™ ‚ ™ … ™ S… ¼ … ™ ‚ ™ ‚ ™ › ‚ ™ … ™ ‚ ‡ ™ … ‚ … ¼ ‚ ™ .Kalendarz wydarze

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ™ ‚ ™ … ™ S… ¼ … ™ ‚ ™ ‚...

Zasady etyki sdziowskiej teoria i praktyka szczegowa relacja z debaty redakcyjnej kwartalnika KRS

Prof. Ewa towska po 9 latach w TK prawo mamy coraz gorsze

Wyjtkowa kara w wyjtkowej sprawie glosa sdzi Gabrieli Ott do wyroku Sdu Najwyszego Sdu Dyscyplinarnego z 13.09.2011 r. (SNO 34/11)

Elektroniczne postpowanie upominawcze po 1,5 roku funkcjonowania artyku Jakuba Pawliczaka i Artura Pietryki

Z sdziowskim etosem stao si co zego rozmowa ze Stanisawem Rudnickim, sdzi SN w stanie spoczynku

Sylwetki sdziw powoanych przez Prezydenta RP 2.08. i 12.09.2011 r.

Zobaczy K2 wywiad z sdzi Magorzat oboz, zamieszczony w nowym dziale Kwartalnika Poza wokand

Najwaniejsze opinie, uchway i stanowiska podjte przez KRS w okresie: 1.07.30.09.2011 r.

CENA 39 Z (W TYM 5% VAT) NUMER 4 (13) GRUDZIE 2011

PKWiU 2008 58.14.12.0

Kodeks postpowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuy 1-366Henryk Dolecki, Irena Gromska-Szuster, Andrzej Jakubecki, Jan Klimkowicz, Krzysztof Knoppek, Grzegorz Misiurek Piotr Pogonowski, Tadeusz Zembrzuski, Tadeusz yznowski

2011, format B5, oprawa twarda z obwolut, s. 1164, cena 259 z, stan prawny: 15.03.2011 r.

Kodeks postpowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuy 367-505(37) Jzef Iwulski, Grzegorz Jdrejek, Iwona Koper, Grzegorz Misiurek, Piotr Pogonowski, Tadeusz Winiewski, Dariusz Zawistowski

2010, format B5, oprawa twarda z obwolut, s. 784, cena 199 z, stan prawny: 1.01.2010 r.

Kodeks postpowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuy 506-729Helena Ciepa, Henryk Dolecki, Tadeusz Domiczyk, Agnieszka Gra-Baszczykowska, Antoni Grski, Andrzej Jakubecki Iwona Koper, Grzegorz Misiurek, Zbigniew Strus, Tadeusz yznowski

2011, format B5, oprawa twarda z obwolut, s. 536, cena 199 z, stan prawny: 15.03.2011 r.

Kodeks postpowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuy 730-1088Helena Ciepa, Dariusz Zawistowski, Tadeusz yznowski

2011, format B5, oprawa twarda z obwolut, s. 772, cena 219 z, stan prawny: 1.07.2011 r.

NOWO! Kodeks postpowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Artykuy 1096-1217Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Piotr Rylski

2011, format B5, oprawa twarda, s. 530, cena 209 z, Stan prawny: 31.10.2011 r.

