of 6 /6
#GetxoBiziEzazu Birziklatzearen Munduko Eguna. Hilak 27, larunbata, ekintzak eta birziklatze taile- rrak, 14 urtez azpikoentzat. Algortako Geltokia plazan, 11:00-14:00 eta 16:00-20:00. Erakusketa. Maiatzaren 1etik 15era arte, Torrene Aretoan, “Punta Begoñaren balioa nabarmentzea. Oroimen kolektiboa” (immateriala). / Nabarmentzekoak > III. Padel Surf Festival, jardueraz betetako ezin- besteko hitzordua (4. or.) > Lehenengo kontzertua Algortako Musika Eskolako kristaldun aretotik (5. or.) > San Miguel Getxo Music & Food jaialdia iritsi da (5. or.) Doako alea 1456 zb. www.getxo.eus Maiatzak 25 >> Ekainak 4 2017 KULTUR EKIMEN ETA ERAGILERENTZAKO SARIAK Ikusizko eta Ikus-entzunezko Arteak Javier Baraiazarra Mendi Film Festival Nazioarteko Jaialdiaren zuzendaria Arte Plastikoak Belen Lucas Ilustratzailea Arte Eszenikoak Aitor Basauri Aktorea Musika Klasiko eta Garaikidea Georgina Barrios Piano-jotzailea Gaur Egungo Musika Borja Barrueta Bateria-jotzailea eta perkusionista Literatura Borja Ortiz de Gondra Dramagilea Diseinua ROS Komunikazio Elkarreragilearen Agentzia Gastronomia Álvaro Martínez Sukam jatetxearen sukaldariburua Arkitektura eta Eremu Publikoa Aaché Arquitectura Interior Kultura Hezkuntzan eta Balioetan Getxoko Zurrumurrurik Ez Estrategia Zientzia eta Berrikuntza Kultura Marco Einöder eta Leire Apraiz 1 Formulako Berrikuntzan F1 Connectivity Innovation Prize 2016 izeneko sariaren irabazleak Kultura Ondarea, Hautemangarria eta Hautemangaitza Berantzagi Dantza Taldea eta Ondarreta Abesbatza Aixegaztea Maria Glück Moda diseinatzailea Ibilbide Profesional eta Artistikoa Algortako Irudi Taldea Ibilki Eskandinaviako Alpeetara ikusmen- desgaituekin (3. or.) EBk finantzatuta, Getxori erreferentziazko kostako udalerri gisa kokatzen laguntzeko helburua du, besteak beste Getxo Kirolak eta ur-kiroletako klubak hasi dira lanean Wave on Wave europar programako hiriekin Getxo Kirolak ur-kirolekin lotutako bertako klube- kin lan egiten hasi da, Europar Batasunarekin batera finantzatutako Erasmus+ Sport Wave on Wave (WoW) programan parte hartzen duten Europako gainon- tzeko hiriekin koordinatuta. Italiako Pesaro hirian ira- gan martxoan izandako bileraren ondoren, talde era- gile bat ezarri da; eta bertan, bela, piraguismo, arraun eta urpekaritza klubek parte hartuko dute. Modalitate horiek aukeratu dira, aipatutako klubeen kirol eskain- tzak Getxorekin batera proiektuan parte hartzen du- ten hirien eskaintza berberak direlako. Honako hauek dira gainontzeko hiriak: Pesaro (Italia), Gdynia (Polo- nia), Stropkov (Eslovakia), Nancy (Frantzia) eta Du- brovnik (Kroazia). Proiektuak aurrera egiten duen heinean, helburua da interesa duten gainontzeko ur-modalitateak barne hartzea. Ur-kirolak sustatzeaz gainera, bi izan dira Pesaron adostu ziren helburu orokorrak, eta ondoren Getxoko klubek berretsi dituztenak: tokiko erkidego nautiko bat sortzea, non ikastetxeak, kirol klubak eta itsas ingurua- rekin lotutako erakundeak sartuko diren; eta Getxo erreferentziazko kostaldeko udalerri gisa kokatzea. Getxok abuztuan nazioarteko campus bat barne har- tuko du, proiektuan inplikatutako kirol klubetako gazteekin. Laneko egutegiak, halaber, Nancyn on- doren antolatuko den lan saio bat aurreikusten du. Bertan, garatzen ari diren tokian tokiko lan guztiak partekatuko dira. Europako Wave on Wave programak, guztira, 500.000€ inguruko aurrekontua dauka; horretatik, Getxok ia 100.000€ kudeatzen ditu. Programa ezagu- tzeko [email protected] helbidera jo. Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako 2017- 2030eko Plana (HMIP) prestatzen ari da Udala, Getxoko hiri mugikortasuneko politiken ikuspegi integratua eskainiko duen tresna izango da, udalerrian mugikortasunari eragiten dioten arlo guztietarako helburu eta jarduketa-neurri zehatzak proposatuta. Epe luzeko testuinguru batean, mugarria 2030. urtean duena.. Aurrez aurreko Topaketa, hiritar guztien- tzat irekia , maiatzaren 25ean, osteguna, Getxo Elkartegian (Ogoño kalea, 1, Areeta), 18:00etan. Gaia: gure udalerriko mugikortasun iraunkorraren egoerari buruzko gizarte-diagnostikoa. Ez da aldez aurretik izena eman behar (sarrera doan, aretoko lekuak bete arte). Udalerri osasungarri, eraginkor eta iraunkorrago baten alde Lagundu Getxo hobetzen!

EBk finantzatuta, Ge txori erreferentziazko kostako

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EBk finantzatuta, Ge txori erreferentziazko kostako

#Ge txoBiziEzazu
Birzikla tzearen Munduko Eguna. Hilak 27, larunbata, ekin tzak eta birzikla tze taile- rrak, 14 urtez azpikoen tzat. Algortako Geltokia plazan, 11:00-14:00 eta 16:00-20:00.
Erakusketa. Maia tzaren 1etik 15era arte, Torrene Aretoan, “Punta Begoñaren balioa nabarmen tzea. Oroimen kolektiboa” (immateriala).
/ Nabarmen tzekoak > III. Padel Surf Festival, jardueraz betetako ezin-
besteko hi tzordua (4. or.)
> Lehenengo kon tzertua Algortako Musika Eskolako kristaldun aretotik (5. or.)
> San Miguel Ge txo Music & Food jaialdia iri tsi da (5. or.)
