of 15 /15
Dokumentumismeret Mi az információ: Minden olyan ismeret, amely tájékoztatás, közvetlen tapasztalat, adat, jel vagy dokumentumok révén megtudható, megismerhető. Kommunikáció: Az információ áramlása, cseréje. Információhordozó / ismerethordozó: az az eszköz, vagy anyag, amely az információt rögzíti és továbbítja. Más szóval dokumentumoknak is nevezhetjük. Mi a dokumentum? Minden, információt tartalmazó, hordozó tárgy: könyv, folyóirat, hangszalag, hanglemez, videokazetta, CD, CD-ROM, DVD, jelentés, jegyzőkönyv, levelezés, illetve tárgyi emlékek, stb. A dokumentum egyszerre jelent tartalmat és formát. Lényege, hogy az információt valamilyen rögzített formában tartalmazza. A könyvtári dokumentum: írásos, nyomtatott, vagy egyéb sokszorosító eljárással készített, előállított dokumentumok, amelyek a könyvtári állományba beletartoznak, s amelyek tartalma társadalmilag értékes információt tartalmaz, s amelyet széleskörű közlésre szántak. Az emberiség felhalmozott információit, illetve információ hordozóit a könyvtárak összegyűjtik, megőrzik, és használatra szolgáltatják. A könyvtári dokumentumok csoportosítása az információ rögzítésének formája, és a tartalom alapján történhet. A rögzítés formája alapján: írásos o kéziratos: kódex, levél, oklevél

Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf ·...

Page 1: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

Dokumentumismeret

Mi az információ: Minden olyan ismeret, amely tájékoztatás, közvetlen tapasztalat, adat, jel vagy dokumentumok révén megtudható, megismerhető.

Kommunikáció: Az információ áramlása, cseréje.

Információhordozó / ismerethordozó: az az eszköz, vagy anyag, amely az információt rögzíti és továbbítja. Más szóval dokumentumoknak is nevezhetjük.

Mi a dokumentum? Minden, információt tartalmazó, hordozó tárgy: könyv, folyóirat, hangszalag, hanglemez, videokazetta, CD, CD-ROM, DVD, jelentés, jegyzőkönyv, levelezés, illetve tárgyi emlékek, stb. A dokumentum egyszerre jelent tartalmat és formát. Lényege, hogy az információt valamilyen rögzített formában tartalmazza.

A könyvtári dokumentum: írásos, nyomtatott, vagy egyéb sokszorosító eljárással készített, előállított dokumentumok, amelyek a könyvtári állományba beletartoznak, s amelyek tartalma társadalmilag értékes információt tartalmaz, s amelyet széleskörű közlésre szántak. Az emberiség felhalmozott információit, illetve információ hordozóit a könyvtárak összegyűjtik, megőrzik, és használatra szolgáltatják.

A könyvtári dokumentumok csoportosítása az információ rögzítésének formája, és a tartalom alapján történhet.

A rögzítés formája alapján:

• írásoso kéziratos: kódex, levél, oklevél

Page 2: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

o nyomtatott: könyv, időszaki kiadvány (folyóirat, hírlap, hetilap)

brosura: rövid terjedelmű füzet jellegű kiadványok

plakát, kotta, térkép, stb.

Page 3: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

időszaki kiadványok időszakossága szerint:

napilapok, heti lapok

folyóiratok (havonta, kéthavonta, negyedévente, stb.)

egyéb: évkönyvek, név- és címtárak, sorozatok, stb.

Page 4: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

téma szerint: tudományos, ismeretterjesztő, szakfolyóirat, irodalmi, gyermek, szórakoztató, általános, művészeti, stb.

• nem nyomtatott dokumentumok:o audio: hangzó hangkazetta, hanglemez, CD

o vizuális: dia, fotó, poszter

o audiovizuális: videofilm, film, DVD, Blu-Ray

o elektronikus információ hordozó: CD-ROM

Tartalmuk alapján:

- szépirodalom

- ismeretközlő

Page 5: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

Szépirodalom: műélvezetre, szórakoztatásra szánt irodalmi alkotások: mesék, versek, regények, novellák, drámák, stb.

Ismeretközlő irodalom: a világról, a természetről, a társadalomról, emberekről, művészetekről, az egyes tudományágakról bemutató és közvetítő irodalom.

