of 18/18
POD POKROVITELJSTVOM

Drugi Energetski Samit

 • View
  229

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Drugi Energetski Samit

 • POD POKROVITELJSTVOM

 • 2Broura sadraj:

  O Energetskom samitu

  Agenda

  Paneli i radionice

  Informacije o organizatorima

  Informacije o pokroviteljima

  Mjesto odravanja

  3

  4

  6

  14

  17

  18

 • O Energetskom samitu

  3

  Reforma energetskog sektora, koritenje obnovljivih izvora energije, energetska ekasnost i liberalizacija trita elektrine energije teme su koje e u narednim godinama biti aktualne za cjelokupnu drutvenu zajednicu u Bosni i Hercegovini.U cilju uspjenog uspostavljanja dijaloga o ovim temama te stvaranja pogodne atmosfere meu uesnicima za nastavak zapoetih reformi, USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemako drutvo za meunarodnu saradnju (GIZ) organizirajuDrugi energetski samit.Samit se odrava pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju, Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH.Kroz panel-diskusije, prezentacije i radionice, prisutni e razgovarati o investiranju u elektroenergetski sektor i funkcioniranju maloprodajnog trita elektrine energije. Na samitu e takoer biti organizirane i tehnike sesije koje e se baviti aktualnim temama poput obnovljivih izvora energije, energetskoj ekasnosti i proizvodnjom elektrine energije iz biomase.

 • Agenda

  4

  etvrtak, 21. april 2016.godine

  09:30-10:00 Registracija uesnika i izjave za medije

  Pozdravna obraanja

  Uvodno izlaganje

  Panel I: Budui energetski put Bosne i Hercegovine

  Panel II: Izazovi implementacije stratekog okvira za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

  Pauza za kafu

  10:00-10:30

  10:30-10:45

  10:45-11:45

  11:45-12:15

  12:15-13:15

  Ruak13:15-14:15

  Panel III: Investicije u energetski sektor

  Tehnika radionica: Energetska efikasnost Mjere i izvjetavanje (1.dio)

  14:15-15:45

  15:45-16:15

  Sveana veera za uesnike samita19:30

  Obraanja i dodjela zahvalnica za Nacionalni plan smanjenja emisija

  Izloba tipologije zgrada

  20:30

  21:00

  Tehnika radionica: Obnovljivi izvori energije Integracija u elektroenergetski sistem

  Tehnika radionica: Energetska efikasnost Mjere i izvjetavanje (2.dio)

  Tehnika radionica: Biomasa Kogenerativne tehnologije

  16:15-17:30

  Pauza za kafu

  Grand Hotel Neum

  1

  1 2 3

  2

  1

  1

  1

  1

 • Agenda

  5

  Petak, 22. april 2016. godine Grand Hotel Neum

  09:00-11:00 Panel IV: Trite elektrine energije

  13:00-13:30 Pauza za kafu

  Pauza za kafu

  Tehnika radionica: Energetska efikasnost Finansijski mehanizmi sa fokusom na Obligacione eme

  11:30-13:00 Tehnika radionica: Obnovljivi izvori energije eme podrke

  Tehnika radionica: Energetska efikasnost Finansijski mehanizmi

  11:00-11:30

  13:30-14:15 Zakljuci i naredni koraci

  14:15-16:00 Ruak

  16:00 Odlazak uesnika

  1 2

  1 2

 • Pozdravna obraanja

  Panelisti:

  Janez Kopa, direktor, Sekretarijat Energetske zajedniceMirko arovi, ministar, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i HercegovineNermin Dindi, ministar, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Petar oki, ministar, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

  Paneli i radionice

  6

  Energetska ekasnost i sve vee oslanjanje na obnovljive izvore energije predstavljaju sr napora koje sve evropske zemlje ulau u osiguranje energetske sigurnosti i doprinos ublaavanju klimatskih promjena putem smanjenje emisija staklenikih gasova, uz istovremeno garantovanje prihvatljive cijene energije i vee energetske odrivosti.Energetska ekasnost i vei oslonac na obnovljivu energiju donose vane koristi i u drutveno-ekonomskom domenu: mogu voditi ka stvaranju novih radnih mjesta i odrivom i ukupnom rastu, a uz to mogu ubrzati irenje inovativnih tehnolokih rjeenja i unaprijediti konkurentnost privrede.Cilj ovog panela je da nauimo neto vie o izazovima i pristupima koji e pomoi BiH da denie strateko usmjerenje koje e sveobuhvatnim, potpunim pristupom osigurati energetsku sigurnost, odrivost i pristupanost.

