of 39/39
Eduardas Mieželaitis MONTAŽAI AUTOTEMATIKA Infarktas Kinkyk! Kinkyki Paplak! Papl... Ak! Ir nutrūko staiga ploniausia Mano paukščio smuiko styga... Sušlamėjo lazdyno šakelės ir lapai, ir šalia į žolę nukrito nebegyva mano lakštingala... Aš pakėliau, padėjau ant didelio delno dar šiltą šio paukščio kūnelį, išskleidžiau pilkus, aišku, jam nebereikalingus sparnus... Sparnai reikalingi tik giesmei... Bet kartais sparnus apkarpo saulėtekio liepsnos... Gaila... Labai man gaila sparnų... Graudžiai ošia nutilęs miškas žaliąjį lapų rekvijemą... Ir liūdnos jo aido bangos

Eduardas Mieželaitis. Poezija

 • View
  247

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Eduardas Mieželaitis. Poezija

 • Eduardas Mieelaitis

  MONTAAI

  AUTOTEMATIKA

  Infarktas

  Kinkyk! Kinkyki Paplak! Papl...

  Ak! Ir nutrko staiga ploniausia

  Mano paukio smuiko styga...

  Sulamjo lazdyno akels

  ir lapai, ir alia ol

  nukrito nebegyva mano

  laktingala...

  A pakliau,

  padjau ant didelio delno

  dar ilt io paukio knel,

  iskleidiau pilkus, aiku,

  jam nebereikalingus sparnus...

  Sparnai reikalingi tik giesmei...

  Bet kartais sparnus apkarpo

  saultekio liepsnos... Gaila...

  Labai man gaila sparn...

  Graudiai oia nutils mikas

  alij lap rekvijem...

  Ir lidnos jo aido bangos

 • skalauja i lkt mano

  delno sal: ia guli numirus

  giesm. Mikui stinga giesms...

  (Giesm, kaip ir viskas, mirta.)

  Guli mano delne numirus giesm..

  Pasilenk ir pabuiuok, kuda

  alij rekvijem suo alio

  ir didelio miko orkestro

  alvario lapai, nedidel,

  pilk ir vis dlto tok

  herojik paukt u jo

  toki didel didel giesm...

  Didiulje girioje nedidelio

  paukio giesm didelis

  ygis...

  Pakask j po ito

  lazdyno Olimpu. Ir atsiminki

  sen nuvalkiot ties:

  memento mori... Ir vis dlto

  gaila ito numirusio paukio.

  Labai gaila miko giesms...

  ...Pasilenkiu ir pabuiuoju

  giesm...

 • Genealogija

  1

  Padedu al Pano plunksnakot, raant aliu raalu alius miko lyrikos posmus: padedu al

  mekerykot: reikia pailsti; pavargau ir nuo alios poezijos. Be to, vidudienis, ir uvys nebekimba...

  Guliu isitiess auktielninkas aliame minktame ols patale ir iriu aukt: ydras dangaus

  paraiuto kupolas, baltais debesli takais imarginta musmir, kuri visai neseniai, sauls spindulio

  kotu atvirtus vir, dar guljo upje, dabar apsiveria ir vis mane ugoia savo takuota kepure.

  Baltas ios milinikos musmirs kotas sauls spindulys siremta tiesiog mane, ir a stebiu io

  milino kepurs baltas debesli skaidulas.

  Vitmenikos ols lapai iri dabar mane i aukto, keistai ities ilgus alius kaklus ir emyn

  nulenk neproporcingai maas alias galvutes, ir negali atsistebti: kokia ia dabar btyb sibrov

  j alij demokratij?

  O a vaballis: guliu prilips prie balkvo ios milinikos musmirs koto, dabar maesnis u visus

  kitus to alio kontinento gyventojus. Nesutraikinkite vis maiausio ems vabalo!..

  Bet kur tau!.. Paliks kas tave ramybje: sulekia subga sibrovlio pairti visi karingai nusiteik

  aliojo kontinento gyventojai.

  Tanko vikrais atropoja alia kirml ir savo lokatoriaus antenomis gaudo kiekvien mano

  kvpteljim.

  Plastmasiniais malnsparnio sparnais atlama paauksuotas alsvas laumirgis, ijungia motor,

  pakimba vir mans ir remia aki ironus tiesiai mane.

  Pro ols lapus ilenda raketin alio iogo formos konstrukcija, praia moderns auktojo pilotao

  plaiasparniai peteliki lktuvai ir, manevruodami suglaudiamos geometrijos sparnais, daro vira

  vir mano galvos.

 • Tiesiai veid lekia cigaro formos raketa: kaman ir atsimua man skruost.

  Pagaliau pasirodo skruzdli armija; ji pradeda strategin apsupim: batalionai, pulkai, divizijos

  slenka ir slenka ir baigia mane apsupti.

  Visas aliasis kontinentas sukilo prie mane. Kodl? Ir kuo a Jums nusidjau, aliosios kirmlyts,

  margi drugeliai, auksiniai laumirgiai ir darbiosios skruzdls? U k mane adate sunaikinti? Juk

  a dabar maesnis u jus visus. Argi a jums pavojingas?..

  Ak demokratiki vitmenikos ols lapai! A kreipiuos jus pagalbos: tik js vieni dabar galite man

  padti ilikti. A kosminis demokratas: t. y. kosminio universumo alininkas. Ir todl a esu viso, kas

  gyva iame universume, vadinas, kartu ir js vis, geras draugas.

  A galiu pakartoti tau, ole, Volto Vitmeno mogikosios maldos odius: Tenderly will I use you,

  curling grass. Ir a lygiai taip pat velniai elgiuos su tavim, garbanota ole...

  A gerai inau savo kukli viet universume: a esu emesnis ir maesnis u ol; a prilips prie

  takuotos dangaus musmirs balto koto vabalas, a prilipus prie juodos ems, kuri netrukus

  ruoiuos grti, dulk. Apginkite mane, ols lapai!..

  Ir man pagaliau pavyksta tikinti ol: ji ataukia savo alius kovos sakymus, ir mane supusi jos

  armija pasitraukia.

  Mane goianios milinikos dangaus musmirs kepure, baltomis debesli skaidulomis atropoja

  vabalas, kur kakas kakada pramin vyturiu, ir skambs jo radijo signalai uifruotu kodu visas

  keturias aliojo kontinento puses pranea apie paliaubas.

