FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED ŽU, ŽILINA IDENTIFIKA ČNÝ fpv.uniza.sk/kpps/profil/il_ecav.pdf · fakulta…

  • Published on
    13-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>IDENTIFIKAN LIST PREDMETU </p><p>Kd: Nzov: Biblick prehad </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov tudijn program: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Mgr. Adrian Kacian, PhD. </p><p>Semester: ZS </p><p>Doporuen: 1. </p><p>Rozsah vuby: prednky, cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 1, cv. 1. Za semester: 26 </p><p>ECTS </p><p>kredity 3 </p><p>Prerekvizity: iadne </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 40 % Klasifikovan zpoet - stna skka v skkovom obd. 60 % </p><p>Cie predmetu: Cieom kurzu je zkladn oboznmenie tudentov s obsahom biblickch spisov, s literrnymi nrami, nachdzajcich sa Biblii a so zkladnmi hermeneutickmi metdami. </p><p>Strun sylabus: Boie vyjavenie v slovch a v dejinch. Inpircia Psma svtho. Knon. Preklady Biblie. tudijn pomcky. Literrne nre v Biblii. Epitoly: vykladanie z kontextu. Starozmluvn prbehy a ich sprvne pochopenie. Skutky apotolov: zjavenie a dejiny. Evanjeli: jeden prbeh, niekoko pohadov. Evanjeli: podobenstv a ich zves. Zkon(y): ustanovenie zmluvy a jej vznam. Proroci: presadzovanie zmluvy v Izraeli. almy: modlitba ako poetick odpove viery. Mdroslovn literatra. Zjavenie: obrazy sdu a ndeje. </p><p> Literatra: Fee Gordon D., Stuart Douglas, Jak st Bibli s porozumnm, Praha: Nvrat dom, 1999 </p><p>Gbri K., Rei na vrchu, Bratislava, 1990. </p><p>Gbri K., Z Jeruzalema do Rma, Bratislava, 1989. </p><p>Gbri K., Biblospyt Novej zmluvy, Bratilsva, 1996. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>INFORMAN LIST PREDMETU </p><p> Kd: Nzov: KAPITOLY Z DEJN FILOZOFIE I </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov pecializcia: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Semester: ZS </p><p>Doporuen: 1 </p><p>Rozsah vuby: prednky, cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 1, cv. 1 Za semester: 26 hod. </p><p>ECTS </p><p>kredity 2 </p><p>Prerekvizity iadne </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 50 % zpoet v skkovom obd. 50 % </p><p>Cie predmetu: Zskanie prehadu o vzniku a vvoji grckej filozofie; poznanie hlavnch rysov Sokratovej, Platnovej, Aristotelovej, Epikurovej a stoickej filozofie ako vrcholu grckeho filozofickho myslenia, ako aj dvodov ich akceptcie zo strany ranho kresanstva. </p><p>Strun sylabus: Pojem a pvod filozofie; rozdelenie veobecnch dejn filozofie; vznik antickej filozofie v Grcku; strun prehad grckej prrodnej filozofie; antrolopologick obrat: sofisti a Sokrates; Platn a Aristoteles: vrchol grckej systematickej filozofie; Epikuros a stoici: hlavn eticko-filozofick koly v obdov helenizmu; novoplatnska filozofia (Plotinos). </p><p>Poiatky filozofie v kresanstve; Apotol Pavel a helenistick filozofia; gnosticizmus; prv kresansk apologti (Justn Martr); vznam antickej filozofie pre kresanstvo. </p><p> Literatra: Jaspers, K.: vod do filozofie. UK, Praha 1991. Strig, H. J.: Mal djiny filosofie. Zvon, Praha 1991. </p><p> Leko, V., Mihina, F.: Dejiny filozofie. Iris, Bratislava 1999. </p><p> Kratochvl, Z.: Mtus, filosofie, vda I. II. Praha 1996. </p><p> Gak, P.: Justn Martr a jeho doba. Biblick kola, Martin 2003. