Click here to load reader

Eksamensorientering 2018 - Nykøbing Katedralskole · PDF file eksamensbevis Eksamensorientering Eksamensbeviset. Trækning af spørgsmål til 24 timers forberedelse •Trækning foregår

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Eksamensorientering 2018 - Nykøbing Katedralskole · PDF file eksamensbevis...

 • EksamensorienteringEksamensorientering 2018

 • Vigtige datoer

  • Tirsdag den 16. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og prøver der afholdes før 23. maj.

  • Tirsdag den 23. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen.

  • Onsdag den 24. maj er første mulige prøvedag.

  • Skriftlige karakterer offentliggøres den 22. juni (Lectio)

  • Onsdag den 27. juni er sidste mulige prøvedag.

  Eksamensorientering

 • Før eksamen • Det er muligt at bytte mødetid til mundtlige prøver. Henvend dig på

  kontoret så snart du kender din eksamensplan, (gælder ikke AT7)

  • Du er selv ansvarlig for at orientere dig om love og regler for eksamen – se http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever- og-eksamen

  • Har du brug for ekstra tid eller specialpædagogisk støtte, skal du ansøge kontoret med det samme.

  • Din faglærer vil informere dig nærmere om hvordan prøven i det enkelte fag foregår og fortælle dig, hvilke hjælpemidler, der er tilladte til den enkelte prøve.

  • Du er selv ansvarlig for at din computer virker som den skal. Kontakt IT- afdelingen, hvis du har spørgsmål angående det tekniske

  • Du skal som regel aflevere i pdf-format. Før eksamen skal du derfor sætte dig ind i hvordan du gemmer i pdf

  http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen

 • Eksamensplanen

  •Din eksamensplan offentliggøres på Lectio (den 16. og 23. maj).

  •Du er selv ansvarlig for at holde øje med evt. ændringer (tid, lokale mm).

  •Sker ændringen senere end 3 dage før prøven, får du personlig besked.

  Eksamensorientering

 • Regler for udtræk af eksamen

  •Når du bliver student skal du i alt have været til eksamen i 8 fag inkl. AT (9 ved ekstra A-niveau)

  •For 1g’erne gælder: 10 prøver i alt, dog altid mundtlig SRP og skriftlig dansk

  •Du skal mindst op i 3 mundtlige og 3 skriftlige fag (efter slutningen af 3g).

  • I A-niveaufag med skriftlig eksamen skal du op enten mundtlig, skriftlig eller begge dele.

  Eksamensorientering

 • Eksamen efter 1g •Du kan komme til eksamen i et af de fag du afslutter.

  •Du skal til mundtlig årsprøve i DHO

  •Du skal til mundtlig årsprøve i matB

  •Du kan yderligere komme til 1-3 skriftlige årsprøver.

  •Ved skriftlig årsprøve skal du sidde tiden ud!

  •Du er ikke garanteret oprykning til 2g ved gennemsnit under 2 (uvægtet snit af eksamen, årsprøver, årskarakterer samt AP- NV eksamen) Eksamensorientering

 • Eksamen efter 2g •Du skal som minimum have været til 2 eksamener efter 2g.

  •Du skal op i 3-4 prøveaktiviteter, så der er også årsprøver (skriftlig og/el. mundtlig).

  •Du er ikke garanteret oprykning til 3g ved gennemsnit under 2 (uvægtet snit af eksamen, årsprøver og årskarakterer)

  Eksamensorientering

 • HF

  •Eksamen i alle afsluttende fag; dvs. eksamen i både 1hf og 2hf

  •1hf har desuden skriftlig årsprøve i dansk

  •Alle 1hf elever skal desuden til eksamen i matC, uanset om faget løftes til B

  Eksamensorientering

 • Bekendtgørelsen

  • Læs de aktuelle fags bekendtgørelse grundigt igennem. Læreplaner

  • For alle fag gælder at prøveformer er punkt 4.2.

  • Vær opmærksom på eksamensformen (forberedelsestid, kendt/ukendt materiale), og diskuter det med jeres lærer.

  Eksamensorientering

  http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner

 • Generelle forhold

  Eksamensorientering

  • I Eksamensbekendtgørelsen kan du læse om karakterskala, karakterfastsættelse, prøveformer, klagemuligheder mm. Hvis du mener at eksamen ikke er forløbet som den burde, har du mulighed for at klage

  • Du kan klage over alle dele af eksamen – eksamensforløb, eksamensgrundlaget, bedømmelsen eller afgørelser truffet i forbindelse med eksamen (fx bortvisning)

  • Vær opmærksom på at en omprøve eller ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

  • Klagen skal være skriftlig og begrundet

  • Klagen skal mailes til skolen senest 14 dage efter bedømmelsen. [email protected]

  • Det er rektors afgørelse om klagen skal behandles videre eller eventuelt afvises

  • Du kan klage over rektors afgørelse (fx hvis klagen bliver afvist) senest 14 dage fra du har modtaget det første svar. Du skal igen klage via rektor, som sender klagen videre til ministeriet.

