FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED ŽU, ŽILINA IDENTIFIKA ČNÝ fpv.uniza.sk/kpps/profil/il_ecav.pdf · fakulta

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED ŽU, ŽILINA IDENTIFIKA ČNÝ fpv.uniza.sk/kpps/profil/il_ecav.pdf ·...

 • FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA

  IDENTIFIKAN LIST PREDMETU

  Kd: Nzov: Biblick prehad

  tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov tudijn program: Nboensk vchova ECAV

  Garantuje:

  Doc. ThDr. Peter Gak

  Zabezpeuje: Mgr. Adrian Kacian, PhD.

  Semester: ZS

  Doporuen: 1.

  Rozsah vuby: prednky, cvienia

  Tdenn: Pr. 1, cv. 1. Za semester: 26

  ECTS

  kredity 3

  Prerekvizity: iadne

  Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 40 % Klasifikovan zpoet - stna skka v skkovom obd. 60 %

  Cie predmetu: Cieom kurzu je zkladn oboznmenie tudentov s obsahom biblickch spisov, s literrnymi nrami, nachdzajcich sa Biblii a so zkladnmi hermeneutickmi metdami.

  Strun sylabus: Boie vyjavenie v slovch a v dejinch. Inpircia Psma svtho. Knon. Preklady Biblie. tudijn pomcky. Literrne nre v Biblii. Epitoly: vykladanie z kontextu. Starozmluvn prbehy a ich sprvne pochopenie. Skutky apotolov: zjavenie a dejiny. Evanjeli: jeden prbeh, niekoko pohadov. Evanjeli: podobenstv a ich zves. Zkon(y): ustanovenie zmluvy a jej vznam. Proroci: presadzovanie zmluvy v Izraeli. almy: modlitba ako poetick odpove viery. Mdroslovn literatra. Zjavenie: obrazy sdu a ndeje.

  Literatra: Fee Gordon D., Stuart Douglas, Jak st Bibli s porozumnm, Praha: Nvrat dom, 1999

  Gbri K., Rei na vrchu, Bratislava, 1990.

  Gbri K., Z Jeruzalema do Rma, Bratislava, 1989.

  Gbri K., Biblospyt Novej zmluvy, Bratilsva, 1996.

  Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006

 • FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA

  INFORMAN LIST PREDMETU

  Kd: Nzov: KAPITOLY Z DEJN FILOZOFIE I

  tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov pecializcia: Nboensk vchova ECAV

  Garantuje:

  Doc. ThDr. Peter Gak

  Zabezpeuje: Doc. ThDr. Peter Gak

  Semester: ZS

  Doporuen: 1

  Rozsah vuby: prednky, cvienia

  Tdenn: Pr. 1, cv. 1 Za semester: 26 hod.

  ECTS

  kredity 2

  Prerekvizity iadne

  Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 50 % zpoet v skkovom obd. 50 %

  Cie predmetu: Zskanie prehadu o vzniku a vvoji grckej filozofie; poznanie hlavnch rysov Sokratovej, Platnovej, Aristotelovej, Epikurovej a stoickej filozofie ako vrcholu grckeho filozofickho myslenia, ako aj dvodov ich akceptcie zo strany ranho kresanstva.

  Strun sylabus: Pojem a pvod filozofie; rozdelenie veobecnch dejn filozofie; vznik antickej filozofie v Grcku; strun prehad grckej prrodnej filozofie; antrolopologick obrat: sofisti a Sokrates; Platn a Aristoteles: vrchol grckej systematickej filozofie; Epikuros a stoici: hlavn eticko-filozofick koly v obdov helenizmu; novoplatnska filozofia (Plotinos).

  Poiatky filozofie v kresanstve; Apotol Pavel a helenistick filozofia; gnosticizmus; prv kresansk apologti (Justn Martr); vznam antickej filozofie pre kresanstvo.

  Literatra: Jaspers, K.: vod do filozofie. UK, Praha 1991. Strig, H. J.: Mal djiny filosofie. Zvon, Praha 1991.

  Leko, V., Mihina, F.: Dejiny filozofie. Iris, Bratislava 1999.

  Kratochvl, Z.: Mtus, filosofie, vda I. II. Praha 1996.

  Gak, P.: Justn Martr a jeho doba. Biblick kola, Martin 2003.

  Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006

 • FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA

  INFORMAN LIST PREDMETU

  Kd: Nzov: KAPITOLY Z DEJN FILOZOFIE II

  tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov pecializcia: Nboensk vchova ECAV

  Garantuje:

  Doc. ThDr. Peter Gak

  Zabezpeuje: Doc. ThDr. Peter Gak

  Semester: LS

  Doporuen: 2

  Rozsah vuby: predny, cvienia

  Tdenn: Pr. 1, cv. 1 Za semester 26 hod.:

  ECTS

  kredity 4

  Prerekvizity Kapitoly z dejn filozofie I

  Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 50 % zpoet, skka skkovom obd. - test 50 %

  Cie predmetu: Zskanie prehadu o alom vvine eurpskeho filozofickho myslenia v obdob stredoveku, novoveku a v 20. storo. Uvedenie do mylienkovch sstav vybranch filozofov. Znalos strednch postv novovekej filozofie.

  Strun sylabus: Augustn: vrchol patristiky; zrod a vvin stredovekej scholastiky; Anselmus, Abelard, Tom Akvinsk; filozofick myslenie v obdob humanizmu a renesancie; predpoklady vzniku novovekej filozofie; Descartov obrat vo filozofii; Kantov kriticizmus; kresanstvo a filozofia v novoveku od osvietenstva po romantizmus a idealizmus; existencilno-kresansk lnia (Pascal, Kierkegaard); vybran smery a osobnosti v 20. storo (pragmatizmus, filozofia ivota, existencializmus, kresansk filozofick myslenie).