Ksiki do nabycia w ksigarni internetowej profinfo.pl

Kodeks postpowania cywilnego Komentarz

pod redakcj Henryka Doleckiego i Tadeusza Winiewskiego

KwartalnikKrajowej RadySdownictwa

www.LEX.com.pl/krsinfolinia 0 801 802 888

Kwartalnik Krajowej Rady Sdownictwa

Teraz dostpny jako bezpatna e-gazeta

Zamw na www.eKRS.LEX.pl

BEZPATNA E-GAZETA

KRAJOWA RADASDOWNICTWA

KWARTALNIKKolegium redakcyjne

Redaktor naczelny Krzysztof Grajewski

Z-ca redaktora naczelnego Roman Kska

Barbara Godlewska-MichalakMagorzata Niezgdka-Medek

Krzysztof PlutaWaldemar urek

Sekretarz redakcji Bogdan Bugdalski

tel. 22 535 82 59 e-mail: bbugdalski@wolterskluwer.pl

Redaktor prowadzcyMarcin Trepczyski

tel. 22 535 82 59e-mail: mtrepczynski@wolterskluwer.pl

Patronat honorowy SSN Antoni Grski

Przewodniczcy Krajowej Rady Sdownictwa

Materiay do publikacji o objtoci do 15 stron znor-malizowanego maszynopisu (ok. 25 tysicy znakw) przyjmujemy z pyt CD lub poczt elektroniczn (z imieniem, nazwiskiem, krtkim CV oraz telefona-mi kontaktowymi). Artykuy o wikszej objtoci zaakceptowane do druku Redakcja bdzie odsyaa Autorom w celu ich skrcenia. Do materiaw przysyanych do redakcji przez absolwentw wydziaw prawa, doktorantw, asystentw i aplikantw powinna by doczona rekomendacja (recenzja) opiekuna naukowego. Autor, przekazujc redakcji tekst, przenosi na wydawc wyczne prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze). Redakcja zastrzega sobie moliwo doko-nywania zmian w tekstach przeznaczonych do publikacji. Materiay niezamwione nie bd zwracane.

WYDAWCA

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.01-231 War sza wa, ul. Poc ka 5a

WOLTERS KLUWER POLSKA Dyrektor Dziau Czasopism

Klaudiusz Kaleta tel. 22 535 83 13

e-mail: kkaleta@wolterskluwer.pl Sekretariat

tel. 22 535 82 03fax 22 535 83 32

Szczegowe informacje o prenumeracie czasopisma mona uzyska pod numerem infolinii 0 800 120 188; fax 22 535 82 05

Biuro Reklamy tel. 22 535 83 01

Skad i a ma nie A.P. GRAF Pawe Sieko, Warszawa

Druk: PAPER&TINTA, Marki

Na kad 300 egz.

SPIS TRECI 5 Zasady etyki sdziowskiej teoria i praktyka.

Relacja z debaty zorganizowanej przez Kolegium redakcyjne kwartalnika Krajowa Rada Sdownictwa

ARTYKUY IKOMENTARZE

21 Prof. Ewa towska po 9 latach wTK prawo mamy coraz gorsze Krzysztof Sobczak

25 Glosa do wyroku Sdu Najwyszego Sdu Dyscyplinarnego z13.09.2011 r. (SNO 34/11) Gabriela Ott

28 Elektroniczne postpowanie upominawcze ocena skutkw regulacji Jakub Pawliczak, Artur Pietryka

LUDZIE IWYDARZENIA

Felietony 32 Sdzia gospodarzem procesu cywilnego Waldemar urek

Wywiady 34 Zsdziowskim etosem stao si co zego

rozmowa ze Stanisawem Rudnickim, sdzi SN w stanie spoczynku Alicja Seliga

Kalendarz wydarze 40 Wymiar sprawiedliwoci wRzeczypospolitej Polskiej wocenie

spoecznej 2011 r. wypowied SSN Antoniego Grskiego, Przewodniczcego KRS

41 Lista osb powoanych przez Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiegodo penienia urzdu sdziego 2.08. i 12.09.2011 r.

42 Wybrane sylwetki nowych sdziw: 42 Kazimierz Klugiewicz, SSN 43 Wodzimierz Wrbel, SSN 44 Anna Dumas, SNSA 45 Tomasz Kolanowski, SNSA 46 Magorzata Masternak-Kubiak, SNSA 47 Joanna Sieczyo-Chlabicz, SNSA

Wsppraca midzynarodowa 48 Wsppraca wramach sieci ENCJ Karolina Janson-Ernert 48 Wizyta delegacji Sdu Najwyszego Portugalii Adam Kryszkiewicz

POZA WOKAND

49 Zobaczy K2 rozmowa zMagorzat oboz, sdzi SO wKrakowie Alicja Seliga

DOKUMENTY KRS

Najwaniejsze opinie, stanowiska iuchway podjte wokresie: 1.07.30.09.2011 r. 55 Uchwaa Nr 1890/2011 KRS z22.07.2011 r. wsprawie regulaminu

szczegowego trybu dziaania KRS 58 Opinia KRS z21.07.2011 r. wprzedmiocie rzdowego projektu

ustawy otimeshare 58 Opinia KRS z21.07.2011 r. wprzedmiocie projektu ustawy ozmianie

ustawy Kodeks postpowania cywilnego

K R AJOWA R A DA SDOW N ICT WA 4/2011 3

58 Opinia KRS z22.07.2011 r. wprzedmiocie poselskiego projektu ustawy ozmianie ustawy Kodeks karny 59 Opinia KRS z22.07.2011 r. wprzedmiocie komisyjnego projektu ustawy ozmianie ustawy Kodeks postpowania

karnego 60 Opinia KRS z22.07.2011 r. wprzedmiocie poselskiego projektu ustawy oochronie praw nabywcy lokalu