  Ir a vl guliu, ramiai isitiess olje, ir stebiu baltas dangaus debesli skaidulas. A maas maas

  didels nesmons, didels beprotysts vabaliukas. Vitmenikos ols lapai iri i aukto mane

  ma universumo atom arba, kaip anksiau sakydavo, ems dulk...

 • 2

  Bet dabar kita nelaim: ugriuvo tokia gausyb bals ir gars, kad neilaiko aus bgneliai. Kas

  atsitiko?

  Pakeliu akis garbanotus pu vainikus: paukiai!.. ia susirinko viso miko paukiai. Turjo, matyt,

  kakas labai svarbaus vykti. Kas? Kokia proga dabar ia prasidjo tokia nirtinga pauki polemika?

  Klausau itemps ausis. Noriu igirsti, k dabar kalba miko paukiai. Deja, sunku suprasti pauki

  kalb.

  Vaikystje, tiesa, man teko tos kalbos mokytis mikuose, pievose ir paupiuose. Buvau jau gerokai

  pramoks, jau susikalbdavau su visaip iaukianiais paukteliais.

  Bet meloding pauki kalb nustelb vairios plienins ir geleins robot konstruojamos kalbins

  konstrukcijos. Ir primirau sodri ir ali pauki kalb.

  O gaila: paukio kalba asonansin: ji muzikalesn, graktesn, subtilesn ir todl labiau tinkama

  poetiniam, ypa rim, odynui. Bet vien kit od, vien kit sakin dar prisimenu. Ne visk dar

  pamirau. siklausau, pradioje kas penktas, o paskui jau kas treias odis man pasirodo

  suprantamas. Ir tai jau gerai: a dar visai nepamirau pauki kalbos graiausios kalbos pasaulyje!..

  Mginu sigilinti pauki polemik. I minim pavardi, i terminologijos sprendiu, jog kalbama

  apie poezij. Vyksta temperamentinga diskusija.

  I karto negaliu suvokti viso io karto gino esms. Gal kiekvienas plunksnuotas oratorius, kaip

  danai atsitinka, nordamas pademonstruoti savo ikalb ar literatrin iprusim, beria skambias

  frazes, ir tiek.

  O gal ir ne. Gal susidr skirting mokykl ir skirtingo skonio sparnuoti oratoriai, ir polemika dabar

  gali utrukti iki gilios nakties. Gali ir niekados nesibaigti...

 • Pastama batalija: tik itars pauktukas savo mylimo poeto vard, visi sparnuoiai paberia toki

  gausyb kit vard, kad oratoriui belieka nutilti. Neleidia kalbti alioje miko salje chaosas.

  Tikras lyrikas entuziazmas. Ak, tie paukiai paukiai: kokie jie nuoirds, betarpiki, natrals

  oratoriai. Nes jie naivs skrajnai ir blogi diplomatai...

  Ibga pauktukas ali tribn, atstato i anksto paruotam smgiui raudon krtinuk, paiauia

  pilk kuodel ir pauktikai, atvirai eria akis vis ties. Tokia, mat, pauki demokratija. Laimingi

  paukiai...

  Cit, paklausykime aliojo miko oratori kalb...

  39

  Ho! no! ho! Mer! mer! merl Sa! sa! sal Fo! fo! fo! O! o! o! Vi! vi! vi! Di! di! Di! Jus! jus! jus! Li! Ii! Ii!

  Tai! tai! tai! Po! po! po! Ver! ver! ver! Gi! gi! gi! Li! Ii! Ii! Jus! jus! jus! Ha! ha! ha! fi! fi! fi! Sas! sas! sas!

  Dan! dan! dan! T! t! t! Ge! ge! ge! T! t! t! el! el! el! (Kas? elmis?) Ne: Is! is! is! Mic! mic! mic!

  Ke ke! ke! Vi! vi! vi! Ius! ius! ius! Vit! vit! vit! Me! me! me! Nas! nas! nas! Bai! bai! bai! Ron! ron! ron!

  As! as! as! Bod! bod! bod! Ler! ler! ler! (Kas? Gal: ver? ver? ver?) Aiku: Len! len! len! As! as! as! Eliu!

  eliu! eliu! ararar! (Gal: kvar? kvar? kvar?)

  Visi paukiai sako kalbas. Viena tik juoda varna neturi k pasakyti. Gal todl, kad nemgsta poezijos.

  O gal todl, kad visai jos nesupranta. Bet polemikos kartyje varna kartoja t pat kyr klausim: ar?

  ar? ar? Ir: kar, kar, kar. Karleilis? aiku, ironikai paklausia maas kuprotas tarsi Kvazimodas

  pauktelis. Supykusi varna ikarkia kit savo vienintelio odio variant: Kvar! kvar! kvar! Ir visa

  varnos giesm...

  Te? te? te? ironizuoja maas sparnuotas kupriukas ir ia pat atsako: Tas! tas! tas! O varna

  nesupranta ironijos, perdaug rimtas pauktis... Ir kam varnai poezija? Kam jai muzika? Varna

  patenkinta ir pritaria maam kupriukui nauju vienintelio savo odio variantu: Dar! dar! dar!

  Vi? vi? vi? kikena paukiukas kupriukas. Nas? nas? nas? ir nulekia aukt med. O kiti

  paukiai, striksdami i eils ali tribn, tsia pradt polemik:

 • Blok! blok! blok! As! as! as! (Gal bloknotas? O gal banknotas? klausia kakas.) Hik! hik! hik! Met!

  met! met! As! as! as! Eli! eli! eli! Ot! ot! ot! (Jot? jot? jot? siterpia laktingala). Ar! ar! ar! (Ar? ar? ar?

  klausia laktingalos varna. Bet kakas ateina pagalb...) Agon! agon! agon! As! as! as! Lor! lor! lor!

  (K? k? k? klausia draug pauktis.) O kitas: Ril! ril! ril! K! k! k!..

  Visa asonans enciklopedija! Ir man dabar aiku: aliojoje auditorijoje pauki poezijos

  simpoziumas. Diaugiuos nepamirs pauki kalbos: galiu dabar dalyvauti pauki polemikoje...

  4

  Velus ir akotas poezijos genealogijos medis: storiausios homerikos jo akos dabar jau stkso

  ariau prie ems, ploniausios eliuarikos atalos stiebiasi paioje virnje. Bet medis vienas:

  poezijos medis. Ir kiekvienas pauktis jame isitenka: kiekvienas pauktis poezijos genealogijos

  medyje turi nuosav ak arba akel.