  Literatra : Strig, H. J.: Mal djiny filosofie. Karmelit. nakl., Kosteln Vyd 2000 Scruton, R.: Krtke dejiny novovekej filozofie. Archa, Bratislava 1991.

  Weischedel, W.: Zadn schodit filosofie. Votobia, Olomouc 1995.

  Tretra, I.: Nstin djinami evropskho mylen. Cowi, Praha 2002.

  Mal antolgia z diel filozofov II (kol.). SPN, Bratislava 1998.

  Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006

 • FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA

  IDENTIFIKAN LIST PREDMETU

  Kd: Nzov: Dejiny Izraela a judaizmu

  tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov tudijn program: Nboensk vchova ECAV

  Garantuje:

  Doc. ThDr. Peter Gak

  Zabezpeuje: Mgr. Bohdan Hrobo

  Semester: ZS

  Doporuen: 1.

  Rozsah vuby: prednky, cvienia

  Tdenn: Pr. 1, cv. 1. Za semester: 26

  ECTS

  kredity 3

  Prerekvizity: iadne

  Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 30 % Klasifikovan zpoet v skkovom obd. 70 %

  Cie predmetu: Cieom kurzu je oboznmi tudentov s dejinami biblickho Izraela (obdobie staroveku) a so vznikom a vvojom judaizmu.

  Strun sylabus: 1. Pramene k dejinm Izraela. Krajina Izraela. Starovek rozdelenie sveta. Podanie o

  patriarchoch. Pobyt v Egypte. Exodus. Putovanie po pti. Zaujatie Kananu. 2. Zaloenie Izraelskho krovstva. Ra Dvidova a alamnova. Srsko-efrajimsk vojna.

  Pd severnho krovstva.Joziaova reforma. Pd junho krovstva. Exil. Nvrat z exilu. Doba Ezdra a Nehemia. Alexander Vek.

  3. Helenizcia. idovstvo v diaspore. Odpor voi helenizcii. Hamoneovsk krovstvo. Herodes, jeho nstupcovia, rmski prokurtori. Jei Nazaretsk. Vznik judaizmu a novodob dejiny Izraela.

  Literatra: Nandrsky K.: Dejiny biblickho Izraela. ECM, Bratislava 1994. Bi, M.: Ze svta Starzo zkona I. II.. Praha, Kalich 1986, 1989.

  Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006

 • FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA

  INFORMAN LIST PREDMETU

  Kd: Nzov: Teologick encyklopdia

  tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov pecializcia: Nboensk vchova ECAV

  Garantuje:

  Doc. ThDr. Peter Gak

  Zabezpeuje: Doc. ThDr. Peter Gak

  Semester: ZS

  Doporuen: 1

  Rozsah vuby: prednky, cvienia

  Tdenn: Pr.. 1, cv. 1 Za semester: 39 hod.

  ECTS

  kredity 3

  Prerekvizity iadne

  Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 50 % zpoet, skka v skkovom obd. - test 50 %

  Cie predmetu: Orientcia v zkladnch nboenskch pojmoch; zskanie poznatkov o vzniku a vvoji nboenstva; osvojenie si typolgie nboenstiev; definovanie prstupu kresanstva k inm nboenstvm z hadiska religionistiky a teolgie.

  Strun sylabus: Pojem nboenstva a pokusy o jeho definciu; rzne terie o vzniku nboenstva; typolgia nboenstiev; religionistika ako veda o nboenstvch, pomocn disciplny religionistiky; religionistika a teolgia - spolon rysy a rozdiely; vznam religionistiky pre teolgiu;

  deskriptvna religionistika: zameranie na dejiny nboenstiev vybranch starovekch nrodov (Egypt, Babylnia, Perzia, Fencia, Grcko, Rm, Germni, Slovania)

  Literatra:

  tampach, O. I.: Mal pehled nboenstv. SPN, Praha 1992.

  Heller, J., Mrzek, M.: Nstin religionistiky. Kalich, Praha 1988 (I. as).

  Ondrejovi, D. : Dejiny nboenstiev. UK (skript), Bratislava 1995.

  Petika, E.: Star grcke povesti a bje. Buvik, Bratislava 2001.

  Dtum poslednej pravy osnovy: September 2006

 • FAKULTA PRRODNCH VIED U, ILINA

  IDENTIFIKAN LIST PREDMETU

  Kd: Nzov: vod do Starej zmluvy

  tudijn odbor: 1.1.3. Uitestvo umeleckch a vchovnch predmetov pecializcia: Nboensk vchova ECAV

  Garantuje:

  Mgr. Adrian Kacian, PhD

  Zabezpeuje: Mgr. Adrian Kacian, PhD.

  Semester: LS

  Doporuen: 2.

  Rozsah vuby: prednky, cvienia

  Tdenn: Pr. 2, cv. 2. Za semester: 52

  ECTS

  kredity 4

  Prerekvizity: Dejiny Izraela a judaizmu

  Ukonenie predmetu a spsob hodnotenia: priebene 30 % Zpoet, skka v skkovom obd. 70 %

  Cie predmetu: Cieom kurzu je oboznmi tudentov s knihami Starej zmluvy, dobou ich vzniku a obsahom.

  Strun sylabus: 4. Nzov a loha disciplny. Inpircia Psma svtho. 5. Pojem knonu. stna a psomn tradcia. Vzah Starej Zmluva a Novej Zmluvy. 6. Pojem Pentateuchu. 1. kniha Mojiova. 2. kniha Mojiova. 3. kniha Mo