DR Lani‡ - Knapi‡ - 25 godina postojanja

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bilten kojeg je izdalo Društvo za športsku rekreaciju Lančić - Knapić povodom obilježavanja 25 godina postojanja. U njemu je opisana bogata povijest Društva od 1986. do 2011. godine. Bilten su pripremili predsjednik DšR-a Vinko Harjač i tajnik Mario Surjak.

Text of DR Lani‡ - Knapi‡ - 25 godina postojanja

 • DRUTVO ZA PORTSKU REKREACIJU

  LANI KNAPI

  1986. 2011. 25 GODINA POSTOJANJA

 • DR LANI-KNAPI: 25 GODINA POSTOJANJA (1986.-2011.)

  _________________________________________________________________________________________________________________

  2

  PREDGOVOR

  Povodom 25-godinjice postojanja "Drutva za portsku rekreaciju Lani-Knapi" iskazana je potreba da se na neki nain ovjekovjei povijest Drutva koje je izraslo na entuzijazmu i radu vlastitih lanova. To je uinjeno putem biltena koji se upravo nalazi pred Vama i u kojem je u skraenom obliku prezentirana cjelokupna povijest Drutva od 1986. pa do 2011. godine kada se obiljeava taj jubilej.

  Drutvo djeluje u sklopu "Mjesnog odbora Lani-Knapi" koji se nalazi udaljen dva kilometra od sredita grada Ivanca u Varadinskoj upaniji. Mjesni odbor je jedan od

  najmanjih na podruju grada Ivanca, a kao i u veini prigradskih naselja u Varadinskoj upaniji lokalno stanovnitvo se uz zaposlenje, usput bavi poljoprivredom i vinogradarstvom.

  Mjesni odbor kao takav, ni po emu ne bi odskakao od svoje okoline da 10.05.1986. godine nije bilo osnovano "Drutvo za portsku rekreaciju Lani-Knapi" (prvotno "Drutvo za sportsku rekreaciju Partizan Lani-Knapi") koje je pronijelo glas o Lani-Knapiu ivanekim krajem, Varadinskom upanijom i dravom Hrvatskom.

  U mjetanima Lani-Knapia jo zasigurno ostaju lijepe uspomene i sjeanja na razne akcije i izlete u prirodu to im je omoguilo Drutvo. U vremenima najaktivnijeg djelovanja Drutvo je bilo meu najmasovnijim drutvima u Varadinskoj upaniji, to je bio znak da je to jedna zdrava cjelina u kojoj je sportska rekreacija uzela velikog maha. Kao i tada, i danas

  su u Drutvo ukljueni lanovi iz cijelog ivanekog kraja, pa i ire. Da citiramo izjavu jednog lana predsjednitva Opinskog Saveza izreenu na godinjoj skuptini Drutva 1988. godine: "Vae Drutvo je jedna velika porodica koja posjeduje sve elemente velikih Drutava, a to je

  najvanije humanost i masovnost."

 • DR LANI-KNAPI: 25 GODINA POSTOJANJA (1986.-2011.)

  _________________________________________________________________________________________________________________

  3

  DRUTVO OD 1986. DO 1999. GODINE

  OSNIVANJE DRUTVA

  Godine 1986. nakon zavretka gradnje drutvenog doma u Mjesnoj zajednici Lani-Knapi poelo se razmiljati kako i na koji nain mjetanima pruiti to raznovrsniji i zanimljiviji drutveni ivot koji bi ih na trenutke odvojio od svakodnevnih poslova i obaveza.

  Tako se dolo na ideju da se pokrene Drutvo koje e objediniti drutveni i sportski ivot, a to moe samo drutvo za sportsku rekreaciju.

