Click here to load reader

Euskal Eskola Publikoaren jaia - Berria · PDF file Basu, Gorka Suaia eta DJ Kanaky. Egun osoan: Elikadura eskola, puzgarriak eta txarangak. 4. Gunea Egun osoan: Rokodromoa, jola-

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Euskal Eskola Publikoaren jaia - Berria · PDF file Basu, Gorka Suaia eta DJ Kanaky. Egun...

 • Aniztasuna iruteko, Euskal Eskola Publikoa

  Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko dute gaur Gasteizko

  Zabalgana auzoan. Bizikidetza izango dute

  ardatz.

  JU A

  N A

  N R

  U IZ

  / A

  R G

  A Z

  K I P

  R E

  S S

  Testuak: Maider Galardi F. Agirre

  berria 2017ko ekainaren 4a

  Euskal Eskola Publikoaren jaia

 • 2 Euskal eskola publikoa IGANDEKO BERRIA2017ko ekainaren 4a

  A niztasuna, elkar-

  bizitza eta eus-

  kara. Horiek

  eduki beharko

  lituzke oinarrian

  Euskal Eskola Publikoak, EHIGE

  Euskal Herriko Ikasleen Guraso-

  en Elkartearen ustez. Hiru balio

  horien ehuntzea eta elkar uler-

  tzea aldarri izango dituzte gaur

  Gasteizen ospatuko duten Euskal

  Eskola Publikoaren jaialdian.

  Hogeita seigarren aldiz egingo

  dute festa, eta Josi ta josi izango

  dute leloa: aniztasunaren «abe-

  rastasunaren garrantzia» azpi-

  marratu nahi dute. Ideia bera jaso

  du Ibon Saenz de Olazagoitia di-

  seinatzaile gasteiztarrak jaiaren

  ikurrean. Koloreetako piezak el-

  karri lotuta ageri dira, irudi be-

  rriak sortuz. Jaialdiaren bidez

  Gasteizko Zabalgana auzoko

  ikasle, irakasle eta gurasoek era-

  kutsi nahi dute posible dela elka-

  rren artean «gizarte berri bat»

  sortzea.

  Izan ere, auzoak lau eskola pu-

  bliko ditu: Mariturri, Zabalgana

  eta Adaide Lehen Hezkuntzako

  ikastetxeak, eta Zabalgana insti-

  tutua. Bertan 1.390 haur eta gaz-

  tek ikasten dute. Denon Eskola

  Arabako guraso elkarteen federa-

  zioaren eta jaialdiaren antolatzai-

  leen arabera, batzuetan eskola

  horiek ghetto kutsua hartu dute,

  jatorri ugaritako jendea ari delako

  bertan ikasten. Auzokideek eta

  eskola komunitateko lagunek,

  ordea, adierazi dute aniztasun

  hori «aberastasuna» dela, eta

  hori baliatu dute proiektu berriak

  eraikitzeko denen artean.

  Euskara eta doako hezkuntza

  ardatz dituen euskal eskola publi-

  korako bidea egiten ari dira Za-

  balgana auzoko gurasoak, irakas-

  leak eta ikasleak, elkarlanean.

  Antolatzaileek uste dute anizta-

  suna eta elkarbizitza oinarri izan-

  go dituen gizarte «berri» batera-

  ko urratsak egiten ari direla. Dio-

  tenez, euskal eskola publikoak

  «elkarbizitzan oinarritutako gi-

  zarte kohesionatua» sortzen la-

  guntzen du. Horregatik, azpima-

  rratu dute beharrezkoa dela ikas-

  leak «errespetuan eta toleran-

  tzian» heztea. Aldi berean, alda-

  rrikatu dute hezkuntza sistemak

  publikoa izan behar duela: «in-

  klusibitatea eta bidezkotasuna»

  oinarri izango dituena.

  Gaur Gasteizera joateko gonbi-

  ta egin dute, Zabalganan abian ja-

  rri dituzten proiektuen berri iza-

  teko eta euskarazko hezkuntza

  publiko eta pluralaren aldeko al-

  darria egiteko. 11:00etatik aurrera

  festa giroa izango da nagusi, lau

  gunetan banatuta, Bastida plazan

  eta inguruetan.

  Euskal Eskola Publikoaren jaialdia ospatuko dute gaur Gasteizen, Zabalgana auzoan. 26. aldiz, festa giroan aldarrikatuko dute euskal eskola publikoaren beharra. Aniztasuna izango dute jaialdiaren oinarri.

  Aniztasuna eta elkarbizitza josiz

  EHIGEren, Denon Eskolaren eta Gasteizko ikastetxe publikoen ordezkariak jaialdiaren aurkezpenean. JUANAN RUIZ / ARP

  EGITARAUA

  Lau gunetan banatuta, jarduera

  ugari antolatu dituzte Euskal Esko-

  la Publikoaren jaialdirako.

  1. Gunea

  12:00: Pirrix eta Porrotx.

  13:00: EH 11 Kolore Burubeltz.

  13:30: Eskolatik plazara. Eskoleta-

  ko ikuskizunak.

  17:30: Ze Esatek musika taldea.

  Egun osoan: Informazio gunea,

  erakusketak, gobernuz kanpoko

  erakundeak.

  2. Gunea

  11:00: Sukaldaritza, makillaje, Josi

  ta Josi eta magia tailerrak.

  13:30: Imanol Ituño magoa .

  16:00: Patxi Perez eta Konpainia.

  Dantza Plaza.

  Egun osoan: Saharako haima eta

  tailerrak.