- Ismeretterjesztő irodalom: az egyes tudományos, közéleti, társadalmi, történelmi, politikai témát bemutató közérthető művek.

- Tudományos művek: a tudományok egyes ágaiban elért eredmények, alapvető ismeretek összegzése.

- Szakkönyv: Gyakorlati ismereteket tartalmazó művek: szakácskönyv, barkácskönyv, betegápolás, autószerelés, stb.

- Tankönyv: tananyagot tartalmazó, a tanulást és oktatást segítő könyvek

- Segédkönyv: olyan művek, amelyeket nem önmagukban használunk, hanem valamely más dokumentum használata, ismeretszerzés során nyújtanak segítséget: szótárak, lexikonok, enciklopédiák, stb.

Page 6: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

Könyvtárismeret

Könyvtár: az információkat tartalmazó dokumentumok gyűjtőhelye a könyvtár. A könyvtári dokumentumokat itt gyűjtik össze, rendszerezve tárolják, feltárják (adatbázisok, katalógusok), és a használók, olvasók rendelkezésére bocsátják. A könyvtárak nagyobb része mindenki által használható nyilvános könyvtár, közkönyvtár.

Kölcsönzés: A könyvtárak egyik alapfeladata a gyűjteményükbe tartozó dokumentumok kölcsönzése. Egyes dokumentumféleségek helybeni használatának biztosítása.

Tájékoztatás: A könyvtárak dokumentumaik és információs eszközeik segítségével tájékoztató munkát is végeznek: saját állományukról, szolgáltatásaikról, más könyvtárak állományairól, a hazai könyvtári rendszerről. Ehhez egyre több segítséget nyújtanak a számítástechnikai eszközök és az Internet.

Page 7: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

Rendezvények: a könyvtárak különböző előadásokat szerveznek: ismeretterjesztő előadások, író-olvasótalálkozók, könyvankétok, használói képzések, vetélkedők, versenyek.

Könyvtári állományok: A könyvtár tulajdonában lévő, gyűjtőkörének megfelelő dokumentumok összessége.

Állományegységek: A könyvtár állományának tartalmilag, vagy használat szempontjából jól megkülönböztethető része

• kölcsönözhető állomány o szépirodalom: mese, ifjúsági irodalom, regény, vers, dráma, stb. o ismeretközlő irodalom: ifjúsági és felnőtt szakirodalmi műveko könyvtárunkban az időszaki kiadványok régebbi számai is kölcsönözhetőeko audio, audiovizuális dokumentumok

• helyben használható állomány o kézi könyvek: lexikonok, szótárak, enciklopédiáko helytörténeti műveko időszaki kiadványok hírlap, heti- és havilapoko különgyűjtemények: névadóról szóló művek

Szabadpolc: Azok az állományegységek, amelyek kölcsönözhetőek (a könyvtári állomány jelentős része). Ezekből az olvasók szabadon válogathatnak, de kérhetik a könyvtáros segítségét is.

Raktári rend: az ismeretközlő művek és a szépirodalmi művek rendje a polcokon, amely a könyvtári dokumentumok rendezettségét és könnyű megtalálhatóságát szolgálja. Az eligazodást a raktári jel segíti.

A kézikönyvtár és szabadpolcos, valamint a raktárban elhelyezett dokumentumok raktári rendje azonos, ismétlődnek. Ezen felül lehetnek téma szerinti kiemelések, sorozatai kiemelések is. A tájékozódást a polcokon elhelyezett feliratok és választólapok segítik.

Page 8: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

Raktári jelzet: Az ismeretközlő dokumentumok rendje az ETO és az egyes szerzők (címek) betűrenden belüli sorrendjét meghatározó Cutter-táblázatra épülő szakrendi-betűjeles raktározás alapján alakul ki. A raktári jelzet részei:

- felső: általában háromjegyű szám, a szakrendi jel mutatja meg, hogy az ismeretközlő dokumentum melyik főosztályba került besorolásra, vagyis hol található meg a könyvtári állományban

- alsó: az egyes osztályokon belüli, ugyanarról vagy hasonló témakörről szóló dokumentumokat a szerzők, vagy a címek betűrendjébe sorolják, a betűrendi jel alapján.

