ę GOSPODARKA PRZESTRZENNA ń ą ł Ć ęć ł ę ć ń ą ę ą ę ś Ę pwr.edu.pl/fcp/oGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDCwgCFiFPFRYqCl... ·

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ę GOSPODARKA PRZESTRZENNA ń ą ł Ć ęć ł ę ć ń ą ę ą ę ś Ę...

Za. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIA ARCHITEKTURY

KARTA PRZEDMIOTU HISTORIA SZTUKI I ARCHITEKTURY

Nazwa w jzyku angielskim: History of Art & Architecture Kierunek studiw: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopie studiw i forma: I stopie, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Kod przedmiotu GPA 001106W, GPA 001106W Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

15 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta (CNPS)

60 30

Forma zaliczenia Egzamin zaliczenie na ocen

Dla grupy kursw zaznaczy kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 2 1 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom o charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego kontaktu (BK)

1 1

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE, I INNYCH KOMPETENCJI

1. WIEDZY: oglna wiedza z zakresu nauk spoecznych i przyrodniczych, w tym w szczeglnoci historii i geografii; oglna wiedza z zakresu historii literatury 2. UMIEJTNOCI: umiejtno posugiwania si poprawnym jzykiem polskim; umiejtno przygotowania prezentacji,

CELE PRZEDMIOTU

C1 - Zapoznanie studentw z terminologi z zakresu historii sztuki, zwaszcza architektury i urbanistyki C2 - Zaznajomienie z wybranymi realizacjami architektonicznymi, urbanistycznymi i plastycznymi rnych epok C3 - Prezentacja najwaniejszych idei kulturowych w sztuce europejskiej C4 - Zaznajomienie studentw z podstawowymi systemami konstrukcyjnymi w minionych czasach C5 - Wyrobienie umiejtnoci charakteryzowania i definiowania przez studentw poj i zagadnie

zwizanych ze sztuk i jej histori C6 - Wyrobienie umiejtnoci rozpoznawania stylw architektonicznych C7 - Przygotowanie studentw do formuowania charakterystyki formalnej opisu kompozycji i elementw dekoracji obiektw architektonicznych i zespow urbanistycznych

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01Student posiada podstawow wiedz na temat historii architektury i sztuki europejskiej

PEK_W02 Student ma wiedz potrzebn do zidentyfikowania stylu budynku i detalu architektonicznego PEK_W03 Student posiada ogln wiedz na temat stylw architektonicznych w Europie od staroytnoci do

wspczesnoci PEK_W04 Student jest zaznajomiony z wybranymi pojciami i definicjami zwizanymi z problematyk historii

architektury PEK_W05 Student potrafi wymieni przykadowe obiekty architektoniczne, malarskie i rzebiarskie nalece do

danego stylu PEK_W06 Student ma ogln wiedz na temat wartoci kulturowej i materialnej obiektw architektonicznych PEK_W07 Student zna podstawowe cechy dzie malarskich i rzebiarskich poszczeglnych okresw historii sztuki PEK_W08 Student zna podstawowe ukady przestrzenne i systemy konstrukcyjne stosowane w obiektach

zabytkowych Z zakresu umiejtnoci: PEK_U01 Student jest przygotowany do przeprowadzania analiz waloryzacyjnych obiektw PEK_U02 Student potrafi w formie prezentacji multimedialnej, graficznej lub rysunkowej przedstawi wyniki

wasnych analiz PEK_U03 Student odbiera i ocenia rang, jako estetyczn, warto historyczn i kulturowa dziea

architektonicznego PEK_U04 Student rozpoznaje podstawowe techniki i materiay konstrukcyjno-budowlane PEK_U05 Student identyfikuje na podstawie wykadu indywidualne cechy autorskie lub stylowe wybranych

obiektw PEK_U06 Student potrafi analizowa kompozycj, i przestrze wntrza urbanistycznego PEK_U07 Student charakteryzuje poprawnie kontekst powstania i przeznaczenia budynku PEK_U08 Student potrafi pozyskiwa informacje z literatury naukowej i innych rde, potrafi interpretowa

informacje, wyciga wnioski PEK_U09 Student potrafi pracowa indywidualnie i w zespole PEK_U10 Student potrafi rozpozna i scharakteryzowa podstawowe elementy ukadw kompozycyjnych

obiektw architektonicznych i ukadw urbanistycznych Z zakresu kompetencji spoecznych: PEK_K01 Student rozumie znaczenie kulturowe dziea sztuki i obiektu architektonicznego PEK_K02 Student ma umiejtnoci pracy w zespole i jest wiadom odpowiedzialnoci za wsplnie zrealizowane

zadania PEK_K03 Student dostrzega wag rozwiza estetycznych i ich wpywu na spoeczestwo PEK_K04 Student potrafi przestrzega zasad etyki zawodowej i postpowa w sposb godny i profesjonalny

TRECI PROGRAMOWE Forma zaj wykad Liczba godzin

Wy1 Podstawowe wiadomoci z historii sztuki czasw antycznych 2 Wy2 Podstawowe wiadomoci z historii sztuki wczesnochrzecijaskiej i romaskiej 2 Wy3 Podstawowe wiadomoci z historii sztuki gotyckiej 2 Wy4 Podstawowe wiadomoci z historii sztuki renesansowej 2 Wy5 Podstawowe wiadomoci z historii sztuki barokowej 2 Wy6 Podstawowe wiadomoci z historii sztuki klasycystycznej 2 Wy7 Podstawowe wiadomoci z historii sztuki XIX i XX w. 3

