of 24 /24
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3. RAZRED Nastavna cjelina: Drvena krovišta Nastavna jedinica: Dvostrešni krov

Dvostresni Krovovi Iz Rogova i s Pajantama

Embed Size (px)

DESCRIPTION

krovovi

Text of Dvostresni Krovovi Iz Rogova i s Pajantama

 • ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE3. RAZRED

  Nastavna cjelina: Drvena krovita

  Nastavna jedinica: Dvostreni krov

 • Dvostreni krovovi-vrste

  o Najea vrsta drvenih krovova

  o Nazivaju se sedlasti ili krovovi na dvije vode

 • Voda uvijek otjee s krova okomito na strehu

 • Dvostreni krovovi-vrste

  o Krovna konstrukcija se sastoji od:

  o Krovni nosa

  o Podronica i

  o Rogova

  o Krovni nosa ini sklop meusobno povezanih greda krovne konstrukcije koje lee u jednoj vertikalnoj ravnini i preko kog se optereenje krova prenosi na nosive zidove ili stupove

  o Podronice su grede koje su u odnosu na krovne nosae postavljene po kutom od 90 i na njih se oslanjaju rogovi

  o Rogovi se postavljaju na razmaku od 70 do 90cm iinenagnute krovne plohe. Preko rogova se postavlja krovni pokrov

 • Dvostreni krovovi-vrste

  Prema vrsti konstruktivnih sklopova razlikujemo:

  1.Prazna krovita

  2.Krovita s pajantama

  3.Krovita sa podronicama

  4.Krovne visulje

  Strmi krovovi manjih

  raspona bez

  podronica

  Krovovi s

  podronicama i punim vezom za uobiajene raspone

 • Dvostreno prazno (roenino) krovite

  o Zovu se i jednostavni krovovi jer se krovni nosa sastoji samo iz horizontalne grede (vezna greda i par rogova)

  o U svaku veznu gredu uepljuje se po par rogova

  o Rogovi su u tom sklopu napregnuti na savijanje i na tlak

  o Postavljaju se kod graevina sa rasponom zidova do 6m (stropne grede) / do 10m za AB strop

  o Nagib krova je oko 45

 • Dvostreno prazno (roenino) krovite

  o Dimenzije rogova su 10/12 i 12/14cm pri standardnom optereenju

  o Meusobni razmak rogova odgovara razmaku stropnih grada od 60 do 90cm

  o Prvi nosa se postavlja uz zabatni zid na udaljenosti 2-3cm

  o U uzdunom pravcu rogovi su povezani vjetrobranim vezovima (daske dim.5x8cm)

  o Krovna streha stropne grade izlaze izvan gabarita vanjskog zida za 20-40cm

 • Dvostreno prazno (roenino) krovite

  Rog

  Vjetrovni spreg

  Priroak

  Vezna greda 14/16

  Zabat

  Priroak

  Rog

  10/12

  A

  A

  B

 • Dvostreno krovite s pajantama

  o Nagib krova

  o Duina rogova

  o Pajanta ili raspinjaa

  o Raspon krova

  o Razmak izmeu rogova

  Stropne grede

  40 do 60

  do 7,00m

  Max.4m

  Max.9m

  60-90cm

  AB strop

  30 do 60

  do 8,00m

  Max.4,5m

  Max. 12m

  60-90cm

 • Dvostreno krovite s pajantama

  o Pajanta ili raspinjaa greda izmeu svakog para rogova koja spreava savijanje razmjerno dugih rogova

  o Postavlja se priblino na sredinu rogova

  o Daske vjetrovnog sprega postavljaju se iznad i ispod pajanti

 • Dvostreno krovite s pajantama

  o Vezna greda dolazi na svakih 80 do 100cm

  o Nema podronice

 • Dvostreno krovite s pajantama

  PAJANTA 12/14

  ZABAT

  ROGOVI 12/14

  VJETROVNI SPREG DASKE 10/3

  ROG12/14

 • Dvostreno krovite s pajantama

 • Dvostreno (roenino) krovite s pajantom i jednom stolicom

  PRIRONJAK

  PAJANTA 14/18

  RUKE 10/12

  STUP 14/12

  ROG 14/18

  PRESJEK

  Tavanski prostor se ne koristi

 • Dvostreno (roenino) krovite s pajantom i dvije stolice

  PRESJEK

  TAVAN

  Tavanski prostor se koristi

 • Sluaj kada se vezna greda i rog prekidaju zbog dimnjaka