  30.03.1986. godine sazvan je prvi informativni sastanak svih mjetana, a inicijatori su

  bili Boo Lani, Ivan Hani i Vinko Harja, koji su prije toga prikupili informacije o zadacima i obvezama takvog drutva. Na taj sastanak odazvao se veliki broj mjetana Lani-Knapia kojima je predoen cilj i mogunost osnivanja takvog drutva, te su se svi usuglasili o osnivanju istog. Stoga je odmah formiran inicijativni odbor koji je pripremio sve potrebne

  podatke i materijale, te je sazvana osnivaka skuptina. U inicijativnom odboru bili su: Slavko Bukvi, Ivan Vitez, eljko Videc, Zvonko Slivar, Drago Lonar, Boo Lani, Ivan Hani, Vinko Harja, Ivan Frii i Ivan Harja. Zatim su dati zadaci pojedinim lanovima toga odbora da stupe u kontakt sa predstavnicima Opinskog saveza i lanovima nekih aktivnijih drutava i od njih prikupe potrebne informacije i potrebnu dokumentaciju za

  osnivanje Drutva. Na prikupljanju svega potrebnoga radilo se ubrzano jer se eljelo im prije zapoeti sa radom i aktivnostima.

  Osnivaka skuptina sazvana je 10.05.1986. godine na kojoj su osim velikog broja mjetana Lani-Knapia bili predstavnici Opinskog saveza Ivanec i to: predsjednik Branko Lonar i tajnik Ivan Bakari, zatim predstavnici "Partizana" Ivanec predsjednik Marijan Peek i tajnik Nikola Nievi, te predsjednik SOFK-e Ivanec Boris Gotal.

  Na osnivakoj skuptini predsjedao je Slavko Bukvi, a svi prisutni su upoznati sa ciljevima takvog drutva i statutom istog, pa je nakon toga jednoglasno donesena odluka:

  Osniva se "Drutvo za sportsku rekreaciju Partizan Lani-Knapi". Po donoenju oluke predloeni su: program rada i financijski plan, te lanovi Izvrnog odbora, Samoupravne kontrole i Disciplinske komisije. U prvom Izvrnom odboru bili su: Zvonko Slivar

  predsjednik Drutva, Boo Lani potpredsjednik, Vinko Harja - tajnik, Ivan Hani

 • DR LANI-KNAPI: 25 GODINA POSTOJANJA (1986.-2011.)

  _________________________________________________________________________________________________________________

  4

  blagajnik i lanovi eljko Videc, Ivan Vitez, Nevenka Kelemen, Ivan Harja, Slavko Bukvi, Drago Lonar i Branko Hani. Izvrni odbor brinuo je o radu Drutva takmienjima, provoenju organizacije takmienja, ureenju vlastitog prostora, financijskim ulaganjima; odnosno o svim aktivnostima u Drutvu. Administracija i blagajna voeni su bez potekoa i prema vaeim propisima. Izvrni odbor bio je inicijator i pokreta rada "Omladinske organizacije" u Mjesnoj zajednici, te mnogih drugih aktivnosti. Sve je to raeno na istoj volonterskoj osnovi bez ikakve materijalne ili financijske naknade.

  Tako je sa radom poelo Drutvo koje e sve vie napredovati i dokazivati se na svim poljima sportske rekreacije s ciljem da to vie svojih mjetana zainteresira i ukljui u razne rekreativne sadraje koji su bili kroz godinu organizirani u okviru programa Opinskog saveza, kao i vlastitog programa.

  Drutveni dom u Knapiu

 • DR LANI-KNAPI: 25 GODINA POSTOJANJA (1986.-2011.)

  _________________________________________________________________________________________________________________

  5

  KAKO JE SVE KRENULO

  Drutvo je zapoelo svoj rad sa samo dvije lopte. I to nogometnom i koarkakom, koje su dobili na poklon na Osnivakoj skuptini od drutva "Partizan Ivanec". Zbog toga su se u organizaciji Drutva poele raditi zabave da se prikupe financijska sredstva koja su koritena za kupnju najpotrebnijih rekvizita za rekreativne sadraje. Nakon dvije godine kada