  Jeigu visi paukiai sutpt ant vienos akos, jie, aiku, neisitekt. Bet paukiai protingi: jie

  isisklaid po vis med, aplipo visas akas, kiekvienas pasirinko sau viet. Ir todl toks polifonikas

  akoto poezijos medio oimas.

  Gt sak: aminai alias gyvenimo medis. Galima bt t pat pasakyti ir apie aminai ali poezijos

  med. Kasmet naujais gliais jis vyluoja ydroje padangje, sikimba paslaptingus kosmoso

  kauburius ir pasistiebia dar aukiau, dar ariau vaigdi.

  5

  anas Kokto sak: poetai kaip paukiai, jie gieda savo giesm genealogijos medyje. Ir juo poetai,

  sak Kokto, tviriau laikosi savo genealogijos medio, tuo j giesm tikresn.

  Prisiklauss pauki kalb, panorau ir a padalyvauti pauki poetiniame simpoziume, garsiai

  ireikti t ano Kokto mint. Bet sparnuot oratori kalbos iseko, ir le vol doiseau, pauki

  sskrydis, jau jo pabaig. Padiskutav sparnuoti oratoriai nutar priimti ali rezoliucij. Perskaityti

 • j buvo pavesta laktingalai. Laktingala ikilmingai perskait poetins deklaracijos forma parayt

  ars poetica.

  Skait muzikaliai, patetikai, artistikai. Mane ukerjo sidabrin jos odi koloratra. Ir jeigu man

  dabar reikt atpasakoti io svarbaus aliojo dokumento turin dievai, negaliau. Girdjau tik jos

  bals.

  Laktingalos kalba man primin antikin, dabar jau mirusi, lotyn kalb. Atsimenu tik atskirus

  odius, pavyzdiui, nascuntur poetae. Tokios nuomons apie poezijos men bta senovje. Dabar i

  paira, aiku, nebegalioja. Nes, kaip sakoma, paseno. Bet ar taip buvo pasakyta, ar nebuvo galvos

  neguldau. Melodinga laktingalos balso forma nustelb aliojo dokumento turin...

  Pakliau galv i ols ir pamaiau: saul tarsi lokys jau kabinos nagais u pu kamien ir sliuog

  emyn, ariau prie ems. Pats, pagalvojau, uv kibimas. Pasimiau ali Pano plunksnakot ir

  nubridau per olynus prie ups. ia mlynoje vakaro rimtyje tsiu alij savo poezij. Ir staiga vl:

  Eliu! eliu! eliu! ironizuoja krmuose laktingala. O praskrisdama vir galvos varna man dar

  numeta: ar! ar! ar! Tarsi juod plunksn... Ak js, pleps, pagrasiau abiem piktai, js dar aipysits?..

  Ir pats nusiypsojau. Ar jos ia kaitos? Pats a, tsodamas olje ir laukdamas vakaro, visoki juok

  prisigalvojau, o dabar pykstu. Kuo ia dti sparnuoti miko fantastai?

  Uneriu ant viuko stipriais arvais apsikausius karkvabal ir umetu meker ups ultramarin. Ir

  pataikyk man taip: tiesiai ant mnulio piautuvo. Nuplaus mekers gyslel, o a manysiu, kad

  nutrauk banginis...

 • Robotas

  Mekeriotojas automatinis miko Golemas.

  Varinis veido kvadratas. Ir suiauptos lpos.

  Kakt ugos plieninis marsieio almas,

  I kurio ri dvi aki stiklins lupos.

  Lengva plriajai uviai itok robot,

  Uprogramuot mechanizm, valdyti:

  Trkteli sil (ak, kibernetin rafinuota

  Valdymo technika!), jis ir pakelia mekerykot.

  Mechanikai pakelia: grynas techninis impulsas.

  Ir mechanikai meker vl up nuleidia.

  Monotonikai dunksi mechaninis pulsas.

  Jo gyslomis teka uv programiniai skaiiai.

  Mekeriotojas, is genetikai kiek pagerintas

  Automatinis vienetas, imtmeiais siektas

  Superepochos masinis technostandartas

  Superkonstruktorlaus jau sufantazuotas projektas.

  Ir Bekono kadaise sukritikuota sala Utopija

  Pagaliau realizuojama: mekeriotojas sal

  Pasirenka tarsi labai jam patogi uuovj

  Ir stebi vienintel daikt savyje mekers gal.

  Golemas (senovs hebr. glem nesusiformavusi, beform mas, embrionas) yd legendin btyb. Golemas bdavo suformuojamas i molio ar purvo ir atgaivinamas magija. Viduramiais buvo manyta, kad golemus valdo galingi burtininkai, kurie visikai vald savo nemstani tarn veiksmus. (Red.) mogaus irdis, sak kadaise Bekonas, nra atplta nuo emyno sala. Ji pusiasalis, kuris susijs su visu emynu. (Aut. past.)

 • Saloje, deja, irdis tampa sala. Golemizacija

  Tragikomedijos hepiendas: pigus groteskas.

  Saloje sdi standartinis, panaus Mao Cze-

  Dun, mekeriotojas. Plokt. Kauk. Ir viskas.

  Lengva plriajai uviai itok robot,

  Uprogramuot N000 1.... valdyti bt,

  Bet... mekeriotojas susimst ir, nors ribot,

  Bet teising cogito, ergo sum

  Prisimin ir... pabudo...

  Eduardas Mieelaitis, Montaai, Vilnius: Vaga, 1969, p. 303312.

  I K A R A S

  ...Balandio rytas...

  A taip ir pavadiniau i poem,

  kuri iandien pradeda mogus rayti...

  A negaliu pridti ia nei posmo, nei vienos eiluts.

  Taiau Visatoje poem rao

  didiausias dabarties poetas

  kosmonautas.

  ...Tu vis daniau dabar keli akis dang...

  Ir tavyje srovena nerimas... Ir tave traukia

  mnulio, sauls ir vaigdi trauka.

  Taip elgias paukiai gtoje, kai jiems

  sparnai uauga ir vilioja auktas skrydis.

  Bet em geras senas tavo lizdas...

 • Argi tau joje nepakanka jos ilumos?

  Argi tau joje nepakanka jos jaukumo?

  Argi tau joje nepakanka jos duonos?

  Argi tau joje nepakanka jos vandens?

  Argi tau joje nepakanka jos medaus?

  Argi tau joje nepakanka jos sotumo?..

  Argi tau joje nepakanka jos lopins

  vjo, ilo, jros ir debes dainos?..

