of 39/39
Ekonomske osnove države i prava - VIII Doc. Dr Amina Nikolajev

Ekonomske osnove - pfsa.unsa.baEkonomski razvoj Složen, višedimenzionalni proces U literaturi se, u pokušaju određivanja i opisivanja ekonomskog razvoja, nailazi na različite

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ekonomske osnove - pfsa.unsa.baEkonomski razvoj Složen, višedimenzionalni proces U literaturi se,...

 • Ekonomske osnove

  države i prava - VIII

  Doc. Dr Amina Nikolajev

 • Ekonomski razvoj

  Proučavanje ekonomskog razvoja i rasta

  predstavlja svojevrstan naučni izazov

  (nema univerzalno prihvaćene definicije

  razvoja)

  Postoji čitav niz shvatanja o onome što

  čini osnovu ispitivanja razvojnih

  mogućnosti ≠ zemalja u diverzificiranom

  međunarodnom poretku

 • Ekonomski razvoj

  Koje je stvarno značenje razvoja?

  Šta se podrazumijeva pod razvojem?

  Koliko različite teorije ekonomskog razvoja

  mogu doprinijeti boljem razumijevanju

  razvojnog procesa?

  Koje su najutjecajnije teorije razvoja i da li

  su kompatibilne?

 • Ekonomski razvoj

  Složen, višedimenzionalni proces

  U literaturi se, u pokušaju određivanja i

  opisivanja ekonomskog razvoja, nailazi na

  različite definicije

  Neke od definicija ekonomskog razvoja

  koje imaju zajedničke sadržajne elemente:

 • Ekonomski razvoj

  ... raznovrsne aktivnosti pojedinaca i privrednih

  subjekata koje se poduzimaju u društvu, a što za

  posljedicu ima stvaranje materijalnih i drugih vrijednosti

  kojima se zadovoljvaju mnogobrojne potrebe

  pojedinaca i društva općenito (Begić, 2000)

  U strogo ekonomskim kategorijama, pod razvojem se

  tradicionalno podrazumijeva sposobnost ekonomije

  jedne zemlje, ... , da generira i održi godišnji rast svog

  bruto nacionalnog dohotka po stopi od 5% do 7%, ili

  više (Todaro, Smith, 2006:14)

 • Ekonomski razvoj

  ... dinamički proces povećanja stepena

  zadovoljavanja ljudskih potreba, odnosno

  proces u kome se realni nacionalni dohodak

  dugoročno povećava (Golić, 2002:343)

  ... proces gospodarskog rasta koji je ujedno

  praćen promjenama gospodarske i socijalne

  strukture društva i preraspodjelom dohotka i

  društvene moći (Babić, Dragičević i dr.:1999)

 • Ekonomski razvoj

  ... proces kojim se nacionalne ekonomije s niskim dohocima transformiraju u moderne industrijske ekonomije sa srednjim, višim i visokim dohotkom (Osmanković, 2007:111)

  ... razvoj bogatstva zemalja, ili regija ili urbanih, odnosno ruralnih područja u korist njihovih stanovnika, te održivi porast standarda življenja koji sugerira porast u dohotku po stanovniku, bolje obrazovanje i bolju zaštitu okoliša (Osmanković, 2007:111)

 • Ekonomski razvoj

  ... proces koji čini ljude bogatijim, povećavajući količinu dobara i usluga kojima raspolažu i tako povećavaju spektar izbora koji im stoji na raspolaganju (Etkin, 1973:15)

  ... zahtijeva uklanjanje glavnih izvora neslobode: siromaštva, ali i tiranije, slabih ekonomskih mogućnosti kao i sistematske socijalne oskudice, zanemarivanje javnih kapaciteta kao i netolerantnosti ili prevelike aktivnosti represivnih država (Sen, 2002:20)

 • Ekonomski razvoj

  U osnovi ekonomskog razvoja je privređivanje, odnosno proizvodnja

  Manifestira se porastom ekonomskog bogatstva društva i inoviranjem u upravljanju razvojem (ljudsku kontrolu/djelovanje, aktivno upravljanje razvojem)

  stvaranje materijalnih i drugih vrijednosti

  generira i održi godišnji rast svog bruto nacionalnog dohotka

  povećanje stepena zadovoljavanja ljudskih potreba i realnog nacionalnog dohotka

  promjene ekonomske i socijalne strukture društva

 • Ekonomski razvoj

  pojam koji obuhvata proces privrednog rasta u

  kojem dolazi do kvalitativnih promjena u

  ekonomskoj i socijalnoj strukturi društva,

  manifestirajući se nadalje kroz poboljšanje

  standarda i kvaliteta življenja

  izlazna dimenzija ogleda se u stalnom rastu nivoa

  zadovoljenja potreba, odnosno rastu životnog

  standarda stanovništva kroz povećanje dohotka

  per capita

 • Ekonomski razvoj

  Uključuje kvantitativne i kvalitetne promjene u privređivanju:

  Uvećanje proizvodnih moći privrede (povećanje efikasnosti)

  Način animiranja faktora privređivanja (stavljanje raspoloživih resursa u funkciju efikasnog privređivanja)

  Društveni okvir privređivanja (ekonomski, socijalni, politički, historijski, tradicijski kontekst)

 • Ekonomski razvoj

  Razvoj - kada je ND veći od priraštaja stanovnika

  Stagnacija - kada ND i priraštaj stanovnika imaju

  istu dinamiku

  Nazadovanje - kada ND ima manji rast u odnosu

  na priraštaj stanovništva

 • Ekonomski razvoj

  Obuhvata široki spektar ekonomsko-socijalnih i humanih ciljeva:

  povećanje dohotka i standarda života,

  povećanje zaposlenosti,

  smanjenje siromaštva;

  jednakost u pristupu mogućnostima,

  jednakost u distribuciji dohotka i bogatstva;

  političko učešće građana;

  povećanu ulogu žena, manjinskih i drugih ranjivih grupa u ekonomskom, političkom i socijalnom životu;

 • Ekonomski razvoj

  Obuhvata široki spektar ekonomsko-socijalnih i

  humanih ciljeva:

  povećanje mogućnosti za obrazovanje i stvaranje uvjeta

  za individulano napredovanje, nezavisno od klase, rase,

  etničke pripadnosti ili spola;

  povećanje mogućnosti pristupa zdravstvenim uslugama;

  odgovarajuću socijalnu politiku kojom se štite najranjivije

  grupe stanovništva;

  čistu i zdravu okolinu; te

  efikasan, efektivan i kompetentan javni sektor

 • Ekonomski razvoj

  Index humanog razvoja – razvojni pokazatelj (UN)

  Index humanog razvoja obuhvata:

  Očekivani životni vijek stanovništva

  Stopu pismenosti odraslih

  Prosječne godine školovanja

  Društveni proizvod per capita

 • Ekonomski razvoj

  Razvoj vs. rast – sinonimi/razlike

  Očita razlika – ekonomski rast samo je dio ekonomskog razvoja i predstavlja njegovu kvantitativnu dimenziju, odnosno dinamički proces povećanja ND

  Imajući u vidu činjenicu da je krajnji cilj razvoja povećanje općeg balgostanja, kvalitativnu dimenziju ekonomskog razvoja čini stupanj zadovoljenja materijalnih potreba društva

 • Ekonomski razvoj

  Zadatak ekonomske politike: potenciranje pozitivnih strana

  postojećih faktora i minimiziranje negativnih djelovanja postojećih faktora ili njihovog odsustva

  Racionalnost i efikasnost korištenja raspoloživih faktora

  Mišljenja savremenih teoretičara razvoja i rasta: razvoj se

  može postići ubrzanom industrijalizacijom i informatizacijom i

  konstantnim investiranjem u ljudski kapital

  Opća karakteristika ekonomskog razvoja: ukazuje na različit

  značaj pojedinih faktora, kao i varijacije u intenzitetu

  utjecaja faktora na ekonomski razvoj

 • Ekonomski razvoj

  Faktori razvoja:

  Ljudski kapital (broj stanovnika, ponuda rada, obrazovanje, ...)

  Prirodni resursi (zemjlište, rude, goriva, klimatski uvjeti, ...)

  Kapital (akumulacija, ino izvori, ...)

  Tehnologija (savremena, dostignuća, IT...)

 • Koncepti razvoja

  Strategija / Koncept razvoja? = ciljevi? + faktori?

  Grafikon – kvadranti:

  I – efikasnost

  II – nesposbnost

  III – anarhija

  IV – neefikasnost

 • Investicije

  Ulaganja – nema razvoja bez investicija

  Ulaganja u proizvodnju:

  Akumulacija (dio ND za nabavku dodajnih

  faktora razvoja, zavisi od visine i raspodjele ND

  Amortizacija (prenesena vrijednost sredstava za

  rad, vremenska i funkcionalna)

  Pozajmljena sredstva (krediti)

 • Investicije

  Podjela - ≠ kriteriji:

  Obuhvatnost:

  Bruto (ukupna izdvajanja, amortizacija + akumulacija)

  Neto (za proširenje proizvodnje, izdvojena sredstva u vidu akumulacije)

  Nove (nova ulganja u fiksne i obrtne fondove, povećanje funkcionalne sposobnosti)

  Vrsta:

  Privredne (fiksne fondove: građevinski objekti, saobraćajnice, infrastruktura, ...)

