of 103 /103
คู ่มือผู ้ใช้ (ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์เวอร์ชัน 5.2 ขึ�นไป) Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6)

ESET NOD32 Antivirus · 2012-12-11 · ลิขสิทธิ ©2012 โดย ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ได้รับการพัฒนาโดย ESET,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ESET NOD32 Antivirus · 2012-12-11 · ลิขสิทธิ ©2012 โดย ESET, spol. s r....

 • คู่มือผู้ใช้ (ใช้สกำาหรับผลติภณัฑ์เวอร์ชนั 5.2 ขึ �นไป)

  Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) คลกิที�นี�เพื�อดาวน์โหลดเอกสารรุ่นใหมล่า่สดุ

  http://go.eset.eu/manual?prod_abb=eav&prod_version=5&doc_name=userguide&lng_abb=tha

 • ลิขสิทธิ� ©2012 โดย ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ได้รับการพฒันาโดย ESET, spol. s r. o.

  สกำาหรับข้อมลูเพิ�มเตมิ โปรดไปที� www.eset.co.th สงวนลิขสิทธิ� ห้ามนกำาสว่นหนึ�งสว่นใดของเอกสารนี �ไปทกำาซกำ �า เก็บไว้ในระบบที�เรียกคืนได้ หรือสง่ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายสกำาเนา การบนัทกึ การสแกน หรือโดยไมไ่ด้รับอนญุาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เขียน

  ESET, spol. s r. o. ขอสงวนลิขสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงซอฟต์แวร์แอพพลิเคชนัที�อธิบายไว้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

  การสนบัสนนุลกูค้าทั�วโลก: www.eset.com/support

  แก้ไข 2012/11/23

 • ESET NOD32 Antivirus ............................................................................................................................................................. 5

  มีอะไรใหม่ ............................................................................................................................................................................................ 5 ความต้องการของระบบ ............................................................................................................................................................................... 5 การป้องกนั ............................................................................................................................................................................................ 6

  กำรตดิตั �ง ..................................................................................................................................................................................... 7

  การติดตั �งปกต ิ........................................................................................................................................................................................ 8 การติดตั �งแบบกกำาหนดเอง ........................................................................................................................................................................... 10 การเปิดใช้งานผลติภณัฑ์ ........................................................................................................................................................................... 13 การป้อนชื�อผู้ใช้และรหสัผ่าน ........................................................................................................................................................................ 14 การอพัเกรดเป็นเวอร์ชนัลา่สดุ ...................................................................................................................................................................... 14 การสแกนคอมพิวเตอร์ .............................................................................................................................................................................. 15

  คู่มือสำำหรับผู้เริ�มต้น ....................................................................................................................................................................... 15

  บทแนะนกำาการออกแบบสว่นตดิตอ่ผู้ใช้ ............................................................................................................................................................. 15 ควรทกำาอย่างไรเมื�อโปรแกรมทกำางานไมถ่กูต้อง ....................................................................................................................................................... 16 การตั �งค่าการอพัเดท ................................................................................................................................................................................ 18

  ทำำงำนกับ ESET NOD32 Antivirus ................................................................................................................................................ 19

  คอมพิวเตอร์ ........................................................................................................................................................................................ 21

  การป้องกนัไวรัสและสปายแวร์ ................................................................................................................................................................. 22 การควบคมุอปุกรณ์ ............................................................................................................................................................................. 38 ระบบป้องกนัการบกุรุกที�ใช้โฮสต์ (HIPS) .................................................................................................................................................... 39

  เว็บและอีเมล ........................................................................................................................................................................................ 41

  การป้องกนัการเข้าถึงเว็บและฟิชชิ�ง ............................................................................................................................................................ 42 การป้องกนัอีเมลไคลเอ็นต์ ...................................................................................................................................................................... 45 การกรองโปรโตคอล ............................................................................................................................................................................ 49

  การอพัเดทโปรแกรม ................................................................................................................................................................................ 53

  การตั �งค่าการอพัเดท ............................................................................................................................................................................ 57 วิธีสร้างงานการอพัเดท ......................................................................................................................................................................... 60

  เครื�องมือ ............................................................................................................................................................................................ 61

  ไฟล์บนัทกึ ...................................................................................................................................................................................... 61 เครื�องมือวางกกำาหนดการ ........................................................................................................................................................................ 63 สถิตกิารป้องกนั ................................................................................................................................................................................. 68 ติดตามการทกำางาน .............................................................................................................................................................................. 69 ESET SysInspector ..................................................................................................................................................................... 69 ESET Live Grid ........................................................................................................................................................................... 70 กระบวนการที�ทกำางานอยู่ ........................................................................................................................................................................ 71 กกัเก็บ .......................................................................................................................................................................................... 72 การสง่ไฟล์เพื�อวเิคราะห์ ........................................................................................................................................................................ 73 การอพัเดทระบบปฎิบตัิการ .................................................................................................................................................................... 74 การวินิจฉยั...................................................................................................................................................................................... 74

  สว่นติดต่อผู้ใช้ ...................................................................................................................................................................................... 75

 • กราฟฟิก ........................................................................................................................................................................................ 75 การเตือนและการแจ้งเตือน ..................................................................................................................................................................... 76 หน้าต่างการแจ้งเตือนที�ซ่อน .................................................................................................................................................................... 77 ตั �งค่าการเข้าถึง ................................................................................................................................................................................. 78 เมนโูปรแกรม ................................................................................................................................................................................... 78 เมนบูริบท ....................................................................................................................................................................................... 80 โหมดผู้ เลน่เกม .................................................................................................................................................................................. 80

  ผู้ใช้ขั �นสูง .................................................................................................................................................................................. 80

  ตั �งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ .............................................................................................................................................................................. 80 นกำาเข้าและสง่ออกการตั �งค่า ......................................................................................................................................................................... 81 แป้นพิมพ์ลดั ........................................................................................................................................................................................ 82 บรรทดัคกำาสั�ง ........................................................................................................................................................................................ 82 ESET SysInspector ......................................................................................................................................................................... 84

  บทแนะนกำาเกี�ยวกบั ESET SysInspector ................................................................................................................................................ 84 การใช้งานสว่นติดต่อผู้ใช้และแอพพลเิคชนั .................................................................................................................................................... 85 พารามเิตอร์ของบรรทดัคกำาสั�ง ................................................................................................................................................................... 90 สคริปต์บริการ .................................................................................................................................................................................. 91 คกำาถามที�พบบอ่ย................................................................................................................................................................................ 94 ESET SysInspector เป็นสว่นหนึ�งของ ESET NOD32 Antivirus ............................................................................................................. 96

  ESET SysRescue ............................................................................................................................................................................. 96

  ความต้องการขั �นตกำ�า ............................................................................................................................................................................ 96 วิธีสร้างซีดีกู้ คืน ................................................................................................................................................................................. 97 การเลอืกเป้าหมาย ............................................................................................................................................................................. 97 การตั �งค่า ....................................................................................................................................................................................... 97 การทกำางานกบั ESET SysRescue ......................................................................................................................................................... 99

  ประมวลศัพท์............................................................................................................................................................................. 100

  ประเภทของการแฝงตวั ........................................................................................................................................................................... 100

