Experimentul Ul

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Experimentul Ul

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  1/15

  METODE DE COLECTARE A

  DATELOR 

  EXPERIMENTUL

  CURS nr.72014-2015

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  2/15

  ASPECTE DEFINITORII

  Experimentul reprezintă design-ul de cercetarefolosit pentru a extrage inferen e c!"#eț cu privire laimpactul unei variabile de tratament asupra uneivariable de ie ireș  (Jupp V., 2010

  Varia!ilă detratament

   V"

  #"#$E%&'(organismul uman

  Varia!ilă de ie ireșV

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  3/15

   Experimentul este un demers logic şi sistemic al

  cercetării ştiinţifice constatative şi interpretative.

  El se caracterizează prin aceea că, )n scopul identificării

  rela*iei sistemice dintre cauză +i stare, pe de o parte, +i efect, pe de altă parte, una dintre mărimi, numită de regulăvariabilă independentă, este modificată deliberat şi

  controlat, iar altele sunt observate calificat, pentru

  confirmarea unor efecte şi consecinţe presupuse

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  4/15

  Experimentatorul realizează două demersuri

  distincte observă (consecin*e sau efecte +i  provoacă (varia*ii sau scim!ări ale unor mărimi presupuse a ficauze. Ordinea firească şi presupusă este aceea că

  experimentatorul întâi provoacă, apoiobservă.

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  5/15

  CONCEPTE DE $A%& 'N METODOLO(IAEXPERIMENTULUI TIIN IFICȘ Ț

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  6/15

  CARACTERISTICILE EXPERIMENTULUI

  experimentul are un crc)er c)i*, fiind o o!serva ieț

   provocată,spre deose!ire de cercetătorul care utilizează metodao!serva iei sistematice, care este de asemenea o metodățimportantă, e+,erien))r!# n! )e,)/ c fenen!#ș

  )!i) / e ,r!c/ ci e# in)er*ine c)i* )n producereafenomenelor, crend condi iile care să ducă la aparia ia lui, laț țtimpul i locul potrivit,șo!servatorul urmăre te fenomenele )n desfă urarea lor fără aș șmodica starea naturală, pe cnd e+,erien))r!# e+erci)/

  c i!ne in)er*enin ,ernen) !,r re#!#!iț . iferen ațesen ială nu constă )n atitudinea activă sau pasivă fa ă deț ț

   producerea fenemenului, ci )n faptul că e c ine"/ ! n!ț!,r #!i.

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  7/15

  existen a unorț ,reie # r3in)e experimentului

  care il direc ionează (presupuneri, ipoteze etc.,țexperimentul i,#ic/ ,r!cere !n!i n!i)fenen ,rin e#iinre cni ii#r neeen i#eț ț ,)ntmplătoare devine posi!ilă cunoa terea legită ii, aș țgeneralului.

   posi!ilitatea e+,erien)!#!i e fi re,e))./epetnd, experimentatorul i i poate verifica dateș

  o! inute )n experimentele anterioare.ț

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  8/15

  una din criticile  aduse metodei experimentale, mai alesexperimentului de la!orator, este crc)er!# r)ifici# #cni ii#

  țr )n care este supus fenomenul sau su!iectul. e aceea

  datele sau concluziile apărute după experiment tre!uie verificatede via ă, de realitatea specifică domeniului studiat,ț

  esen a experimentului este dată deț c,ci))e e e+erci)

  cn)r#!# !,r *rii#e#r care influen ează rezultateleț

  experimentului. controla )nseamnă a introduce anumi i factori,ța-i men ine constan i, a elinima sau suprima al i factori,ț ț ț

  ca metodă fundamentală de cercetare, experimentul presupune

  c)i*i))e in)en/ !#!i e )iin / cre ,r*c/ș țr3ni"e"/ in)er,re)e"/ i n e#e3eș ț . Experiemtnul presupuneipoteze, legi, principii, aparate, interpretări de date etc.

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  9/15

  TIPOLOGIA EXPERIMENTULUI

  E+,erien)!# e *erificre ! cnfirre e)e )i,!# f!nen)#6 are cascop verificarea unei ipoteze formulate )n preala!il

  E+,erien)!# ,i#) e)e !n e+,erien) ,re#iinr6 (o repeti*e generală, prin care cercetătorul )+i verifică tenicile de lucru (valoarea varia!ileimanevrate, condi*iile optime de aplicare a ei, tenicile de administrare astimulilor +i de recoltare a răspunsurilor etc.. 