  Peter Duy, direktor misije, USAID Bosna i HercegovinaFrank Werner, savjetnik za ekonomska pitanja, Ambasada Savezne Republike NjemakeMirko arovi, ministar, Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Nermin Dindi, ministar, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrijePetar oki, ministar, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

  1

  1

  Adnan Rondi, Moderator

  Uvodno izlaganje

  Janez Kopa, direktor, Sekretarijat Energetske zajednice

  Adnan Rondi, Moderator

  Budui energetski put za Bosnu i HercegovinuPANEL I

  1Adnan Rondi, Moderator

 • Izazovi implementacije stratekog okvira za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

  PANEL II

  Paneli i radionice

  7

  Drave individualno raspolau razliitim resursima i imaju specina energetska trita. To znai da svaka drava mora pratiti specinu putanju da bi postigla zacrtane ciljeve po pitanju energetskih uteda i poveanja udjela obnovljive energije. Iz tog razloga akcioni planovi za energetsku ekasnost i obnovljivu energiju veoma su vani. Oni su strateki dokumenti u kojima je prikazan koherentan set politika i mjera koje data drava mora provesti kako bi dostigla postavljene ciljeve u oblasti energetskih uteda i udjela energije iz obnovljivih izvora.Akcioni planovi za energetsku ekasnost (EEAP-i) treba da prue okvirni pregled aktivnosti na unapreenju energetske ekasnosti u BiH, sa opisom mjera energetske ekasnosti i kvanticiranim rezultatima postignutih i planiranih energetskih uteda. EEAP-i treba da prikau i energetske trendove na nivou drave i pojasne kljune faktore koji utiu na obrasce potronje i trendove energetske ekasnosti u zemlji. Pored toga, treba da obuhvate i sveobuhvatan set mjera za unapreenje energetske ekasnosti u svim privrednim sektorima koji su veliki potroai energije, kao i povezane mehanizme nansiranja. Potrebno je prikazati i pokazatelje napretka na provoenju mjera i ekasnosti ovog procesa. Izvjetaj treba naglasiti inovativne pristupe, na primjer: nove naine nansiranja mjera energetske ekasnosti, mjere koje kombinuju energetsku ekasnost sa drugim ciljevima i sl.U Akcionim planovima za koritenje obnovljivih izvora energije (REAP-i) drava utvruje sektorske ciljeve, kombinaciju tehnologija koje planira koristiti, smjer djelovanja, te mjere i reforme koje e preduzeti s ciljem prevazilaenja prepreka u razvoju obnovljive energije.Provedba ovih akcionih planova predstavlja veliki izazov za BiH. Iz tog razloga elimo da iskoristimo ovaj panel da bi se osvrnuli na tekue aktivnosti na provoenju usvojenih akcionih planova u okviru BiH, utvrdili i prodiskutovali izazove, ponudili nova mogua rjeenja i pokuali da iskoristimo njihov potencijal.

  Prezentacija:

  Sanja Kapetina, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

  Panelisti:

  Aleksandar Jegdi, Regulatorna komisija za energetiku Republike SrpskeHajrudin Beirovi, direktor, Operator za obnovljive izvore i ekasnu kogeneraciju Federacije Bosne i HercegovineJan Rosenow, konsultant, USAID Investiranje u sektor energijeMilan Jankovi, naelnik odjeljenja za elektroenergetiku, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike SrpskeTarik Begi, ef sektora za elektroenergetiku, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrijeVanja urin, konsultant, Dvokut Pro

  1Adnan Rondi, Moderator

 • PANEL III Investicije u energetski sektor

  Prezentatori:Elmira Paagi, ekspert za pravne poslove, USAID Investiranje u sektor energijeJane Wilson, ekspert za pravna i regulatorna pitanja, USAID Investiranje u sektor energije

  Panelisti:Dalibor Marini, rukovodilac sektora za razvoj, Elektroprivreda HZHBHolger Ziegler, konsultant, USAID Investiranje u sektor energijeIgor Kalaba, koordinator kampanja, NVO Centar za ivotnu sredinuJane Wilson, ekspert za pravna i regulatorna pitanja, USAID Investiranje u sektor energije Milenko okorilo, savjetnik, Regulatorna komisija za energetiku Republike SrpskeTarik Begi, ef sektora za elektroenergetiku, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

  Paneli i radionice

  8

  Ovaj panel razmatra pitanja organizacije, brzine i transparentnosti postupka ishoenja dozvola za izgradnju energetskih infrastrukturnih projekata u kontekstu prepreka za vee i bre investiranje u energetski sektor u Bosni i Hercegovini. U tom smislu panel, izmeu ostalog, razmatra pitanja pravnog okvira kojim je regulisan postupak ishoenja dozvola; statusa i nivoa pripremljenosti prostorno-planske dokumentacije; naina provoenja procjene uticaja na okolinu i uea javnosti. Dalje, uesnici u panelu daju osvrt na najbolje meunarodne prakse u reimima ishoenja dozvola i reformske korake koje su napravile zemlje EU i druge zemlje kako bi pojednostavile i ubrzale postupak. Poseban akcent u diskusiji se stavlja na koritene mehanizme i organizaciju postupka, ija primjena je u konanici dovela da znaajnog porasta investiranja u energetski sektor ovih zemalja.