  ไวรัส .......................................................................................................................................................................................... 100 เวิร์ม .......................................................................................................................................................................................... 100 โทรจนั ........................................................................................................................................................................................ 100 รูทคิท ......................................................................................................................................................................................... 101 แอดแวร์ ....................................................................................................................................................................................... 101 สปายแวร์ ..................................................................................................................................................................................... 101 แอพพลเิคชนัที�อาจไมป่ลอดภยั ............................................................................................................................................................... 102 แอพพลเิคชนัที�อาจไมพ่งึประสงค์ ............................................................................................................................................................. 102

  อีเมล .............................................................................................................................................................................................. 102

  โฆษณา ....................................................................................................................................................................................... 103 การหลอกลวง ................................................................................................................................................................................. 103 การฟิชชิ�ง ..................................................................................................................................................................................... 103 วิธีดสูแปม .................................................................................................................................................................................... 103

 • ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus 5 เป็นวิธีการใหมใ่นการรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ที�ผสานรวมอย่างแท้จริง กลไกการสแกนเวอร์ชนัใหมล่า่สดุของ ThreatSense® ใช้ความเร็วและความแมน่ยกำาเพื�อทกำาให้คอมพิวเตอร์ของคณุมีความปลอดภยั เป็นผลให้เกิดระบบอจัฉริยะที�ตื�นตวัอยู่เสมอต่อการโจมตีและซอฟต์แวร์ที�เป็นอนัตรายซึ�งจะก่อให้เกิดอนัตรายตอ่คอมพิวเตอร์ของคณุ

  ESET NOD32 Antivirus 5 เป็นโซลชูนัการรักษาความปลอดภยัแบบสมบรูณ์ จากความมุง่มั�นอนัยาวนานในการผสมผสานการป้องกนัสงูสดุกบัการใช้ทรัพยากรของระบบน้อยที�สดุ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั �นสงูนี �สามารถกกำาจดัการแฝงตวัจากไวรัส สปายแวร์ ม้าโทรจนั เวิร์ม แอดแวร์ รูทคทิ และการโจมตีทางอนิเทอร์เน็ตอื�นๆ ในเชิงรุกโดยไมข่ดัขวางประสทิธิภาพการทกำางานของระบบหรือรบกวนคอมพิวเตอร์

  มีอะไรใหม่ HIPS

  ระบบป้องกนัการบกุรุกที�ใช้โฮสต์ (HIPS) จะป้องกนัระบบของคณุจากมลัแวร์และกิจกรรมที�ไมพ่งึประสงค์ที�พยายามสร้างผลเสียต่อคอมพิวเตอร์ HIPS ใช้การวิเคราะห์การทกำางานขั �นสงูร่วมกบัความสามารถในการตรวจหาของการกรองเครือข่าย เพื�อตรวจสอบกระบวนการที�ทกำางานอยู่ ไฟล์และรหสัรีจิสตรี โดยปิดกั �นและป้องกนัความพยายามดงักลา่วในเชิงรุก

  เข้ำร่วมเครือข่ำย ESET Live Grid

  โปรแกรมนี �สร้างขึ �นจากระบบการเตือนลว่งหน้าขั �นสงู ThreatSense.Net และ ESET Live Grid ได้รับการออกแบบมาเพื�อให้ความปลอดภยักบัคอมพิวเตอร์เพิ�มขึ �นอีกระดบั โดยจะตรวจตดิตามโปรแกรมและกระบวนการที�ทกำางานอยู่ในระบบของคณุกบัข้อมลูเชิงวิเคราะห์ลา่สดุที�เก็บจากผู้ใช้ ESET นบัล้านคนทั�วโลก นอกจากนี � การสแกนระบบของคณุจะได้รับการประมวลผลรวดเร็วและแมน่ยกำายิ�งขึ �น พร้อมๆ กบัการขยายตวัของฐานข้อมลู ESET Live Grid เมื�อเวลาผ่านไป ทกำาให้เราสามารถให้บริการป้องกนัในเชิงรุก รวมถึงความเร็วในการสแกนที�ดียิ�งขึ �นแก่ผู้ใช้ของเราทกุคน เราขอแนะนกำาให้คณุเปิดใช้งานคณุลกัษณะนี � และขอขอบคณุสกำาหรับการสนบัสนนุของคณุ

  กำรควบคุมสื�อที�ถอดเข้ำออกได้

  ESET NOD32 Antivirus มีการควบคมุสื�อที�ถอดเข้าออกได้ (ซีดี/ดีวีดี/USB/...) จะช่วยให้คณุสามารถสแกน ปิดกั �น หรือปรับตวักรอง/สทิธิ�ที�ขยายสกำาหรับสื�อที�ถอดเข้าออกได้ และวิธีที�ผู้ ใช้เข้าถึงและทกำางานกบัอปุกรณ์เหลา่นี � คณุลกัษณะนี �เป็นประโยชน์ในกรณีที�ผู้ดแูลระบบคอมพิวเตอร์ต้องการป้องกนัผู้ใช้ใสส่ื�อที�ถอดเข้าออกได้ที�มีเนื �อหาที�ไมพ่งึประสงค์

  โหมดผู้เล่นเกม

  โหมดผู้ เลน่เกม เป็นคณุลกัษณะสกำาหรับผู้ เลน่เกมที�ต้องการใช้ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื�อง ไม่ต้องการให้หน้าต่างป๊อปอปัมารบกวน และต้องการลดการใช้ CPU ให้เหลือน้อยที�สดุ นอกจากนี � โหมดผู้ เลน่เกม ยงัสามารถใช้โหมดผู้ เลน่เกมเป็นโหมดการนกำาเสนอ โดยที�กิจกรรมของการป้องกนัไวรัสจะไมร่บกวนการนกำาเสนอ เมื�อเปิดใช้งานคณุลกัษณะนี � หน้าต่างป๊อปอปัทั �งหมดจะถกูปิดใช้งาน และกิจกรรมของเครื�องมือวางกกำาหนดการจะหยดุทกำางานโดยสิ �นเชิง การป้องกนัระบบจะยงัทกำางานอยู่ในเบื �องหลงั แตผู่้ ใช้ไมต้่องดกำาเนินการใดๆ

  กำรตรวจหำกำรอัพเดทผลิตภณัฑ์

  ESET NOD32 Antivirus สามารถกกำาหนดค่าได้ นอกเหนือจากการอพัเดทฐานข้อมลูไวรัส และการอพัเดทโมดลูของโปรแกรม เพื�อตรวจสอบผลติภณัฑ์เวอร์ชนัลา่สดุเป็นประจกำา ระหว่างกระบวนการตดิตั �ง เมื�อใช้แพ็คเกจการติดตั �งรุ่นเก่า คณุจะสามารถเลือกได้ว่าคณุต้องการดาวน์โหลดและติดตั �ง ESET NOD32 Antivirus เวอร์ชนัลา่สดุโดยอตัโนมตัหิรือไม ่

  กำรออกแบบใหม่

  หน้าต่างหลกัของ ESET NOD32 Antivirus ได้รับการออกแบบใหมท่ั �งหมด และการตั �งคา่ขั �นสงูมีการใช้งานที�ง่ายขึ �น เพื�อให้สามารถไปยงัที�ตา่งๆ◌่ ได้โดยสะดวก

  ควำมต้องกำรของระบบ เพื�อให้การใช้งาน ESET NOD32 Antivirus เป็นอยา่งราบรื�น ระบบควรเป็นไปตามข้อกกำาหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่อไปนี �:

  5

 • Microsoft® Windows® 2000, XP, NT4 (SP6)

  400 MHz 32 บติ (x86) / 64 บติ (x64) หน่วยความจกำาระบบ RAM 128 เมกะไบต์ พื �นที�ว่าง 320 เมกะไบต์

  Super VGA (800 x 600)