  E+,erien)!# f!ncin# 8c e+,erien) e *erificre9 urmăre+te sta!ilirearela*iei func*ionale dintre o varia!ilă independentă +i alta dependentă

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  10/15

  E+,erien)!# )rn*er#  (de regulă, c! !/ e n)ine :i in3!r/șe),/ se presupune (premiză principală că e+antionul de experiment, ca +i

  cel de martori (de referin*ă au aceea+i func*ie de stare, urmnd ca numaimărimile de intrare )n sistem (varia!ilele necontrola!ile să fie testate ini*ial(pentru asigurarea randomizării.

  E+,erien)!# #n3i)!in# are !/ e),e )n care mărimile de intrare )nsistem se presupun (premiză principală a fi acelea+i, func*iile de stare suntne)ndoielnic randomizate (selec*ionate ar!itrar3 fiind vor!a de aceia+i su!iec*icare parcurg etapele succesive ale experimentului, func*iile nu necesită a fitestate.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical?term=transversal%20study

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical?term=longitudinal%20study

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  11/15

  E),e#e cerce)/rii e+,erien)#e

  Jon 4. $o5nsend (1678, apud  4elcea, 2009, p.228 consideră

  că la )nceputul oricărui experiment )n psiologie, ca i )n oricareștiin ă socială, tre!uie să ne punem un set deș ț  n)re/ri, care i fixeazășetapele cercetării

  Care este problema?Care este ipoteza?Care este variabila independentă?Care este variabila dependentă?Cum voi măsura variabila dependentă?Ce control este necesar?Ce procedee vor fi folosite în conducerea experimentului?Ce aparate sunt necesare?Cum exact și în ce secvențe voi planifica experimentul?Cum voi analiza rezultatele?Voi utiliza experimentul pentru a confirma sau pentru a infirma

  ipoteza? Am făcut vreo greșeală?

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  12/15

  ETAPELE CERCET&RII EXPERIMENTALE

  1. A#e3ere )eei, a pro!lemei, )n raport cu cerin*e, posi!ilită*ilecercetătorului. $re!uie să fie făcută att )nfunc ie de aplica!ilitatea directă,țct i de aplica!ilitatea indirectă a concluziilor permise de experiment.ș

  2. A#e3ere *rii#e#r. cestă etapă urmează imediat etapei de sta!ilire a pro!lemei ce se inten ionează a fi supusă experimentului. legereațvaria!ilelor este )n func ie de ipotezele avansate. Varia!ila independentățopera ionalizează componenta :ț c/;, iar varia!ila dependentăopera ionalizează componenta :ț )!nci; a ipotezelor. ificultatea constă )nalegerea acelei sau acelor varia!ile care să opera ionalizeze adecvatțconceptelere unite )n structura ;c/

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  13/15

  8. S)i#ire i)!iei e+,erien)#e 8e#

  e,iric9.

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  14/15

  9. S)i#ire !ieci#r n 3r!,e#e e+,erien)#e :i e cn)r#. =entrusatisfacerea cerin elor controlului intern, dar i extern, )n sta!ilirea su!iec ilorț ș țcare vor participa la experiment tre!uie procedat cu deose!ită rigurozitate.

 • 8/18/2019 Experimentul Ul

  15/15

  >. Pre#!crre )e#r e+,erien)#e. =rin măsurarea varia!ilelor se o! ințvalori care urmeazăa fi prelucrate statistic, sta!ilindu-se frecven ele, valorileț

  medii, calculndu-se dispersia, coeficien ii de corela ie i semnifica ia acestora.ț ț ș ț=relucrarea datelor permite descrierea rezumată a datelor de o!serva ie,țdega?nd caracteristicile sistematice i sta!ile ale fenomenelor, asigură trecereașde la descriere la previziune i, )nainte de orice, cnd este vor!a despreșexperiment, a?ută decisiv la verificarea ipotezelor.

  @. Rec)re r,r)!#!i e cerce)re. Este ultima etapă )n realizareaexperimentului i necesită consemnarea datelor )ntr-un raport de cercetare careșse )ntocme te după reguli de redactare tiin ifică.ș ș ț