Click here to load reader

Energetyka przemysłowa, a bezpieczeństwo energetyczne · PDF fileEnergetyka przemysłowa, a bezpieczeństwo energetyczne dr inż. Piotr Danielski wiceprezes DB ENERGY Przewodniczący

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Energetyka przemysłowa, a bezpieczeństwo energetyczne · PDF fileEnergetyka przemysłowa, a...

Energetykaprzemysowa,abezpieczestwoenergetyczne

dr in.PiotrDanielskiwiceprezesDBENERGY

Przewodniczcyzespouds.EfektywnocienergetycznejForumOdbiorcw EnergiiElektrycznejiGazu

WPROWADZENIEBezpieczestwoenergetyczneprzedsibiorstwa jestpodstawowwartociobszarunaktrymfirmadziaa.Ztegopowoduodpowiedniezabezpieczeniepotrzebenergetycznych firmypowinnoby domendbajcejorozwjgminy/miasta,alejednoczeniemusibyistotnymelementemprojektowaniaukaduzasilaniaibardzowanymelementempolitykifirmy.

Bezpieczestwozasilaniawpywana:

Cigo biznesu

Moliwocizarzdzaniaprodukcj

Moliwocipozyskiwanianowych inwestorw

Kosztystaeprocesuprodukcyjnego

ENERGETYKAPRZEMYSOWAEnergetykaprzemysowazgodniezdefinicjjesttorodzajdziaalnociwobszarze

elektroenergetykiniebdcydziaalnocipodstawowfirmy.Rnicajesttaka,edla

energetykizawodowejprocesytechnologicznezgromadzoneswokpodstawowego

rdaprzychodw jakimjestsprzedaenergiielektrycznej icieplnej.Dlaenergetyki

przemysowej najczciej,elementsprzedayenergiiwogleniewystpuje,azyski

liczonezwasnegordaenergiiliczoneswrachunkukosztwuniknitych.

Najczciejrwnie energetykaprzemysowa,podpierasi energetykzawodow.

FIRMAENERGIAZWASNEGORDA

ENERGIAZSIECI

Granicabilansowa

ENERGETYKAPRZEMYSOWA

Trybypracy:

Rwnoleglezsieci

Nawydzielony proces

Wprzypadkuutratyzasilaniazsieci pracanatzw.wysp

FIRMAENERGIAZWASNEGORDA

ENERGIAZSIECI

Granicabilansowa

ENERGETYKAPRZEMYSOWA

Trybypracy:

Rwnoleglezsieci

Nawydzielonyproces

Wprzypadkuutratyzasilaniazsieci pracanatzw.wysp

FIRMAENERGIAZWASNEGORDA

ENERGIAZSIECI

Granicabilansowa Wydzielonyzamknityproces

ENERGETYKAPRZEMYSOWA

Trybypracy:

Rwnoleglezsieci

Nawydzielony proces

Wprzypadkuutratyzasilaniazsieci pracanatzw.wysp

FIRMAENERGIAZWASNEGORDA

ENERGIAZSIECI

Granicabilansowa

RODZAJERDEEfekty ekonomiczne wdroenia rozwiza zwizanych z energetykprzemysow s bardzo czsto zaskakujco dobre w obszarze samychkosztw energii dodatkowo czasami zupenie niepoliczalne s efektyzwizane z zapewnieniem bezpieczestwa i cigoci pracy

Lp NazwaMoce

KI0za1MW

Czaspracy

Kosztenergiiel.

Kosztenergiicieplnej

SPBT

[MW] [z] [h] [z/MWh] [z/GJ] [lat]

1 Kogeneracjagazowa 0,4 2,4 3mln 8000 180,00 50,00

2 -3

2 Kogeneracjawglowa

1,2 50 8 mln 8 300 95,71 16,08 4-5

3 Kogeneracjabiomasowa

1,4 - 6 12mln 8 200 148,00 28,5 5-6

RODZAJERDE czemunieOZE?

Lp NazwaMoce

KI0za1MW

Czaspracy

Kosztenergiiel.

Kosztenergiicieplnej

SPBT

[MW] [z] [h] [z/MWh] [z/GJ] [lat]

1 Kogeneracjagazowa 0,4 2,4 3mln 8000 180,00 50,00

2 -3

2 Kogeneracjawglowa

1,2 50 8 mln 8 300 95,71 16,08 4-5

3 Kogeneracjabiomasowa

1,4 - 6 12mln 8 200 148,00 28,5 5-6

4 Elektrowniawiatrowa

1,8- 80 4 mln 2600 192,00 - 8-9

5 ElektrowniaPV 0,1 - 1 4mln 980 192,00 - 20

JAKIESSPODZIEWANEKIERUNKIROZWOJURYNKUJakies realnekosztywprowadzaniaenergetykiprzemysowej?WykorzystanieleasinguESCO,rwniepoprzezzaangaowaniekapitauprzedsibiorstw

energetycznychmoemiekilkapostacizwizanychzrealizacjpracwobszarzezwikszania

udziauwrynkuprodukcjienergiiwkotowniachprzemysowych.Klientmamoliwo

podjciadecyzjioformiefinansowanianakoniecprocesuinwestycyjnegopozapoznaniu

si zuzyskanymiefektamiwpostacipotencjalnychoszczdnoci/kosztwenergii.

Opcja Usuga

Fixed fee Dostawa energiiwstaymdugimkontrakciekontraktywformieleasingw

Success fee Dostawaenergiinawarunkachrynkowych,dynamiczniewzalenoci odkosztwpaliw,alezlokalnegorda najczciejusugtorganizujmaefirmyposiadajcewasneOSD

PODSUMOWANIETyprda Zalety Wadyrda gazowe Czysta technologia

atwoaplikacjiimobilno Niskiwpywnarodowisko Prostakonstrukcja Niskiekoszty Wysokaelastyczno rda

Wysokikosztenergii Wymaganeczste przegldy Niskiparametrciepa Konieczno funkcjonowaniawobszarze

sieciredniegocinieniagazulubdostawLNG

rdawglowe Niski kosztenergii atwojestuzyskaduemocegeneracji Prostakonstrukcja

Technologia drogajelimaby czysta Wysokienakadyinwestycyjne Wymaganiemagazynupaliwa Maadynamikarda Skomplikowanaobsuga

rdabiomasowe rednikosztenergii atwojestuzyskaduemocegeneracji Moliwe jestpozyskanierodkw

Technologia zudnieczysta Wysokienakadyinwestycyjne Wymaganiemagazynupaliwa Maadynamikarda Wysokawraliwo napaliwo

PODSUMOWANIE

Przemysowerdaenergiiszcapewnoci pomocwodpowiedzi nabrakimocywsystemie

elektroenergetycznym.Istotnejestdobredobranierda,abypozazabezpieczeniemnaokres

obnionej produkcji energiiwsystemierdobyo rentowne.Wybrpaliwamoebykluczowyw

kontekciepozyskaniazewntrznychdotacyjnychrdefinansowania, aleistniejewielemoliwoci

zakupuenergiizerdeprzemysowychodniewielkich spek dystrybucyjnych/wytwrczych.

Kluczoweelementy

Przeznaczenie

Czaspracyznominalnmoc

Wybrpaliwa

REFERENCJE

DBEnergy Sp.zo.o.,al.ArmiiKrajowej45,50-541Wrocawtel./fax.+4871 3371325,NIP8942995375,Regon02124914,KRS0000355823,[email protected],www.dbenergy.pl

drin.PiotrDanielskitel.0048516172480

[email protected]

Search related