  Argi tau joje nepakanka toki valand,

  kurias pavadinti galtum laimingom?

  Ko joje nepakanka tau,

  ems snau?

  Dabar tau nepakanka tiktai vaigdi,

  kurias nori tu siremti...

  ...Tu ryt panorai savo sparnus

  pripildyti ilto pavasario vjo.

  Tai iskleiski plaiai Ikaro sparnus

  viesios vaigds jau prie tavs artja.

  Ir visa Visata

  tau atverta

  kaip mylimosios

  irdis...

 • L Y R A

  A lyros neturiu.

  Bet ji tarp mano ems

  Ir ankstyvj vyturi

  pai saul remias...

  Sidabrines stygas tempia vyturiai,

  Prie sauls priria,

  ir em lyg aukiau pakyla.

  A pirtais perbraukiu stygas,

  ir jautriai, ir variai

  Dangaus lyg kritolo taurs

  garsai suardo tyl.

  Ir i dangaus skambios taurs

  melodijos medaus

  Pribga krtin mano

  taur pasvyra,

  Pasipila palaiminta litis,

  ir a braukiu lietaus

  Sidabrines stygas,

  tarp pirt jausdamas kaip sidabrin lyr...

  O tai mike esu.

  ia guli alios knygos.

  Ir, priritos tarp debes

  lr ems, skamba medi stygos.

  Ir pirtais perbraukiu

  alias pu stygas...

 • Jos ima sulpsti, verkti,

  gausti, ir tada, atrodo,

  Girdiu pu, vjelio supam,

  melodij, lyg kas

  iurlionio Mik graudiai

  ir svajingai grot...

  Ir i pu alij styg

  miko tankumos

  Laktingal bals skambus

  sidabras byra...

  Ir nuo pavasario dien

  ligi paios baltos iemos

  Braukiu a pirtais

  skambi ali miko lyr...

  Regiu laukuos drugi

  Baltut debesl...

  Jis tempia auksines rugi

  Stygas auktyn vaisk ml...

  A pirtais perbraukiu, drauge

  Su vjeliu,

  rugi auksin

  styg tankumyn,

  Jis subanguoja, jis suvilnija

  ir aliame lauke

  Man primena simfonijos gars

  neram vandenyn...

  Ir mano rankose, kaip nytys staklse,

  rugi auksins stygos virpa,

  pro pirtus inyra

  Melodija apie kasdien

 • duon... A braukiu,

  Per ali lauk eidamas

  vidurdienio rugi

  auksin lyr...

  Mieste skaitau danai

  I akmenins knygos.

  Dirbtuvi kaminai

  ia tempti

  lyg stygos.

  Balti balandiai

  tempia kamin

  Tiesias stygas ir priria

  prie sauls apskritimo.

  A pirtais perbraukiu stygas,

  ir man plienu,

  Variu ir geleim skambti

  darbo giesms ima.

  Dirbtuvi kamin lyg styg

  tankumyne vyturi

  Skambiu balsu suvirpa

  plienas ir ore pabyra.

  Sidabro, aukso ir pu

  alias stygas turiu,

  Ir kamin plienins stygos

  puoia mano lyr...

  Kai moteris rankas

  Itiesia ir apmirta,

  Man primena stygas

  Ilgi balti jos pirtai...

 • A tempiu balt,

  ilg, plon

  Jos pirt virpanias stygas,

  man sminganias ird ird,

  Ir skamba pirt stygose daina,

  graiausia i dain,

  Ir, i irdies ijusi,

  irdis j ir vien girdi...

  I lyros styg, prikabint

  prie dangaus vaigdi

  Ir mano pirtais palytt,

  kaip upelis tyr

  Sidabro, aukso, plieno, medi,

  pirt styg muzikos

  Melodij, su mnesiena virpani,

  visur girdiu...

  Skambk nematoma

  Bet esanti visur,

  Skambioji mano lyra!..

  M A N O KN A S

  E MS KN A S

  Mano ems knas jos akmuo

  Tai jos kaulai kietas jos skalnas;

  Ups kraujas, molis jos raumuo,

  Mano ems knas mano knas...

  Mano knas i lauk elmens,

  Debesuoto ir lietingo oro,

 • Ir i ups altojo vandens,

  Sauls spindullio, vjo uoro...

  I gelsvos smiltels paneriuos,

  I krauju paraudusios uogels,

  Ir pilkos ilains, i kurios

  Kalas duona kvepiantis rugelis...

  I to rugio duonos trupini,

  Duonos luito, telpanio sauj,

  Ir i mieio grdo, apyni

  alio spurgo, kaitinanio krauj...

  I uvies, kur nardo vandeny,

  Pieno lako ir sriosios jros,

  ilumos, rusenanios ugny,

  Obuolio tos sauls miniatiros...

  Mano knas kraujas ir raumuo

  Gr ems kn: bus skalnas

  Ir ilain kils i jo elmuo,

  Mano knas mano ems knas...

  M O T E R I S

  K E T U R I P A V E I K S L A I

  Tu man tokia atrodai:

  Po aliu mediu, liekna tarsi ilga balta uvis, nuoga su figos lapo trikampiu, laikai ilgais, grakiais,

  plonais pirteliais, kaip is medis laiko savo ilgomis akelmis, lyg sauls miniatir aukso obuol ir

  silai jam gyvybs silo pradi padaryti. Kiekvienas darbas teikia laim. O laim tai aguonos

  grdas. Bet aguonos grdas apskritas kaip obuolys, o obuolys jis irgi apskritas, kaip ems

  kamuolys, o em apskrita kaip aara. Ir silas gema i aguonos grdo, ir sukas, ir vyniojasi

 • kamuol, tarsi itas obuolys, paskui iauga didiul, kaip i em, sil kamuol, kuris tai tavo

  rankoje.

  Kaip Diurerio paveiksle visada vienodai

  protingai ir prasmingai nuodminga

  tokia tu man atrodai...

  Tu man tokia atrodai:

  Matau padangs vaisk ml, o perregim jo da fono matau tave; matau ant rank trap kdikl,

  kur tu kelio pairti jau paklei, akis ukrtus mlynja svajone. Veide tyli palaima ir ramyb, dvi

  kilnios palydovs kiekvienos moters, kuriai nesvetima kani kantryb; ir ji telaukia, kol trapi gyvyb

  jai, pirmai, pirm od tars. Ji ididi, nes ji didiuojasi mauoju didios gyvybs grdeliu, kaip

  kiekviena didiuojas motina, kuri, nebodama pavoj, j iam pasauliui dovanojo, kaip saul dovanoja

  vies, kai gema jam nauja diena. O kas ant delno smulki smilt kl, tas jaut ir kiek sveria planeta;

  jei moteris pakl kdikl, ji laiko vis em, ir todl ji, tiktai todl turbt venta.