  3. Gunea

  13:30: Ttek elektrotxaranga.

  14:00: Zer-Rap/Reggae saioa:

  Aneguria, Zesura, Markes, La

  Basu, Gorka Suaia eta DJ Kanaky.

  Egun osoan: Elikadura eskola,

  puzgarriak eta txarangak.

  4. Gunea

  Egun osoan: Rokodromoa, jola-

  sak, oreka tailerra, perkusio taile-

  rra eta margolarien irla.

 • 3Euskal eskola publikoa

  Denon Eskola Arabako eskola pu- blikoetako guraso elkarteen fede- razioko presidentea da Lurdes Errasti (Gasteiz, 1967). Gaur ospa- tuko da Gasteizen Euskal Eskola Publikoaren jaia. Aniztasuna ar- datz, euskarazko doako hezkun- tza sistema aldarrikatu du. Zer adierazi nahi izan duzue Josi

  ta Josi leloaren bidez?

  Leloa ez da berria. Adierazi nahi dugu gizartea irutea ga- rrantzitsua dela, de- non artean begira- tu behar diogula etorkizunari. Ez gara ohar- tzen, baina oso gauza interes- garriak egiten ari gara harre- manak sendotuz. Eskola euskaldun,

  publikoa eta inklusi-

  boa lortzea da helburua.

  Zein da eskola publikoen egoe-

  ra gaur egun Gasteizen?

  Lau urte daramatzagu Euskal Es- kola Publikoaren jaia Araban an- tolatu gabe. Aurtengoa aukera polita da egiten ari garena jendea- ri erakusteko. Gasteizko eskola asko eta asko ghetto bihurtu dira ia. Guk uste dugu aniztasuna mo- du egokiagoan kudea daitekeela. Kanpotik arazo asko ikusten dira, baina Zabalganan proiektu ede- rrak jarri ditugu martxan. Arazo- en aurrean proposamen politak egiten ikasi dugu. Zabalganan jatorri ugaritako

  ikasleak daude eskola publiko-

  an. Nola bultzatu euskalduntzea

  eta aniztasuna?

  Geure hizkuntza da euskara, eta geure hezkuntzaren oinarrian dago. Euskaraz egiten dute hau- rrek bidea. Geure artean euskaraz josi nahi dugu; hori oso ederra da. Zabalganan lortzen ari gara eus- kara eta aniztasuna oinarri dituen hezkuntza eredu bat ezartzea. Gure artean ezberdinak izan arren, adostasunez eta bizikide- tzaz, lortu dugu proiektuak au-

  rrera eramatea. Jendeari dei egin nahi diogu etor dadin igandean geure proiektuak ezagutzera eta lortu dugunagatik festa egitera. 19.000 ikasletik gora daude

  egun Gasteizko eskola publiko-

  an. Zeintzuk dira aurre egin be-

  harreko erronka nagusiak?

  Erronketan garrantzitsuenetakoa da inklusibitatea lantzea. Anizta- suna nola landu, hori izango da

  gakoa. Digitalizazioa, jan- tokiek zerbitzu ona

  eskaintzea, eskola kalitatea... Horri

  guztiari ere egin behar diogu au- rre. Baina erronketan na- gusia gizarte

  berri bat eraiki- tzea da. Gu baiko-

  rrak gara, eta alda- keta eragiten ari garela

  uste dugu, gainera. Zein dira Euskal Eskola Publiko-

  aren oinarri nagusiak?

  Aniztasuna, eta horrek dakarren aberastasuna. Hemen gaude, gu- rasoak gara eta konprometituta gaude geure haurren heziketare- kin. Euskarazkoa, doakoa eta pu- blikoa den hezkuntza sistema bat nahi dugu; aniztasuna eta biziki- detza oinarri edukiko dituena. Uste dut lortuko dugula. Denon Eskola elkartea 1997an

  sortu zen. Aldaketarik izan al da

  azken hogei urteetan?

  Euskal Eskola Publikoko guraso- ak beti izan gara borrokalariak. Hasieratik aldarrikatu dugu eus- kara dela geure hizkuntza, eta do- akoa eta publikoa den hezkuntza nahi dugula. Apurka helburu ba- tzuk lortu ditugu, baina orain egoera berriei egin behar diegu aurre. Planto egin diegu LOMCE- ren eta Heziberriren azterketei. Zertarako egin behar dituzte geu- re seme-alabek sei azterketa, se- lektibitateaz gain? Administra- zioak ez digu pisuzko arrazoirik eman, eta geuk ere findu beharko genuke horri buruz dugun iritzia.

  «Aniztasuna eta euskara oinarri dituen hezkuntza nahi dugu» Lurdes Errasti

  Denon Eskola elkarteko presidentea

  JU A

  N A

  N R

  U IZ

  / A

  R G

  A ZK

  IP RE

  SS

 • EROSKI Euskal Eskola

  Publikoaren alde

  Ekainak 4

  Zatoz Gasteizen ospatuko den Euskal Eskola Publikoaren Jaira!

  www.eroski.es

  Publik

  EROSKI Eusk

  bllik

  OSSKI Eu

  ld

  uskal Eskk

  ola al Esk

  Publik

  bl en aldeoarlik

  en alde

  en alde

  Ek

  ainak 4Ek

  Publik ospatuk Zat Ek

  en JoarPublik o den Euskospatuk

  oz GastZat ainak 4Ek

  a!airen J o den Eusk

  eizenoz Gast

  olaal Esko den Eusk

  ola

  oski.es.erwww

  oski.es

  o laguntzaileaOhik

  o laguntzailea

Search related