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>INFORMAN LIST PREDMETU </p><p> Kd: Nzov: KAPITOLY Z DEJN FILOZOFIE II </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov pecializcia: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Semester: LS </p><p>Doporuen: 2 </p><p>Rozsah vuby: predny, cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 1, cv. 1 Za semester 26 hod.: </p><p>ECTS </p><p>kredity 4 </p><p>Prerekvizity Kapitoly z dejn filozofie I </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 50 % zpoet, skka skkovom obd. - test 50 % </p><p>Cie predmetu: Zskanie prehadu o alom vvine eurpskeho filozofickho myslenia v obdob stredoveku, novoveku a v 20. storo. Uvedenie do mylienkovch sstav vybranch filozofov. Znalos strednch postv novovekej filozofie. </p><p>Strun sylabus: Augustn: vrchol patristiky; zrod a vvin stredovekej scholastiky; Anselmus, Abelard, Tom Akvinsk; filozofick myslenie v obdob humanizmu a renesancie; predpoklady vzniku novovekej filozofie; Descartov obrat vo filozofii; Kantov kriticizmus; kresanstvo a filozofia v novoveku od osvietenstva po romantizmus a idealizmus; existencilno-kresansk lnia (Pascal, Kierkegaard); vybran smery a osobnosti v 20. storo (pragmatizmus, filozofia ivota, existencializmus, kresansk filozofick myslenie). </p><p>Literatra : Strig, H. J.: Mal djiny filosofie. Karmelit. nakl., Kosteln Vyd 2000 Scruton, R.: Krtke dejiny novovekej filozofie. Archa, Bratislava 1991. </p><p> Weischedel, W.: Zadn schodit filosofie. Votobia, Olomouc 1995. </p><p> Tretra, I.: Nstin djinami evropskho mylen. Cowi, Praha 2002. </p><p> Mal antolgia z diel filozofov II (kol.). SPN, Bratislava 1998. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>IDENTIFIKAN LIST PREDMETU </p><p>Kd: Nzov: Dejiny Izraela a judaizmu </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov tudijn program: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Mgr. Bohdan Hrobo </p><p>Semester: ZS </p><p>Doporuen: 1. </p><p>Rozsah vuby: prednky, cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 1, cv. 1. Za semester: 26 </p><p>ECTS </p><p>kredity 3 </p><p>Prerekvizity: iadne </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 30 % Klasifikovan zpoet v skkovom obd. 70 % </p><p>Cie predmetu: Cieom kurzu je oboznmi tudentov s dejinami biblickho Izraela (obdobie staroveku) a so vznikom a vvojom judaizmu. </p><p>Strun sylabus: 1. Pramene k dejinm Izraela. Krajina Izraela. Starovek rozdelenie sveta. Podanie o </p><p>patriarchoch. Pobyt v Egypte. Exodus. Putovanie po pti. Zaujatie Kananu. 2. Zaloenie Izraelskho krovstva. Ra Dvidova a alamnova. Srsko-efrajimsk vojna. </p><p>Pd severnho krovstva.Joziaova reforma. Pd junho krovstva. Exil. Nvrat z exilu. Doba Ezdra a Nehemia. Alexander Vek. </p><p>3. Helenizcia. idovstvo v diaspore. Odpor voi helenizcii. Hamoneovsk krovstvo. Herodes, jeho nstupcovia, rmski prokurtori. Jei Nazaretsk. Vznik judaizmu a novodob dejiny Izraela. </p><p>Literatra: Nandrsky K.: Dejiny biblickho Izraela. ECM, Bratislava 1994. Bi, M.: Ze svta Starzo zkona I. II.. Praha, Kalich 1986, 1989. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>INFORMAN LIST PREDMETU </p><p> Kd: Nzov: Teologick encyklopdia </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov pecializcia: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Semester: ZS </p><p>Doporuen: 1 </p><p>Rozsah vuby: prednky, cvienia </p><p>Tdenn: Pr.. 1, cv. 1 Za semester: 39 hod. </p><p>ECTS </p><p>kredity 3 </p><p>Prerekvizity iadne </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 50 % zpoet, skka v skkovom obd. - test 50 % </p><p>Cie predmetu: Orientcia v zkladnch nboenskch pojmoch; zskanie poznatkov o vzniku a vvoji nboenstva; osvojenie si typolgie nboenstiev; definovanie prstupu kresanstva k inm nboenstvm z hadiska religionistiky a teolgie. </p><p>Strun sylabus: Pojem nboenstva a pokusy o jeho definciu; rzne terie o vzniku nboenstva; typolgia nboenstiev; religionistika ako veda o nboenstvch, pomocn