Doako alea
2017
Javier Baraiazarra Mendi Film Festival Nazioarteko Jaialdiaren zuzendaria
Arte Plastikoak
Literatura
Diseinua
Gastronomia
Arkitektura eta Eremu Publikoa
Aaché Arquitectura Interior Kultura Hezkun tzan eta Balioetan
Ge txoko Zurrumurrurik Ez Estrategia Zien tzia eta Berrikun tza Kultura
Marco Einöder eta Leire Apraiz 1 Formulako
Berrikun tzan F1 Connectivity Innovation Prize 2016 izeneko sariaren irabazleak
Kultura Ondarea, Hautemangarria eta Hautemangai tza
Beran tzagi Dan tza Taldea eta Ondarreta Abesba tza
Aixegaztea
Ibilbide Profesional eta Artistikoa
Ibilki Eskandinaviako Alpeetara ikusmen- desgaituekin (3. or.)
EBk finan tzatuta, Ge txori erreferen tziazko kostako udalerri gisa koka tzen lagun tzeko helburua du, besteak beste
Ge txo Kirolak eta ur-kiroletako klubak hasi dira lanean Wave on Wave europar
programako hiriekin Ge txo Kirolak ur-kirolekin lotutako bertako klube- kin lan egiten hasi da, Europar Batasunarekin batera finan tzatutako Erasmus+ Sport Wave on Wave (WoW) programan parte har tzen duten Europako gainon- tzeko hiriekin koordinatuta. Italiako Pesaro hirian ira- gan mar txoan izandako bileraren ondoren, talde era- gile bat ezarri da; eta bertan, bela, piraguismo, arraun eta urpekari tza klubek parte hartuko dute. Modalitate horiek aukeratu dira, aipatutako klubeen kirol eskain- tzak Ge txorekin batera proiek tuan parte har tzen du- ten hirien eskain tza berberak direlako. Honako hauek dira gainon tzeko hiriak: Pesaro (Italia), Gdynia (Polo- nia), Stropkov (Eslovakia), Nancy (Fran tzia) eta Du- brovnik (Kroazia). Proiek tuak aurrera egiten duen heinean, helburua da interesa duten gainon tzeko ur-modalitateak barne har tzea.
Ur-kirolak susta tzeaz gainera, bi izan dira Pesaron adostu ziren helburu orokorrak, eta ondoren Ge txoko klubek berre tsi dituztenak: tokiko erkidego nautiko bat sor tzea, non ikaste txeak, kirol klubak eta i tsas ingurua- rekin lotutako erakundeak sartuko diren; eta Ge txo erreferen tziazko kostaldeko udalerri gisa koka tzea. Ge txok abuztuan nazioarteko campus bat barne har- tuko du, proiek tuan inplikatutako kirol klubetako gazteekin. Laneko egutegiak, halaber, Nancyn on- doren antolatuko den lan saio bat aurreikusten du. Bertan, gara tzen ari diren tokian tokiko lan guztiak partekatuko dira. Europako Wave on Wave programak, guztira, 500.000€ inguruko aurrekontua dauka; horretatik, Ge txok ia 100.000€ kudea tzen ditu. Programa ezagu- tzeko wowge [email protected] helbidera jo.
Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako 2017- 2030eko Plana (HMIP) presta tzen ari da
Udala, Ge txoko hiri mugikortasuneko politiken ikuspegi integratua eskainiko duen tresna
izango da, udalerrian mugikortasunari eragiten dioten arlo guztietarako helburu eta jarduketa-neurri zeha tzak proposatuta. Epe luzeko testuinguru batean, mugarria 2030.
urtean duena..
Aurrez aurreko Topaketa, hiritar guztien ­ tzat irekia , maia tzaren 25ean, osteguna,
Ge txo Elkartegian (Ogoño kalea, 1, Areeta), 18:00etan. Gaia: gure udalerriko
mugikortasun iraunkorraren egoerari buruzko gizarte­diagnostikoa.
Ez da aldez aurretik izena eman behar (sarrera doan, aretoko lekuak bete arte).
Udalerri osasungarri, eraginkor eta iraunkorrago baten alde
Lagundu Ge txo hobe tzen!
ST AF
- Gizarte Laneko ikaskete- tan diplomatua, Zerbi tzu profesionalak, Lagun tzailea, Orientazioa eta aholkulari tza, Emozio-Lagun tzailea eta nor-
beraren heziketa prozesua. Tel.: 617 569 733.
- Errentan ematen da garaje par tzela handia, trastelekua- rekin, Villamonte aldean. Tel.: 618 602 467.
- Ile-apain tzailea lan bila dabil, lagun tzaile gisa. Tel.: Tfno: 637 21 79 71.
- Matematika eta estatistika eskolak maila guztietan, lizen- tziatuak e txez e txe eman- dakoak. Berehalako emai tzak. Tel.: 647 17 39 72.
Tratu txarren biktimak arta tzeko Eusko Jaulari tzaren telefono zerbi tzua: 900 840 111
Ge txoberri Ge txoko Udaleko Komuni- kazio Sailak kaleratutako argitalpena da eta horretan udalari eta tokiko bizi - tzari lotutako albisteak eta informazioak ager tzen dira astero. Komunikazioko zinego tzia: Amaia Agirre. Zuzendaria: Javier García. Erredaktoreburua: I tziar Aguayo. Erredakzioa: Nekane Ardanza,
Monika Rodrigo, Iñigo Olondo. Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20. 48991 Ge txo. e-posta: ge [email protected] txo.eus Arte arduradunak: Flash Composition SL Inprimaketa: Editorial Iparraguirre S.A. Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren egunOn zerbi tzua Gordailu legala: BI-388-87
Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edu- kiaren egiazkotasunaren eran tzule izango.