  Kaip Rafaelio drobje, nei vienodai

  ant rank grd vis ems svor,

  tokia tu man atrodai...

  Tu man tokia atrodai:

  Pro tavo lp tarp man auksin ypsena isprsta, lyg pro debesl prasikala auksinis sauls

  spindulys, suildo mano ird tarsi ems kamuoll, ir jame veliai sudygsta nesudyg dar kilnij

  nor apleisti grdai. Pro tavo lp tarp man auksin ypsena isprsta, lyg maa kregd i savo

  lizdo, prisiglaudusio prie stogo, ir, iskleidusi sparnus, tarsi vabz-dius igaudo ir irankioja emj

  nor didiulius spieius.

  Kaip Monos Lizos atvaizdas, visus vienodai

  pajuokiantis u j silpnum,

  tokia tu man atrodai...

  Tu man tokia atrodai:

  Per lengv melsv perregim rko yd matau a balt marmurin Afrodit, nuo pjedestalo naujo

  dailininko nuimt ir pasodint melsvame kambaryje. Pakeits aminj poz, marmuras pavirto gyvu

  baltu knu, kuris pavasario alyvomis man kvepia. Nerpestingu balto veido susimstymu, raudon

  lp purpuru, aki giliu nutolimu, baltos krtins pilnu-mu, rank sparnais ir melsvo sniego knu ji

 • primena man gulb, susisupusi melsv lengv paupio pavasarik rk, neemik, kilni ir

  reikaling groiui.

  Kaip Renuaro drobje, esi vienodai

  neemikai aukta ir emikai aisminga,

  tokia tu man atrodai...

  Tu man tokia atrodai,

  ir tu tokia esi:

  kas dien nevienodai

  kilni ir nepasiekiama,

  grietai grai, protinga,

  neemika, emika,

  aukta, nuodminga.

  viesi,

  kokia ir reikalinga

  man esi...

  Paryius

  M O G U S

  Mano dvi kojos remias ems rutul,

  mano dvi rankos paremia sauls kamuol,

  o tarp ems rutulio

  ir tarp sauls kamuolio

  stoviu a...

  Mano galva apskrita kaip ems rutulys,

  kurio gelmse kaip rda ir anglis

  klodais giliai susiklost smegenys,

 • a jas kasu ir lydau i plieno

  didelius daiktus:

  traukinius, em apjuosianius, ir laivus,

  skrodianius ems gilius vandenynus,

  ir lktuvus, paukio tolesn tsin,

  ir raketas, greitesnes u aib

  ir greitesnes u mano minties sil...

  Mano galva apskrita kaip sauls kamuolys,

  i kurio gelms sauls spindulys

  visas keturias puses spinduliuoja

  ir emje visa gaivina,

  ir kvepia emei gyvyb...

  Kas em?

  Kas ji be mans?

  Negyvas, raukltas, sunkus kamuolys

  nulids klajojo po didel mlyn erdv,

  mnuly kaip veidrody mat seniai

  negra, rauplt, negyv savo veid...

  I lidesio jis ir sukr mane,

  ir dav man galv, saul ir em panai,

  ir maas mano galvos kamuolys

  pranoko didel ems kamuol

  ir dabar atstoja jos a...

  ems rutulys mano rankoms pakluso,

  ir a jam daviau jo gro.

  ems rutulys sukr mane,

  o a j sukriau

  nauj, jaun ir gra,

  kokiu jis nebuvo...

 • Dviem kojom tvirtai atsispyrs em

  ir dviem rankom tvirtai sirms saul,

  a stoviu kaip tiltas

  tarp ems ir sauls,

  kuriuo em ateina saul,

  kuriuo saul ukopia em...

  Ir sukas, sukas aplinkui mane

  mano puiki krini,

  mano rankomis nulipint

  i motinos ems,

  marga ir miri karusel:

  sukas aplinkui mane

  miestai su daugiaaukiais namais,

  gatvi asfaltu, tiltais, stulpais,

  liauiani main vabalais,

  betono ir plieno gabalais,

  vyniojasi man apie kojas ir rankas traukiniai,

  suka rat aplink galv lktuvai,

  plduriuoja apie kojas didiuliai laivai,

  sukasi traktoriai, ia stakls,

  kyla i mano rank palydovai

  tarsi balandi brys...

  Stoviu graus, tvirtas, auktas, petingas

  tiltas nuo ems iki paios sauls

  stoviu paiame ems viduryje,

  skleisdamas saultus ypsenos spindulius

  visas keturias ems puses

  komunistas

  mogus

  a...

 • V A R D A S

  O koks mano vardas? Kokia pavard?

  Pavard man, tiesa, priklauso.

  Bet tu gi mane pasiimsi, mirtie,

  ir kas tada vardas? ir kas pavard?

  Ir kas pasiliks tada, klausiu?

  Neliks mano vardo, neliks pavards.

  Bet liksiu, nors gulsiu em,

  nes tavo irdis prie mano irdies,

  ir tavo irdis i mano irdies

  gyvyb gyvenimui semia...

  Neliks mano vardo, neliks pavards.

  A liksiu, man knas atsako,

  nes knas prie kno, petys prie peties,

  nes mano krtin prie tavo krties,

  du knai kaip vienas praneko.

  Neliks mano vardo, neliks pavards.

  Mes liksim, brangioji, abudu,

  Nra praeities ir nra ateities.

  Yra tik gyvyb plakimas irdies,

  kad amiais gyvyb ir bt.

  Neliks mano vardo, neliks pavards.

  Vardai arba pavards keisis.

  O mes? O ijs i mano irdies,

  ijs i tavo aistringos irdies,

  gyvyb prats ms vaisius

 • + + +

  Pasakyk, upele,

  Kaip tu iekai kelio?

  A neiekau kelio!

  A esu upel!

  BARKAROL

  Italija mlyna, Klelija,

  gelsv apelsin karoliai

  ant kalno lyg kaklo,

  o mlyje

  valia valtele barkarolei!

  Italija mlyna, Klelija,

  kaln iliuzorin flora,

  balt oleandr elyje

  tercin tirados, sinjora!

  Italija mlyna, Klelija,

  idilija, solo gondoloj,

  skaisti kaip pati evangelija

  Franeska dainuoja Paolui.