  Microsoft® Windows® 7, Vista, Home Server

  1 GHz 32 บติ (x86) / 64 บติ (x64) หน่วยความจกำาระบบ RAM 512 เมกะไบต์ พื �นที�ว่าง 320 เมกะไบต์

  Super VGA (800 x 600)

  กำรป้องกัน เมื�อคณุทกำางานกบัคอมพิวเตอร์ของคณุ และโดยเฉพาะเมื�อคณุเรียกใช้อินเทอร์เน็ต โปรดทราบว่าไมมี่ระบบป้องกนัไวรัสใดในโลกที�สามารถกกำาจดัความเสี�ยงที�เกิดจาก การแฝงตวั และ การโจมตีได้อย่างสมบรูณ์แบบ. เมื�อต้องการเพิ�มการป้องกนัและความสะดวกสงูสดุ จงึจกำาเป็นที�ต้องใช้ระบบป้องกนัไวรัสอย่างถกูต้องและปฏิบตัิตามกฎที�มีประโยชน์ต่างๆ

  อัพเดทเป็นประจำำ

  ตามสถิติจาก ESET Live Grid การบกุรุกแบบใหมแ่ละไมซ่กำ �ากนัหลายพนัแบบจะถกูสร้างขึ �นทกุวนัเพื�อให้สามารถผ่านการวดัความปลอดภยัที�มีอยู่และสร้างผลกกำาไรให้กบัผู้ เขียน โดยสร้างความเสียหายให้เกิดขึ �นกบัผู้ใช้อื�น ผู้ เชี�ยวชาญที�ห้องปฏิบตัิการไวรัสของ ESET จะวิเคราะห์การคกุคามเหลา่นั �นทกุวนั และจดัเตรียมและเผยแพร่การอพัเดทเพื�อปรับปรุงระดบัการป้องกนัอย่างตอ่เนื�องสกำาหรับผู้ใช้ของโปรแกรมป้องกนัไวรัส การอพัเดทที�มีการกกำาหนดค่าที�ไมถ่กูต้องจะลดประสทิธิภาพการทกำางานของโปรแกรม สกำาหรับข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัวิธีกกำาหนดค่าการอพัเดท โปรดดใูนบท การตั �งค่าการอพัเดท

  ดำวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด้ำนควำมปลอดภยั

  ผู้ เขียนซอฟต์แวร์ที�เป็นอนัตรายจะใช้จดุออ่นของระบบต่างๆ เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพของการแพร่รหสัที�เป็นอนัตราย ทกำาให้บริษัทซอฟต์แวร์ต้องตดิตามจดุออ่นใหม่ๆ อย่างใกล้ชิดในแอพพลเิคชนัของตน เพื�อแสดงและเผยแพร่การอพัเดทการรักษาความปลอดภยัที�จะกกำาจดัการคกุคามที�อาจเกิดขึ �นเป็นประจกำา จงึเป็นสิ�งจกำาเป็นที�ต้องดาวน์โหลดการอพัเดทการรักษาความปลอดภยัเหลา่นี �เมื�อมีการเผยแพร่ ตวัอยา่งของแอพพลเิคชนันี �คือระบบปฏิบตัิการของ Windows หรือ Internet Explorer ที�เป็นเบราว์เซอร์อนิเทอร์เน็ตที�มีผู้ ใช้จกำานวนมาก

  กำรสร้ำงกำรสำำรองข้อมูลสำำคัญ

  ผู้ เขียนมลัแวร์จะไมส่นใจเกี�ยวกบัความจกำาเป็นของผู้ใช้ และการทกำางานของโปรแกรมที�เป็นอนัตรายมกัจะนกำาไปสูก่ารทกำางานไมถ่กูต้องทั �งหมดของระบบปฏิบตัิการและจงใจทกำาลายข้อมลูสกำาคญั ดงันั �นจงึต้องสกำารองข้อมลูสกำาคญัและที�เป็นความลบัของคณุไปยงัแหลง่ที�มาภายนอกอยู่เสมอ เช่น ดีวีดีหรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก การป้องกนัเอาไว้ก่อนเช่นนี �จะทกำาให้กู้ คืนข้อมลูของคณุได้ง่ายดายและรวดเร็วยิ�งขึ �นในกรณีที�ระบบล้มเหลว

  สแกนคอมพวิเตอร์เพื�อหำไวรัสเป็นประจำำ ำ

  การสแกนคอมพิวเตอร์ของคณุโดยอตัโนมตัิเป็นประจกำาด้วยการตั �งคา่ที�เหมาะสมจะสามารถกกำาจดัการบกุรุกที�อาจตรวจสอบข้ามไปเนื�องจากมีการอัพเดทฐานข้อมลูไวรัสที�ไมเ่ป็นปัจจบุนั

  ปฏิบัตติำมกฎกำรรักษำควำมปลอดภยัพื �นฐำน

  ซึ�งเป็นกฎที�มีประโยชน์และมีประสทิธิภาพมากที�สดุ - ซึ�งควรให้ความสนใจอยูเ่สมอ ในปัจจบุนั การบกุรุกจกำานวนมากต้องการการดกำาเนินการของผู้ใช้เพื�อให้ระบบทกำางานและกระจายการบกุรุก หากคณุมีความระมดัระวงัเมื�อปิดไฟล์ใหม ่คณุจะประหยดัเวลาและความพยายามที�จะใช้เพื�อกกำาจดัการบกุรุกคอมพิวเตอร์ของคณุได้เป็นอย่างมาก กฎที�มีประโยชน์ได้แก่:

  • อย่าเข้าชมเว็บไซต์ที�น่าสงสยัที�มีโฆษณาป็อปอพัและแบบแฟลชจกำานวนมาก • ระมดัระวงัเมื�อตดิตั �งโปรแกรมฟรีแวร์ ชดุเข้ารหสั/ถอดรหสั เป็นต้น โปรดใช้โปรแกรมที�ปลอดภยัและเข้าสูเ่ว็บไซต์ทางอนิเทอร์เน็ตที�ปลอดภยัเท่านั �น • ระมดัระวงัเมื�อเปิดสิ�งที�แนบมาของอีเมล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งข้อความที�สง่ให้ผู้ รับจกำานวนมากและข้อความจากผู้สง่ที�ไมรู้่จกั • อย่าใช้บญัชีผู้ดแูลระบบสกำาหรับการทกำางานประจกำาวนักบัคอมพิวเตอร์ของคณุ

  6

 • กำรตดิตั �ง เมื�อคณุเริ�มต้นโปรแกรมติดตั �ง วิซาร์ดการติดตั �งจะนกำาคณุเข้าสูก่ระบวนการตั �งค่า

  สําคัญ: ตรวจสอบว่าไมมี่การติดตั �งโปรแกรมป้องกนัไวรัสอื�นในคอมพิวเตอร์ของคณุ ถ้ามีการติดตั �งโซลชูนัการป้องกนัไวรัสสองชนิดขึ �นไปบนคอมพิวเตอร์เครื�องเดียว อาจมีการทกำางานที�ขดัแย้งกนั ขอแนะนกำาให้คณุลบการติดตั �งโปรแกรมป้องกนัไวรัสอื�นในระบบของคณุ โปรดด ูบทความฐานความรู้ สกำาหรับรายการของเครื�องมือถอนการตดิตั �งสกำาหรับซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัสที�ใช้กนัทั�วไป (ให้บริการเป็นภาษาองักฤษและภาษาอื�นๆ อีกมากมาย)