  Neprivredne (obrtne fondove: sirovine, polu i gotovi proizvodi, ...)

 • Investicije

  Podjela - ≠ kriteriji:

  Izvori:

  Domaće (amortizacija, akumulacija)

  Strane (ino krediti, ino ulaganja)

  Donosioci odluka: individualne, krupnih korporacija, javne

  Motivacija:

  Inducirane (diretkno motivirane povećanjem tražnje)

  Autonomne (potreba da se stvore odgovarajući uvjeti za normalno funkcioniranje privrede)

 • Investicije

  Odrednice:

  Učinci (efekti) – stvaranje novog proizvoda, rast

  BDP i ND

  Troškovi – kamata na zaduženje

  Buduća kretanja – neizvjesnost i rizik

 • Konjukturni ciklusi

  Promjene u privredi zemlje

  Ciklus kroz koji prolazi privreda zemlje

  Smjer i intenzitet odstupanja od

  dugoročnog trenda rasta privrede

  (recesija i ekspanzija)

  Rezultat nemirnih uvjeta poslovanja

 • Konjukturni ciklusi

  faza ekspanzije (uspon i prosperitet), traje do dosezanja najviše

  tačke privrednih aktivnosti

  faza kontrakcije (obuhvata fazu pada i fazu kada privreda

  ostvaruje najnižu tačku privrednih aktivnosti)

  faza ekonomskog pada – recesija (dolazi do pada BDP, pada

  kupovne moći, smanjenje tražnje za radom, smanjenje proizvodnje,

  smanjenja profita poduzeća)

  faza ekonomskog pada – depresija (period velike ekonomske krize,

  najniži nivo proizvodnje i najveća stopa nezaposlenosti)

 • Globalizacija

  izvedenica riječi global što znači ukupnost, teži sveobuhvatnosti i jedinstvenosti svijeta

  širenje društvenih odnosa, aktivnosti i međuovisnosti

  intenziviranje i ubrzavanje društvenih promjena

  proces otvaranja i liberalizacije nacionalnih finansijskih tržišta i njihova stapanja u globalno tržište kapitala

  međunarodna integracija dobara, tehnologija, rada i kapitala

  međunarodno kretanje trgovine, finansija i informacija na jedinstvenom, integralnom, globalnom tržištu

  posljedica razvoja nauke, savremene tehnologije, tržišne ekonomije, demokracije

  omogućava slobodno kretanje kapitala, roba, informacija i ljudi kroz širenje i ukidanje granica

 • Globalizacija

  Različiti aspekti globalizacije, odražavaju se na svim poljima savremenog života

  Ekološka, kulturološka, društvena, politička strana globalizacije

  ekonomska strana – globalne kompanije utječu na tok svjetskih privrednih procesa i obavljaju svoj posao i stječu dobit (integracija planete)

  Multinacionalne kompanije u svoje poslovanje uključuju ljude širom svijeta koji su međusobno povezani usprkos velikim udaljenostima, nadziru planetarne resurse, kapital i tehnologiju.

  ekonomija bez granica i poslovanje bez privrednih i političkih barijera

 • Globalizacija

  Karaktersitike:

  Djelovanje TNK

  Dinamičko kretanje međunarodnog kapitala

  Snažna komunikacijska i informatička integracija

  Razvoj univerzalnog potrošačkog društva

 • Globalizacija

  Institucije:

  GATT, 1947. (General Agreement on Tariffs and Trade):

  smanjenje trgovačkih carina među zemljama članicama,

  jačanje međusobne trgovine i veza, temeljio se na klauzuli o

  najvećim pogodnostima, tri osnovna načela: načelo

  recipročnosti, načelo liberalizacije i načelo nediskriminacije

  GATT prerasta u WTO

  WTO, 1995. (World Trade Organization): na kraju urugvajskog

  kruga pregovora i ministarske konferencije u Marakeshu,

  institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sistema u

  područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom

  vlasništvu

 • Globalizacija

  WTO – cilj: postizanje održivog rasta i razvoja, opće dobrobiti, liberalnog trgovinskog okruženja, bolje saradnje u vođenju svjetske ekonomske politike:

  Trgovina bez diskriminacije (otvoren i ravnopravan sistem trgovine)

  Veći stupanj slobodne trgovine (progresivna liberalizacija i eliminacija carinskih i necarinskih prepreka trgovini robama i uslugama, uklanjanje svih oblika protekcionističkih mjera i diskriminatornih tretmana u međunarodnim trgovinskim odnosima)

  Povećano učešće zemalja u razvoju (integracija u multilateralni sistem i postizanje maksimalno mogućeg stupnja transparentnosti trgovine)