Suma godzin 15

Forma zaj - seminarium Liczba godzin Se1 Omwienie sposobu prowadzenia zaj, formy i warunkw zaliczenia oraz

literatury i innych rde. Przydzielenie tematw. Omwienie tematw i sposobu ich prezentacji

1

Se2 Idea i forma konstrukcja i dekoracja obiektu architektonicznego poprzez wieki -. koci:

1. bazylika wczesnochrzecijaska, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian) (np. w. Piotra, w. Wawrzyca w Rzymie, w. Pawa za Murami)

2. bazylika romaska, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian), elementy architektoniczne (np. katedra w Hildesheim, Tum pod czyc, kolegiata w Kruszwicy)

3. katedra gotycka - bazylika, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian), elementy architektoniczne (np. Amiens, Notre Dame w Paryu, Laon, Remis, katedra we Wrocawiu, Gnienie)

4. koci gotycki halowy, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian), elementy architektoniczne(np. koci NMP na Piasku, wybrany przykad z kociow czeskich czy niemieckich)

2

Se3 Idea i forma konstrukcja i dekoracja obiektu architektonicznego poprzez wieki- koci (cd.):

5. koci renesansowy o ukadzie longitudinalnym - podunym, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian), elementy architektoniczne (np. S.Lorenzo, S.Spirito we Florencji, katedra w Mantui czy Rimini)

6. koci renesansowy o ukadzie centralnym, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian), elementy architektoniczne (np. kocioy w Todi czy Montepulciano)

7. koci barokowy w typie jezuickim, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian), elementy architektoniczne (np. Il Gesu, S.Ignazio w Rzymie, koci Imienia Jezus we Wrocawiu)

8. koci pnobarokowy, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian), elementy architektoniczne (np. koci Vierzehnheiligen, koci w Wies, w Jablonnem, w Krzeszowie, na Legnickim Polu)

9. koci klasycystyczny, o ukadzie longitudinalnym i centralnym, omwi rzut i przekroje (elewacj wewntrzn ze strefami cian), elementy architektoniczne (np. koci w. Marii Magdaleny, Panteon w Paryu)

2

Se4 Idea i forma konstrukcja i dekoracja obiektu architektonicznego poprzez wieki-dom

10. dom antyczny, grecki i rzymski, omwi rozplanowanie i elementy architektoniczne

11. wiea mieszkalna romaska i dom kamienica gotycka, omwi rozplanowanie, rzuty i przekroje elementy architektoniczne i zdobnicze (np. wiee z San Gimignano, kamienica Kopernika w Toruniu, domy w Cluny)

12. kamienica i paac miejski renesansowy i barokowy , omwi rozplanowanie, rzuty i przekroje elementy architektoniczne i zdobnicze (np. kamienice Wrocawia czy Krakowa, paace Florencji, Wenecji, Rzymu, Parya)

13. kamienica i paac klasycystyczny, kamienica dziewitnastowieczna, omwi rozplanowanie, rzuty i przekroje elementy architektoniczne i zdobnicze (np. warszawskie, wrocawskie)

14. budynek modernistyczny

2

Se5 Idea i forma rozplanowania miasta w rnych okresach historycznych: 15. miasta na bazie rzymskiego castrum, (np. Timgad, Triest, Nimes, Kolonia, Split) 16. miasto lokacyjne redniowieczne, (np. Wrocaw, Strzelin) 17. miasto renesansowe, miasta idealne teorie urbanistyczne, realizacje

(np. Palma Nova, Zamo) 18. miasto- ogrd Howarda, teoria i realizacje ni inspirowane

2

Se6 Funkcja i treci ideowe wntrz urbanistycznych w rnych okresach historycznych plac i skwer:

19. agora grecka, klasyczna, hellenistyczna (Ateny, Priene, Milet) 20. forum rzymskie (Forum Romanum, fora cesarskie) 21. rynek miasta lokacyjnego, blok rdrynkowy omwi funkcje i

rozplanowanie (np. Wrocaw, Pozna) 22. plac renesansowy (np. Florencja rynek, Piazza dAnnunziata, Vigevano,

Zamo)

2

Se7 Forma, funkcja i treci ideowe wntrz urbanistycznych w rnych okresach historycznych plac i skwer (cd.):

23. plac manierystyczny i barokowy (place Rzymu) 24. plac pnobarokowy i klasycystyczny (place Parya, Londynu, Bath) 25. skwer klasycystyczny i dziewitnastowieczny (Londyn, Edynburg

2

Se8 Forma, konstrukcja i funkcja oraz treci ideowe budowli monumentalnych i reprezentacyjnych rnych okresw historii sztuki:

26. ratusz gotycki i renesansowy (np. Wrocaw, Toru, Pozna) 27. willa antyczna i renesansowa (Tivoli) 28. dworzec kolejowy 29. dom towarowy

2

Suma godzin 15

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE N1. wykad informacyjny, N2. prezentacja multimedialna, N3. dyskusja problemowa N4. case study

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Wykad Oceny (F formujca (w trakcie semestru), P podsumowujca (na koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

P PE_W01-08 PE_U01-10 PE_K01-04

Ocena z egzaminu w formie pisemnej