Pl. Komoróczy Emőke: Határ Győző életműve

894H 40

A szépirodalmi műveknél betűrendi jelzetet használunk. A raktári jelzet a könyvön is megtalálható, valamint a katalógus tételen is szerepel.

Pl. Határ Győző Művei H 40.

ETO - Egyetemes Tizedes Osztályozás: Az ismeretközlő dokumentumokat a könyvtárak tartalmuk szerint csoportosítják. A csoportosítás alapja az ETO, amely a tudományokat 10 főosztályba sorolja.

0 Általános Összefoglaló művek1 Filozófia (lélektan, etika, esztétika)2 Vallás3 Társadalomtudományok4 Üres (megszűnt)5 Természettudományok6 Alkalmazott tudományok (orvostudomány,

mezőgazdaság, ipar, stb.)7 Művészetek, sport8 Nyelv- és irodalomtudomány9 Földrajz, életrajz, történelem

A tudományok fő osztályai további osztályokból, alosztályokból állnak

Page 9: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

Könyvtári abécé: a nemzetközi ábécére épül. Nem tartalmazza a magyar ábécé összes betűjét, a hosszú magánhangzókat és a két- és többjegyű mássalhangzókat, de az ö, az ü és az sz betűt kivételnek tekinti.

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S (SZ) T U Ü V W X Y Z

Szakrendi jelek: az egyes tudományágak, a művészetek az ismeretek ágainak megfelőlen az ETO alapján kialakított háromjegyű szám:

Pl. Matematika 510

Számítástecnhnika 681

Magyar Irodalom 894

Ezen belül, az egyes művek a szerzők, vagy a cím szerinti betűrendi jelnél találhatók.

Betűrendi jelek: szépirodalomnál használatos jelzet a szerző(k) esetleg a cím alapján, a Cutter-táblázat segítségével kerül meghatározásra. Pl. Fekete István F 37 , Móra Ferenc M 86. A jelzet független attól, hogy regény, vers, mese, vagy felnőtt irodalomról van szó. A betűrendi jelek a szépirodalom esetében a raktári jelek is egyben.

A könyvtár használata

A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot. ez tartalmazza, hogy ki lehet a könyvtár tagja, hogyan kell használni a könyvtárat, mennyi időre milyen dokumentumokat lehet kölcsönözni. Milyen dokumentumok használhatók helyben, milyen más szolgáltatásokat nyújt a könyvtár.

Általános viselkedési szabályként elmondható, hogy mint minden helyre, ha bemegy valaki illik köszönni, ugyanúgy, mint távozáskor. A könyvtárosok azért vannak a könyvtárban, hogy minden információ megadásával segítsék a használókat. Ezért érdemes hozzájuk fordulni, ha valamiben bizonytalan vagy. A könyvtárban nem eszünk, iszunk, nem hangoskodunk, a mobil telefon használatát igyekszünk mellőzni. Kulturáltan, mások zavarása nélkül kell a használatot lebonyolítani.

Tájékozódás - Tájékoztatás

A könyvtár, mint információs rendszer

Az olvasók, érdeklődők tájékoztatása a könyvtárak elsődleges feladatai közé tartozik. Az információkat a könyvtárak információhordozókon tárolják. A könyvtár nem csak a szükséges információt nyújtja, információt nyújt a használónak az információkeresés útjáról, az információs rendszerekről. A könyvtári információs rendszer a kommunikációra épül: kérdezz-felelek. Kérdezni tudni kell!

Page 10: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

Ahhoz hogy a lehető legjobb információt (releváns információt) kapjuk, a lehető legpontosabb kérdést kell fel tenni.

A könyvtári információs rendszer részei

SzemélyekOlvasó, használó

Aki kérdez

Könyvtáros Aki segíti az eszközhasználatot

Tájékoztató eszközök

Kézikönyvek Pontosítják a problémát, lehetőséget adnak a kérdés megválaszolására

Szabadpolc Lehetőség a válogatásra, egy dokumentum megkereséséreKatalógus a szerző, vagy cím ismeretében,vagy a tartalom alapján

lehetőséget ad egy dokumentum megkeresésére: meg van-e a könyvtárban, hol található

Bibliográfiák Egy szerzőnek milyen művei, egy témában milyen művek találhatók meg

Adatbázisok a számítógépes adatbázisok a leggyorsabban képesek válaszolni az információ keresés kérdéseire

A tájékoztatást-tájékozódást segítő eszközök

- Kézikönyv: a saját korának ismeretanyagát dolgozza fel.

