Click here to load reader

Evropska agencija za varnost v letalstvu · PDF fileskladu s svojimi kolektivnimi pogodbami z letalsko posadko, ki poleg pravnih zahtev iz poddela Q (ali nacionalnih predpisov) vsebuje

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Evropska agencija za varnost v letalstvu · PDF fileskladu s svojimi kolektivnimi pogodbami z...

 • Evropska agencija za varnost v letalstvu Vse pravice pridržane. Zaščiten dokument. Kopije niso nadzorovane. Stanje zadnje spremembe preverite na spletni strani/intranetu agencije EASA

  Stran1 od 28

  Evropska agencija za varnost v letalstvu DODATEK 1 K MNENJU ŠT. 04/2012 – „Ocena zakonodajnega učinka k RMT.0440 (OPS.055) – (Omejitve letalskega delovnega časa)“

 • TE.RPRO.00055-001 © Evropska agencija za varnost v letalstvu. Vse pravice pridržane. Zaščiten dokument. Kopije niso nadzorovane. Stanje zadnje spremembe preverite na spletni strani/intranetu agencije EASA

  Stran2 od 28

  Kazalo

  1  Postopek in posvetovanje ........................................................................................ 3 

  2  Analiza in ocena učinka ........................................................................................... 3  2.1  Veljavni pravni okvir: poddel Q .......................................................................... 3  2.2  Zadevne zainteresirane strani ............................................................................ 3  2.3  Analiza varnosti v zvezi z nesrečami in resnimi incidenti na podlagi poddela Q .......... 4  2.4  Opredelitev problemov v zvezi z učinkovitostjo blažitve tveganj utrujenosti iz poddela Q ................................................................................................................ 6 

  2.4.1  Metodologija .............................................................................................. 6  2.4.2  Nejasnost omejitev letalskega delovnega časa posadke ................................... 6  2.4.3  Zaščita pred nakopičeno utrujenostjo z omejitvami letalskega delovnega časa in delovnega časa ...................................................................................................... 6  2.4.4  Zaščita pred nakopičeno utrujenostjo s ponavljajočim časom počitka ................. 7  2.4.5  Zaščita pred utrujenostjo posadke na nočnih letih s podaljšanjem ..................... 7  2.4.6  Blažilni ukrepi proti učinkom utrujenosti zaradi prekinjajočih razporedov ............ 7  2.4.7  Neenotna raven varnosti zaradi določb iz člena 8 ............................................ 7  2.4.8  Usposabljanje za obvladovanje utrujenosti ..................................................... 8  2.4.9  Sklep o opredeljenih problemih .................................................................... 8 

  3  Cilji ...................................................................................................................... 8 

  4  Opredelitev možnosti: predlagano pravilo ................................................................... 8 

  5  Uporabna metodologija .......................................................................................... 10 

  6  Analiza vplivov ..................................................................................................... 11  6.1  Varnostni vpliv ............................................................................................... 11 

  6.1.1  Nejasnost omejitev letalskega delovnega časa posadke ................................. 11  6.1.2  Zaščita pred nakopičeno utrujenostjo z omejitvami letalskega delovnega časa in delovnega časa .................................................................................................... 11  6.1.3  Zaščita pred nakopičeno utrujenostjo z rednim časom počitka ........................ 11  6.1.4  Zaščita pred utrujenostjo posadke na nočnih letih ......................................... 12  6.1.5  Blažilni ukrepi proti učinkom utrujenosti zaradi prekinjajočih razporedov .......... 12  6.1.6  Neenotna raven varnosti zaradi določb iz člena 8 .......................................... 12  6.1.7  Usposabljanje za obvladovanje utrujenosti ................................................... 15  6.1.8  Povzetek varnostnega vpliva ...................................................................... 15 

  6.2  Socialni vpliv ................................................................................................. 17  6.3  Ekonomski vpliv ............................................................................................. 17 

  6.3.1  Sistemi FTL in stroški posadke ................................................................... 17  6.3.2  Omejitev skupnega delovnega časa znotraj 14 dni ........................................ 18  6.3.3  Podaljšanja delovnega časa, ki niso dovoljena ponoči .................................... 19  6.3.4  Podaljšanje delovnega časa zaradi počitka med letom ................................... 20  6.3.5  Deljeni delovni čas ................................................................................... 21  6.3.6  Pripravljenost na letališču .......................................................................... 21  6.3.7  Druge oblike pripravljenosti ....................................................................... 22  6.3.8  Usposabljanje za obvladovanje utrujenosti ................................................... 22  6.3.9  Povzetek ekonomskega vpliva .................................................................... 22 