  1Adnan Rondi, Moderator

  PANEL IV Trite elektrine energije

  Maloprodajno trite elektrine energije u BiH je za sve kupce otvoreno 1.januara 2015. godine. To znai da svaki potroa elektrine energije, ak i domainstvo, ima mogunost da promijeni svog snabdjevaa elektrinom energijom. Razliiti uesnici u elektroenergetskom sektoru duni su da sprovedu sve tehnike i pravne aktivnosti kako bi se omoguio proces promjene. Iako zvui dovoljno jednostavno, u pozadini procesa promjene snabdjevaa stoji niz vrlo sloenih procesa, kako bi kupac mogao ostvariti pravo da izabere svog snabdjevaa, a istovremeno, kroz mreu mehanizama ima pravo da zadri svoju sigurnost snabdijevanja. Otvoreno i konkurentno maloprodajno trite elektrine energije takoer zahtijeva i uspostavljanje procesa koji

  1Adnan Rondi, Moderator

  e podrati konkurenciju ali u isto vrijeme pruiti poslovne mogunosti za kompanije u elektroenergetskom sektoru kao i kvalitet usluge za korisnike. Uesnici u elektroenergetskom sektoru moraju imati na raspolaganju podatke koji e im omoguiti da obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa dobrom poslovnom praksom, moraju da ekasno komuniciraju jedni sa drugima i razmjenjuju potrebne podatke. U isto vrijeme, svi procesi u ovoj sloenoj mrei moraju biti jasni i transparentni, tako da korisnici mogu biti sigurni da plaaju pravu cijenu za uslugu koju primaju.Trite elektrine energije u BiH je ostvarilo znaajan napredak u posljednjih nekoliko godina, ali postoji niz procesa koji se tek trebaju razviti. Nadamo se da emo, u toku ovog panela, uti miljenja od razliitih uesnika elektroenergetskog sektora - kupaca, snabdjevaa, ODS-a, regulatora itd. koje je njihovo miljenje o tome kako trite elektrine energije u BiH napreduje i koje su glavne prepreke sa kojima se susreu u svom radu. Nadamo se da emo dobiti jasnu sliku o trenutnom stanju na tritu i o tome koji su bitni naredni koraci koje je potrebno poduzeti da se pobolja svoja funkcionalnost.

 • Predavai:Boidar Radovi, konsultant, USAID Investiranje u sektor energije Mirsad abanovi, savjetnik za optimizaciju koritenja elektrine energije, ASA HoldingOgnjen Markovi, direktor projekta, USAID Investiranje u sektor energije

  Predava:Holger Ziegler, konsultant, USAID Investiranje u sektor energije

  Panelisti: Boidar Radovi, konsultant, USAID Investiranje u sektor energije Igor Glibi, ef sektora za tarife, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiHMirsad abanovi, savjetnik za optimizaciju koritenja elektrine energije, ASA HoldingOmer Hadi, lan Uprave, Neovisni operator sistema u Bosni i HercegoviniSaa Luki, ef sektora za tarife, Dravna regulatorna komisija za elektrinu energijuSilvio Brki, direktor, Hrvatska burza elektrine energije

  Paneli i radionice

  9

  Budui da se poveava broj postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, neophodno je uspostaviti adekvatne preduslove za njihovu integraciju u elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Obzirom na injenicu da je ovo nova pojava u BiH, nadlene institucije trebaju pripremiti i harmonizirati niz razliitih procedura da bi se osigurala nesmetana integracija obnovljivih izvora a istovrement odrala stabilnost sistema i sigurnost snabdjevanja kupaca kao i obezbijedili poticaji za investitore za investiranje i promociju obnovljive energije. Cilj ove radionice jeste da se identicira postojee stanje kao i neophodni koraci na koje se uesnici u sektoru trebaju fokusirati da bi se unaprijedio sistem za ulazak obnovljivih izvora energije na trite.

  Obnovljivi izvori energije Integracija u elektroenergetski sistem

  TEHNIKE RADIONICE

  1Adnan Rondi, Moderator

  Maloprodajno trite elektrine energije u BiH je za sve kupce otvoreno 1.januara 2015. godine. To znai da svaki potroa elektrine energije, ak i domainstvo, ima mogunost da promijeni svog snabdjevaa elektrinom energijom. Razliiti uesnici u elektroenergetskom sektoru duni su da sprovedu sve tehnike i pravne aktivnosti kako bi se omoguio proces promjene. Iako zvui dovoljno jednostavno, u pozadini procesa promjene snabdjevaa stoji niz vrlo sloenih procesa, kako bi kupac mogao ostvariti pravo da izabere svog snabdjevaa, a istovremeno, kroz mreu mehanizama ima pravo da zadri svoju sigurnost snabdijevanja. Otvoreno i konkurentno maloprodajno trite elektrine energije takoer zahtijeva i uspostavljanje procesa koji