  Italija mlyna, Klelija,

  magnolijos ir mandolinos,

  melodijos, uolos, kamelija,

  mnulio velnus mandarinas.

 • Italija mlyna, Klelija,

  laktingal koloratra,

  ir talija, gulinti smlyje,

  ir ultramarinas,

  o jra!

  Italija mlyna, Klelija,

  melsva valandl tos meils,

  kurios vienoje kibirktlje

  ir gim ios mlynos eils.

  Italija lieka elyje

  tol ji plaukia, tol.

  Ant kaklo pakibusi, Klelija,

  kaip rankos man liks barkarol.

  Italija mlyna, Klelija,

  bet melsv aki tavo flor

  ir Sklriaus regiu akvarelje

  lyg ultramarin, sinjora!

  Turinas

  NIAGAROS KRIOKLYS, ARBA PASIVAIKIOJIMAS SU VOLTU VITMENU

  1.

  Suspaustas tarsi odiai kranto rmuose,

  paklusdamas kanonams, teka ups epas,

  Voltas Vitmenas (Wolt Whitman) (18191892) vienas garsiausi Amerikos poet, laisvj eili pradininkas. Taip pat eseistas, urnalistas. Savo kryboje deklaravo tuo metu revoliucingas demokratines, humanistines idjas. (Red.)

 • kaip vyki tkm aminose poemose,

  kaip Haivatos laivo lengvas stiebas

  ir kaip taikos jo pypks, vjo dailiai rangomas

  vidurdienio rimty, tabako alias dmas,

  ir kaip vidurami bang audringai trankomos

  Santa Marijos gal maksimalus greitumas.

  Bet tai ir skardis. Ir vanduo kaip armija,

  ijojanti srautu tbtin kar,

  galvotrkiais emyn praraj nugarma, o

  kovos trimitais trimituoja Niagara.

  2.

  Dabar alin harmonija,

  alin visi kanonai,

  vandens ritmo jokia ranka neilaikys.

  alin rimai,

  jie ia visai nereikalingi,

  nes potvynio triukme ir esy

  j neigirs pati geriausioji klausa.

  ia rimai turi bti kaip griaustinis,

  geriausiu atveju kaip artilerijos saliutai.

  ia grumiasi vandens laukiniai legionai.

  Ir logika alin,

  ia viepatauja alogizmas,

  ir nebra jau geometrijos taisykli.

  sigali jga.

  Brutalumas veriasi vir,

  silpnus sutrypdamas po kojom.

  ia viepatauja isiverus mas.

  ia vyksta vandens pilietinis karas.

 • Maiosi baltoji ir juodoji,

  maios raudonoji, geltonoji

  vanden rass,

  triumfuoja gamtos demokratija.

  Vanduo ir odiai

  balti, juodi ir raudoni demokratai,

  kurie griauna kanono rm

  amin ir harmoning diktatr

  ir sukuria gra chaos.

  ia nesigirdi piemens ragelio.

  ia skamba vario trimitai

  ir dunda bgnai.

  Bet vir io pragaro ore pakibusi

  dangaus spalvingoji harmonija

  vaivorykt,

  kuri apjuosia sidabrin Volto Vitmeno,

  chaoso valdovo, filosofo ir satyro, galv,

  o i baltos barzdos kaip duonos trupiniai

  nubyra skambs odiai:

  And mind a word of the modern

  the word En Masse.

  A sakau Voltui Vitmenui:

  vienas odis kaip individas nustoja reikms,

  nes jis nieko negali laimti.

  Dabar laims tiktai odi mass,

  odi armijos, odi korpusai ir legionai,

  masiniai odi sjdiai ir revoliucijos,

  ir tai bus odi demokrat visuomens

  demokratikai grindiama santvarka.

  (A praau nemaiyti svok:

  sidmkite i laik od od mass (angl.).

 • demokratijos saul, kuri Voltas Vitmenas giedojo,

  iame kontinente nusileidia. Dabar ji pateka

  i socialistinio kontinento senajam pasauliui.)

  itas odi krioklys

  nebegali sutilpti

  chorj, anapest, daktili, jamb ritmus,

  nes j per daug odi itisos mass.

  Ir juos valdyti reikia kit santvarkos dsni.

  J ritmas bus ups potvynis,

  ir vjo uoras, ir stakli gaudimas,

  ir griausmo trenksmas.

  J ritmas bus asimetrija

  ir netvarkos taktas,

  kuris gamtoje viepatauja.

  Nebebus kambarinio kanono.

  Bet i chaoso iplauks

  nuostabi chaotinga harmonija.

  Ir odio spalva bus moni rasi,

  ems, jros vandens, ols ir metalo spalva.

  Ir virum krioklio vandens chaotik masi

  baltuoja Volto Vitmeno,

  didiojo poezijos Pano, gauruota galva.

  3.

  A suglostau eilrat kaip cacalialia

  ir nupinu rim kasel,

  a suglostau eilrat tarsi dukrel

  ir ileidiu tvarkingai keli,

  jeigu norite kaip cacalialia.

  chorjas, anapestas, daktilis, jambas silabotonins eildaros metrai, skiriami pagal antikinius principus: chorjas ir jambas dviskiemeniai, anapestas, daktilis, amfibrachis triskiemeniai. (Red.)

 • Bet kartais eilratis kaip kumeliokas

  itrksta, prarasdamas tak,

  ir skamba eilratis kiek palaidokas,

  bet tada jo n pats Aleksandras Blokas

  nepaimt tviriau nag.

  O ar verta guldyti ankt kanon

  j lyg Prokrusto lov,

  jei metafora lenda posmui pro on,

  jeigu vaizdis, pag itrauks, kanon

  aukia mirtin kov?

  Ir ar verta suverti ritmin amplitud

  btinai taip rayti, kaip ra,

  ir suktis, kaip apie sen pirkut

  dar sukasi eiliakaliai gud,

  apie jambochorjin a?

  Paklausykit: ar up pasta jamb?

  Ar jamb naudoja vjai?

  Paklausykit: ar nakt kosmose skamba

  kas nors panaaus emik jamb

  arba dar geriau chorj?

  Tai kodl gi eilraio siaurinti skal?

  Eilraiui duokime vali.

  A suglostau, jei reikia, kaip savo dukrel,

  suukuoju, ileidiu tvarkingai keli,

  bet i viso a prie cacalialia.

 • 4.

  A grau krantus, pasakysite,

  a grau.

