Cand merc eksamensbevis 2006.PDF
Cand merc eksamensbevis 2006.PDF
Cand merc eksamensbevis 2006.PDF

Cand merc eksamensbevis 2006.PDF

 • View
  99

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Cand merc eksamensbevis 2006.PDF

 • EKSAMENSBEVIS

  Den erhvervsskonomiske kandidateksamen

  Cand.merc.-linien i Management, Accounting and

  170579-2964Cpr.tr

  har d. 7. juni 2006 bestiet Den erhvervsokonomiske kandidateksamen,

  Cand.merc.-linien Management Accounting and Communication (MAC), ved

  Handelshojskolen i Ksbenhavn med nedensl'lende resultater.

  Beskrivelse af linien

  Den studerende uddannes til at kunne analysere problemer og muligheder for etablering afskonomiske registrerings- og styringssystemer tilpasset den enkelte virksomheds behov ogderfra at kunne udforme og implementere sidanne systemer. Det sker fra flereangrebsvinkler, bl.a. ved trjrfp af det styringsorienterede, det situationsbetilgede ogadfrerdsorienterede regnskabsv&sen. Desuden trenes den studerende i vurdering af denyeste teoretiske bidrag inden for den intemationale forskning i okonomisq.ring. Hverstuderende udbygger individuelt sin videnprofil ved valg af fire valgfag. Metodetreningener cenferet omlaing et projel'lseminar samt den afsluttende kandidataftrandling, hvor denstuderende traenes i anvendelse af sin viden oi konkrete virksomheders oroblemstillineer.

  Samlet gennemsnit 916

  Kandidatalhandling 11

  Titel: Konstruktion af The Balanced Scorecard hos Ksbstedernes Forsikrins

  institut: Institut for Produltion os Erhvervsskonomi

  f,e*llen?-iaig*riSusim*ss Sct looli- l A tl D ti-9 fr 7' j 5 K c LE f;

  Communication (MAC)

  , / 0 , ,Cand.merc. liniesekretariatel

 • EKSAMENSBEVIS

  Delprover under de enkelte fagblokke

  Stine Lemming OldenborgNaw:

  170579-2964Cpr.r.:

  Liniespecifik / Metodologisk blok

  L Managernent Accounting2. Organizanonal Context of Accounting3. Forecasting and Data Analysis4. Corporate Communication5. Social Context of Accounting & Accounting, Theory and Society6. Project

  Valgfri blok1. Prestationsm6lings- og Belonningssystemer og deres Begrensninger2. Performance & Cost Management in lnter-OrganizationalRelations3. Strategisk Implementering og Projektstyring4. Managing New Product Development

  Kandidatafhandling

  Vegtsuml Samlet vegt

  Samlet gennemsnit

  august 2006

  ffiH

  Kara]

 • INDHOLDSBESKRIVELS'E

  Den erhvervsokonom iske kandidateksamenGand.merc.

  Indehaveren af eksamensbeviset er berettiget t i l at anvende betegnelsen

  erhvervs@ ko n om isk kan d idat "ca nd id atus mercaturae" (fo rko rtet form :

  cand,merc.) .

  Studiets indhold og malsetning

  Cand.merc.-studiets formil er, gennem intensiveret undervisning iskonomi for studerende som allerede har bestAet den almeneerhvervsskonomiske eksamen (HA), at udbygge deres beherskelse afog indsigt i det okonomiske fagomrdde og t i lgransende discipl iner.

  Cand.merc.-studiet er tilrettelagt som et to-6rigt fuldtidsstudium, hvorden studerende velger blandt en rakke linier. Liniens forste irindeholder en liniespecifik blok, der er orienteret mod linens tema ogen metodologisk blok, der giver den studerende en metode- ogredskabsmassig tilgang til liniens tema.

  . Liniens tredje semester bestAr af en valgfri blok, der omfatter enrekke videregiende erhvervsskonomiske fag (progressionsfag) samten rekke specialfag inden for de erhvervsskonomiske instituttersfagomrAde. Blandt disse velger den studerende fire fag.

  Pi liniens fjerde semester udarbejdes en kandidatafhandling indenforliniens tema. FormAlet med kandidatafhandlingen er at opove denstuderendes evne til selvstandigt at beskrive, analysere og bebrbejdeen kompleks problemstilling pA kandidatniveau.

  Kandidatafhandlingen skal bestis med mindst karakteren 6.

  For at bestd den erhvervsokonomiske kandidatuddannelse skal eksaminanden, ved den afsluttende prove.,

  samlet have opndet mindst 6,0 i vegtet gennemsnit

  Karakterskala

  Trin Karakter

  Meget god

  God

  4 2

  1 11 0Io

  ;

  50300

  Mindre good