Click here to load reader

DEJAVNIKI RASTI HITRO RASTOČIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DEJAVNIKI RASTI HITRO RASTOČIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH

V SLOVENIJI
Magistrsko delo
V SLOVENIJI
Enterprises in Slovenia
Kandidatka: Mojca Mastnak
Študijska smer: Raunovodstvo in revizija
Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Duh
Somentorica: izr. prof. dr. Bojana Korošec
Študijsko leto: 2015/16
Maribor, marec 2016
POVZETEK
Mala in srednje velika podjetja (MSP) so temeljni del slovenskega gospodarstva, saj
predstavljajo ve kot 99 % vseh podjetij ter ustvarjajo skoraj 70 % delovnih mest in
skoraj 68 % vrednosti prihodkov vseh podjetij (po podatkih iz leta 2013). Zaradi svoje
sposobnosti prilagajanja na spreminjajoe se poslovno okolje so kljunega pomena za
rast slovenskega gospodarstva in zagotavljajo trdno podlago za rast novih ter krepitev
e obstojeih panog. V skupini ve kot 182.089 MSP je opazna mnoica hitro rastoih,
dinaminih podjetij. Odkar se je priela svetovna kriza v letu 2008, so skoraj vsa nova
delovna mesta in gospodarsko rast ustvarila MSP. Medtem ko velika podjetja in ostalo
gospodarstvo okreva, pa hitro rastoa podjetja (v nadaljevanju HRP) dosegajo izjemne
stopnje rasti, visoko donosnost in hitro rast števila zaposlenih.
V empirini raziskavi smo po vzoru podobnih raziskav tujih avtorjev prouevali vpliv
specifinih dejavnikov (znailnosti premoenjsko-finannega poloaja, poslovne
uinkovitosti, denarne uspešnosti poslovanja, velikosti in starosti) na rast prihodkov od
prodaje in števila zaposlenih v hitro rastoih MSP v Sloveniji. Študija obsega panelne
podatke iz obdobja 2009–2013 za vzorec 200 podjetij, pridobljen iz izbora Slovenska
gazela 2014. Z multiplo regresijsko analizo smo ugotovili, da na rast prihodkov od
prodaje pozitivno vpliva veja delovna produktivnost, negativno pa vplivajo velikost,
starost in enostavni denarni tok. Na rast števila zaposlenih pa prav tako pozitivno
vplivata veja delovna produktivnost in veji enostavni denarni tok, negativno pa
velikost, starost in statina likvidnost.
Rast MSP je pomemben pokazatelj uspešnega gospodarstva, vendar še vedno prezrt s
strani oblikovalcev politike. Ve je treba storiti za dvig ozavešenosti o pomembnosti
teh podjetij in ustvariti poslovno okolje, ki bo ugodno za njihov razvoj in rast.
Kljune besede: mala in srednje velika podjetja (MSP), rast podjetja, panelni podatki,
regresijska analiza, dejavniki hitre rasti podjetij.
SUMMARY
Small and medium sized enterprises (SMEs) are a fundamental part of the slovenian
economy, comprising over 99 % of total establishments and contributing to almost 70 %
of employment as well as over 68 % of income (data of 2013). With their capacity to
adapt in an ever-changing business environment, SMEs are vital for the growth of the
Slovenian economy. They have potential to contribute substantially to the economy and
can provide a strong foundation for the growth of new industries as well as
strengthening existing ones. Within this group of more than 182.089 SMEs there is a
notable subset of fast-growing, dynamic businesses. Since global crisis started in 2008,
they have almost exclusively generated new, net job creation and growth of BDP. While
large companies and other economy is recovering, they are growing rapidly, showing
high profitability and increased number of employees.
In the empirical study we examined the impact of firm specific variables on the growth
in sales revenue and employees of fast growing SMEs in Slovenia. The study utilizes
panel data of a sample of 200 firms observed from 2009 to 2013 in Slovenia using
regression analysis. The determinants of growth were selected as identified by previous
studies, and were size (measured by operating revenue and numbers of employee), age,
indebtedness, internal financing, factor productivity. Our findings of panel regressions
show that labor productivity has positive, and size, age and net cash flow have negative
influence on growth of operating revenue, which mean, that larger and older companies
grow slower. Positive influence on growth of employees have again labor productivity
and this time also net cash flow. On the contrary, negative influence have size, age and
current liquidity.
