Click here to load reader

DEN INTERNATIONALE STRATEGI REGION SJÆ · PDF file som medvirker til at sikre at vi når vores mål. Det er vores håb og ønske, at den internationa-le strategi vil være platformen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEN INTERNATIONALE STRATEGI REGION SJÆ · PDF file som medvirker til at sikre at vi...

 • DEN TILGÆNGELIGE REGION

  DEN LÆRENDE REGION

  DEN INNOVATIVE REGION

  DEN SUNDE REGION

  DEN BÆREDYGTIGE REGION

  UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

  TEAMSTRATEGIER

  OVERORDNET STRATEGI

  DEN INTERNATIONALE STRATEGI REGION SJÆLLAND

  DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV

  BY OG LAND I EN SAMMENHÆNGENDE REGION

  FORSLAG DIALOGPERIODE 11. FEBRUAR – 28. APRIL 2008

 • UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

  DEN INTERNATIONALE STRATEGI • REGION SJÆLLAND

  2

 • RUP • REGION SJÆLLAND 3

  DELSTRATEGIER

  OVERORDNET STRATEGI

  Brobygger med udsyn

  Region Sjællands vision er at være brobygger. Det

  betyder, at Region Sjælland, i kraft af sin særli-

  ge placering, og gennem dialog og videndeling, vil

  skabe de bedste rammer for bæredygtig vækst og

  for borgernes livskvalitet.

  Internationalt udsyn og sam-

  arbejde er en vigtig strategisk

  mulighed for at skabe fornyelse

  og udvikling i Region Sjælland.

  Derfor har forslaget til den in-

  ternationale strategi fokus på in-

  ternationale samarbejdsrelationer

  og behovet for at stimulere regio-

  nens virksomheder, organisatio-

  ner og institutioner til at arbejde

  mere internationalt. Det er nødvendigt, hvis EU’s

  målsætning om at gøre EU til den mest konkurren-

  cedygtige, videnbaserede økonomi i verden skal

  realiseres. Det ambitiøse mål er formuleret i den

  såkaldte Lissabon-strategi som er vedtaget i EU.

  Herhjemme har en række partier i Folketinget

  indgået aftale om en globaliseringsstrategi, som

  skal gøre Danmark til et førende vækst-, viden og

  iværksættersamfund. For at realisere disse ambi-

  tiøse mål har Vækstforum Sjælland og Regerin-

  gen indgået en partnerskabsaftale der skal bidrage

  til at bygge bro mellem regeringens

  globaliseringsstrategi og Vækstfo-

  rums regionale erhvervsudviklings-

  strategi. Den Internationale Strategi

  skal understøtte andre indsatsom-

  råder indenfor regional udvikling.

  Den internationale strategi vil

  blive omsat i årlige handlingspla-

  ner, der skitserer konkrete udvik-

  lingsprojekter og andre initiativer,

  som medvirker til at sikre at vi når vores mål.

  Det er vores håb og ønske, at den internationa-

  le strategi vil være platformen for samarbejde på

  tværs af nationer og sektorer, samt at den giver in-

  spiration til den fremtidige indsats på det interna-

  tionale område i Region Sjælland.

  Kristian Ebbensgaard

  Formand for Regionsrådet

 • UDFORDRINGER DEN INTERNATIONALE STRATEGI • REGION SJÆLLAND UDVIKLING & STRATEGI

  4

 • UDGANGSPUNKT

  DEN INTERNATIONALE STRATEGI • REGION SJÆLLAND TEMASTRATEGIER

  Indledning ..................................................................................................6

  Visionen ................................................................................................... 7

  De globale udfordringer ........................................................................... 8

  Veluddannet arbejdskraft skal sikre fortsat vækst ....................................................... 8

  Viden og innovation er fremtidens konkurrenceparametre ......................................... 8

  Udviklingen skal være bæredygtig ................................................................................ 9

  Den Internationale Strategi for Region Sjælland .................................. 10

  Region Sjællands internationale roller ................................................... 11

  Realisering af Den Internationale Strategi ............................................. 12

  Kommunikation .......................................................................................................... 12

  Kompetencer fra nær og fjern ...................................................................................... 15

  Region Sjælland i EU .................................................................................................... 15

  Det fælles EU-kontor i Bruxelles ................................................................................ 16

  Europe Direct ............................................................................................................. 16

  Grænseregionale samarbejder – Interreg IV ............................................................. 16

  Øresund- Skagerak- Kattegat Interreg IVA ................................................................ 17