  e podrati konkurenciju ali u isto vrijeme pruiti poslovne mogunosti za kompanije u elektroenergetskom sektoru kao i kvalitet usluge za korisnike. Uesnici u elektroenergetskom sektoru moraju imati na raspolaganju podatke koji e im omoguiti da obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa dobrom poslovnom praksom, moraju da ekasno komuniciraju jedni sa drugima i razmjenjuju potrebne podatke. U isto vrijeme, svi procesi u ovoj sloenoj mrei moraju biti jasni i transparentni, tako da korisnici mogu biti sigurni da plaaju pravu cijenu za uslugu koju primaju.Trite elektrine energije u BiH je ostvarilo znaajan napredak u posljednjih nekoliko godina, ali postoji niz procesa koji se tek trebaju razviti. Nadamo se da emo, u toku ovog panela, uti miljenja od razliitih uesnika elektroenergetskog sektora - kupaca, snabdjevaa, ODS-a, regulatora itd. koje je njihovo miljenje o tome kako trite elektrine energije u BiH napreduje i koje su glavne prepreke sa kojima se susreu u svom radu. Nadamo se da emo dobiti jasnu sliku o trenutnom stanju na tritu i o tome koji su bitni naredni koraci koje je potrebno poduzeti da se pobolja svoja funkcionalnost.

 • Paneli i radionice

  10

  Obnovljivi izvori energije eme podrkeTEHNIKE RADIONICE

  Zakonske, regulatorne, administrativne i nansijske mjere neophodne su da bi se podstaklo prihvatanje obnovljive energije u Bosni i Hercegovini i osiguralo postizanje zacrtanih ciljeva za 2020. godinu. Sistemi podrke promociji obnovljive energije su oblik javne trine intervencije koji je potrebno provesti kako bi se postigli ciljevi politika iz oblasti obnovljive energije i korigovali nepovoljni efekti trinih mehanizama. Ali takvi sistemi istovremeno zahtijevaju i strogu kontrolu, da bi se osigurala njihova proporcionalnost i izbjegle neeljene deformacije trita. EU smjernice za dravne podsticaje iz 2014. godine (koje se odnose na sisteme podrke) tee da osiguraju jaanje unutranjih trita, uinkovitu javnu potronju, vei stepen kontrole nad efektima podsticaja, te da ogranie dravne podsticaje na neophodni minimum. Meutim, neodgovarajui dizajn postojeih sistema podrke (a naroito sistema baziranih na garantovanim otkupnim cijenama), koji nije uzimao u obzir sve niu cijenu kotanja obnovljivih tehnologija, doveo je do neuinkovite javne potronje i visokih iznosa subvencija i konano rezultirao velikim pritiscima da se takvi sistemi reformiu. Tako su drave lanice uzele u razmatranje nove opcije za sisteme podrke, sa naglaskom na otkupne premije i tenderske sisteme. Sekretarijat Energetske zajednice je nedavno takoer izdao politike smjernice za reformu sistema podrke u dravama lanicama, koje su obuhvatile najnovija deavanja u ovoj oblasti. Bosna i Hercegovina se sada isto tako suoava sa izazovom reforme svojih sistema.

  Dobro je poznata injenica da ciljne vrijednosti energetskih uteda u razliitim dravama trebaju biti zasnovane na razliitim kriterijima, kao to su npr. potencijali za energetske utede, ekonomski kapaciteti i slino, te da tako zacrtane ciljeve treba pratiti pomou statistikih podataka.Primijeeno je da, pored nedostataka u razliitim modelima utede energije (od dna ka vrhu, od vrha ka dnu na osnovu indikatora, ekonometrijski modeli, itd.), esto nedostaju i podaci potrebni za tano mjerenje energetskih uteda ili da ti podaci nisu dovoljno kvalitetni. Politike i mjere su klju postizanja energetskih uteda na dravnom nivou. Stoga je neophodan monitoring i evaluacija kako bi se utvrdilo koje politike i mjere su usvojene, kako se politike uklapaju u koherentnu strategiju za postizanje ciljeva politike, te kako se te politike i mjere primjenjuju, ukljuujui i njihovo nansiranje.Iskustva sa akcionim planovima za energetsku ekasnost moraju biti prvi pozitivan korak u ovom smjeru, ak i ako postojei EEAP-i jo uvijek ne daju dobru procjenu kvaliteta politikih mjera i povezanih energetskih uteda. Detaljni EEAP-i (sa ocjenama politike koja se provodi pod razliitim kriterijima), sa detaljnom procjenom energetskih uteda izraunatih metodom od vrha ka dnu ili od dna ka vrhu i bazirani na kvalitetnim podacima, predstavljaju vaan doprinos individualnim indikativnim ciljevima, to omoguava predvianje putanje ka postizanju cilja.