  6.4  Vpliv na zakonodajno koordinacijo in usklajevanje .............................................. 23 

  7  Sklepi ................................................................................................................. 24 

  8  Spremljanje, ocenjevanje in nadaljnje raziskave ....................................................... 24 

  9  Priloge ................................................................................................................ 25  9.1  Bibliografija ................................................................................................... 25 

 • Evropska agencija za varnost v letalstvu

  RMT.0440 (OPS.055) Omejitve letalskega delovnega časa

  TE.RPRO.00055-001 © Evropska agencija za varnost v letalstvu. Vse pravice pridržane. Zaščiten dokument. Kopije niso nadzorovane. Stanje zadnje spremembe preverite na spletni strani/intranetu agencije EASA stran3 od 28

  1 Postopek in posvetovanje Cilj te ocene zakonodajnega učinka (Regulatory Impact Assessment, RIA) je ugotoviti, ali so bili cilji dejavnosti sprejemanja predpisov doseženi in ali so se sočasno zmanjšali potencialni negativni vplivi. S pregledno in na dokazih temelječo analizo prednosti in pomanjkljivosti predlaganega pravila na podlagi opredeljenih ciljev želi oblikovalcem odločitev in zainteresiranim stranem zagotoviti referenčni okvir za razpravo in sprejemanje odločitev na podlagi informacij in dokazov.

  Ta ocena zakonodajnega učinka povzema dosedanjo analizo omejitve letalskega delovnega časa (Flight Time Limitation, FTL) in se osredotoča na pričakovane vplive tega mnenja. Pri tem vplive predloga preučuje kot sveženj in ne kot posamezne ukrepe. Za bralce, ki jih zanima ocena posameznih ukrepov in prvoten širok niz možnosti, je na voljo ocena zakonodajnega učinka k NPA 2010-141.

  2 Analiza in ocena učinka

  2.1 Veljavni pravni okvir: poddel Q Veljavni pravni okvir za FTL je določen v poddelu Q2 EU-OPS. Usklajena pravila zagotavljajo minimalno raven varnosti z določitvijo niza pravno zavezujočih minimalnih zahtev. Samo ena država članica EU uporablja drugačno ureditev za FTL3. Poddel Q pa vsebuje nekaj primerov, za katere v različnih državah članicah veljajo različna pravila, in sicer iz naslednjih razlogov:  Uvodna izjava 7 iste uredbe vsebuje tako imenovano določbo o prepovedi poslabšanja

  položaja, ki državam članicam dovoljuje, da ohranijo zakonodajo, ki vsebuje ugodnejše določbe, kot so predpisane z Uredbo (ES) št. 1899/2006, ter da ohranijo ali sklenejo kolektivne pogodbe o zaposlitvi, ki zagotavljajo boljše pogoje v zvezi z omejitvami letalskega delovnega časa in delovnega časa kot poddel Q.

   Uvodna izjava 11 Uredbe (ES) št. 1899/2006 omogoča državam članicam, da uporabijo nacionalne predpise o FTL, če so te omejitve pod zgornjimi in nad spodnjimi mejami iz poddela Q.

   Poddel Q ne vključuje nekaterih elementov FTL, tj. določb o podaljšanju letalskega delovnega časa posadke (FDP) zaradi deljenega delovnega časa, določb o podaljšanju FDP zaradi počitka med letom, določb o zahtevanem času počitka, s katerim se izravna učinek časovnih razlik na člane posadke, določb o ureditvah o skrajšanem času počitka in določb o pripravljenosti. Člen 8(4) Uredbe(ES) št. 1899/2006 omogoča državam članicam, da sprejmejo ali ohranijo določbe, ki se nanašajo na navedene elemente, dokler se ne sprejmejo predpisi Skupnosti.

  2.2 Zadevne zainteresirane strani Ugotovljeno je, da se vpliv kaže pri naslednjih zainteresiranih straneh:

   potnikih, zaradi pozitivnega varnostnega vpliva;

   članih posadke, zaradi pozitivnega varnostnega vpliva in potencialnega socialnega vpliva;

  1 Glejte http://www.easa.europa.eu/rulemaking/docs/npa/2010/NPA%202010-14.pdf 2 Poddel Q – Omejitve letalskega delovnega časa in delovnega časa ter zahtevani počitek – iz Priloge III k Uredbi

  Komisije (ES) št. 859/2008 z dne 20. avgusta 2008 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 glede skupnih tehničnih predpisov in upravnih postopkov, ki se uporabljajo za komercialni prevoz z letali.

  3 Združeno kraljestvo uporablja CAP 371, smernice za zahteve za preprečevanje utrujenosti letals

Search related