdia v ak. r. 2007/08. </p> <p> ronk </p> <p>t. program </p> <p>denn forma (Mgr.) </p> <p>1. </p> <p>2. spolu </p> <p>Mediamatika 54 39 93 </p> <p>Dokumentcia kultrneho dedistva 25 22 47 </p> <p>SPOLU 79 61 140 </p> <p>Tab.2.d. Prehad potu tudentov FPV poda jednotlivch ronkov a tudijnch programov v externej forme bakalrskeho tdia v ak. r. 2007/08. </p> <p> ronk </p> <p>t. program </p> <p>extern forma (B) </p> <p>1. </p> <p>(vetci/novoprijat) </p> <p>2. 3. spolu </p> <p>Mediamatika 73/72 67 61 201 </p> <p>Dokumentcia kultrneho dedistva - 15 13 28 </p> <p>Socilna pedagogika 145/143 206 347 698 </p> <p>Misijn prca s demi a mldeou 22/21 21 - 43 </p> <p>SPOLU 240/236 309 421 970 </p> <p>Prehad potu tudentov FPV v ak. roku 2007/08</p> <p>Bc. - denn; 1019; 46%</p> <p>Mgr. - svisl; 102; 4%Mgr.; 140; 6%</p> <p>Bc. - extern; 970; 42%</p> <p>Mgr. - extern; 55; 2%</p> <p>Bc. - dennMgr. - svislMgr.Bc. - externMgr. - extern</p> <p>Tab.2.e. Prehad potu tudentov FPV poda jednotlivch ronkov a tudijnch programov v externej forme magisterskho tdia v ak. r. 2007/08. </p> <p> ronk </p> <p>t. program </p> <p>extern forma (Mgr.) </p> <p>1. </p> <p>2. spolu </p> <p>Mediamatika 34 - 34 </p> <p>Dokumentcia kultrneho dedistva 21 - 21 </p> <p>SPOLU 55 - 55 </p> <p>G1 Prehad potu tudentov FPV v ak. roku 2007/08 </p> <p>V akademickom roku 2007/2008 bol poet novoprijatch tudentov 1. ronka v dennej forme tdia 460 (405 v Bc. stupni, 55 v Mgr. stupni). Poteitenou skutonosou je, e v ak. roku 2007/08, ke vina verejnch vysokch kl zaznamenala pokles zujmu o tdium, na naej fakulte bol zujem o tdium porovnaten s minulm akademickm rokom. </p> <p>V akademickom roku 2007/08 bol poet koniacich tudentov spolu 731 (629 v Bc. tdiu a 102 v Mgr. tdiu), o je o 282,2 % viac ako </p> <p>v akademickom roku 2006/2007, kde ich konilo 361. Tento nrast bol spsoben skutonosou, e v tomto akademickom roku ukonil I. stupe vysokokolskho tdia mimoriadne siln ronk tudentov v externej forme tudijnho programu Socilna pedagogika. Predpokladan poet koniacich tudentov v ak. r. 2008/09 je celkom 792 ( 437 v dennej forme tdia a 355 v externej forme tdia). </p> <p>Narastajci poet tudentov dennej formy tdia na FPV (tab.3, graf 2) od jej vzniku m niekoko aspektov. Prirodzenm dvodom je posun tudentov do vych ronkov a sasne v poet novo prijmanch tudentov. alm dvodom je otvranie novch tudijnch programov, ktor s atraktvne a zrove spoloensky potrebn. V roku 2002/03 sme otvorili tdium Mediamatiky a Dokumentcie kultrneho dedistva, priom prvch absolventov magisterskho stupa sme mali v akademickom roku 2006/07. V tom istom roku sme mali aj prvch absolventov tudijnho programu Socilna pedagogika bakalrskeho stupa, ktor sme otvorili pred troma rokmi, ie v akademickom roku 2004/05. Od akademickho roka 2006/07 uskutoujeme tudijn program Misijn prca s demi a mldeou a od akademickho roka 2005/06 uitestvo etickej vchovy a uitestvo obianskej vchovy v kombincii s alm predmetom. Vzhadom na to, e nie vetky tudijn programy maj uzavret cykly, je mon oakva pokraujci mierny nrast tudentov aj v najblich rokoch. </p> <p>Vvoj potu externch tudentov</p> <p>202</p> <p>622</p> <p>983 1025</p> <p>824</p> <p>0</p> <p>200</p> <p>400</p> <p>600</p> <p>800</p> <p>1000</p> <p>1200</p> <p>2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09</p> <p>Tab. 3 Poet tudentov v dennej forme tdia v jednotlivch akademickch rokoch </p> <p>1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 35 56 153 230 395 476 786 1047 1153 1261 1207 </p> <p>Graf 2 Poet tudentov v dennej forme tdia v jednotliv...</p>