  1Adnan Rondi, Moderator

  Energetska efikasnostTEHNIKE RADIONICA

  1Mirjana Stankovi, Moderator

  Predava:Corinna Klessmann, glavna konsultantica za eme podrke obnovljivoj energiji, Ecofys njemaka konsultantska kua / savjetnik njemakog Ministarstva ekonomije i energetike za eme podrke

 • Paneli i radionice

  11

  Panel je posveen provedbi potrebnih energetskih mjera u razliitim sektorima u BiH. Tokom panela, publika e biti upoznata sa provedenim mjerama i postignutim rezultatima, tekuim aktivnostima i tipinim mjerama po individualnim sektorima. Rezultati koje e predstaviti ova prezentacija e osvijetliti postojee potekoe u provedbenom procesu, pomoi u otkrivanju propusta u aktivnostima potrebnim za uspjenu provedbu, povezati ih sa akcionim planovima i pokuati da prikae mjesta na kojima se mogu uvesti poboljanja i aktivnosti u svim sektorima s ciljem unapreenja procesa provedbe.

  Slaana Boi i Minela Pita, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Struktura sektora energetske ekasnosti u BiHMirjana Stankovi, moderator, Uvod u interaktivnu prezentaciju o energetskoj ekasnostiBerina Delali, GIZ ORF EE, Uvod u platformu za monitoring i verikaciju u BiH

  Panel: Mjere i sektori

  Energetska efikasnost Mjere i izvjetavanje (1. dio)TEHNIKA RADIONICA

  1Mirjana Stankovi, Moderator

  Energetska efikasnost Mjere i izvjetavanje (2.dio)TEHNIKA RADIONICA

  1Mirjana Stankovi, Moderator

  Prezentacije:

  Elma Kapetanovi, vii struni saradnik za analitiku, Fond za zatitu okolia Federacije Bosne i Hercegovine, Mjerenje i izvjetavanje o energetskim utedama u FBiH BU pristupomMladen Ninkovi, struni saradnik za pregled i procjenu projekata, Fond za zatitu ivotne sredine i energetsku ekasnosti Republike Srpske, Mjerenje i izvjetavanje o energetskim utedama u RS BU pristupom

  Prezentacije:

  Goran Mii, pomonik ministra, Ministarstvo za okoli i zatitu prirode Tuzlanskog kantonaNihad Harba, savjetnik, GIZ Promocija obnovljivih izvora energijeNijaz Delali, profesor, Mainski fakultet u Sarajevu Predrag Tei, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike SrpskeSamir Bajrovi, direktor, Enova

  Panelisti:

 • Paneli i radionice

  12

  Energetska efikasnost Finansijski mehanizmi sa naglaskom na Obligacione eme

  TEHNIKA RADIONICA

  1Mirjana Stankovi, Moderator

  Prezentacije:Mirjana Stankovi, moderator, Rezultati 1. dana interaktivne prezentacije o energetskoj ekasnostiJan Rosenow, konsultant, USAID Investiranje u sektor energije i Mak Kamenica, zamjenik direktora, USAID Investiranje u sektor energije, Obligacione eme za energetsku ekasnostMustafa opelj, koordinator za FBiH Projekat energetske ekasnosti u BiH, Federalno ministarstvo prostornog ureenja, Priprema budeta

  Panelisti:Faruk Serdarevi, direktor za BiH, WeBSEDFFMak Kamenica, zamjenik direktora, USAID Investiranje u sektor energijeMatthias Schmidt-Rosen, direktor, KfW ureda u BiHSanjin Avdi, ef sektora, Energija i okoli UNDP

  Presentation:Mirjana Stankovi, moderator, Interaktivna prezentacija o energetskoj ekasnosti - Konani rezultati

  Energetska efikasnost Mehanizmi finansiranjaTEHNIKA RADIONICA

  1Mirjana Stankovi, Moderator

  Panel: Mehanizmi nansiranja

  Esad Smajlovi, vii savjetnik, GIZ EE i Sanela Klari, doc. dr., Internacionalni Burch Univerzitet , Trina procjena trenutnih i potencijali lokalno proizvedenih energetski ekasnih materijala i proizvoda u BiHGoran Krstovi, vii ekspert, GIZ EE, Prijavljene energetske utede i Nacionalni akcioni plan za energetsku ekasnost Bosne i Hercegovine

  Panel posveen postojeim nansijskim mehanizmima u sektoru energetske ekasnosti. Tokom panela, publika e biti upoznata sa nansijskim mehanizmima koji postoje i koji su u primjeni u BiH, postignutim rezultatima i povezanou mjera sa razliitim nansijskim mehanizmima. Rezultati prikazani u ovoj prezentaciji e osvijetliti potekoe koje su prisutne u trenutnom nansijskom okviru. Treba utvrditi povezanost izmeu mjera, nansijskih mehanizama i postojeih akcionih planova. Prilike za uvoenje poboljanja je potrebno naglasiti u cilju podsticanja procesa provedbe.