disciplny religionistiky; religionistika a teolgia - spolon rysy a rozdiely; vznam religionistiky pre teolgiu; </p><p>deskriptvna religionistika: zameranie na dejiny nboenstiev vybranch starovekch nrodov (Egypt, Babylnia, Perzia, Fencia, Grcko, Rm, Germni, Slovania) </p><p> Literatra: </p><p>tampach, O. I.: Mal pehled nboenstv. SPN, Praha 1992. </p><p>Heller, J., Mrzek, M.: Nstin religionistiky. Kalich, Praha 1988 (I. as). </p><p>Ondrejovi, D. : Dejiny nboenstiev. UK (skript), Bratislava 1995. </p><p>Petika, E.: Star grcke povesti a bje. Buvik, Bratislava 2001. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>IDENTIFIKAN LIST PREDMETU </p><p>Kd: Nzov: vod do Starej zmluvy </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov pecializcia: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Mgr. Adrian Kacian, PhD </p><p>Zabezpeuje: Mgr. Adrian Kacian, PhD. </p><p>Semester: LS </p><p>Doporuen: 2. </p><p>Rozsah vuby: prednky, cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 2, cv. 2. Za semester: 52 </p><p>ECTS </p><p>kredity 4 </p><p>Prerekvizity: Dejiny Izraela a judaizmu </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 30 % Zpoet, skka v skkovom obd. 70 % </p><p>Cie predmetu: Cieom kurzu je oboznmi tudentov s knihami Starej zmluvy, dobou ich vzniku a obsahom. </p><p>Strun sylabus: 4. Nzov a loha disciplny. Inpircia Psma svtho. 5. Pojem knonu. stna a psomn tradcia. Vzah Starej Zmluva a Novej Zmluvy. 6. Pojem Pentateuchu. 1. kniha Mojiova. 2. kniha Mojiova. 3. kniha Mojiova. 7. 4. kniha Mojiova. 5. kniha Mojiova. Jzua. Sudcovia. Knihy Samuelove a Krovsk. 8. Kronick knihy, Ezdr, Nehemi. Jb. almy. Prslovia. 9. Zvitky (Megillt). Izai. Jeremi. Ezechiel. Daniel. Oze. Joel. mos. 10. Abdi. Jon. Miche. Nahum. Abakuk. Sofoni. Aggeus. Zachari. Malachi. </p><p>Literatra: Anderson, B.W.: Understanding the Old Testament. New Jersey, Prentice-Hall 1986. Bndy, J.: Biblospytov vod do Starej zmluvy. EBF UK, Bratislava 1993. Nandrsky, K.: vod do Starej zmluvy. EBF UK, Bratislava 1976. Childs, Brevard S: Introduction to the Old Testament as Scripture. Philadelphia: Fortress Press, 1979. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>IDENTIFIKAN LIST PREDMETU </p><p>Kd: Nzov: Dogmatika I. </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov tudijn program: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Mgr. Michal Valo </p><p>Semester: ZS </p><p>Doporuen: 1. </p><p>Rozsah vuby: prednky - seminre - lab. cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 2, cv. 1. Za semester: 39 </p><p>ECTS </p><p>kredity 3 </p><p>Prerekvizity: iadne </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 20 % Zpoet: zpotov test + dochdzka v skkovom obd. 80 % </p><p>Cie predmetu: Cieom kurzu je oboznmi tudentov so zkladnmi tzami dogmatiky, ako sa tieto odvjaj od Apotolskho vyznania viery v Trojjedinho Boha. </p><p>Strun sylabus: Pojem, loha a rozdelenie dogmatiky. Chpanie a vznam dogmy. Vvoj dogiem (uenia) v prvch piatich storoiach cirkvi. Vklad prvej asti vyznania viery: Uenie o Tojici. Vklad uenia o stvoren kozmolgia. Vklad uenia o loveku Antropolgia. Vklad druhej asti vyznania viery: Uenie o Kristu (Kristolgia). </p><p>Literatra: Valo, Michal: Zklady vierouky ECAV tudijn materily. rukopis, ilina, 2003. Symbolick knihy, Tranoscius, LM 1992. Lewis, C.S.: K jdru Kesanstv. Nvrat dom, Praha 1993. Odporan literatra: Lane, Tony: Dejiny kesanskho mylen. Nvrat dom, Praha 1996. Ki, Igor: Dogmatika. EBF UK, Bratislava 1998. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>IDENTIFIKAN LIST PREDMETU </p><p>Kd: Nzov: Dogmatika II. </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov tudijn program: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Mgr. Michal Valo </p><p>Semester: LS </p><p>Doporuen: 1. </p><p>Rozsah vuby: prednky - seminre - lab. cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 2, cv. 1. Za semester: 39 </p><p>ECTS </p><p>kredity 3 </p><p>Prerekvizity: iadne </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 20 % Zpoet: zpotov test + dochdzka v skkovom obd. 80 % </p><p>Cie predmetu: Cieom kurzu je oboznmi tudentov so zkladnmi tzami dogmatiky, ako sa tieto odvjaj od Apotolskho vyznania viery v Trojjedinho Boha </p><p>Strun sylabus: Vklad uenia o hriechu hamartolgia. Vklad uenia o vykpen soteriolgia. Vklad tretej asti vyznania viery: Uenie o Duchu Svtom (pneumatolgia). Vklad uenia o cirkvi ekleziolgia. Vklad uenia o poslednch veciach (zavenie dejn spsy) eschatolgia. Vznam Apotolskho vyznania viery (a inch kresanskch symbolov) v dejinch dogiem a pre cirkev dnes. Charakteristick tmy luternskej teolgie (Luther a Symbolick knihy ECAV). </p><p> Literatra: Valo, Michal: Zklady vierouky ECAV tudijn materily. rukopis, ilina, 2003. Symbolick knihy, Tranoscius, LM 1992. Bainton, Roland: Martin Luther. Nvrat 1999. Odporan literatra: Lane, Tony: Dejiny kesanskho mylen. Nvrat dom, Praha 1996. Ki, Igor: Dogmatika. EBF UK, Bratislava 1998. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>IDENTIFIKAN LIST PREDMETU </p><p>Kd: Nzov: Teolgia Starej zmluvy </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov tudijn program: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Mgr. Bohdan Hrobo </p><p>Semester: ZS </p><p>Doporuen: 3. </p><p>Rozsah vuby: prednky, cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 2, cv. 1. Za semester: 39 </p><p>ECTS </p><p>kredity 4 </p><p>Prerekvizity: Dejiny Izraela a judaizmu, vod do Starej zmluvy </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 30 % Zpoet, skka v skkovom obd. 70 % </p><p>Cie predmetu: Cieom kurzu je oboznmi tudentov s hlavnmi teologickmi tmami Starej zmluvy, ktor bud skman vo svojom historickom kontexte s poukazom na vznam pre loveka v sasnosti. </p><p>Strun sylabus: vod do disciplny. Svedectvo Starej zmluvy jej obsah a teologick prvky. Teologick drazy a pecifik Pentateuchu, historickch a vyuujcich spisov SZ. Teolgia prorockch knh SZ. Osvetlenie hlavnch pojmov SZ. </p><p>Literatra: Birch, B., Brueggemann, W., Fretheim, T., Petersen, D.: A Theological Introduction to the Old </p><p>Testament. Nashville, Abingdon 1999. Anderson, Bernhard W.: Understanding the Old Testament. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice </p><p>Hall, 1986. Nandrsky K.: Teolgia Starej zmluvy. Bratislava, EBF UK 1994. Hanes, P.: Teolgia Starej zmluvy. Rukopis, TMS UMB, Bansk Bystrica. </p><p> Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006 </p></li><li><p>FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA </p><p>IDENTIFIKAN LIST PREDMETU </p><p>Kd: Nzov: Dejiny novozmluvnej doby </p><p>tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov tudijn program: Nboensk vchova ECAV </p><p>Garantuje: </p><p>Doc. ThDr. Peter Gak </p><p>Zabezpeuje: Mgr. Adrian Kacian, PhD. </p><p>Semester: ZS </p><p>Doporuen: 3. </p><p>Rozsah vuby: prednky, cvienia </p><p>Tdenn: Pr. 1, cv. 1. Za semester: 26 </p><p>ECTS </p><p>kredity 3 </p><p>Prerekvizity: iadne </p><p>Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 40 % Klasifikovan zpoet - stna skka v skkovom obd. 60 % </p><p>Cie predmetu: Cieom kurzu je oboznmi tudentov s dejinnm a kultrnym pozadm Jeiovho psobenia a prvotnej cirkvi. </p><p>Strun sylabus: Alexander Vek. Diadochovia. Hasmoneovci....</p></li></ul>

Recommended

View more >