  Krioklys, kritimas ir skurys

  epocha.

  Bet grimas atgal i krioklio

  tai ne tas pat, kas grimas

  Santa Marijos maksimal greitum,

  ne Haivatos valtel

  ir ne jo taikos pypks vingiuojant dm.

  ia grimas

  iokusio i kovos irgo

  nervingas raumen trkiojimas,

  grim palydi

  krioklio skurio atminimas.

  Up, nuokus nuo krioklio,

  ltja, bet atgal nebegrta.

  Stovi du ili aigaliai

  du prieingi ups krantai:

  stovi ilas aklasis Homeras

  ir ilas Voltas Vitmenas.

  Vienas su laur lap,

  antras su ols lap

  aliaisiais vainikais

  ir per Niagar tiesia

  vienas antram rank.

  Bafalas

 • STAUGSMAS VIRUM BRUKLINO TILTO

  Staugsmas

  raudonu vireliu knyga,

  parayta Aleno Ginsbergo.

  i knyga

  nepatinka dangoraiiams,

  nes ji ijo i padugni,

  kur staugia sueista siela.

  i knyga

  nepatinka tvarkai,

  nes tai beform gars mas,

  kuri chaotikai veriasi i krtins.

  i knyga

  nepatinka sotiesiems,

  nes tai alkano vilko,

  iem paklydusio tyruose, staugsmas.

  O a

  i knyg skaitau ir sakau

  alia stoviniam jos autoriui:

  Teisingai, Alenai Ginsbergai, teisingai.

  Moloch whose mind is pure machinery! Moloch whose

  blood is running money! Moloch whose fingers are ten armies! Moloch whose breast is a cannibal

  dynamo! Moloch whose ear is a smoking tomb!

  (Molochas, kurio siela tai maina! Molochas, kurio kraujas tai bgantis auksas! Molochas, kurio

  pirtai tai deimt armij! Molochas, kurio krtin tai mogdros motoras! Molochas, kurio ausis tai

  Alenas Ginsbergas (Allen Ginsberg) (19261997) vienas garsiausi JAV poet, bitnikas, aktyvus politikas, mogaus teisi gynjas, budistas ir vizionierius. Labiausiai igarsjo 1956 metais parayta poema Staugsmas (Howl). (Red.)

 • rkantis kapas!)

  Teisingai, Alenai Ginsbergai,

  mano biiuli, teisingai:

  dievas Molochas, kurio gyslomis

  teka auksas, tai motorizuotas mogdra.

  Lidesys tuberkuliozins mnesienos gaubtu

  gaubia Bruklino tilto karkas,

  nuo kurio kitados

  Vladimiras Majakovskis

  nusispjov juod Hudson.

  Laukinis staugsmas kyla

  i dangoraii papdi

  i purvin rsi ir naktini landyni.

  Staugia lidni ir iblyk

  barzdoti veidai.

  Ir staugia ilgaplauks lidnos moterys.

  Lidna.

  Lidna ir tuia.

  Ir dykumoje harmoningai,

  kaip temptos arfos stygos,

  kyla juod dang

  vaigdti dangoraiiai.

  Kas i to?

  ie imtaaukiai dangoraiiai

  supas, svyruoja, linguoja

  kaip vienii mediai nakia,

 • sibuojami didelio vjo.

  O aplinkui baisi dykuma,

  ir nesimato mogaus.

  Tik mnulis lyg girtas

  kabinasi u dangoraii

  ir apvemia tulimi

  i dykum.

  Ak, kaip skauda galv,

  kaip skauda galv!

  Stauk,

  Alenai Ginsbergai,

  stauk,

  padugni purve,

  stauk,

  padugni iukle,

  stauk,

  alkanas vilke!

  Ir a kartu staugsiu.

  Mnulis nuo imtaaukio

  vaigdto dangoraiio

  vemia Hudsono purv.

  imtaaukio dievo Molocho papdje

  staugia pamilis

  diazas.

  Ir nieko daugiau.

 • Daugiau nieko.

  Ir taip neapsakomai lidna.

  Duok man savo saus gyslot rank

  ir neirkime nuo tilto karkaso,

  nuo io dinozauro griaui,

  juod Hudson.

  Up kaip magnetas

  traukia emyn.

  Geriau stauk,

  Alenai Ginsbergai,

  padugni iukle,

  alkanas vilke

  tyruose staugti belieka.

  Gal tu perrksi dievo Molocho

  metalins irdies motoro plakim.

  Gal igirs vilko bals tyruose

  rudenins nakties neinios

  kupina tutuma?

  Gal tavo bals

  kiti atsilieps balsai?

  Stauk,

  Alenai Ginsbergai,

  stauk!

  Suspausk savo lyrikos knyg

  raudonu kaip kraujas

 • ir kaip liepsna vireliu,

  kuriame lyg ugniagesi kopios

  prasiskt didels raids HOWL

  STAUGSMAS.

  Stauk,

  Alenai Ginsbergai,

  Gal ir istaugsi,

  kad raudono virelio kraujuje

  prigers aukso Molochas,

  kad raudono virelio liepsnose

  sudegs aukso Molochas,

  kad raudonose vliav markose

  utrok aukso Molochas.

  Stauk.

  Ir a staugsiu.

  Niujorkas

  MEDINIS FILOSOFAS

  anas Polis Sartras

  Buratino ingsniu prijo

  Prie pikasikai deformuoto lietuvi Rpintojlio.

  Rpintojlio didels ikrypusios medins artojo

  Kojos kaip Notre Dame boktai i tolo.

  anas Polis Sartras (Jean Paul Sartre) (19051980) prancz filosofas, raytojas, dramaturgas, publicistas, literatros kritikas. Vienas i pagrindini egzistencialistins filosofijos atstov ir apskritai viena svarbiausi figr XX a. prancz filosofijoje bei marksizmo istorijoje. (Red.) Pikasikai pagal ispan tapytojo, vieno ymiausi XX a. meninink, kubizmo atstovo Pablo Picaso manier. (Red.) Notre Dame (Notre Dame de Paris) Paryiaus katedra. (Red.)

 • Rpintojlio dirusios medins platakos

  Stambios kaip gotikas ventasis ratas.

  Rpintojlio medin galva netgi kuproto

  Kvazimodo apokalipsin galv pranoko.

  Rpintojlio medins ausys geriau girdi

  Negu ms todl j rauda ir pravirkd.

  Rpintojlio medins akys geriau mato

  Negu ms todl jis apako ir nieko nesako.

