of 17 /17
It CONPET S.A. Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România , Tel: +40 - 244.401360; fax: + 40 - 244 . 516451 ".".,.,ii e-mail: [email protected]; web: www.conpe~.ro .".iMil!. CIF: R01350020 ; Cod CAEN 4950; inregistrata la Ci2mIIIID Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991 Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei 'CONPET AVIZAT DIRECTOR ECON~MIC Ecojv er DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII DE PROIECTARE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA A TRAVERSARII AERIENE A RAULUI PRAHOVA CU CONDUCTELE DE TRANSPORT TITEI 12 3!.1 ,14 3!.1 CARTOJANI-PLOIESTI, SATUL STEJARU, COMUNA BRAZI, JUD. PRAHOVA DA servicii pr. punere in sig. travers.STEJARU.doc Pagina 1 din 62

DIRECTOR Ecojv AVIZAT ECON~MIC - · PDF file1.2. Intocmirea documentatiei deexecutie tehnico-economice (Proiect Tehnic):-Proiect Tehnic - Memoriu Tehnic ... -Studiu hidrologic +calcul

Embed Size (px)

Text of DIRECTOR Ecojv AVIZAT ECON~MIC - · PDF file1.2. Intocmirea documentatiei deexecutie...

 • It CONPET S.A.Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieti, 100559, Prahova, Romnia, Tel: +40 - 244.401360; fax: + 40 - 244 . 516451".".,.,ii e-mail: [email protected]; web: www.conpe~.ro.".iMil!. CIF: R01350020 ; Cod CAEN 4950; inregistrata laCi2mIIIID Registrul Comerului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991

  Capital social subscris i vrsat 28 569 842,40 lei

  'CONPET

  AVIZATDIRECTOR ECON~MICEcojver

  DOCUMENTAIA DE ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE PROIECTARE PENTRUEXECUTIA LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA A

  TRAVERSARII AERIENE A RAULUI PRAHOVA CU CONDUCTELE DETRANSPORT TITEI 12 3!.1 ,14 3!.1 CARTOJANI-PLOIESTI, SATUL

  STEJARU, COMUNA BRAZI, JUD. PRAHOVA

  DA servicii pr. punere in sig. travers.STEJARU.doc Pagina 1din 62

  mailto:[email protected];

 • o P I S1. SECTIUNEA I FISA DE DATEA ACHIZITIEI2. SECTIUNEA II CAIETUL DE SARCINI3. SECTIUNEA III CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE4. SECTIUNEA IV FORMULARE

  DA servicii pr. punere in sig. travers.STEJARU.doc Pagina 2 din 62

 • SECTIUNEA IFISA DE DATE A ACHIZITIEI

  DA servicii pr. punere in sig. travers.STEJARU.doc Pagina 3 din 62

 • FISA DE DATE A ACHIZITIEI, ,

  SECIUNEA 1: ACHIZITORUL

  1.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT

  Denumire oficial: Societatea CONPET S.A. Ploiesti

  Adres: str. Anul 1848 nr. 1 - 3

  Localitate: Ploiesti Cod potal: 100559 I ara: ROMANIAPuncte de contact: Sp.ach. Snziana Zecheru, ServoAchizitii Telefon: +40244401360, int. 2240, 2239 Exp.AP Claudia Braslasu, ServoAchizitiiE-mail: [email protected] Fax: +40 244402386claud [email protected]

  Adresa/ele de internet (dac este cazul): www.conpet.roAdresa sediului principal al achizitorulului (URL): www.conpet.roAdresa profilului cumprtorului (URL): www.conpet.ro

  Numar de zile pana la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere aofertelor/candidaturilor: 9.

  1.2)ACHIZITORUL I ACTIVITATEA PRINCIPAL

  Unic transportator de titei, gazolina si etan prin conducteSocietatea comerciala CONPET SA este operatorul Sistemului National de

  S.C. CONPET S.A. Transport Titei, gazolina, condensat si etan lichid, sistem constituit din conducte

  Ploiesti de transport, statii de pompare, rampe de incarcare, cazane CF si parcuri derezervoare. Sistemul national de transport al petrolului face parte din domeniulpublic de interes national si este de importanta strategica, asa cum precizeazaLeqea petrolului.

  Achizitorul acioneaz n numele altor autoritati contractante sau a altor achizitori da o nu.

  SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

  11.1) DESCRIERE

  11.1.1)Denumirea dat contractului de achizitor

  Servicii de proiectare pentru executia lucrarilor de punere in siguranta a traversarii aeriene a rauluiPrahova cu conductele de transport titei 12 %, 14 % Cartojani-Ploiesti, satul Stejaru, comuna Brazi,jud. Prahova

  11.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de presta re aserviciilor

  a) Lucrri b) Produse c) Servicii Executare o Cumprare oProiectare i executare o Leasing oExecutarea, prin orice o nchiriere o Categoria serviciilor: 12mijloace, a unei lucrri, nchiriere cu opiune de oconform cerinelor cumprarespecificate de achizitor O combinaie ntre acestea o

  Locul principal de executare Locul principal de livrareLocul principal de prestare:Sediul prestatorului; puncte

  ........................ ........................ de lucru ale achizitoruluiCod NUTS 000000 Cod NUTS 000000 Cod NUTS R0316 - Prahova

  DA servicii pr. punere in sig. travers.STEJARU.doc Pagina 4 din 62

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.conpet.rohttp://www.conpet.rohttp://www.conpet.ro