  • Du får svar på din klage så hurtigt som muligt. Ved sommereksamen er fristen for et svar senest tre måneder efter klagen er indgivet. Ved vintereksamen er fristen to måneder.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143085 mailto:[email protected]

 • • En studentereksamen skal omfatte 8 prøver og et studieretningsprojekt.

  • Bemærk vægtningen; historie tæller dobbelt og AT tæller 1½

  • For elever der går i 1g gælder 10 prøver incl. studieretningsprojekt

  • Bemærk vægtningen; både historie og SRP tæller dobbelt

  • Husk årskaraktererne tæller med på det endelige eksamensbevis

  Eksamensorientering

  Eksamensbeviset

 • Trækning af spørgsmål til 24 timers forberedelse •Trækning foregår altid kl. 8.00 (med mindre andet

  er aftalt) ved kontoret uanset hvornår du skal til eksamen den følgende dag.

  •Du skal personligt møde op kl. 8.00, du kan ikke få andre til at trække for dig, eller vente til senere.

  •Ved gruppeeksamen skal alle gruppens medlemmer møde til trækning af spørgsmål, der trækkes først, når hele gruppen er til stede

  Eksamensorientering

 • Før prøvens start • Alle skriftlige prøver starter kl. 9. DU SKAL VÆRE KLAR SENEST KL. 8.45,

  dvs. du skal sidde på din plads og have de ting du skal bruge lagt frem på bordet

  • Kommer du for sent er det den prøveansvarlige uddannelseschef, der afgør, om du kan gå til prøve. Du kan ikke regne med at få ekstra tid, hvis du kommer for sent

  • Mødetid ved de mundtlige prøver fremgår af Lectio. MØD OP ½-1 TIME FØR DU SKAL TIL EKSAMEN

  • Ved prøver uden hjælpemidler anbefales det, at du anbringer alle dine ting på gulvet indtil delprøven er slut

  • Al kommunikation med omverden er forbudt under eksamen – bortset fra med eksaminator, censor og eksamensvagterne

  • Din mobil skal slukkes og afleveres til vagterne eller eksaminator før eksamen

  • Tasker og jakker skal ligeledes placeres bagest i lokalet

  • Når opgaven eller eksamensspørgsmålet er udleveret/trukket, er prøven i gang

 • Ved prøvens afslutning • Hvis du vælger at aflevere inden prøven er slut, skal du pakke stille sammen

  og må tage dine egne ting med dig ud. Du må dog ikke tage selve opgaven med dig. Den kan du hente efter prøven.

  • I det sidste kvarter før prøvens afslutning må ingen elev forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse. Dette gælder også elever, hvis prøven fortsætter efter dette kvarter. Først når vagten giver tilladelse, må man forlade sin plads.

  • Til delprøver uden hjælpemidler er de enkelte besvarelsesark forsynet med rubrikker til at skrive navn, fag, klasse/hold m.m. Disse rubrikker skal udfyldes på hvert enkelt afleveret ark

  • Du skal aflevere inden prøven er slut. Husk at tilkalde vagten hvis du ikke kan aflevere til tiden. For sent afleveret besvarelse betragtes som ikke-afleveret.

  • En påbegyndt prøve skal bedømmes: Det er dit eget ansvar at du har afleveret en fil, der kan læses af censorerne. Hvis din fil ikke kan åbnes, vil den blive bedømt med -3

  • Når du afleverer skal du være opmærksom på at kvittere for opgaven og at du kun har anvendt de tilladte hjælpemidler. Sæt et flueben i rubrikken på Lectio eller Netprøver.dk

 • Undervisningsbeskrivelsen

  •På Lectio under Studieplan ligger Undervisningsbeskrivelsen. Her står hvad I har læst i faget i årets løb.

  •Dette kan censor også se, så med mindre andet er aftalt med læreren er det hvad man forventer du har læst på til eksamen.

  Eksamensorientering

 • Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg?

  • Inden prøven: Sygdommen skal meddeles kontoret og efterfølgende dokumenteres af lægeerklæring.

  •Under prøven: Tilkald en vagt eller lign. og forklar situationen.

  •Skolen sørger for at du kan komme til eksamen hurtigst muligt. Evt. til sygeeksamen i august.

  Eksamensorientering

 • Snyd

  •Hvis du bliver grebet i ”snyd” bliver du bortvist fra prøven/karakteren bortfalder. Du bliver tilbudt ny prøve i efterfølgende termin, hvor prøven afholdes og du kan ikke få dit eksamensbevis.

  Eksamensorientering

 • Eksamensorientering

Search related