MAIATZAK 25 OSTEGUNA Odol-atera tzea. Areetako Geltokia plazan, goizean eta 16:30etik 21:00etara. Ge txon Zuzenean. 2016/17 denboraldiaren amaiera. Aree- tako Aitite puben, 20:00etan, Daniel Merino (popa). Sarrera dohainik. Gizatiar. Romo-Areetako giza- eta kultura-elkartea. Hi tzaldia: “Elikadurari eta elikagaien in- dustriari buruzko kontua keta zalan tzak”. Hizlaria: Marcos Ferrer (Nutrizionista). 18:15ean, Romoko San Jose elizako egoi- tzan. Sarrera dohainik. MAIATZAK 26 OSTIRALA Zine Kluba. 2016/17 denbo- raldiaren amaiera. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, “Einstein en Gua- najuato” filmaren proiekzio eta foruma. Zuzendari: Peter Gree- naway. 16 urtetik gorakoen tzat. Sarrera: 2,90€. MAIATZAK 27 LARUNBATA Birzikla tzearen Munduko Egu- na. Kale ekin tzak, Udalak sus- tatuta: ‘Tribian tzara erraldoia’ eta birzikla tze tailerrak, 14 urtez azpikoen tzat. Algortako Geltokia plazan, 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara. Ge txo Barria ibilbide toponimi- koa. Irteera 9:30ean Neguriko Karmengo elizatik. Izen ema- teko: 688 635 350. Bizarra Le- poan elkarteak antolatuta, Uda- laren lagun tzarekin. MAIATZAK 28 IGANDEA XXXV. Eskola An tzerki Jardu- naldiak. Andrés Isasi Musi- ka Eskolan, 11:30-14:00 eta 17:00-20:30, GUABE elkarteak ikasturtean zehar ikaste txetan an tzerki tailerretan egindako lana eraku tsiko da. MAIATZAK 30 ASTEARTEA Mugabarik. Norbanakoen treba- tze eta garapenerako Elkartea. Tailerra: “Educar sin castigar”. 12 urteko seme-alabak dituzten gurasoei zuzenduta. 19:00etan, Algortako Tourseko San Martin elizan. Leku mugatuak. Tel. 686 878 539. MAIATZAK 31 ASTEAZKENA Mugabarik. Norbanakoen
treba tze eta garapenerako Elkartea. Hi tzaldia: “Música, sa- lud y emociones”. Hizlaria: Olga Sánchez Iniesta (Musikotera- peuta). 19:30ean, Villamonteko Kultur E txean. XX. Botanika Jardunaldiak. Hi tzaldia: “Gure inguruneko ga tz-lurzoruetako landareak”. Hizlaria: Enrique Elexpuru, Ba- sozaleko kidea. 19:30ean, Villa- monteko Kultur E txean. Kostaldeko Ge txo ibilbide to- ponimikoa. Irteera 18:00etan Portu Zaharreko E txe txutik. Izen emateko: 688 635 350. Bizarra Lepoan elkarteak antolatuta, Udalaren lagun tzarekin. EKAINAK 1 OSTEGUNA Erakusketa. Algortako Kultur E- txean, Kultur E txeko Patchwork tailerreko ikasleen erakusketa. Maia tzaren 7 arte. Erakusketa. Algortako Kultur E- txean, “Punta Begoñaren balioa nabarmen tzea. Oroimen kolek- tiboa” (materiala). Maia tzaren 15 arte. Erakusketa. Torrene Are- toan, “Punta Begoñaren balioa nabarmen tzea. Oroimen kolek- tiboa” (immateriala). Maia tzaren 15 arte. EKAINAK 2 OSTIRALA “Kale an tzerkia bul tzatuz” jaialdia. Areetako Eskoletako plazan, 19:00etan, Mamu txi- kiak (adin guztien tzat) “Oihulari Clown” taldearekin. Sarrera do- hainik. EKAINAK 3 LARUNBATA “Kale an tzerkia bul tzatuz” jaialdia. Zirko tailerra. Areetako Eskoletako plazan, 12:00etan (7-11 urte). Euskaraz. Izen-ema- tea: Romoko Kultur E txean edo 94 464 91 33 telefono zenba- kian, 09:00etatik 13:00ak arte eta 16:00etatik 18:00ak arte (astelehenetik ostiralera). Kale an tzerkia. Areetako Eskoletako plazan. 19:00etan, “Femmes” (adin guztien tzat), Hor tzmuga Teatrorekin. 21:00etan, “A cal y canto” (adin guztien tzat), Trapu Zaharrarekin. Sarrera dohainik. EKAINAK 4 IGANDEA Kale an tzerkia bul tzatuz jaial- dia. Kale an tzerkia. Areetako Eskoletako plazan. 12:00etan, “Euskal ipuinak” (adin guztien- tzat), An tzezkizunarekin. 18:00etan, “Bidai bizi tzen” (adin guztien tzat), Zirkun zirkorekin. Sarrera dohainik.
LABURRAK L G T B I F O B I A r e n aurkako eguna. Maia tzaren 17an LGTBIFOBIA- ren aurkako eguna ospatu zela eta, Udalak, EAJ/PNV, GUK, EH BILDU, PSE-EE eta CIUDADANOS alderdien aldeko botoekin, eta PPren absten tzioarekin, gizar- te errespetu tsuagoa, justuagoa eta integra tzaileagoa eraiki tzeko konpromisoa hartu zuen adieraz- pen instituzional batean. Gizarte osoa eta eragile guztiak animatu zituen konpromiso hori har tzera, hau da, sexu- eta genero-anizta- sunari buruzko kontuak lan tzera, bai eta helburu hori eremu guztie- tan gauza tzeko behar diren baldin- tzak sor tzera ere. Udalak LGTBI eskubideak berma tzeko politikak bul tzatuko ditu, eta gizarte eredu justu eta ani tz baten alde lan egin- go du per tsona eta eragile guztie- kin batera. Adierazpen osoa: http:// www.ge txo.eus/eu/servicios/co- municacion/notas-prensa/778
Uribe Kostako Gure Esku Dago-ren ekin- tza. Larunbatean, maia tzak 27, Uribe Kostako Gure Esku Dago taldeek Prest Eguna ospatuko dute, Bilbon ekainaren 10ean egingo den aldarrikapen eguna- ren bezperatan. 12:00etan, inte- resatuek parte hartu ahal izango dute, galdera ikur bat irudi tzen duen mosaiko baten osaketan, Algortako Portu Zaharreko zelai- gunean.
Guru tze Gorriaren XXV.Ongin tzazko Gala. Ostiralean, hilaren 26an, 21:00etan, Marítimo del Abra-R.S.C. elkartean, Arriluzeko I tsasoko Guru tze Gorriaren alde- ko ohiko ongin tzazko XXV. Gala ospatuko da. Afariaren ondoren, ume, emakume eta gizonen moda desfilea izango da. Aurten hu- rrengoen partaide tza solidarioa izango da: Donlú y Nicoli, Javier Jauregui, Charo Álvarez, Ópti- ca Gondra, Yolanda Aberasturi, Amaia Lauzirika, Mamen Abad, Jaime Araluce, Estudio de de- coración Gonzalo, Jorge Panera Churruca eta Peio Durán, Memory izenekoak. Modeloak amateur eta boluntarioak dira.