 • 13

  Paneli i radionice

  Na radionici e se razmatrati komercijalne kogenerativne tehnologije koritenja biomase. Posebna panja e se posvetiti mogunostima i isplativosti primjene tih tehnologija sa sadanjim garantovanim otkupnim cijenama elektrine energije u BiH. Proizvoa postrojenja za gasikaciju drvne biomase e prezentirati svoje proizvode, a BiH investitor u Organski Rankinov ciklus postrojenje na biomasu e prezentirati svoj projekat i iskustva u koritenju obnovljivih izvora energije.

  Fahrudin Kuli, ekspert za energetiku, USAID Investiranje u sektor energijeMilan Maksimovi, konsultant, Alfa InvestVanja urin, konsultant,DvokutPro

  Biomasa Kogenerativne tehnologijeTEHNIKA RADIONICA

  Prezentacije:

 • 14

  IzazovEnergetski sektor u Bosni i Herzegovini je jedan od najvanijih izvoznih sektora i pokreta ekonomskog razvoja. Ovaj sektor takoe ima kljuni znaaj za pristup BiH Evropskoj Uniji i za energetsku sigurnost na zapadnom Balkanu. BiH bi mogla vie nego udvostruiti svoju proizvodnju energije ako bude kapitalizirala svoj potencijal hidroelektrana, koristila obnovljive izvore energije, implementirala mjere energetske ekasnosti i izgradila vie termo elektrana. Do danas su, meutim, odreene prepreke, politike i birokratske, kao i nedostatak trino orijentisanog ambijenta otjerale ak i najodlunije investitore.

  Na programGlavni cilj USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije je da pomogne BiH da privue investicije i otvori nova radna mjesta u sektoru energije. Putem ovog projekta, USAID radi na revidiranju i usklaivanju procesa izdavanja dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju elektrine energije, kako bi se irom zemlje osigurala konzistentnost, transparentnost i ambijent povoljan za investicije. Ovaj projekat e kreirati i preporuiti zakonske mjere na svim nivoima vlasti koje e stimulirati investicije u nove elektrane, posebno u elektroenergetska postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju na bazi biomase, u za to pogodnim regionima zemlje.

  Projekat e takoe pomoi uspostavljanje maloprodajnog trita n a k om e p otroai elektrine energije moi da izaberu svoje snabdje-vae. Projekat e raditi na unapreenju energetske ekasnosti meu operatorima distributivnog sistema i snabdjevaima kako bi se reducirala emisija CO2 i trokovi energije. Pored toga, ovaj projekat e osigurati podrku Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH u vezi sa njegovom ulogom u koordinaciji energetskog sektora BiH, na njenom putu ka Evopskoj Uniji. Sveobuhvatan program edukacije i komunikacije sa javnou e omoguiti da graani BiH shvate korisnost promjena koje se deavaju u energetskom sektoru.

  Implementacija i oekivani rezultatiU partnerstvu sa predstavnicima lokalnih vlasti, USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije e osigurati da energetski sektor i dalje bude protabilan sektor bh. ekonomije tako to e predlagati i zagovarati usvajanje transparentnih zakona i ambijenta povoljnog za investitore ime e se omoguiti izgradnja novih proizvodnih postrojenja. Ovaj projekat sada radi na identiciranju mogunosti za stimuliran-je investicija u elektrane na biomasu u sektorima poljoprivrede, drvoprerade i stoarstva, nakon ega e pomagati investitorima pri realizaciji pokrenutih investicija. Projekat radi i sa regulatornim komisijama za energiju i predstavnicima vlasti kako bi se pokrenuli neophod-ni komercijalni procesi koji omoguavaju potroaima elektrine energije da biraju snabdjevae prema cijenama i uslugama koje oni nude. Zajedno sa kljunim akterima, ovaj projekat e pomoi u kreiranju nacrta obligacione eme energetske ekasnosti propisa koji nalau mjere energetske ekasnosti za operatore distributivnih sistema, ukljuujui i mehanizme za nansiranje poduzetih mjera. Implementacija tih mjera bi mogla eliminisati potrebu za barem jednom termo elektranom i omoguiti otvaranje novih radnih mjesta u sektoru energetske ekasnosti.

  Ukupan budet: 5,47 miliona dolara | Trajanje projekta: Septembar 2014. 2019. | Implementator: Advanced Engineering Associates International

  Informacije o USAID projektu Investiranje u sektor energije (EIA)

  Projekat Investiranje u sektor energije

 • 15

  FactSheet GIZ

  Iako Bosna i Hercegovina raspolae velikim energetskim izvorima i jedna je od malobrojnih balkanskih zemalja koje izvoze elektrinu energiju, njeno snabdijevanje energijom nije odrivo. Zbog neekasne upotrebe raste potronja energije. Osim toga, koritenje drva i uglja kao dominantnih energenata dovode do zagaenja zraka i poveanih emisija CO2.