  Rpintojlio stambios kaip kulkos medins aaros

  Medins kauks grimasos rievmis laa jos.

  Rpintojlio medins lpos aliaisiais klevo

  Lapeliais, Sartr ivyd, suo ir suklego:

  Sadto tto, sadto tto, sadto sado,

  Visko maiau, tik nemaiau dar Sartro.

  Tto sadto, tto sadto, tto sadto,

  Sartras i kelio pas Rpintojl pasuko.

  K ia, susirpino Sartras, Rpintojlis sako?

  Kieno jis pavard mini? Markizo de Sado?

  Ne Sado, sakau, o Sartro. Ir, tarp kita ko, sako:

  Sadto tto, sadto tto, sadto sado.

  O k tai reikia? Ir kokia kalba jis neka?

  Cituoja egzistencialistin, lingo rito, citat,

  Ta ta to, o be to, jis neneka, jis oia

  Kalba, kuria neka paukiai medio uokse,

  Briediai tankmje, ratuotos bits, vir

  Ikeroj mediai, kalba, kuri jau mons pamiro...

  Kvazimodas Victoro Hugo romano Paryiaus katedra personaas, kuprotas, luoas, kurias, taiau nepaprastai geros, jautrios irdies katedros varpininkas. Markizas de Sadas (Marquis de Sade) (1740 1814) prancz aristokratas, raytojas. Savo romanuose vaizduodavo agresyvias, prievartines lytins elgsenos formas, kurios vliau pavadintos sadizmu. Daugel met praleido kaljime, kur buvo pasodintas u amoral elges ir lytinius nusikaltimus. (Red.)

 • Susimsto Sartras.

  Rpintojlis oia: lingo

  Rito ta ta to. Oia: lino linago lino.

  Jeigu kenia mogus, sako man Sartras,

  Kodl negali kentti dievas? (Latras:

  Pam savo sen formul ir pastat

  J auktyn kojomis. Ak Paryiaus tu akrobate!

  O gal pagaliau jis teisus, jeigu sako?!)

  Sadto tto, sadto tto, sadto sado,

  Oia Rpintojlis medinm miko citatom.

  Msto tyliai anas Polis Sartras, sispoksojs

  milinikas kaip boktai Rpintojlio kojas.

  Rymo, galv delnu parms, lietuvi dramos

  Dalyvis Rpintojlis kampuotas kaip Notre Dame jis

  MANO LIETUVA

  3.

  ia Lietuva. ia liets lyja. Laukas.

  Rugiai iplaukia. Plaukioja drugiai.

  O Lietuva geriausias mano draugas.

  Ir nekams kaip du seni draugai...

  Usirkau. Pasislepiu. Po beru.

  Ir nekams familiariai abu.

  Geri draugai ninieko nesivaro.

  Nereikia tik tribnini kalb...

 • Maiau tave paraliuot vargo

  Ir pirm ingsn statani maiau:

  engei labai nedrs ir atsarg...

  Dabar engi kas kartas vis tviriau...

  Bet suprantu a tavo lt bd:

  Gyvenimas imok atsargos...

  ia visko bta... ia ne kart ta...

  Krauju ia lyta... Verkta ia varguos...

  Kalnai. Ir pilys. Kapins. Ir kryiai...

  Kiti kapai nemat net gli...

  Bet man diugu, kad eiti pasiryai

  vaigdm nustu emiku keliu...

  +

  ia Lietuva. ia liets lyja. Laukas.

  Rugiai iplaukia. Plaukioja drugiai.

  Kalbk kalbk man tarsi geras draugas.

  Ir plaukia tavo odiai kaip rugiai.

  Kalbk apie kasdien savo darb.

  Apie skmes ir neskmes. odiu,

  Papasakok, kaip sekasi tau tarp

  Upildyti tarp ems ir vaigdi.

  Kalbk apie neigalvot savo

  Gyvenim labai man realiai...

  A parkysiu. Paklausysiu javo

  alios kalbos. Kaip klauso nebyliai...

 • Kalbk kalbk... O a klausysiu draugo,

  Tyldamas klausysiu Lietuvos,

  Kuri kaip derlius laukuose uaugo,

  Jos odi varpos nara prie galvos.

  Pavelgsiu iurlionikus vaigdynus

  Ir ten ivysiu Lietuvos peius...

  Ir mano siela, gro jos painus,

  Su Nemunu teks ir neidius...

  +

  ia Lietuva. ia liets lyja. Laukas.

  Rugiai iplaukia. Plaukioja drugiai...

  Tu, Lietuva, man kaip geriausias draugas

  Pakilus Eikim! tyliai pasakei...

  Eime laukais! Kodl mums neieiti

  Pasigrot Kalpoko peizau?

  Sutiksim met metais Donelait,

  Keliaujant arimais pamau...

  Sutiksime laukuos M. K. iurlion,

  Ir jis spalvot pasak paseks:

  Joj karalaits Lietuvos kelion

  Labai ilga ligi vaigdto Rex...

  Sutiksime baudiaunink Strazdel.

  Su Poka pastovsime Baubly.

  emait, Krv, Cvirk per ms al

  Keliaujanius sutiksime kely...

 • Sutiksime Mairon ir Janon.

  Nusiypsos mums lyrikai Nris.

  Piriup atves ita kelion,

  Prie Motinos mums aara nukris...

  +

  ia Lietuva. ia liets lyja. Laukas.

  Rugiai iplaukia. Plaukioja drugiai...

  Dkoju, Lietuva, kad tu kaip geras draugas

  Man ilt, ger od pasakei...

  Na, metas kilti... Iki kito karto...

  Grtu laukais... ia visko tiek maiau...

  Kelion man kart neapkarto...

  Ir liko irdyje dabar kur kas iliau...

 • MALNAS

  O

  KNAS

  MEDINIS

  SIAUBNAS.

  MOJA

  KAIP VARNAS

  VJO MALNAS,

  TRANKOS IR BILDA

  TARSI PERKNAS.

  VJUI KIBS VARKO SKVERN,

  SMEIGIA LYG STALO PEIL SPARN

  SAUL TARYTUM DUONOS KEPAL

  IR

  BALTO

  SNIEGO

  MILT

  MUMS

  PAPILA...

  Eduardas Mieelaitis. Barokin lyra. Poezijos rinktin. Lietuvos raytoj sjungos leidykla, Vilnius, 2009. Eilraiai i psl. 32,

  7374, 140147, 148153, 161166, 208.