Santa Ana parro- kiak webgunea du. Areetako Santa Ana parrokiako Ba tzorde Pastoralak www.parro- quiasantaanaeleiza.org webgu- nea jarri du abian, hainbat gairi buruzko informazioarekin, eus- karaz eta gazteleraz: historia, ingurua, mezen ordutegia, sakra- mentu desberdinen ospakizunak (egunak eta ordua), igandeko ebanjelioari buruzko komenta- rioak, parrokiako taldeak, kate- kesia, Caritasen zerbi tzua, eta parrokiaren bizi tzarako interes- garri izan daitezkeen beste hain- bat gai eta berritasun.
AJANE elkartearen egoi tza berria Algortan Udalak lokal bat u tzi dio AJENE Algortako Nagusien elkarteari, egoi tzarako eta ekitaldi ba tzuk egiteko. “Ematearekin eran tzuna ematen diogu elkar- tearen eskariari, auzoan erreferen tzia izan ahal izateko, eta gainera Nagu- sien E txeen deszentralizazio prozesuan beste urra ts bat eman dugu. Horiek ahalbidera tzen digute per tsona nagusien tzako proposamen bateratuan eta irekian lan egitea”, azaldu zuen Imanol Landa alkateak, gil tzak emateko egindako ekitaldian. Bestalde, Iñaki Fernándezek, AJANEko zuzendari tzako buruak, eskerrak eman zizkion udalari, eta gehitu zuen “elkartea duela lau urte sortu zen eta gaur egun 800 bat bazkide ditu, horietatik 600 emakume. Kopuru horiek elkartearen garapenaren isla dira”. Egoi tza berria J.B. Zabala kaleko 6an dago, 93 metro koadro ditu eta bertan gela bat hainbat mahaire- kin eta telebista batekin, bulego txo bat eta komunak egokitu dira.
Eskolako Agenda 21aren udal Foroa Eskolako Agenda 21 programan parte har tzen duten berrogeita hamar bat ikaslek urteko topaketa egin zuten udal agintariekin iragan ostegunean, hi- laren 18an, Udale txean. Eskolako ordezkari tza Imanol Landa alkatearekin eta José Luis Landa Ingurumen zinego tziarekin bildu zen. Aurtengo ikas- turtean, 2016/17koan, kon tsumo ardura tsua da Agenda 21 egitasmoaren gai nagusia. Horren harira, ikasle ge txotarrek zenbait konpromiso hartu zuten: kon tsumoa murrizteko, bertakoak eta ekologikoak diren produk- tuak kon tsumi tzeko, energia aurrezteko eta hondakin bakoi tza dagokion edukion tzira bota tzeko, besteak beste. Alkateak, bere aldetik, programan parte har tzen duten hamabi ikaste txeek ikasturtean zehar ingurumenaren eta iraunkortasunaren alde egindako lana eskertu zien ikasleei, eta etorki- zunean ahalegin horri eusteko ere dei egin zien.
Ge txolan-ek on line bidezko Hezkun tzari buruz jardunaldia
antolatu du Udaleko Ekonomia Sustapene- rako Arloak, Ge txolan-ek, da- torren ostegunerako, ekainak 1, jardunaldia antolatu du on line bidezko hezkun tzari eta e-lear- ning–i buruz, honako izenburua izango duena: Hezkun tza digi- talaren azken muga: bidaia, bizi­ tzan zehar egiten den etenik gabeko ikaskun tzara. Jardunaldia zuzen- duta dago enplegua era aktiboan bila tzen duten per tsonei, eta, inguru digitalak treba tzeko eta ikasteko eskain tzen dituen auke- ra berriak aprobe txatuz, etekinik gehien atera tzeko prest dauden per tsona ekin tzaileei. Oro har, bizi tza osoan zehar ikasteko in- teresa duten profesionalei. Topaketa Ge txo Elkartegiaren instalazioetan izango da (Ogoño 1, Areeta) 14:00etatik 15:30era.
Informazioa eta inskripzioak Ge txolan-en: 94 466 01 40 tele- fono zenbakian, eta webgune hauetan: ge [email protected] txo.eus eta http://www.ge txo.eus/eu/ ge txolan/noticias/253.
Ibilki elkarteak parte hartuko du Eskandinaviako Alpeetarako espedizio batean ikusmen-desgaituekin
Ibilki elkarte ge txotarrak parte hartuko du ekainean Galdhopiggen, Europako iparraldeko mendi garaienerako espe- dizioan, Eskandinaviako Alpeetan. Oso abentura berezia izango da espedizioko kideek lehenengo aldiz gidatuko dituz- telako mendi garaietan i tsu edota ikus- men urritasun larria duten per tsonak. Espedizioak Biz kaiko Mendizale Fede- razioaren lagun tza izango du. Cristian Rodriguez eta Asier Men txaka Ibilki elkarte ge txotarraren sor tzaile eta kideek parte hartu dute UNED Funda- zioak antolatutako ikusmen-desgai- tuak mendi garaietan gida tzeko ikasta- roan. Ezaugarri hauetako ikastaro bat antola tzen den lehenengo aldia izan da eta parte har tzaileek mendi-ibi- liak egiten eskarmentua eduki behar zuten. Madrilen egin duten ikastaroa (entrenamenduekin Guadarramako mendilerroan) urtarrilean hasi zen eta Eskandinaviako Alpeetan dagoen Galdhopiggen mendira ekainaren 1etik 5era izango den espedizioarekin amaituko da. 22 lagunek osatuko dute espedizioa, horietatik 5 i tsu edota ikusmen urri- tasun larriarekin, eta aipatutako ikas- taroan parte hartu duten 8/10 per- tsona. Desgaitasuna duten per tsonak eskarmentu handikoak ere dira (ba- tzuek gainera beste espedizio ba- tzuetan ere parte hartu dute, esate ba- terako Greziara, Marokora…). Horiek edozein kanpamentu nagusitan izaten diren baldin tza berberetan biziko dira eta taldeko arduraduna Francisco Bue- no da, eskarmentu handikoa, ONCE- ren Mendi Taldeko Koordina tzaile Tek nikoa eta mendizale i tsuak gida tzeko gidaren egilea.