  je Drutvo prikupilo osnovne stvari, poelo se razmiljati o ureenju vlastitog prostora koji je stajao prazan. To je dvorana u potkrovlju drutvenog doma u Knapiu veliine 120 kvadratnih metara, koja je uz suglasnost savjeta Mjesne zajednice dodijeljena Drutvu za provoenje rekreativnih sadraja svih mjetana Mjesne zajednice Lani-Knapi. Sva svoja sredstva Drutvo je uloilo u taj prostor, dio sredstava dodijelio je SIZ fizike kulture Ivanec, a odreena pomo primljena je od radnih organizacija: ITAS Ivanec, Drvodjelac Ivanec i Rade Konar Ivanec, te od Mjesne zajednice Lani-Knapi. Sve radove obavljali su lanovi Drutva sami bez ikakve naknade. Taj prostor je zavren i opremljen 1989. godine a u njega je utroeno 900 radnih sati. Od tada se u njemu provodi dio programa sportske

  rekreacije.

  Pokazavi se kao uzorno Drutvo, za provoenje zacrtanih aktivnosti kroz godine djelovanja su dobivane donacije i sponzorstva od tvrtki, jedinica lokalne uprave i pojedinaca.

  Neki od njih bili su: Ambalaa Ivanec, ITAS Ivanec, Grad Ivanec, Varadinska upanija,

  Josip Harja, Stjepan Slivar i mnogi drugi.

  Kao mlado i novoformirano drutvo, "DSR Partizan Lani-Knapi" ispunjavalo je sve programe Opinskog saveza, i to vrlo masovno i vrlo brzo, to se odrazilo na popularnosti koja je steena u svim drutvima Saveza, a najvie u "Mjesnoj zajednici Lani-Knapi". Ubrzo je u Drutvu shvaeno da baviti se rekreacijom ne znai samo igranje nogometa, nego mnogo iri pojam bavljenja raznim oblicima sporta i stjecanja prijateljstva, odnosno duevna i

  psihika relaksacija svakog pojedinca.

  Sve aktivnosti, sudjelovanja i takmienja odvijala su se preko sekcija u Drutvu, koje su bile redovne ili povremene i to stolnoteniska sekcija, sekcija malog nogometa, ribolovna

  sekcija, atletska, kuglaka i druge.

 • DR LANI-KNAPI: 25 GODINA POSTOJANJA (1986.-2011.)

  _________________________________________________________________________________________________________________

  6

  PREIMENOVANJE DRUTVA

  Uslijed drutvenih i politikih promjena u dravi, 1991. godine bila je odrana posljednja skuptina "DSR-a Partizan Lani-Knapi" pod tim imenom. Na toj skuptini donesena je odluka o preimenovanju Drutva u "Drutvo za portsku rekreaciju Lani-Knapi", kako se i danas zove. Uz promjenu naziva promijenio se i znak Drutva.

  Zastava DR Lani-Knapi

  VODSTVO DRUTVA OD 1986.-2011. GODINE

  Predsjednici Drutva:

  - 1986. godine Zvonko Slivar

  - 1987. godine Boo Lani - 1988. 1998. godine Ivan Frii - 1999. 2005. godine Drago Lonar - 2006. 2009. godine Nikola Kuter

  - Od 2010. godine Vinko Harja

  Tajnike poslove veinu godina vodio je Vinko Harja, a blagajnike Ivan Hani.

 • DR LANI-KNAPI: 25 GODINA POSTOJANJA (1986.-2011.)

  _________________________________________________________________________________________________________________

  7

  OSVOJENA PRIZNANJA

  U Opinskom savezu sportske rekreacije u Ivancu bila su ukljuena 32 drutva, koja su na kraju godine bodovanjem raspodijelila financijska sredstva iz prorauna, a samim time izmeu sebe proglaavali tri najaktivnija drutva.

  Uglavnom su se za ta tri prva mjesta borila etiri najaktivnija i najmasovnija drutva i to: Ivanec, Lepoglava, Salinovec i Lani-Knapi. To samo po sebi govori koliko je DR Lani-Knapi bio aktivan i koliko su uspjeli ljude iz sela animirati da se bave rekreativnim sportovima.

  Kadeti, juniori, seniori i ene Drutva su kao pojedinci na sportskim natjecanjima

  dobili bezbroj priznanja i medalja, a samo Drutvo pehara, to se moe i vidjeti u trofejnoj

  zbirci u potkrovlju drutvenog doma u Knapiu.