  ขั �นแรก โปรแกรมจะตรวจหาวา่มี ESET NOD32 Antivirus เวอร์ชนัใหมห่รือไม่ ถ้าพบเวอร์ชนัใหม ่คณุจะได้รับการเตือนในขั �นตอนแรกของกระบวนการติดตั �ง ถ้าคณุเลอืก ดำวน์โหลดและตดิตั �งเวอร์ชันใหม่ เวอร์ชนัใหมจ่ะได้รับการดาวน์โหลดและการตดิตั �งจะดกำาเนินการต่อ ในขั �นถดัไป ข้อตกลงการอนญุาตสกำาหรับผู้ใช้ปลายทาง จะปรากฏ โปรดอา่นและคลกิ ยอมรับ เพื�อยอมรับข้อตกลงการอนญุาตสกำาหรับผู้ใช้ปลายทาง หลงัจากที�คณุยอมรับ การติดตั �งจะดกำาเนินการตอ่ในสองสถานการณ์ที�เป็นไปได้:

  1. ถ้าคณุตดิตั �ง ESET NOD32 Antivirus บนคอมพิวเตอร์เป็นครั �งแรก คณุจะพบหน้าตา่งด้านลา่ง หลงัจากที�ยอมรับ ข้อตกลงกำรอนุญำตสำำหรับผู้ใช้ปลำยทำง ในที�นี �คณุสามารถเลือกระหว่าง การติดตั �งแบบปกติ และ การตดิตั �งที�กกำาหนดเอง และดกำาเนินการตอ่

  7

 • 2. ถ้าคณุตดิตั �ง ESET NOD32 Antivirus ทบัซอฟต์แวร์นี �ในเวอร์ชนัก่อนหน้า หน้าตา่งต่อไปนี �จะให้คณุเลือกว่าจะใช้การตั �งค่าโปรแกรมปัจจบุนัสกำาหรับการตดิตั �งใหม่ หรือถ้าคณุไมเ่ลือกตวัเลือก ใช้กำรตั �งค่ำปัจจุบัน ให้เลอืกระหว่างโหมดการติดตั �งสองโหมดที�กลา่วถึงก่อนหน้านี �

  กำรตดิตั �งปกต ิ โหมดการตดิตั �งปกตจิะมีตวัเลอืกการกกำาหนดคา่ที�เหมาะสมสกำาหรับผู้ใช้งานสว่นใหญ่ การตั �งค่าเหลา่นี �ให้การรักษาความปลอดภยัที�ยอดเยี�ยม ตั �งค่าได้ง่าย และประสทิธิภาพการทกำางานของระบบสงู โหมดการตดิตั �งปกตเิป็นตวัเลือกเริ�มต้นและแนะนกำาให้ใช้ถ้าคณุไมมี่ความต้องการเป็นพิเศษสกำาหรับการตั �งค่าแบบเจาะจง

  8

 • หลงัจากเลือกโหมดการติดตั �งและคลกิ ถัดไป คณุจะได้รับข้อความให้กกำาหนดคา่ ESET Live Grid ESET Live Grid ช่วยให้แน่ใจได้ว่า ESET จะได้รับการแจ้งในทนัทีและอย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัการแฝงตวัใหมเ่พื�อการป้องกนัลกูค้า ระบบอนญุาตให้คณุสง่ข้อมลูการคกุคามใหมไ่ปยงัห้องปฏิบตัิการไวรัสของ ESET ซึ�งจะมีการวิเคราะห์ ประมวลผล และเพิ�มไปยงัฐานข้อมลูไวรัส

  ตามค่าเริ�มต้น ตวัเลือก ฉันตกลงเข้ำร่วมใน ESET Live Grid จะมีการเลือกไว้แล้ว ซึ�งจะเป็นการเปิดใช้งานคณุลกัษณะนี �

  ขั �นตอนต่อไปในกระบวนการตดิตั �งคือการกกำาหนดค่าการตรวจหาแอพพลเิคชนัที�อาจไมพ่งึประสงค์ แอพพลเิคชนัที�อาจไมพ่งึประสงค์ไมจ่กำาเป็นต้องมีอนัตราย แต่มกัจะมีผลเสียกบัการทกำางานของระบบปฏิบตัิการ โปรดดบูท แอพพลเิคชนัที�อาจไมพ่งึประสงค สกำาหรับรายละเอียดเพิ�มเติม

  ขั �นตอนสดุท้ายในโหมดการตดิตั �งปกติคือการยืนยนัการตดิตั �งด้วยการคลกิที�ปุ่ ม ตดิตั �ง

  9

 • กำรตดิตั �งแบบกำำหนดเอง โหมดการตดิตั �งแบบกกำาหนดเองได้รับการออกแบบมาสกำาหรับผู้ใช้ที�มีประสบการณ์กบัโปรแกรมแบบปรับแต่งได้ และผู้ ที�ต้องการแก้ไขการตั �งค่าขั �นสงูในระหวา่งการติดตั �ง

  หลงัจากเลือกโหมดการติดตั �งและคลกิ ถัดไป คณุจะได้รับข้อความให้เลือกตกำาแหน่งเป้าหมายสกำาหรับการตดิตั �ง ตามค่าเริ�มต้น โปรแกรมจะติดตั �งในไดเรกทอรีตอ่ไปนี �:

  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\

  คลกิ เรียกดู… เพื�อเปลี�ยนตกำาแหน่งนี � (ไมแ่นะนกำา)

  10

 • คลกิ ถัดไป เพื�อดกำาเนินการกกำาหนดคา่การเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตของคณุ ถ้าคณุใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ต้องกกำาหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อยา่งถกูต้องเพื�อให้การอพัเดทฐานข้อมลูไวรัสทกำางานได้ หากคณุไมแ่น่ใจว่าคณุใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตหรือไม ่โปรดเลือก ฉันไม่แน่ใจว่ำกำรเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตของฉันใช้พร็อกซีเซร์ิฟเวอร์หรือไม่ ใช้กำรตั �งค่ำเดียวกับ Internet Explorer (แนะนำำ) และคลกิ ถัดไป ถ้าคณุไมไ่ด้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โปรดเลือกตวัเลือก ฉันไม่ใช้พร็อกซีเซร์ิฟเวอร์

  เมื�อต้องการกกำาหนดค่าการตั �งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก ฉันใช้พร็อกซีเซร์ิฟเวอร์ และคลกิ ถัดไป ป้อนที�อยู ่IP หรือ URL ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคณุในฟิลด์ ที�อยู่ ในฟิลด์ พอร์ต ให้ระบพุอร์ตที�พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ยอมรับการเชื�อมต่อ (3128 ตามค่าเริ�มต้น) ในกรณีที�พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องการการตรวจสอบสทิธิ� ให้ป้อน ชื�อผู้ใช้ และ รหัสผ่ำน ที�ถกูต้อง เพื�อให้สทิธิ�ในการเข้าถงึพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ การตั �งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถคดัลอกได้จาก Internet Explorer หากต้องการ เมื�อต้องการดกำาเนินการดงักลา่ว ให้คลกิที� ใช้ และยืนยนัการเลือก

  11

 • ขั �นตอนการตดิตั �งนี �จะช่วยให้คณุกกำาหนดวธีิจดัการการอพัเดทโปรแกรมโดยอตัโนมตัิในระบบของคณุ คลกิ เปลี�ยน... เพื�อเข้าถึงการตั �งค่าขั �นสงู