 • 11.1.3)Procedura implicUn contract de achiziie -Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD) oncheierea unui acord-cadru o

  11.1.5)Descrierea succint a contractului sau a achiziieilachiziiilor

  Servicii de proiectare pentru executia lucrarilor de punere in siguranta a traversarii aeriene a rauluiPrahova cu conductele de transport titei 12 %, 14 0/4 Cartojani-Ploiesti, satul Stejaru, comuna Brazi,jud. Prahova

  Valoarea estimata a achizitiei este de 135.000 lei fara TVA

  11.1.6)Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)

  Vocabular principalVocabular suplimentar

  (dup caz)

  Obiect principal71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor -(rev.2)

  Obiect(e) - -suplimentar(e)11.1.7)Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice da o nu _

  11.1.8)mprire n loturi da o nu_

  11.1.9)Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da o nu_

  11.2)CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

  11.2.1)Cantitatea total sau domeniul

  Servicii de proiectare pentru executia lucrarilor de punere in siguranta a traversarii aeriene a rauluiPrahova cu conductele de transport titei 12 %, 14 % Cartojani-Ploiesti, satul Stejaru, comuna Brazi,jud. Prahova

  Se vor respecta cerintel.e Caietului de sarcini si ale contractului.

  Etapa 1:Formalitati de teren si documentatie de executie tehnico-economica, fazele:

  1.1.Formalitati de teren si acorduri de principiu proprietari teren pentru executia lucrarilor (inclusivpentru suprafetele afectate cu organizarea executiei).

  Documentatiile corespunzatoare Etapei 1.1.vor fi intocmite intr-un numar de 3 exemplare format hartiesi 2 exemplare suport electronic in formate editabile (word, excel, dwg) si needitabil (pdf).

  1.2. Intocmirea documentatiei de executie tehnico-economice (Proiect Tehnic):

  - Proiect Tehnic - Memoriu Tehnic- CS - Caiete de sarcini- Studiu geotehnic- Studiu hidrologic + calcul hidraulic- Volum Economic (Deviz General+Cantitati de Lucrari+Antemasuratori detaliate)- DDE - Documentatie Detalii de Executie

  - Mapa Planuri (piese desenate)Documentatiile corespunzatoare Etapei 1.2.vor fi intocmite in numar de 4 exemplare format hartie si 2exemplare suport electronic in formate editabile (word, excel, dwg) si needitabile (pdf).

  Etapa II. Intocmire Documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism precum si a tuturoravizelor, acordurilor si autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

  Etapa III. Intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - DTAC, inregim normal sau in regim de urgenta, dupa caz.

  Documentatiile corespunzatoare Etapelor II-III vor fi intocmite intr-un numar suficient de exemplarepentru sustinerea diverselor cerinte, dar minimum doua format hartie si 1 exemplar electronic informate editabile (word, excel, dwg, /Jdf).

  DA servicii pr. punere in sig. travers.STEJARU.doc Pagina 5 din 62

 • \ 11.2.2)Opiuni

  11.3)DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALlZARE

  da o nu

  Durata n zile: 150 de zile de la data predarii amplasamentului, consemnata prin proces-verbal, etapizatconform Caietului de sarcini:

  a) Proiectare Etapa 1.1. si 1.2: intocmire documentatie de formalitati teren si obtinere acord deprincipiu si intocmire documentatie tehnico-economica (PT+CS+DE+VE+Map planuri): 105 zile de lasemnarea procesul verbal de predare-primire a amplasamentului, in vederea intocmirii documentatieitehnico-economice (identificarea in teren a lucrarilor deteriorate; Beneficiar si Proiectant).

  Documentatia prevazuta la etapa 1.2. se va supune verificarii de catre Verificator proiect autorizat.

  b) Proiectare Etapa II: intocmire documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism precum si atuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism: 40 zile etapizatastfel:

  - pentru elaborarea documentatiei aferente emiterii C.U.: 10 zile de la data avizarii in C.T.E. CONPET adocumentatiei tehnico-economice (PT +CS+DE)

  - pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin C.U.: 30 zile dela primirea Certificatului de Urbanism;

  c) Proiectare Etapa III: ntocmire documentaie aferenta emiterii Autorizaiei de Construire: 5 zile de laprimirea tuturor avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor.

  11.4 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

  11.4.1.Ajustarea preului contractului da o nu.

  SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE

  111.1)CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT111.1.1)Depozite valorice i garanii solicitate

  1II.1.1.a) Garanie de participare da nu OCuantumul garantiei de participare: 2700 lei. Valabilitatea: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei,respectiv 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Forma de constituire:a. prin virament bancar (OP) in contul Conpet (R038RNCB0205044865700001, BCR Ploiesti) al sumei solicitate;b. prin scrisoare de garantie bancara emisa de o banca, in ORIGINAL, irevocabila, in favoarea CONPET, elaborataconform modelului din "Formulare", in cuantumul si pentru valabilitatea solicitata .Garania de participare trebuie sa fie irevocabila si sa prevada in mod expres ca plata sumei respective se va facenecondiionat, respectiv la prima cerere scrisa a Conpet si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererearespectiva, cu conditia ca in cererea sa Conpet sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauzaexistentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:a) ofertantul i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada stabilit prin contract;c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie lacordul-cadru n

  perioada de valabilitate a ofertei.Conpet are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita in situatiile de mai sus.Documentul care confirma plata garantiei va fi anexat plicului exterior. In cazul nep