Click here to load reader

econ.ubbcluj.ro · Web viewContabilitate și Informatică de Gestiune Sighetu Marmatiei 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Practică – Contabilitate financiară

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of econ.ubbcluj.ro · Web viewContabilitate și Informatică de Gestiune Sighetu Marmatiei 2. Date...

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951

Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70

[email protected]

www.econ.ubbcluj.ro

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951

Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70

[email protected]

www.econ.ubbcluj.ro

FIŞA DISCIPLINEI

Practică – Contabilitate financiară

Anul universitar:2018-2019

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

1.2 Facultatea

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

1.3 Departamentul

Contabilitate și Audit

1.4 Domeniul de studii

Contabilitate

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studiu / Calificarea

Contabilitate și Informatică de Gestiune Sighetu Marmatiei

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Practică – Contabilitate financiară

2.2 Titularul activităţilor de curs

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf.univ.dr. Crina Ioana FILIP ([email protected])

2.4 Anul de studii

II

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

SUM

2.7 Regimul disciplinei

OBL

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

din care: 3.2 curs

3.3 seminar/laborator

3.4 Total ore din planul de învăţământ

90

din care: 3.5 curs

3.6 seminar/laborator

90

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

5

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

75

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

5

Tutoriat

2

Examinări

3

Alte activităţi...................................

3.7 Total ore studiu individual

3.8 Total ore pe semestru

90

3.9 Numărul de credite

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

· Nu este cazul

4.2 de competenţe

· Cunoașterea și aplicarea (la un nivel de bază a) tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilităţii financiare

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

nu este cazul

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

nu este cazul

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

· Realizarea operativă a activităţii financiar-contabile la nivelul entităţilor economice

· Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilităţii financiare;

· Îndeplinirea de sarcini specifice controlului;

· Participarea la elaborarea şi implementarea programelor informatice destinate domeniului financiar-contabil;

· Elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, efectuarea de analize;

· Asistarea managementului în procesul decizional

Competenţe transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Să dezvolte și să aprofundeze abilităţile necesare pentru reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice regăsite în activitatea unei entităţi economice cu profil de producție, comerț sau prestări servicii.

7.2 Obiectivele specifice

· Să aprofundeze cunoştinţele generale însuşite la disciplina “Bazele Contabilității“;

· Să formeze abilităţile necesare pentru recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea informaţiilor contabile în scopul prezentării poziţiei financiare și performanţelor unei entităţi economice;

· Să aprofundeze baza ştiinţifică a studenţilor pentru dezvoltarea unui raţionament profesional autentic;

· Să dezvolte capacitatea studenţilor de a înţelege activitatea a unei entităţi economice

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Prezentarea unităţii patrimoniale

1.1 Istoricul unităţii patrimoniale, descrierea activităţii principale;

1.2 Organizarea compartimentului financiar-contabile;

1.3 Descrierea programelor de contabilitate şi gestiune utilizate

Observaţia, Interviu cu personalul de conducere

2. Operaţii privind trezoreria

2.1 Încasări şi plăţi în numerar şi virament bancar;

2.2 Acordarea şi justificarea avansului spre decontare;

2.3 Depuneri şi ridicări de numerar.

Observaţia, documentarea,

simularea şi problematizarea

3. Operaţii privind stocurile

3.1 Aprovizionarea cu stocuri de la furnizori şi decontarea datoriilor;

3.2 Eliberarea în consum a stocurilor;

3.3 Politica entităţii privind stocurile: evaluarea la intrare/ieşire, inventariere

Observaţia, documentarea, simularea şi problematizarea

4. Operaţii privind imobilizările

4.1 Intrări şi ieşiri de imobilizări corporale şi necorporale;

4.2 Amortizarea imobilizărilor;

4.3 Politica entităţii privind: imobilizările, metode de amortizare, reevaluare

Observaţia, documentarea, simularea şi problematizarea

5. Operaţii privind salariile

5.1 Cheltuieli privind salariile şi asigurările sociale;

5.2 Contabilitatea reţinerilor din salarii

Observaţia, documentarea, simularea şi problematizarea

6. Operaţii privind cheltuielile şi veniturile din exploatare şi financiare

6.1 Cheltuieli din exploatare;

6.2 Cheltuieli financiare;

6.3 Venituri din exploatare;

6.4 Venituri financiare.

Observaţia, documentarea, simularea şi problematizarea

7. Contabilitatea operaţiilor de capital

7.1 Majorări/diminuări de capital social, repartizare rezultat, rezerve;

7.2 Calculul, înregistrarea şi vărsarea impozitului pe profit/venit;

7.3 Contracte de leasing / datorii pe termen lung

Observaţia, documentarea, simularea şi problematizarea

8. Întocmirea balanţei de verificare şi Cartea Mare pentru conturile: Furnizori, Disponibil, Rezultatul exerciţiului

documentarea, simularea şi problematizarea

Bibliografie:

1. Mateş D., Matiş D., Cotleţ D., Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Ed. Mirton, Timişoara, 2006

2. Matiş D., Pop A. (coord.), Contabilitate financiară, ediţia a 3-a, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2010

3. Pântea P.I., Pop A. (coord.), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006

4. *** Documentele financiare comune pe economie, aprobate prin OMFP nr. 3512/2008

5. *** Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, M.Of. nr. 48/14.01.2005

6. *** Reglementări contabile conforme cu Directiva Europeana 2013/34/UE, aprobate prin OMFP nr.1802/2014

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

· Această disciplină este inclusă în acreditarea oferită de către Chartered Institute of Management Accountants (CIMA);

· În vederea stabilirii conținuturilor formative pentru această disciplină, au fost avute în vedere standardele de educație în domeniul profesiei contabile emise de către IASB, precum şi cerinţele organismelor profesionale naţionale CECCAR şi CAFR privind accesul la profesia de expert contabil şi auditor financiar. Au fost luate în considerare şi concluziile dezbaterilor avute cu reprezentanţii mediului de afaceri, angajatori potenţiali din regiunea de provenienţă a absolvenţilor specializării.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

· Însușirea și înțelegerea problematicii specifice indicate în programa de practică;

Se va proceda la evaluarea dosarelor de practică elaborate de studenţi. Evaluarea va urmări reliefarea capacităţii studenţilor de a înţelege mecanismele specifice înregistrării operațiunilor economice.

100%

· Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare specifice contabilităţii financiare pe baza specificului entităţii şi a documentelor justificative.

· Capacitate de sinteză şi gândire analitică

10.6 Standard minim de performanţă

· Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare în contabilitatea financiară a principalelor operațiuni întâlnite în activitatea unei unități economice;

· Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);

· Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece);

· Studenții trebuie să abordeze fiecare temă dată.

Data completării Titular de seminar

19.03.2018Conf.univ.dr. Crina Ioana FILIP

Director de departament

Conf.univ.dr. Alexandra Ileana MUȚIU.

Data avizării în departament: 28.03.2018

1