  หากคณุไมต้่องการให้อพัเดทองค์ประกอบของโปรแกรม ให้เลือกตวัเลือก ไม่อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม เลือกตวัเลือก ถำมก่อนที�จะดำวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม เพื�อแสดงหน้าตา่งการยืนยนัทกุครั �งที�ระบบพยายามดาวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม เมื�อต้องการดาวน์โหลดการอพัเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมโดยอตัโนมตัิ ให้เลือกตวัเลอืก อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมเสมอ

  12

 • หมำยเหตุ: หลงัจากการอพัเดทองค์ประกอบของโปรแกรม คณุจะต้องเริ�มต้นระบบใหม ่เราขอแนะนกำาให้เลอืกตวัเลือก ถ้ำจำำเป็น เริ�มต้นระบบคอมพวิเตอร์ใหม่โดยไม่ต้องแจ้ง

  หน้าต่างการติดตั �งถดัไปมีตวัเลือกในการตั �งคา่รหสัผ่านเพื�อคุ้มครองการตั �งค่าโปรแกรมของคณุ เลือกตวัเลือก ป้องกันกำรกำำหนดค่ำด้วยรหัสผ่ำน และป้อนรหสัผา่นของคณุในฟิลด์ รหัสผ่ำนใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่ำนใหม่ รหสัผ่านนี �เป็นรหสัผ่านที�ต้องใช้ในการแก้ไขหรือเข้าถึงการตั �งค่าของ ESET NOD32 Antivirus เมื�อฟิลด์รหสัผ่านทั �งสองตรงกนั ให้คลกิ ถัดไป เพื�อดกำาเนินการต่อ

  ขั �นตอนถดัไปของการตั �งค่า ESET Live Grid และ กำรตรวจหำแอพพลิเคชันที�อำจไม่พงึประสงค์ จะดกำาเนินการเหมือนกบัในโหมดการตดิตั �งแบบปกติ (โปรดด ู"การติดตั �งแบบปกต"ิ)

  คลกิ ตดิตั �ง ในหน้าตา่ง พร้อมที�จะตดิตั �ง เพื�อดกำาเนินการตดิตั �งให้เสร็จสมบรูณ์ หลงัจาก การติดตั �งเสร็จสมบรูณ์ คณุจะได้รับข้อความเพื�อเปิดใช้ผลติภณัฑ์ของคณุ ด ูการติดตั �งแบบปกติ เพื�อดขู้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปิดใช้ผลติภณัฑ์

  กำรเปิดใช้งำนผลิตภณัฑ์ หลงัจาก การตดิตั �งเสร็จสมบรูณ์ คณุจะได้รับข้อความเพื�อเปิดใช้ผลติภณัฑ์ของคณุ

  การเปิดใช้งานผลติภณัฑ์สามารถทกำาได้หลายวธีิด้วยกนั ตวัเลอืกในการเปิดใช้งานในหน้าต่างการเปิดใช้งานอาจแตกต่างกนัไปตามแตล่ะประเทศ รวมถึงวิธีการแจกจา่ยไฟล์การติดตั �ง (ซีดี/ดีวีดี หน้าเว็บ ESET เป็นต้น)

  ถ้าคณุซื �อผลติภณัฑ์เวอร์ชนัขายปลีกในบรรจภุณัฑ์แบบกลอ่ง ให้เลอืกตวัเลอืก เปิดใช้งำนโดยใช้รหัสกำรเปิดใช้งำน รหสัการเปิดใช้งานมกัจะอยู่ด้านในหรือบนด้านหลงับรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์ เพื�อให้สามารถเปิดใช้งานได้สกำาเร็จ ต้องป้อนรหสัการเปิดใช้งานตามที�มีให้

  ถ้าคณุได้รับชื�อผู้ใช้และรหสัผ่าน ให้เลือกตวัเลือก เปิดใช้งำนโดยใช้ชื�อผู้ใช้และรหัสผ่ำน และป้อนข้อมลูใบอนญุาตในฟิลด์ที�เหมาะสม

  ถ้าคณุต้องการประเมนิ ESET NOD32 Antivirus ก่อนตดัสนิใจซื �อ ให้เลือกตวัเลือก เปิดใช้งำนใบอนุญำตรุ่นทดลองใช้ ป้อนที�อยู่อีเมลและประเทศของคณุเพื�อเปิดใช้งาน ESET NOD32 Antivirus ในระยะเวลาที�จกำากดั ใบอนญุาตทดสอบของคณุจะถกูสง่อีเมลไปถึงคณุ ใบอนญุาตรุ่นทดลองใช้จะสามารถเปิดใช้งานได้หนึ�งครั �งตอ่ลกูค้าหนึ�งรายเท่านั �น

  ถ้าคณุไมมี่ใบอนญุาตและต้องการซื �อ ให้คลกิตวัเลือก ซื �อใบอนุญำต การดกำาเนินการนี �จะเปลี�ยนเส้นทางคณุไปยงัเว็บไซต์ของตวัแทนจกำาหน่าย ESET ในพื �นที�ของคณุ

  เลือกตวัเลือก เปิดใช้งำนในภำยหลัง ถ้าคณุต้องการประเมนิการทกำางานของผลติภณัฑ์ และไมต้่องการเปิดใช้งานทนัที หรือถ้าคณุต้องการเปิดใช้งานผลติภณัฑ์ในภายหลงั

  13

 • คณุสามารถเปิดใช้งานสกำาเนาของ ESET NOD32 Antivirus ได้โดยตรงจากโปรแกรม คลกิไอคอน เมนโูปรแกรม ที�มมุขวาบน หรือคลกิขวาที�ไอคอน ESET NOD32

  Antivirus ในถาดระบบ และเลือก กำรเปิดใช้งำนผลิตภณัฑ์... จากเมน ู

  กำรป้อนชื�อผู้ใช้และรหสัผ่ำน เพื�อให้การทกำางานมีประสทิธิภาพสงูสดุ สิ�งสกำาคญัคือโปรแกรมต้องการได้รับการอพัเดทโดยอตัโนมตั ิการดกำาเนินการนี �จะเกิดขึ �นต่อเมื�อมีการป้อนชื�อผู้ใช้และรหสัผ่านที�ถกูต้องใน ตั �งค่ำกำรอัพเดท

  หากคณุไมไ่ด้ป้อนชื�อผู้ใช้และรหสัผา่นในระหว่างการตดิตั �ง คณุสามารถดกำาเนินการได้ในขณะนี � ในหน้าต่างโปรแกรมหลกั ให้คลกิ อัพเดท จากนั �น กำรเปิดใช้งำนผลิตภณัฑ์... และป้อนข้อมลูใบอนญุาตที�คณุได้รับพร้อมกบัผลติภณัฑ์รักษาความปลอดภยัของ ESET ในหน้าต่างการเปิดใช้งานผลติภณัฑ์

  เมื�อป้อน ชื�อผู้ใช้ และ รหัสผ่ำน โปรดพิมพ์ข้อมลูเหลา่นี �ให้เหมือนกบัที�เขียนไว้:

  • ชื�อผู้ ใช้และรหสัผ่านต้องตรงตามตวัพิมพ์เลก็และใหญ่ และเครื�องหมายขีดในชื�อผู้ใช้ก็เป็นสิ�งจกำาเป็น • รหสัผา่นต้องมีความยาวสบิอกัขระและเป็นตวัพิมพ์เลก็ทั �งหมด • เราจะไมใ่ช้ตวัอกัษร L ในรหสัผ่าน (โปรดใช้ตวัเลขหนึ�ง (1) แทน) • '0' ตวัใหญ่คือตวัเลขศนูย์ (0) 'o' ตวัเลก็คือตวัพิมพ์เลก็ของตวัอกัษร o

  เราขอแนะน◌กำาให้คดัลอกและวางข้อมลูจากอีเมลการลงทะเบียนเพื�อให้มีความถกูต้อง

  กำรอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่ำสุด มีการนกำา ESET NOD32 Antivirus เวอร์ชนัใหมอ่อกมาเพื�อปรับปรุงประสทิธิภาพหรือแก้ไขปัญหาที�ไมส่ามารถแก้ไขได้โดยการอพัเดทอตัโนมตัขิองโมดลูโปรแกรม การอพัเกรดเป็นเวอร์ชนัใหมส่ามารถดกำาเนินการได้หลายวิธี:

  1. อตัโนมตั ิโดยใช้การอพัเดทโปรแกรม เนื�องจากมีการแจกจ่ายการอพัเกรดโปรแกรมให้กบัผู้ใช้ทั �งหมดและอาจมีผลกบัการกกำาหนดค่าบางอย่างในระบบ การอพัเกรดเหลา่นี �จงึออกมาหลงัจากผ่านการทดสอบเป็นเวลานานเพื�อให้ทกำางานกบัการกกำาหนดค่าระบบที�เป็นไปได้ทั �งหมด หากคณุต้องการอพัเกรดเป็นเวอร์ชนัใหมท่นัทีเมื�อมีการออก ให้ใช้วิธีหนึ�งจากด้านลา่งนี �

  2. ด้วยตนเอง โดยการดาวน์โหลดและตดิตั �งเวอร์ชนัใหมท่บัเวอร์ชนัที�มีอยู่ก่อนหน้านี � เมื�อเริ�มต้นการตดิตั �ง คณุสามารถเลอืกเพื�อรักษาการตั �งค่าโปรแกรมในปัจจบุนัไว้ได้โดยเลือกช่องทกำาเครื�องหมาย ใช้กำรตั �งค่ำปัจจุบัน

  3. ด้วยตนเอง ในหน้าต่างหลกัของโปรแกรม ด้วยการคลกิ ตดิตั �ง/ตรวจสอบ ใน อัพเดท > เวอร์ชันที�ใช้ได้ของ ESET NOD32 Antivirus

  14

 • กำรสแกนคอมพวิเตอร์ หลงัจากตดิตั �ง ESET NOD32 Antivirus คณุควรดกำาเนินการสแกนคอมพิวเตอร์เพื�อหารหสัที�เป็นอนัตราย ในหน้าตา่งหลกัของโปรแกรม ให้คลกิ กำรสแกนคอมพวิเตอร์ แล้วคลกิ กำรสแกนแบบสมำร์ท สกำาหรับข้อมลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการสแกนคอมพิวเตอร์ โปรดดสูว่น การสแกนคอมพิวเตอร์

  คู่มือสำำหรับผู้เริ�มต้น บทนี �จะให้ภาพรวมเริ�มต้นของ ESET NOD32 Antivirus และการตั �งค่าพื �นฐานของโปรแกรม

  บทแนะนำำกำรออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ หน้าต่างหลกัของโปรแกรม ESET NOD32 Antivirus จะถกูแบง่ออกเป็นสองสว่นหลกั หน้าต่างหลกัที�ด้านขวาจะแสดงข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัตวัเลอืกที�เลือกจากเมนหูลกัทางด้านซ้าย

  ข้อมลูตอ่ไปนี �จะเป็นคกำาอธิบายของตวัเลือกภายในเมนหูลกั:

  หน้ำแรก - ให้ข้อมลูเกี�ยวกบัสถานะการป้องกนัของ ESET NOD32 Antivirus

  กำรสแกนคอมพวิเตอร์ - ตวัเลือกนี �จะช่วยให้คณุสามารถกกำาหนดค่าและเปิดใช้การสแกนแบบสมาร์ทหรือการสแกนที�กกำาหนดเอง

  อัพเดท - แสดงข้อมลูเกี�ยวกบัการอพัเดทฐานข้อมลูไวรัส

  ตั �งค่ำ - เลอืกตวัเลอืกนี �เพื�อปรับระดบัความปลอดภยัสกำาหรับคอมพิวเตอร์ เว็บและอีเมล .

  เครื�องมือ - ให้การเข้าถึงไฟล์บนัทกึ สถิตกิารป้องกนั ติดตามการทกำางาน กระบวนการที�ทกำางานอยูเ่ครื�องมือวางกกำาหนดการ กกัเก็บ ESET SysInspector และ ESET

  SysRescue

  15

 • วธีิใช้และกำรสนับสนุน - ให้การเข้าถึงไฟล์วิธีใช้ ฐานความรู้ ESET เว็บไซต์ของ ESET และลงิค์เพื�อเปิดคกำาขอการสนบัสนนุของฝ่ายดแูลลกูค้า

  หน้าจอ หน้ำแรก จะแจ้งให้คณุทราบเกี�ยวกบัระดบัความปลอดภยัและการป้องกนัในปัจจบุนัของคอมพิวเตอร์ของคณุ สถานะ กำรป้องกันสูงสุด สีเขียวจะแสดงว่ามีการป้องกนัสงูสดุ

  นอกจากนี � หน้าต่างสถานะยงัแสดงคณุลกัษณะที�ใช้บอ่ยใน ESET NOD32 Antivirus คณุสามารถหาข้อมลูเกี�ยวกบัวนัหมดอายขุองโปรแกรมได้ที�นี�

  ควรทำำอย่ำงไรเมื�อโปรแกรมทำำงำนไม่ถูกต้อง ถ้าโมดลูที�เปิดใช้งานทกำางานได้อย่างถกูต้อง จะมีการระบเุป็นเครื�องหมายถกูสีเขียว มฉิะนั �น เครื�องหมายอศัเจรีย์สีแดงหรือไอคอนการแจ้งเตือนสส้ีมจะปรากฏ ข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัโมดลูจะปรากฏในสว่นบนของหน้าตา่ง ทางแก้ไขที�แนะนกำาสกำาหรับการแก้ไขโมดลูจะปรากฏขึ �นเช่นกนั เมื�อต้องการเปลี�ยนสถานะของแตล่ะโมดลู ให้คลกิ ตั �งค่ำ ในเมนหูลกัและคลกิที�โมดลูที�ต้องการ

  16

 • ไอคอนสีแดงเป็นสญัลกัษณ์ของปัญหาร้ายแรง - ไมมี่การใช้การป้องกนัสงูสดุของคอมพิวเตอร์ของคณุ สาเหตทีุ�เป็นไปได้คือ:

  • การคุ้มครองระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ถกูปิดใช้งาน • ฐานข้อมลูไวรัสที�ไมไ่ด้อพัเดท • ยงัไมไ่ด้เปิดใช้งานผลติภณัฑ์ • ใบอนญุาตผลติภณัฑ์หมดอาย ุ