Mendizaletasuna gizarteratzeko baliabide gisa Ibilki elkartea etekin asmorik gabeko elkartea da eta mendizaletasuna gi- zarteratzeko baliabide gisa erabil tzeko sortu zen. “Mendirako eta ibil tzeko irtee- ren bitartez, mendiarekin harremana ez duten per tsonak horretara hurbil tzen saia­ tzen ari gara, esate baterako, desgaitasunak dituztenak, e txerik gabeko kolektiboak… Kultur aniztasuna eta immigrazioa ere lan tzen ditugu”, azaldu du Cristian Ro- driguezek.
Ibilkik eskarmentua dauka 2006az geroztik (elkartea osatu aurretik ere) mendian eta goi-mendian taldeak gida- tzen (ba tzuk desgaituek osatutakoak). Iaz, Biz kaiko Mendizale Federazioaren lagun tzari esker, antolatu zuten Biz-
kaian desgaituak gida tzea erakusteko lehenengo ikastaroa, eta orain egin du- ten ikastaroarekin beste urra ts bat eman dute. “Burututako ikastaroa espedizioare- kin amaituko da eta hori gu profesionaliza­ tzeko beste urra ts bat izango da, lehenengo
aldiz glaziar batera eramango ditugulako, bost egunetan, dendatan lo egiten, kanpa- mendu batean. I tsuek horien muntaketan ere hartuko dute parte”, nabarmendu du Rodriguezek. “Oso pozik gaude, lehenen- go aldia izango delako hain talde profesional eta handian parte har tzen dugula eta hain- beste egunetan…Ilusio handiz i txaroten ari gara espedizioa, eta oso esperien tzia polita izatea espero dugu”. Espedizioaz gain, Ibilki elkarteko ki- deek irailetik aurrera espedizioan izandako esperien tziari buruzko sola- saldiak eskainiko dituzte eta desgaita- suna duten per tsonak gida tzea erakus- teko ikastaroa ere antola tzeko asmoa dute. Gainera, hemendik gu txira Ge- txoko Mujeres con Voz elkarteari ikas- taro bat eskainiko diote, beraiekin mendi talde bat sor tze aldera, eta ur- teroko kultur arteko ibilaldiarekin ere kolaboratuko dute, Ge txoko Etorkinen Plataforma Federazioarekin eta uda- larekin batera, beste jarduera ba tzuen artean. Oraingoan parte har tzaileak Valderejora joango dira, uztailaren ha- sieran.
Uribe Kosta Elkartearen A eta B taldeak, areto-futboleko Euskal Ligako txapeldunak
Adimen-desgaitasuna duten per tsonen aldeko Uribe Kosta Elkartearen A eta B talde ge txotarrak dira areto-futboleko Euskal Ligako txapeldunak, Lehen eta Bigarren Mailan, hurrenez hurren. Txapel keta horretan 200 kirolarik baino gehiagok har tzen dute parte, Euskadiko hainbat elkarte eta klube- tako adimen urriko kirolariak; elkarte horien artean dira Uribe Kosta bera, Gorabide, Geube eta Adizmi, guztiak Bizkaiko ordezkari direnak. Duela 20 urte baino gehiago dira Uribe Kosta erakundeak areto-futboleko tal- deak sortu zituela, elkartearen barruan hazkunde handia izan duen atala, Eus- kal Ligari esker. 40 jokalari dituzte, 16
eta 45 urte arteko gizon-emakumeak, nork bere profil edo joko mailarekin bat datorren taldean joka tzen duelarik. Aipatutako bi taldeez gainera, hiru- garren bat ere badaukate, Hirugarren Mailan ari tzen dena, non bigarren sai- lkatu diren. Uribe Kostak bestalde, Artaromo are- to-futboleko Klubarekin kolabora tzen du, non adin eta genero berdineko jokalariekin batera entrenatu eta lehia- tzen diren, kadete, gazte eta erregiona- leko taldeetan. Egitasmo berri tzaile eta inklusiboa da abiatu duten hori. Athle- tic Club barruan ere, talde egokitu berri bat sor tzen lagundu dute Uribe Kosta elkartekoek.
Asteburu honetan egingo da, 27an eta 28an, Kirol Portuan
III. Padel Surf Festival, jardueraz betetako ezinbesteko hi tzordua
Padel Surf kirol modalitatea izango da protagonista berezia asteburu honetan, hilaren 27 eta 28an, Kirol Portuak Pa- del Surf Festival ekimenaren hiruga- rren aldia hartuko baitu, Paddle Surf Northwind Ge txo elkarteak antolatuta Udalaren eta Ge txo Kirolaken babesa- rekin, besteak beste. Aurten gainera, kirol jaialdi honen ba- rruan Sup Race-ko EHSF Euskal Zirkui- turako hirugarren proba puntuagarria egingo da, lau mailatan bana tzen den i tsas-lasterketa: elitea, 13 km-ko proba; 18/16 urtez azpikoena, 6 km-koarekin; 14 urtez azpikoak, 3 km-koarekin; eta 12 urtez azpikoak, km 1eko probarekin, emakumezkoetan zein gizonezkoetan.
Lasterketa horretarako izenematea 35€ da (barne dira lasterkariaren tzat denbo- ra neurketa GPS bitartez, oparitutako kamiseta, janaria eta edaria eta oparien zozketarako zenbakia). Proba ofizial horrekin batera, herri-las- terketa/ibilaldi bat ere egingo da: Open kategoria 6 km-ko distan tziara jokatuko da; juniorrena, 13-16 urte artekoen tzat, km 1ekoa izango da; eta 10-12 urteko umeen tzat, 400 m-koa. Izan ere, laster- kari berrienak ingurune seguruago eta zainduago batean lehia tzeko aukera da, baita hasten ari diren beste rider ba- tzuekin baldin tza berdinetan. Dena den, ez da lehia tzen u tziko 12 oin baino gehiago duten oholekin. 12’6 neu-
rriko oholak dituzten eta EHF zirkuitu ofizialaren kategorian sartu nahi ez du- ten riderrek herri-lasterketan parte hartu ahal izango dute, ofizialak duen ibilbide berdinarekin, baina sailkapenik gabe. Horretarako inskripzioa 10€koa da (barne dira lasterkariaren tzat oparitu- tako kamiseta, janaria eta edaria eta oparien zozketarako zenbakia). Lasterketa ofiziala zein herritarra igan- dean jokatuko dira. Horrez gainera, larunbatean, 16:30etik 19:30era, padel surfean hasiko direnen- tzat bataioak egingo dira, dohainik. Argibide gehiago, ordutegi, egitarau eta izenemateak: clubnorthwindge [email protected].