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 60 Opinia KRS z22.07.2011 r. wprzedmiocie rzdowego projektu ustawy ozmianie ustawy odostpie do informacji

publicznej oraz niektrych innych ustaw 61 Opinia KRS z22.07.2011 r. wprzedmiocie projektu ustawy ozmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

iniektrych innych ustaw 65 Opinia KRS z15.09.2011 r. wprzedmiocie poselskiego projektu ustawy ouznaniu za niewane orzecze wydanych

wobec represjonowanych za dziaalno na rzecz demokratycznej Polski byych posw na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej winiw brzeskich

66 Opinia KRS z15.09.2011 r. wprzedmiocie poselskiego projektu ustawy ouprawnieniach do mienia byego Funduszu Wczasw Pracowniczych

66 Opinia KRS z15.09.2011 r. wprzedmiocie projektu rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci wsprawie odbywania aplikacji oglnej, sdziowskiej iprokuratorskiej

66 Stanowisko KRS z20.07.2011 r. wprzedmiocie uchway Zgromadzenia Izby Adwokackiej wWarszawie z12.06.2011 r.

SPIS TRECI

4 K R AJOWA R A DA SDOW N ICT WA 4/2011

K R AJOWA R A DA SDOW N ICT WA 4/2011 5

27.09.2011 r. wsiedzibie Krajowej Rady Sdownic-twa odbya si debata Zasady etyki sdziowskiej teoria ipraktyka, wktrej uczestniczyli czonkowie KRS, naj-waniejsi przedstawiciele wadzy sdowniczej, eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. W spotkaniu wzili udzia: Pierwszy Prezes Sdu Najwyszego Stanisaw Dbrowski, Prezes Naczelnego Sdu Administracyjnego prof. Roman Hau-ser, Przewodniczcy KRS SSN Antoni Grski, czonko-wie KRS: SSNKatarzyna Gonera, SSOGabriela Ott, SNSAMagorzata Niezgdka-Medek, Wiceprzewodni-czcy KRS SNSARyszard Pk, Wiceprzewodniczcy KRS SSORoman Kska, SSOWaldemar urek, SSAJan Kre-mer, atake SSNTeresa Flemming-Kulesza, SSN wstanie spoczynku Teresa Romer, Prezes Stowarzyszenia Sdziw

Themis SNSAIrena Kamiska, Prezes Stowarzyszenia Sdziw Polskich Iustitia SSOMaciej Strczyski, SSOAnna Czapracka zKrajowej Szkoy Sdownictwa iProkuratury, Magdalena Najda zKrajowej Szkoy Sdownictwa iProkuratury, adwokat Andrzej Micha-owski, drPawe Skuczyski zUW, drAdam Bodnar zHelsiskiej Fundacji Praw Czowieka oraz przedsta-wiciele redakcji Kwartalnika iwydawnictwa Wolters Kluwer Polska: drhab.Krzysztof Grajewski, Redaktor Naczelny kwartalnika Krajowa Rada Sdownictwa, Bogdan Bugdalski, Sekretarz redakcji, Krzysztof Plu-ta, czonek Kolegium redakcyjnego, Klaudiusz Kaleta, Dyrektor Dziau Czasopism WKP oraz Joanna Rossa, Dyrektor Segmentu Instytucje Ochrony Prawa iUsug Prawnych WKP.

ZASADY ETYKI SDZIOWSKIEJ TEORIA IPRAKTYKARelacja zdebaty zorganizowanej przez Kolegium redakcyjne kwartalnika Krajowa Rada Sdownictwa

DEBATA

Uczestnicy debaty, od lewej: Wiceprzewodniczcy KRS SSO Roman Kska, dr Pawe Skuczyski, Pierwszy Prezes SN Stanisaw Dbrowski, SSN Teresa Flemming-Kulesza, SNSA Irena Kamiska

6 K R AJOWA R A DA SDOW N ICT WA 4/2011

DEBATA

Zebranych pow