  ไอคอนสีส้มแสดงให้ทราบว่าการป้องกนัการเข้าถึงเว็บหรืออีเมลไคลเอ็นต์ถกูปิดใช้งาน มีปัญหาในการอพัเดทโปรแกรม (ฐานข้อมลูไวรัสที�ไมไ่ด้อพัเดท ไมส่ามารถอพัเดท) หรือใบอนญุาตใกล้ถึงวนัที�หมดอาย ุ

  ยังไม่ได้เปิดใช้งำนผลิตภณัฑ์ - ปัญหานี �ใช้สญัลกัษณ์เป็นไอคอนสีแดงและการแจ้งเตือนความปลอดภยัที�อยูถ่ดัจากรายการ คอมพวิเตอร์ คณุสามารถเปิดใช้งาน ESET NOD32 Antivirus ได้จากเมนโูปรแกรม โดยใช้ตวัเลือก กำรเปิดใช้งำนผลิตภณัฑ์... เมนโูปรแกรมอยู่ที�มมุด้านขวาบนของหน้าต่างโปรแกรมหลกั

  กำรป้องกันไวรัสและกำรป้องกันสปำยแวร์ถูกปิดใช้งำน - ปัญหานี �ใช้สญัลกัษณ์เป็นไอคอนสแีดงและการแจ้งเตือนความปลอดภยัที�อยูถ่ดัจากรายการ คอมพวิเตอร์ คณุสามารถเปิดใช้งานการป้องกนัไวรัสและการป้องกนัสปายเวอร์ได้อีกครั �งด้วยการคลกิที� เริ�มต้นโมดูลกำรป้องกันไวรัสและสปำยแวร์ทั �งหมด

  กำรป้องกันกำรเข้ำถงึเวบ็และฟิชชิ�งถูกปิดใช้งำน - ปัญหานี �ใช้สญัลกัษณ์เป็นไอคอนสส้ีมพร้อมตวัอกัษร "i" และสถานะ กำรแจ้งเตือนควำมปลอดภยั คณุสามารถเปิดใช้งานใหมไ่ด้ การป้องกนัการเข้าถึงเว็บและฟิชชิ�ง โดยคลกิที�การแจ้งเตือนความปลอดภยัและคลกิที� เปิดใช้กำรป้องกันกำรเข้ำถงึเวบ็และฟิชชิ�ง.

  ใบอนุญำตของคุณใกล้หมดอำยุ - สามารถทราบปัญหานี �ได้โดยไอคอนสถานะการป้องกนัจะแสดงเครื�องหมายอศัเจรีย์ หลงัจากใบอนญุาตหมดอาย ุโปรแกรมจะไมส่ามารถอพัเดทและไอคอนสถานะการป้องกนัจะเปลี�ยนเป็นสแีดง

  ใบอนุญำตหมดอำยุแล้ว - สามารถทราบปัญหานี �ได้โดยไอคอนสถานะการป้องกนัจะเปลี�ยนเป็นสีแดง โปรแกรมจะไมส่ามารถอพัเดทได้หลงัจากใบอนญุาตหมดอาย ุเราขอแนะนกำาให้ใช้คกำาแนะนกำาต่อไปนี �ในหน้าตา่งการเตือนเพื�อต่ออายใุบอนญุาต

  ถ้าคณุไมส่ามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้โซลชูนัที�แนะนกำา ให้คลกิ วธีิใช้และกำรสนับสนุน เพื�อเข้าถึงไฟล์วธีิใช้หรือค้นหา ฐานความรู้ ESET. ถ้าคณุยงัคงต้องการความชว่ยเหลอื คณุสามารถสง่คกำาขอการสนบัสนนุไปที�ฝ่ายดแูลลกูค้าของ ESET ฝ่ายดแูลลกูค้าของ ESET จะตอบคกำาถามของคณุอย่างรวดเร็วและค้นหาการแก้ไขปัญหา

  17

 • กำรตั �งค่ำกำรอัพเดท การอพัเดทฐานข้อมลูไวรัสและการอพัเดทองค์ประกอบของโปรแกรมเป็นสว่นที�สกำาคญัในการให้การป้องกนัที�สมบรูณ์สกำาหรับรหสัที�เป็นอนัตราย โปรดใช้ความระมดัระวงัในการกกำาหนดค่าและการทกำางานของโปรแกรม จากเมนหูลกั ให้เลือก อัพเดท แล้วคลกิ อัพเดทฐำนข้อมูลไวรัส เพื�อตรวจสอบการอพัเดทฐานข้อมลูลา่สดุ

  ถ้าไมไ่ด้ป้อนชื�อผู้ใช้และรหสัผ่านระหว่าง การเปิดใช้งาน ของ ESET NOD32 Antivirus คณุจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนในขั �นตอนนี �

  18

 • หน้าต่างการตั �งค่าขั �นสงู (คลกิ ตั �งค่ำ ในเมนหูลกั แล้วคลกิ เข้ำสู่กำรตั �งค่ำขั �นสูง... หรือกด F5 ที�แป้นพิมพ์) มีตวัเลอืกการอพัเดทเพิ�มเติม คลกิ อัพเดท ในโครงสร้างการตั �งคา่ขั �นสงูที�ด้านซ้าย เมนแูบบเลื�อนลง เซิร์ฟเวอร์อัพเดท ควรได้รับการตั �งค่าเป็น เลือกโดยอัตโนมัต ิเมื�อต้องการกกำาหนดค่าตวัเลอืกการอพัเดทขั �นสงู เชน่ โหมดการอพัเดท การเข้าถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และการเชื�อมต่อ LAN ให้คลกิปุ่ ม ตั �งค่ำ...

  ทำำงำนกับ ESET NOD32 Antivirus ตวัเลือกการตั �งคา่ของ ESET NOD32 Antivirus ช่วยให้คณุสามารถปรับระดบัการป้องกนัคอมพิวเตอร์ของคณุ

  19

 • เมน ูตั �งค่ำ มีตวัเลือกต่อไปนี �:

  • คอมพวิเตอร์ • เวบ็และอีเมล

  คลกิที�องค์ประกอบเพื�อปรับการตั �งค่าขั �นสงูของโมดลูการป้องกนั

  20

 • การตั �งค่าการป้องกนั คอมพวิเตอร์ จะช่วยให้คณุสามารถเปิดหรือปิดใช้งานองค์ประกอบต่อไปนี �:

  • กำรป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ - โปรแกรมจะสแกนไฟล์ทั �งหมดเพื�อหารหสัที�เป็นอนัตรายเมื�อเปิด สร้าง หรือเรียกใช้ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ • กำรป้องกันเอกสำร - คณุลกัษณะการป้องกนัเอกสารจะสแกนเอกสาร Microsoft Office ก่อนที�จะเปิด รวมถึงไฟล์ที�ดาวน์โหลดจาก Internet Explorer โดยอตัโนมตั ิเชน่

  องค์ประกอบ Microsoft ActiveX • กำรปิดกั �นสื�อที�ถอดเข้ำออกได้ - จะช่วยให้คณุสามารถสแกน ปิดกั �น หรือปรับตวักรอง/สทิธิ�ที�ขยายสกำาหรับสื�อที�ถอดเข้าออกได้ และเลือกวิธีที�ผู้ ใช้เข้าถึงและทกำางานกบัอปุกรณ์เหลา่นี �

  (CD/DVD/USB...) • HIPS - HIPS จะตรวจสอบเหตกุารณ์ภายในระบบปฏิบตัิการและตอบสนองเหตกุารณ์ตามกฎที�กกำาหนดเอง • โหมดผู้เล่นเกม - เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดผู้ เลน่เกม. คณุจะได้รับข้อความเตือน (ความเสี�ยงการรักษาความปลอดภยั) และหน้าต่างหลกัจะเปลี�ยนเป็นสส้ีมหลงัจากเปิดใช้งาน