  »Fehmarnbeltregion« Interreg IVA ............................................................................ 17

  South Baltic Interreg IVA ............................................................................................ 17

  »Det internationale perspektiv« udgives af Region Sjælland Ansvarshavende: René Lønnee Grafi sk design: Karin Sander Ekstra eksemplarer af bladet fås hos Region Sjælland, Regional Udvikling og Internationale Realationer Alléen 15, 4180 Sorø tlf. 7015 5000, e-mail: [email protected]

  Indhold

  5

 • 6

  Den Internationale Strategi for Region Sjælland

  skal virke som en selvstændig strategi for Region

  Sjælland, og samtidig skal de internationale aktivi-

  teter understøtte den regionale udvikling. Regionen

  har fælles grænser med både Sverige og Tyskland.

  Regionen er på den måde en bro mellem fl ere lan-

  de. Region Sjælland ønsker at udnytte den gode

  placering på bedst mulige måde. Den internationa-

  le strategi præciserer, hvordan regionen vil arbejde

  med det internationale område til gavn for den re-

  gionale udvikling. Den internationale Strategi er en

  del af Den Regionale Udviklingsstrategi, hvor det

  internationale arbejde er et tværgående perspektiv.

  Regionens internationale opgaver er beskrevet

  i blandt andet Planloven og Lov om erhvervsfrem-

  me. Derudover er der fl ere nationale strategier og

  EU-strategier, der beskriver globaliseringens mu-

  ligheder og udfordringer. Både Lissabon strategi-

  en, der er EU’s strategi for vækst og beskæftigelse,

  og Göteborg strategien, der er EU’s strategi for

  bæredygtig udvikling, har indfl ydelse på regionens

  internationale arbejde. Dertil kommer regeringens

  såkaldte Globaliseringsstrategi.

  Det internationale arbejde i regionen varetages

  i dag på mange måder. Det fælles EU-kontor i Bru-

  xelles skal blandt andet understøtte de europæiske

  aktiviteter. Europe Direct kontoret giver informa-

  tion om EU og er placeret i Regionshuset i Sorø. Re-

  gionen deltager endvidere i Interreg-projekter, der

  støtter det grænseregionale samarbejde. Disse ak-

  tiviteter giver Region Sjælland en særlig viden om

  mulighederne for internationalt samarbejde.

  Strategien beskriver blandt andet, hvordan Re-

  gion Sjælland kan formidle denne viden til gavn

  for de mange virksomheder, kommuner og organi-

  sationer, som allerede er i gang med det internati-

  onale arbejde eller gerne vil i gang med at arbejde

  internationalt.

  Indledning

  DEN INTERNATIONALE STRATEGI • REGION SJÆLLAND OVERORDNET STR

  Lovgivningens rammer for regionernes og vækstforas internationale arbejde Af lov om erhvervsfremme fremgår det, at: »Formålet med denne lov er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem fremme af konkurrenceevne og globa- lisering ved anvendelse af foranstaltninger, der sigter mod at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel« (§ 1). »Regionen kan efter indstilling fra vækstfora deltage i regio- nale grænseoverskridende erhvervsudviklingsmæssige samarbejder, som geografi en naturligt begrunder.« (§ 9 Stk 3 )

  Af lov om planlægning fremgår det, at: regionen i den regionale udviklingsplan skal »… redegøre for sammenhængen med regionens eventuelle sam- arbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner« (§ 10a Stk. 4, 2)

  6

  Den internationale strategi har to overordnede mål. Dels skal den virke som en

  selvstændig strategi for Region Sjællands internationale aktiviteter. Dels skal de

  internationale aktiviteter understøtte målene for den regionale udvikling

 • 7

  TEMASTRATEGIER

  UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

  DEN INTERNATIONALE STRATEGI • REGION SJÆLLANDRATEGI

  7

  Region Sjællands internationale strategi ta-

  ger udgangspunkt i Regionsrådets vision om

  Brobyggeren.

  Brobyggeren

  »Region Sjælland vil i kraft af sin særlige

  placering – og gennem dialog og videndeling

  – skabe de bedste rammer for bæredygtig

  vækst og for borgernes livskvalitet.«

  Visionen om Brobyggeren giver den overordnede

  retning for regionens arbejde.

  Regionen skal efter Planloven udarbejde en re-

  gional udviklingsplan, der skal beskrive regionens

  fremtidige ønskelige udvikling. For Region Sjæl-

  land udmøntes planen i en Regional Udviklings

  Strategi, der blandt andet skal redegøre