Arenas taldearen jan tziak Malawin
Malawiko Karongako Maghemo You- th FC taldeko umeek beren plastikozko elastiko gorri eta bel tz, txankleta eta ba- loi zaharrak baztertu, eta Arenas Club taldeak Elecnor babesle nagusiaren bitartez bidali dizkieten jan tzi berriak erabil di tzakete jadanik. Gogoratu, Aree- tako taldeari heldu zi tzaiola Internetetik zebilen supermerkatuko pol tsa marra- dunekin (gorri-bel tz) jan tzitako bost umeren argazkia. Gizarte sareetan mu- gitu ondoren, Londonen bizi den Nige- riako emakume batek Malawiren pista eman zuen. Elecnorreko espedizio bat pasa den igandean, maia tzak 21, heldu zen Karongara. Bertako eta federazioko agintariek eta baita umeek ere hartu zi- tuzten, eta haurrek astelehenean bertan jan tzi berriak estreinatu zituzten.
‘Symphony’, ‘Nexus’, ‘Artako’ eta ‘Biobizz’, I. Astobiza Kopako
txapeldunak Symphony, Nexus, Artako eta Biobizz dira I. Astobiza Kopako txapeldun ab- solutuak, bakoi tza bere kategorian, hi- rugarren eta azken jardunaldia jokatu ondoren, Abrako uretan. Club Maríti- mo del Abra-R.S.C. elkarteak antolatu- tako txapel keta da. Estropada klasean, eta lehia zirrara tsu baten ostean, Javier Onaindiaren Sym- phony-k irabazi zuen, 10 punturekin, bigarren sailkatu zen –eta azken estro- pada irabazi zuen- Carlos Maidaganen Despeinada-ren puntu berdinekin; Juan Valdiviaren Gaitero-k osatu zuen po- diuma, horrek ere puntu berdinekin. Kur tzero 1 klasean, Javier Truebaren Nexus nagusitu zen, Javier Sanchidriá- nen Kantarepe Iru-rekin lehia bizian aritu eta gero. Bestalde, Kur tzero 2 klasean Juan Olabarriren Artako-k li- dergoari eu tsi zion, Marmotinha, Emilu, Patuelas eta Ramper on tzien aurretik. Azkenik, J 80 klasean, José Azquetaren Biobizz lehiaketa amaitu arte izan zen buruan, espero bezala, Gonzalo Cháva- rriren Fin gol fin eta José Luis Ribeden Pilgrim on tziei irabazi ondoren.
Oihane García, Euskadiko txapelduna
Oihane Gar- cia ge txotarrak 52 kilo azpiko kategor iaren urrezko do- mina irabazi du, lurralde osoko kirola- rien partaide- tzarekin jokatu berri den Eus- kadiko Tae- kwondo txapel- ketan, junior mailan. Finalean, bere arerioa irabazi zuen 24-3 emai tzarekin, eta finalerdian 9-7koarekin. 15 urtere- kin, gazteak Euskadiko txapeldunaren titulua berritu du, zor tzigarren aldiz jarraian. Lurraldeko zor tzi titulu ho- riez gain, kirolari ge txotarrak urrezko domina bat du Espainiako txapel keta batean, junior mailan, eta hiruga- rren postu bat ere Espainiako txapel- keta batean, kadete kategorian, eta baita domina ugari estatuko zenbait txapel ketatan, hainbatetan Espainiako txapeldun eta txapeldunordea izan den bere ahizpa Ilargi Garcíak lortu- takoetara hurbil tzen.
Fadurako rokodromoa berritu da Larunbat honetan, hilaren 27an, Ge txo Rokodromoa Klubak, Ge txo Kirolak-ekin lankide- tzan, Fadurako rokodromo zaharberritua aurkeztuko du. Ge txoko klub berriak, frontoien eraikinaren horma bateko eskala tzeko bide zaharrak berritu ditu, eta gune hori dinamiza- tzen hasiko da. Horregatik, zaletu guztiak gonbida tzen ditu larunbatean, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara, ekipamendu berria ezagutu eta harekin goza tzeko. Argibide gehiago izateko klubarekin jarri harremanetan (rocodromoge [email protected]).
Asteburu honetan, Portu Zaharrean
San Miguel Ge txo Music & Food jaialdiarekin hitzordu berria Datorren asteburuan, hilak 27 eta 28, Algortako Portu Zaharrean San Miguel Ge txo Music & Food jaialdiaren edizio berri bat egingo dute, une honetan arrakasta gehien daukaten bertako musika-taldeak susta tzea eta babes- tea helburu duen jaialdia, hain zuzen. Oraingo honetan, omenaldia egingo diote Ge txo Sound-ari, gure udalerrian 80ko hamarkadaren hasieran sortu zi- ren pop-rock alternatiboko edo indie- rockeko taldeen mugimendua, hain zuzen. Kon tzertuak 12:30ean hasiko dira eta egunean zehar egingo dute. Igoko dira eszenatokira ondorengo
taldeak: Doctor Flashback, La Costa Oeste, Still River, Mobydick, I.S.Mar- tin, Gringo, The Beatpunkers, Tram- pas, eta Berta Bittersweet & Zkinni. Aurtengo nobedadea eguerdi partean egingo diren bi jam session saioak izango dira. Horietan, Ge txoko bi tal- de gaztek euren talentua erakusteko aukera izango dute, Venice eta Cicu- ta Love. Musika eskain tza inguruko foodtruck maitatuenen gastronomia on eta ezberdinaz lagunduta egon- go da (sushia, enpanadak, sandwich osasun tsuak, hanburgesak, hot do- gak, i tsaskia...).