  Za promjenu ovakve situacije nedostaju odgovarajui politiki okvir, smjernice i programi, ali i znanje i praktino iskustvo. Opa sektorska koordinacija i saradnja drave, entiteta i niih nivoa vlasti je i dalje slaba. Umreavanje i saradnja kljunih aktera su na niskom nivou, tako da za sada ne postoji dravna energetska strategija. Potencijali energetske ekasnosti i obnovljivih izvora energije u cijeloj se zemlji nedovoljno koriste. Istovremeno, opine pokazuju jak interes za mjere unaprijeenja energetske ekasnosti, uvidjevi da ekasna upotreba energije ne doprinosi samo zatiti okolia, ve takoer rastereuje ograniene opinske budete.

  Cilj projekta je jaanje uloga koje opine igraju u provedbi mjera energetske ekasnosti.

  L prema d:Izloba tipologija zgrada, RenExpo 2015; solarno drvo u Prijedoru

  Fotograje: GIZ

  Savjetovanje o energetskoj efikasnosti

  Kontekst

  Cilj

  Projektni nosilac je dravno Ministarstvo vanjske trgovine i konomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO). Vani partneri za provedbu ukljuuju ministarstva za energetiku i prostorno planiranje oba entiteta, fondove za zatitu okolia oba entiteta, opinska udruenja i devet partnerskih opina Bosne i Hercegovine. Projekt nastoji zajedno sa svojim partnerima poboljati okvirne uslove za energetsku ekasnost u Bosni i Hercegovini i ispuniti obaveze Ugovora o energetskoj zajednici.

  Sastavni dijelovi podrke su savjetovanje i obuke za opine i ministarstva, te podrka strukturalnim mjerama u cilju razvoja i voenja sistema za upravljanje energijom. To ukljuuje, na primjer,

  Pristup

  poboljanje meuresorne saradnje relevantnih opinskih administrativnih jedinica, kao to su jedinice nadlene za vodosnabdijevanje, upravljanje zgradama i gradsku rasvjetu.

  Savjetodavne usluge omoguavaju ministarstvima i opinama da koriste relevantne instrumente za prikupljanje podataka, analiziranje, te planiranje u svrhu identikacije potencijalnih metoda za poveanje energetske ekasnosti, te planiranja i provedbe odgovarajuih mjera. Institucije relevantne za sektor energije protiraju od sistematske analize rezultata i iskustava vezanih za upravljanje energijom te daju svoj doprinos diseminacijom znanja i instrumenata.

  Prijedlozi pravnih dokumenata koji podravaju provedbu mjera energetske ekasnosti se podnose nadlenim strunim ministarstvima i donosiocima odluka, doprinosei tako razvojuzakona i propisa iz oblasti energetske ekasnosti u zemlji. Projekat omoguava kreiranje platformi, te podrava mree i inicijative aktera relevantnih za oblast energije ukljuujui politike donosioce odluka i strunjake za energiju.

  Zahvaljujui tome, partnerske institucije koriste nove informacije, savjetovanje ili nancijske usluge privatnih ili javnih pruatelja usluga, koji ih podravaju u planiranju i provedbi mjera energetske ekasnosti.

  U konanici, steena iskustva postaju dostupna drugim opinama, te se ukljuuju u prijedloge ija provedba omoguava da stvore ekonomski, pravni i tehniki uslovi za implementaciju energetske ekasnosti.

  Naziv

  Nalogodavac Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemake (BMZ)

  Zemlja Bosna i Hercegovina

  Politiki nosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosaBosne i Hercegovine (MVTEO)

  Implementacionipartneri

  Pogledati Pristup, prvi paragraf

  Period trajanja 2010. 2017.

  Ukupnavrijednost

  6 miliona Eura

  Savjetovanje o energetskoj ekasnosti

 • FactSheet GIZ

  16

  Primjeri onog to je do sada postignuto: Internet stranica Savjetovanje o energetskoj ekasnosti u Bosni iHercegovini: www.sustainable-energybih.orgKontakt: Lutz [email protected]

  Znatno poboljanje znanja i vjetina planiranja i provedbe mjera za unaprijeenje energetske ekasnosti niza uesnika u projektu, na primjer predstavnika opinskih udruenja i opinskih vlasti. Na ovaj nain, oni su bolje pripremljeni za planiranje i provedbu mjera koje su razvijene u svrhu poveanja energetske ekasnosti.