  Fer konkurencija (međunarodna pravila, sporovi u WTO-u)

 • Globalizacija

  Institucije:

  MMF (1944.) – međunarodni finansijski odnosi, područja aktivnosti: promatranje (procjene propisa o novčanoj razmjeni zemalja članica i stabilan devizni kurs), finansijska (uključuje kredite i zajmove članicama MMF-a) i tehnička pomoć (stručna pomoć kreiranju i provedbi finansijske i monetarne politike, osnivanju institucija, dogovorima s MMF-om, te statističke podatke)

  MMF – ciljevi:

  unaprjeđenje međunarodne kooperacije,

  podsticanje ekspanzije i uravnoteženog rasta međunarodne trgovine,

  unaprjeđenje stabilnosti deviznog kursa,

  uspostavljanje multilateralnog sistema plaćanja

  pružanje mogućnosti zemljama da korigiraju platnobilansnu ravnotežu finansiranjem iz sredstava MMF-a

 • Globalizacija

  Institucije:

  WB (World Bank) - finansira obnovu porušenih zemalja (nakon završetka Drugog svjetskog rata i drugih ratova), uključuje pet organizacija (svaka posjeduje svoju osobnost):

  Međunarodna banka za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development)

  Međunarodno udruženje za razvoj (International Development Association - IDA)

  Međuanrdona finansijska korporacija (International Finance Corporation – IFC)

  Multilateralna investicijsko garancijska agencija (MIGA-Agency)

  Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID)

 • Ekonomske funkcije države

  Organi vlasti i uprave utiču na privređivanje nastojeći

  ga omogućiti, podržati i usmjeriti

  Uloga države u ekonomiji:

  Povećanje efikasnosti (borba protiv monopola,

  visokih cijena, niske proizvodnje)

  Promicanje pravednosti (podjela dohotka,

  oporezivanje, transferna plaćanja, socijalna pravda)

  Poticanje makroekonomskog rasta i stabilnosti

  (smanjenje nezaposlenosti i inflacije, fiskalna i

  monetarna politika)

 • Ekonomske funkcije države

  Ekonomske funkcije države su one u sferi privrednih aktivnosti s namjerom ostvarenja određenih društvenih ciljeva

  Uspostava privrednog sistema

  Zaštita interesa građana (reguliranje radnih odnosa, socijalne i zdravstvene zaštite)

  Preraspodjela nacionalnog dohotka

  Provođenje monetarne politike

  Osiguranje državnih subvencija pojedinim granama proizvodnje

  Reguliranje i usmjeravanje međunarodnih ekonomskih odnosa...

 • Ekonomske funkcije države

  Utvrđivanje zakonskog okvira tržišnog

  privređivanja

  Uticaj na alokaciju resursa radi podizanja i

  pospješivanja efikasnosti privređivanja

  Unaprjeđenje raspodjele dohotka

  Stabiliziranje privrede mjerama

  makroekonomske politike

 • Ekonomske funkcije države

  Utvrđivanje zakonskog okvira tržišnog privređivanja

  Država djeluje putem zakona (zakonski okvir)

  Zakonsko reguliranje vlasničkih odnosa, uvjeta

  poslovanja privrednih subjekata, radnog

  zakonodavstva,... – osnovna pravila ponašanja privrednih

  subjekata

  Veliki je spektar zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti

  Zakonska regulacija tržišta zavisi od predmeta samog tržišta

  Bilo kakav poremećaj ponude i tražnje može uzrokovati

  poremećaj funkcioniranja tržišta

 • Ekonomske funkcije države

  Uticaj na alokaciju resursa radi podizanja i

  pospješivanja efikasnosti privređivanja:

  Otklanjanje tržišnih nedostataka i pojave

  eksternalija (šteta)

  Ograničavanje i usmjeravanje konkurencije

  (monopoli vs. savršena konkurencija)

  Uvođenje poreza kao stalnih izvora prihoda u

  cilju zadovoljenja javnih potreba

 • Ekonomske funkcije države

  Unaprjeđenje raspodjele dohotka:

  Preraspodjela dohotka (zbog nejednake

  raspodjele)

  Uzima se od bogatih i daje siromašnim

  Trasnferna plaćanja (subvencioniranja i

  sl.)

 • Ekonomske funkcije države

  Stabiliziranje privrede mjerama makroekonomske politike:

  Ublažavanje privrednih ciklusa, sprječavnje nezaposlenosti, suzbijanje inflacije, stagnacije

  Uređivanje pitanja vlasništva (državno vs. privatnog)

  Aktivna monetarna politika (reguliranje mase novca u opticaju)

  Aktivna fiskalna politika (porezna politika i politika javnih rashoda)