• lexikon: betűrendes ismerettár, a feldolgozott ismereteket a fogalmak, a címszavak betűrendjében tárgyalja. A lexikon a címszó után adja meg az ismereteket. A címszó, a róla szóló ismertetés, a művek jegyzéke és a róla szóló irodalom alkotja a szócikket. A

Page 11: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

lexikonok használatát könnyíti az előszó és az útmutató, valamint a rövidítések és jelek magyarázata, feloldása. Tartalmazhatnak függelékeket is.

o általános lexikono szaklexikonoko kislexikono minilexikon

• enciklopédia: nagyobb egységek. témakörök szerint dolgozza fel az ismereteket, ezeket tömören, összefüggéseiben írja le. Tartalomjegyzék, mutatók, táblázatok, képek, térképek segítik a használatukat.

o általánoso szakterületi

Page 12: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

• szótárak: amelyek a nyelv szókincsét, vagy annak egyes részét betűrendben tartalmazzák. A szavak jelentését, értelmét, helyesírási, kiejtési módját szótári alakban adják meg. A szótár röviden, tömören értelmezi a szó jelentését.

o egynyelvűo etimológiaio szinonimao helyesírásio két- vagy többnyelvű

• szótárakat csoportosíthatjuk más szempontok alapján is: o kisszótáro kéziszótáro nagyszótáro szakszótáro útiszótár

• adattárak: tényeket, adatokat tartalmaznak• statisztikai kiadványok: számokkal, táblázatokkal, grafikonokkal tájékoztatnak

Page 13: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

• évkönyvek, eseménytárak (kronológiák), esemény-naptárak, cím-és névtárak (almanachok, menetrendek, telefonkönyv, szaknévsor, adatgyűjtemények

• atlaszok: térképlapok segítségével nyújtanak tájékoztatást• jogszabálygyűjtemények, közlönyök

- Szabadpolc: a használó által szabadon használható állomány és polcrendszer és olvasószolgálati módszer. Ezekhez az állományokhoz az olvasó szabadon, korlátozás nélkül hozzáférhet, kölcsönözheti, vagy helyben használhatja.

- Katalógus: a könyvtár állományát alkotó dokumentumokról készített rendezett jegyzék, vagy gyűjtemény. A katalógus biztosítja a feldolgozott dokumentumok különböző szempontok szerinti visszakereshetőségét, és az állományban való megtalálhatóságát. A katalógus az egyes dokumentumokról készített leírásokat különböző szempontok szerint rendezve tartalmazza. A katalógus katalógustételekből áll.

• Egy konkrét dokumentum megtalálható-e a könyvtárban? Egy szerzőnek mely művei találhatók meg a könyvtárban? Egy műnek milyen kiadásai vannak meg?

• Adott témára, személyre, vagy konkrét fogalomra vonatkozóan milyen irodalommal rendelkezik a könyvtár? Egy-egy sorozatban megjelent művek közül melyek találhatók meg?

• A könyvtár raktári rendjén belül hol található a dokumentum, és milyen szabályok vonatkoznak a használatára?

A katalógusok a dokumentumok formai és tartalmi feltárásával épülnek. A könyvekről először a könyv azonosító adatait írják le a könyvtárosok. Minden egyes könyv adatai külön katalóguscédulán szerepelnek. Ezek az adatok, amelyek megegyeznek a könyv legfontosabb adataival a következők:

- a könyv írójának, vagy összeállítójának a neve

- a mű címe, esetleges alcíme

- a fordító neve, ha fordított műről van szó

- az illusztrátor neve, ha rajzok, illusztrációk vannak benne

-a közreműködők neve: szerkesztő, magyarázó, átdolgozó, stb.