  Uinak ta je do sada postignuto Dodatne informacije

  Opine koje su dobile podrku projekta su usvojile Akcione planove za odrivo koritenje energije, u skladu s evropskim standardom (Sustainable Energy Action Plans SEAPs). Prvi pozitivni rezultati provedbe ovih planova, kao to je smanjenje emisija CO2 putem konverzije uline rasvjete u LEDtehnologiju, toplinske izolacije zgrada ili poveanog koritenjatermoelektrana na biomasu, su ve vidljivi.Naelnici odreenih opina se redovno sastaju u cilju razmjene iskustava o tehnikoj provedbi mjera energetske ekasnosti i mogunostima politike i nansijske potpore.Instrumenti kao to su Enmasoft, alat za javnu rasvjetu, informacioni sistem o energetskoj ekasnosti i tipologija zgrada u stambenom sektoru (koriten za biljeenje i analizu podataka o koritenju energije i snimanje stanja u svrhu energetskog planiranja i prioritizaciju mjera energetske ekasnosti) su raspoloivi i mogu se koristiti u lokalnim uslovima.Pravni okvir za energetsku ekasnost je ojaan u oba entiteta.Na primjer, direktive o energetskoj ekasnosti zgrada (EPBD)u Republici Srpskoj su revidirani po pitanju ekonomske i tehnike izvedivosti od strane Ministarstva za prostorno ureenje. Odbor za koordinaciju koji ine predstavnici Ministarstva za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologijuRS-a i Fonda za zatitu okolia i energetsku ekasnost RS-a usvaja dokument i nastavlja sa procedurama usvajanja propisa.Politiki i tehniki kapaciteti javnih ustanova i privatnih pruatelja usluga koji su relevantni za energetski sektor su ojaani u podruju energetske ekasnosti. Rezultat toga je da su fondovi za zatitu okolia oba entiteta poveali svoje kapacitete kao nositelji EEIS-a. Opinska udruenja i savezi u BiH imaju sposobnost da djeluju kao posrednici izmeu opina i pruatelja usluga i ispune svoju zakonsku ulogu lobiranja u vezi sa energetskom ekasnou. Pored toga, sposobnosti opeg upravljanja i vanjske komunikacije pojedinanih zaposlenika partnerskih institucija su poboljane.

 • Informacije o pokroviteljima

  17

  Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je specijalizovana, samostalna i neovisna neprotna organizacija iji je zadatak osigurati uvjete za otvaranje trita za slobodnu konkurenciju u djelatnostima koje po svojoj prirodi nisu inherentno monopolske, a da u monopolskim djelatnostima obezbijedi ravnopravan pristup svih strana, kvalitetu usluga i pravinu cijenu uz rentabilno poslovanje sudionika, potujui pri tom opeprihvaene meunarodne standarde. Regulatorna komisija regulira i vri nadzor odnosa na tritu elektrine energije, plina i nafte, sukladno odredbama Zakona o energetici i nadlenostima koje su joj propisane odredbama zakona u sektoru elektrine energije, sektoru plina i sektoru nafte, vodei rauna o osiguranju naela transparentnosti, nediskriminacije, pravinosti, poticanju konkurentnosti i zatiti krajnjih kupaca.

  Regulatorna komisija za elektrinu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprotna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je nadlena za nadzor trita elektrine energije u FBiH te regulisanje odnosa izmeu proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i kupaca elektrine energije, ukljuujui i trgovce elektrinom energijom, u skladu sa Zakonom o elektrinoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i provedbenim akima FERK-a.

  Dravna regulatorna komisija za elektrinu energiju (DERK) je nezavisna i neprotna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadlenosti i odgovornosti nad prijenosom elektrine energije, operacijama prijenosnog sistema i meunarodnom trgovinom elektrinom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca elektrine energije u Brko Distriktu Bosne i Hercegovine. DERK je osnovala Parlamentarna skuptina BiH donoenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema elektrine energije i imenovanjem lanova Komisije.

  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nadleno je, izmeu ostalog, za obavljanje poslova i zadataka iz nadlenosti BiH koji se odnose na denisanje politike, osnovnih principa, koordiniranje djelatnosti i usklaivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na meunarodnom planu u podrujima poljoprivrede, energetike, zatite okoline, turizma te razvoja i koritenja prirodnih resursa. Nadlenost Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa odreena je lanom 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine.

  Dravna regulatorna komisija za elektrinu energiju (DERK)

  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

  Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK)

  Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS)

 • Mjesto odravanja

  18

  Grand Hotel Neum

  1

  2

  3

  GLAVNA KONGRESNA SALANalazi se na nivou 1:Liftom: prvi sprat (1), ide se lijevo prema Kongresnom centruStepenicama: ide se dole od Recepcije (stepenice vode do Kongresnog centra)

  Grand Hotel NeumZagrebaka 2, 88390 Neum, Bosna i Hercegovina

  Telefoni:+ 387 (0)36 880 222 - recepcija+ 387 (0)36 880 077 - fax

  E-mail:[email protected]

  KONFERENCIJSKA SALA 1Nalazi se pored lobi bara, od glavnog ulaza u hotel, ide se desno par stepenica dole kroz lobi bar, iza anka

  KONFERENCIJSKA SALA 2Nalazi se na nivou 4, ide se od Recepcije stepenicama dole.

  LOBI BARNalazi se odmah na ulasku u hotel, na istom nivou kao i recepcija (5.sprat). Do lobi bara dolazite koristei se glavnim stepenitem ili liftom (tipka sa oznakom RC).

  KUTAK ZA MEDIJENalazi se ispred kongresnog centra

  HOTELSKI RESTORANNalazi se jedan sprat iznad recepcije. Do restorana moete doi koristei se glavnim stepenitem ili liftom (tipka sa oznakom RE).