Lehenengo kon tzertua Algortako Musika Eskolako kristaldun aretotik
Datorren ostiralean, ekainak 2, 20:00etan, Algortako Andrés Isasi Musika Eskolako kristaldun aretoak Txistuband ikuskizuna hartuko du. Hiru taldek hartuko dute parte jatorri tradizionaleko euskal mu- sika-ikuskizun honetan: Andrés Isasi
Musika Eskolaren Bandak, Andrés Isasi Txistu Taldeak eta Xaramel txistu taldeak. San Nikolas elizaren fa txadari begi- ra dagoen musikaren leiho horretatik egingo den lehenengo banda kon- tzertua izango da; horrela, kaletik
ikusi eta en tzun ahal izango da. Hau izango da bertan, ekipamendua buka- tzen doan heinean, gozatu ahal izango ditugun zenbait ikuskizunen atarikoa. Kon tzertua Juanma Pérezek eta Alfon- tso Vilak zuzenduko dute.
119.600€ udalerriko 18
talde kulturalen tzat
Udalak €119.600,00 euro eman ditu urteko diru-lagun tzetan bana tzeko 18 kultura talderen artean, beren jarduerak garatu ahal di tzaten. Aurtengo kopurua % 5 igo da 2016. urtearen aldean, udal gobernuko taldeek, EAJ-PNV eta PSE- EE alderdiek, eta EH-Bilduk elkarrekin aurrekontuetarako egindako akordioari esker; eta, baldin tza ekonomikoek horrela ahalbide tzen badute, legegin- tzaldiaren amaiera arte urteko %5eko igoerarekin jarraituko da. Udalak fun tsezkoa deri tzo kulturako eragileekin batera buru tzen den elkar- lanari, eta, batez ere, sormena susta- tzeko lanari. Horretarako, buru tzen dituen ekimenen artean, kulturako elkarteen ohiko jarduera bu tza tzea dago haiekin jardunbidean eta lankide- tzan, horixe nabarmen tzen baitu Kul- tur E txearen bitartez abiarazitako plan estrategikoak. Kultura zinego tziak, Koldo Iturbek, adierazi du: “udalerria- ren eskain tza kulturala, hein handian, ber- tako kultura­elkarteei esker egiten da, eta horregatik udalerri dinamiko, aktibo eta parte­har tzaileago baten tzat fun tsezkoa da euren ohiko jarduera babestea”.
Saria Lilura abesba tzaren tzat Duela gu txi sortu den haurren Lilura abesba tzak Ovie- do hirian maia tzean ospatutako estatuko IV. Haurren eta Gazteen abesba tzen Lehiaketaren hirugarren saria irabazi berri du. “Oso pozik gaude, taldea duela hila- bete gu txi ba tzuk sortu zelako eta oso esperien tzia polita izan da gure txikien tzat, aurrera egiteko motiba- tuko dituena”, aipatu du Esther Zárragak, abesba tzako buruak. Orain lanean ari dira hurrengo proiek tuan, hain zuzen ere, datorren ekainaren 11n errealitatea bi- hurtuko dena, Ge txo Txiki Kanta lehiaketaren antola tze prozesuan.
250 per tsona VI. Berbodromoan 225 bat lagunek parte hartu zuten aurreko astean Egizuk, udalaren lagun tzarekin, antolatutako VI. Berbodromoan, euskaraz berbetan elkar tzeko kalean. 150 bat per tsonak parte hartu zuten goizeko saioetan Algortan, eta 100 bat lagunek arra tsaldean Romon. Taldeka, eta 15 minutuz, hurrengo gaiak izan zituzten min tzagai: Runnerrak, izu- rrite berria gure herriko pasealeku guztietan, Eguraldia hizpide izaten da maiz; zergatik?, eta Ge txoko aparkale- kuen arazoa. Amaitutakoan, I txas Argia Kantari Kanta, I txarkantu eta I tzubal tzeta taldeek kantuz girotu zituzten kaleak.
Eskola An tzerkiaren Jardunaldiak Igandean, hilak 28, Eskola An tzerkiaren 35.Jardunaldiak izango dira Andrés Isasi Musika Eskolan, Areetan. Romo, Larrañazubi, Juan Bautista Zabala, Andra Mari, San Igna- zio, Zubilleta eta Madre del Divino Pastor ikaste txeetako, eta Gobela, San Nikolas eta Geroa ikastoletako ikasleek parte hartuko dute an tzezkizunetan, 11:30etik 14:00eta- ra, eta 17:00etatik 20:30era bitartean. Udalaren lagun- tzarekin, GUABE elkarteak antolatutako jardunaldietan, urtero bezala, ikasturtean zehar eskola an tzerkiaren tai- lerretan umeek eta gazteek landutako 13 muntaia ikusi ahal izango dira.
Horixe da gure balioa, eta EAJren proposamenaren konfian tzaren arda tza Ge txon ere: geure konpromisoak bete tzen ditugula. Hori egiazta tzea erraza da, hauteskunde bakoi- tzean proposamen bat egiten dugulako, hau da, herritarrekin har tzen ditugun konpro- misoen egitarau argi eta xehe bat. Egunotan legegin tzaldiaren ekuadorrera iri tsi gara Ge txoko Udalean. Bi urte hauetan lanean jarraitu dugu, betiere akordioak bilatuz eta aurkituz, proiek tuak negoziatuz, eta herritarrek beti egiten ditugun ba tzarretan azaldu dizkiguten eran tzun eta konponbideetako onenak baloratuz. Bi urte bete dira azken udal hauteskundeetatik, Ge txoko herritarrek euren babesa eta konfian tza eskaini zigutenean. Lehenengo balan tze bat egin dezakegu orain. Esan de- zakegu 2015. urtean aurkeztu genituen proposamenak eta oinarrizko arda tzak bete tzen ditugula: Ge txo jarduera ekonomikoan hazi araztea, gizarte kohesioa eta justizia, eta bi- zi-kalitatearen erreferen tzia gisa sendo tzea. Hori guztia lor tzeko, Ge txo moderniza tzeko prozesua buru tzen ari gara, ekipamendu berriak eginez. Horiek dira eta izango dira beti gure gizarte, kultur, ekonomi eta kirol hazkundearen arda tzak. Eta konpromiso nabarmena dugu, beti, azken bi urteotan eta hurrengo bi urteotan – eta datozenetan– modu zorro tzean bete eta beteko duguna, Ge txo zehaztasunaren, zin- tzotasunaren eta gobernu onaren ikuspegitik hazi araztea. Izan ere, horixe da EAJren balioa, gure Herriaren eta herritarren dedikazioarekin batera.