Page 14: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

- a kiadás helye, éve, a kiadó neve

- ISBN, ISSN (International Standard Book/Serial Number) szám egy nemzetközi egyedi azonosítószám

- a könyvterjedelmet jelölő oldalszám

- a könyv mérete

- a sorozat neve

- egyéb megjegyzések

- ETO- számok

Ezeket összefoglalóan formai jegyeknek nevezzük, és többnyire a könyv címlapján és annak hátoldalán megtalálhatók. (A hiányos adatokat lehetőség szerint a könyvtárosok pótolják.) E jegyek alapján épül a betűrendes leíró katalógus.

Bibliográfiai leírás

A különböző könyvtári dokumentumokról készített leírás, amely a dokumentumok azonosításához és nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat (bibliográfiai adatokat) egységes szerkezetbe, formában és sorrendben tartalmazza. Eredménye a bibliográfiai tétel= katalógus cédula.

A könyvről annyi cédula készül, és annyi helyre kerül katalógusba, ahány fontos elemet tartalmaz a leírás. A könyvtárak katalógusépítési szokásai az igények függvényében eltérhetnek egymástól. Egyes könyvtárak csak a szerző nevéhez tesznek cédulát, más könyvtárakban fontos a fordító vagy illusztrátor is. Tehát a szerzői betűrendes és címszó katalógusban konkrét szerző műveit és konkrét címmel rendelkező műveket kereshetünk.

A katalógus cédulán található adatok

Típus Besorolás alapja Használata

Page 15: Dokumentumismeretjanoshazikonyvtar.hu/images/stories/Birinyiné/tudás-tár/könyvtárismeret.pdf · A könyvtár használatához ismerni kell a könyvtár használati szabályzatot

Szerzői betűrendes

A szerzők nevének betűrendjében

• először a szerző önálló műveit találjuk meg,

• utána azokat, amelyekben társszerző,

• ha háromnál több szerző van, akkor a cím alapján sorolják be.

• Ha egy író munkássága érdekel, pl. milyen műveket írt Gárdonyi Géza?

• Ha tudjuk a mű szerzőjét, de nem tudjuk a mű címét.

Cím szerinti A művek címe szerint. Ha tudjuk a mű címét, de nem tudjuk a mű szerzőjét.

Sorozati katalógus

A sorozat címének betűrendjében, azon belül pedig szerzők szerint (itt csak azoknak a dokumentumoknak a céduláit találhatod meg, amelyek valamilyen sorozat részei).

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott sorozatban milyen dokumentumok jelentek meg.

Ezután a tartalmi jegyeket állapítják meg a katalogizáló könyvtárosok. A könyvtárosnak kell megállapítani, hogy az adott dokumentum miről, esetleg kiről szól? Ezt szakjelzettel, vagy tárgyszóval tudjuk kifejezni. A tartalmi jegyek mennysége a dokumentum témájának gazdagsága és a feltáró munka mélységétől függ. A szakkatalógusba minden tartalmi jegy alapján kerül cédula. Adott témakörről szóló műveket a szakkatalógusban kereshetünk.

A katalógusok fajtái

• Alapkatalóguso Betűrendes katalógus: Arra ad választ, hogy· a keresett könyv megtalálható-e a

könyvtárban. Felel arra is, hogy a keresett írónak milyen műveire, milyen kiadásaira bukkanhatunk a könyvtár polcain. A szerző nevének, szerző nélküli mű esetén a könyv címének betűrendjében sorakoznak a cédulák. Egy szerző művei a címek betűrendjében követik egymást. A betűrendes katalógusban egyaránt találunk szak- és szépirodalmi műveket.

o Sorozati katalógus: vannak könyvek, amelyek sorozatok keretében jelennek meg. Ezekről itt kaphatsz tájékoztatást.

o Szakkatalógus: Ha az érdekel, hogy egy-egy témakörben milyen műveket találsz a könyvtárban, ezt kell használni.

• Egyéb katalógusok: a legtöbb könyvtárban van néhány külön katalógus is, amelyek valamilyen más szempont szerint csoportosítják a dokumentumokat. Pl.: helytörténet.

• Bibliográfia: , más szóval irodalomjegyzék nem egyetlen könyvtár anyagát tárja fel, hanem több, különböző könyvtárból gyűjti össze a téma irodalmát.

Számítógépes katalógus

A könyvtár által épített, folyamatosan bővülő (kurrens és retrospektív) adatbázis, amely a könyvtár állományát tartalmazza, többszempontú keresést tesz lehetővé a felhasználó számára.