  โหมดผู้ เลน่เกม. • กำรป้องกันกำรปกปิด - ให้การตรวจหาโปรแกรมที�เป็นอนัตราย เช่น รูทคิท ซึ�งสามารถซ่อนตวัจากระบบปฏิบตัิการ ซึ�งหมายความวา่

  โปรแกรมไมส่ามารถตรวจพบโดยใช้เทคนิคการทดสอบทั�วไป

  การตั �งค่าการป้องกนั เวบ็และอีเมล จะช่วยให้คณุสามารถเปิดหรือปิดใช้งานองค์ประกอบต่อไปนี �:

  • กำรป้องกันกำรเข้ำถงึเวบ็และฟิชชิ�ง - หากใช้ตวัเลือกนี � ระบบจะสแกนการรับสง่ข้อมลูทั �งหมดผ่าน HTTP หรือ HTTPS เพื�อหาซอฟต์แวร์ที�เป็นอนัตราย • กำรป้องกันอีเมลไคลเอน็ต์ - มีการควบคมุการสื�อสารทางอีเมลที�ได้รับผ่านโปรโตคอล POP3 และ IMAP

  หมำยเหตุ: การป้องกนัเอกสารจะปรากฏหลงัจากเปิดใช้งานตวัเลอืกใน (เข้ำสู่กำรตั �งค่ำขั �นสูง... (F5) > คอมพวิเตอร์ > กำรป้องกันไวรัสและสปำยแวร์ > กำรป้องกันเอกสำร >

  รวมเข้ำกับระบบ)

  หลงัจากคลกิ เปิดใช้งำน กลอ่งข้อความ ปิดใช้งำนกำรป้องกันชั�วครำว จะปรากฏ คลกิ ตกลง เพื�อปิดใช้งานองค์ประกอบการรักษาความปลอดภยัที�เลอืก เมนแูบบเลื�อนลง ช่วงเวลำ แสดงช่วงเวลาที�จะปิดใช้งานองค์ประกอบที�เลือก

  เมื�อต้องการเปิดใช้งานการป้องกนัขององค์ประกอบการรักษาความปลอดภยัที�ปิดใช้งานแล้วอีกครั �ง ให้คลกิ ปิดใช้งำน

  หมำยเหตุ: เมื�อปิดใช้งานการป้องกนัโดยใช้วิธีการนี � สว่นการป้องกนัที�ปิดใช้งานทั �งหมดจะเปิดใช้งานได้หลงัจากเริ�มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

  ยงัมีตวัเลอืกเพิ�มเติมที�ด้านลา่งของหน้าต่างการตั �งค่า ใช้ลงิค์ กำรเปิดใช้งำนผลิตภณัฑ์... เพื�อเปิดฟอร์มการลงทะเบียนที�จะเปิดใช้งานผลติภณัฑ์การรักษาความปลอดภยัของ ESET และสง่อีเมลให้กบัคณุพร้อมข้อมลูการตรวจสอบสทิธิ� (ชื�อผู้ ใช้และรหสัผ่าน) เมื�อต้องการโหลดพารามเิตอร์การตั �งค่าโดยใช้ไฟล์การกกำาหนดค่า .xml หรือบนัทกึพารามเิตอร์การตั �งค่าปัจจบุนัเป็นไฟล์การกกำาหนดค่า ให้ใช้ตวัเลือก นำำเข้ำและส่งออกกำรตั �งค่ำ...

  คอมพวิเตอร์ โมดลู คอมพวิเตอร์ จะอยู่ในช่อง ตั �งค่ำ หลงัจากคลกิชื�อ คอมพวิเตอร์ สว่นนี �จะแสดงภาพรวมของโมดลูการป้องกนัทั �งหมด เมื�อต้องการปิดแตล่ะโมดลูเป็นเวลาชั�วคราว ให้คลกิที� ปิดใช้งำน ใต้โมดลูที�ต้องการ โปรดทราบว่าการทกำาเช่นนี �จะลดระดบัการป้องกนัคอมพิวเตอร์ของคณุ เมื�อต้องการเข้าถึงการตั �งค่าโดยละเอียดสกำาหรับแต่ละโมดลู ให้คลกิที� กำำหนดค่ำ...

  คลกิที� แก้ไขกำรยกเว้น... เพื�อเปิดหน้าต่างตั �งค่า การยกเว้น ซึ�งช่วยให้คณุสามารถยกเว้นไฟล์และโฟลเดอร์จากการสแกน

  21

 • ปิดใช้งำนกำรป้องกันไวรัสและสปำยแวร์ชั�วครำว - ปิดใช้งานโมดลูการป้องกนัไวรัสและสปายแวร์ทั �งหมด กลอ่งข้อความ ปิดใช้งำนกำรป้องกันชั�วครำว พร้อมด้วยเมนแูบบเลื�อนลง ช่วงเวลำ จะปรากฏขึ �น เมนแูบบเลื�อนลง ช่วงเวลำ แสดงช่วงเวลาที�จะปิดใช้งานการป้องกนั คลกิที� ตกลง เพื�อยืนยนั

  ตั �งค่ำกำรสแกนคอมพวิเตอร์... - คลกิเพื�อปรับพารามเิตอร์ของเครื�องมือสแกนตามต้องการ (การสแกนที�เรียกใช้ด้วยตนเอง)

  กำรป้องกันไวรัสและสปำยแวร์ การป้องกนัไวรัสและสปายแวร์จะชว่ยป้องกนัการโจมตีระบบที�เป็นอนัตรายโดยควบคมุการสื�อสารทางไฟล์ อีเมล และอนิเทอร์เน็ต หากตรวจพบภยัคกุคามที�มีรหสัที�เป็นอนัตราย โมดลูป้องกนัไวรัสสามารถกกำาจดัรหสัดงักลา่วด้วยการปิดกั �นในขั �นแรก จากนั �นจงึกกำาจดั ลบ หรือย้ายไปยงัที�กกัเก็บ

  กำรป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ การป้องกนัระบบไฟล์แบบเรียลไทม์จะควบคมุเหตกุารณ์ที�เกี�ยวกบัการป้องกนัไวรัสทั �งหมดในระบบ โปรแกรมจะสแกนไฟล์ทั �งหมดเพื�อหารหสัที�เป็นอนัตรายในขณะที�เปิด สร้าง หรือเรียกใช้ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคณุ โปรแกรมจะเริ�มต้นการป้องกนัระบบไฟล์แบบเรียลไทม์เมื�อเริ�มต้นระบบ

  การป้องกนัระบบไฟล์แบบเรียลไทม์จะตรวจสอบสื�อทกุประเภท และจะถกูเรียกใช้โดยเหตกุารณ์ต่างๆ ของระบบ เช่น การเข้าถึงไฟล์ เมื�อใช้วิธีการตรวจหาของเทคโนโลยี ThreatSense (ดงัที�อธิบายไว้ในสว่น การตั �งค่าพารามเิตอร์กลไก ThreatSense) การป้องกนัระบบไฟล์แบบเรียลไทม์อาจแตกต่างกนัตามไฟล์ที�สร้างใหมแ่ละไฟล์ที�มีอยู่ สกำาหรับไฟล์ที�สร้างขึ �นใหม ่อาจใช้การควบคม