Herritarrek parte har tzeko prozesua hasi da, Fadura eta haren ingurunea eralda tzeko. Guk ez dugu alferrik gal- du nahi prozesu honetan parte har- tzeko aukera. Gure proposamena da Fadurako fron- toiak kirol askotako espazio handi bat bihur tzea, rokodromo eta bulder esta- liekin, padel-eremua handi tzea, ipa- rraldeko frontoia erabilera askotako zona bihur tzea, eta frontoi handirako harmaila ba tzuk sor tzea, 600 lagunen- tzako lekuarekin. Gure proiek tuan, horrez guztiaz gain, federazioen tzako erabilera askotako gelak, gimnasioen eremua eta skate- park bat sar tzen dira.
Legegin tzaldi honetako ekuadorre- ra iristeko zorian gauden honetan, Ge txoko Udalean EAJrekin osatu dugun gobernuaren balan tzea egin beharra dago. Ge txoko sozialistok helburu asko, oso anbizio tsuak, ezarri genituen 4 urteotarako. Ho- rietako asko lortu ditugu dagoene- ko. Gizarte kohesioaz, berdintasun ezaren aurkako borrokaz, berpizte ekonomikoaz, enpleguaren sorre- raz, ingurumenaren defen tsaz eta herritarren parte har tzeaz beti egin dugun defen tsan, Ge txoko PSE-EEk pausu garran tzi tsuak eman ditu, bere esperien tziari eta koheren tziari esker. Esate baterako, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana one tsi da, Ge txok udal go- bernuaren kudeaketan argitasuna eta gardentasuna eskain tzen dituen aurrekontuak dauzka, herritarren parte har tzearekin eginak, Inguru- men Aretoak ateak ireki ditu berriz, bere hezkun tza-fun tzioa betez, eta 400.000 euroko ahalegin ekonomi- koa egin da gazteak eman tzipa- tzeko bi lagun tza-ildotan, Ge txoko bizilagunen tzat e txebizi tza duina berma tzeko helburuz. Ge txoko PSE-EEk hartutako konpromisoak manten tzen ditu eta beste bi urte emango ditugu lanean.
Apirileko osoko bilkura egin zenean, Romoko euskaltegiko irakasleak eto- rri ziren bilkurara euren kezkak azal- tzera, euren soldatak ez omen dau- delako berdinduta. Izan ere, azaldu zutenez, beraien soldataren zati bat euren talde profesionaleko beste lan- gile ba tzuen soldatak baino askozaz ere txikiagoa da. Gero, udal talde guztioi dei egin ziguten, euren alda- rrikapena hobeto azal tzeko helburua- rekin. Alkateak beraiekin konpromiso bat hartuko zuela adierazi zuen, baina gero ez zen ba tzarrera agertu. Hori
bai, beste ba tzar bat egingo dute be- raiekin: bakarrik gobernuak, ordea, beste taldeak gonbidatu gabe. Horrez gain, Kultur E txeko Zuzendari tza Ba- tzordeko kide gisa (ba tzorde horri baitagokio gai honetan iri tzia ematea, euskaltegia Kultur E txean sartuta bai- tago), epe eta modu egokietan eska- tu dugu gaia azter dadila, aztergaien zerrendan puntu bat sartuz, baina ukatu egin zaigu, “ez delako kultur e txeko zuzendari tza ba tzordearen es- kumena”. Udalaren bizi tzan, arazoak eta balizko konponbideak organo ba-
tzuetan eztabaidatu eta analizatu be- harko lirateke. Horren ordez, baina, gobernu taldearen administrazio eta lege oztopoak daude, ez baititu es- pazio horiek bul tza tzen, zein tzuetan udal jarduerari buruzko adostasun eta eztabaida pluralak lortu ahalko baike- nituzke. Horren guztiaren ondorioz, udala ez da oso demokratikoa; kudea- tzaile hu tsa da, betiko gaiak osoko bilkurak eraman arazten dituena. In- formazio gehiago: www.gukge txo.eus / 94.466.02.90 / www.twitter.com/ GukGe txo
Aurten Maiderrek 28 urte bete berri ditu; praktikak egin zituen enpresa hartan lanean jarrai tzen du, hilero 876 euro kobra tzen. Ez da kexatuko baina, langabezian dauden kuadrilakoen ar- tean, sikiera berak lana baitauka! Orain dela gu txi, erabaki du jaio eta hazi den herrian, Ge txon, eman tzipa tzea, gura- soen e txetik ihes egitea… Txori arinena legez habitik ihes egiteko hautua egin du, eta orduan… hara drama! Alokai- ruzko e txebizi tzen ehuneko altu batek ez du 800 euro baino gu txiago balio; garestiegia ere beste bi lagunekin batera
parteka tzeko, eta hile bukaerara duin heldu ahal izateko. Bai, egoera hau gure herriko gazte, emakume zein herritar ugarik paira tzen duten drama da. Ho- rregatik udal-administrazioaren ardura da problematika horri e txebizi tza politi- ka integral batekin eran tzutea; e txebizi- tza hu tsen zen tsoa abiapuntu bat da, EH Bilduk eskatu eta aldarrikatu duen neurria, baina dagoeneko badakigu arazo larria daukagula herri honetan, horregatik, neurri eta e txebizi tza ere- du ezberdinak sor tzeko eran tzukizuna dauka udalerri honetako udal-gober-
nuak. Alokairurako diru-lagun tzak, Udala promotore izanik alokairu sozia- la susta tzea, E txebizi tza kolaborati- boak… besteak beste, horiek dira gazte eta Ge txoko he- rritar askok behar duten e txebizi tza politika. Izan ere, E txebizi- tza eskubi- dea zor zai- gu!
Duela gu txi, Auzitegi Konstituzio- nalak adierazi du Konstituzioaren aurkakoa dela zerga hau exiji tzea e txebizi tza eskualda tzean balioa ge- hitu ez denean. Estatuko araudia eta Gipuzkoako eta Arabako foru arau- diak zati batean Konstituzioaren aur- kakoak direla adierazi da dagoeneko; Biz kaikoarekin laster gertatuko da. Galdera da: zergatik ez aurre-neu- rriak hartu? Guk mar txoko osoko bil- kuran proposatu genuen. Aldundiari eskatu genion araudia alda tzeko eta zerga ez kobra tzeko irabazirik ez da- goenean eta zerga aldatu arte. Ez zen aurrera atera. @CsGe txo
Udal talde politikoen iri tzia GEURE KONPROMISOAK BETETZEN
PSE-EEren KONPROMISOAK
KIROL ASKOTAKO ERAIKINA FADURARENTZAT