Growth of SMEs is an important indicator of a thriving economy, but still it is often
overlooked by policy makers. More needs to be done to raise awareness of the
importance of these businesses and to create a business environment that will be
beneficial for SMEs development.
Key words: small and medium enterprises (SME’s), firm growth, panel data analysis,
regression analysis, growth factors.
i
KAZALO
1 UVOD ........................................................................................................................ 1 1.1 Opredelitev podroja in opis problema ............................................................................................ 1 1.2 Namen in cilji naloge .......................................................................................................................... 3 1.3 Nart poteka raziskave ...................................................................................................................... 3
1.3.1 Hipoteze ...................................................................................................................................... 4 1.3.2 Potek raziskave ........................................................................................................................... 6 1.3.3 Metode raziskave ........................................................................................................................ 8
1.4 Predpostavke in omejitve raziskave .................................................................................................. 9
2 TEORETINA IZHODIŠA ............................................................................... 10 2.1 Uvod ................................................................................................................................................... 10 2.2 Opredelitev in pomen MSP.............................................................................................................. 10
2.2.1 Opredelitev MSP ....................................................................................................................... 10 2.2.2 Pomen MSP .............................................................................................................................. 16
2.3 Opredelitev rasti MSP ...................................................................................................................... 19 2.3.1 Uspešnost in uinkovitost ......................................................................................................... 19 2.3.2 Razvoj podjetja ......................................................................................................................... 20 2.3.3 Rast podjetja ............................................................................................................................. 21
2.4 Rast MSP v Sloveniji in EU ............................................................................................................. 24 2.4.1 Rast MSP v Sloveniji ................................................................................................................ 24 2.4.2 Rast MSP v EU ......................................................................................................................... 28 2.4.3 Podpora MSP s strani drave in EU .......................................................................................... 30
2.5 Gazele kot hitro rastoa podjetja .................................................................................................... 33 2.5.1 Dinamina podjetja ................................................................................................................... 33 2.5.2 Izbor Slovenska gazela ............................................................................................................. 35 2.5.3 Izbor evropske gazele Europe's 500 .......................................................................................... 37
2.6 Dejavniki rasti MSP ......................................................................................................................... 38 2.6.1 Notranji dejavniki ..................................................................................................................... 41 2.6.2 Zunanji dejavniki ...................................................................................................................... 48 2.6.3 Dejavniki, ki ovirajo rast podjetja ............................................................................................. 52 2.6.4 Rast MSP v prihodnosti ............................................................................................................ 54
2.7 Sinteza spoznanj ............................................................................................................................... 55
3 EMPIRINA ANALIZA ...................................................................................... 57 3.1 Predstavitev vzorca .......................................................................................................................... 57 3.2 Opredelitev in pomen izbranih spremenljivk ................................................................................ 60
3.2.1 Odvisni spremenljivki ............................................................................................................... 61 3.2.2 Neodvisne spremenljivke .......................................................................................................... 64 3.2.3 Gibanje spremenljivk modela ................................................................................................... 74
3.3 Korelacijska analiza ......................................................................................................................... 75 3.3.1 Korelacijska analiza med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami ........................................ 75 3.3.2 Korelacijska analiza med posameznimi neodvisnimi spremenljivkami .................................... 76
3.4 Multipla regresijska analiza ............................................................................................................ 78 3.4.1 Regresijski model ..................................................................................................................... 78 3.4.2 Izraun alternativnih regresijskih modelov ............................................................................... 80
3.5 Ovrednotenje hipotez ....................................................................................................................... 88 3.6 Primerjava rezultatov raziskave z drugimi raziskavami .............................................................. 89 3.7 Sinteza spoznanj ............................................................................................................................... 91
4 SKLEP .................................................................................................................... 93
KAZALO SLIK
SLIKA 1: DIAGRAM POTEKA RAZISKAVE ......................................................................................... 7 SLIKA 2: GOSTOTA MSP PO SVETU NA 1.000 PREBIVALCEV ...................................................... 18 SLIKA 3: CIKEL RASTI NOVEGA PODJETJA ..................................................................................... 22 SLIKA 4: PRIMERJAVA GIBANJA POVPRENEGA ŠTEVILA ZAPOSLENIH
V CELOTNEM GOSPODARSTVU IN V HRP V OBDOBJU 2006–2013 ............................ 28 SLIKA 5: GIBANJE ŠTEVILA MSP, ŠTEVILA ZAPOSLENIH V MSP IN DODANE
VREDNOSTI MSP V OBDOBJU 2008–2013 V EU ............................................................... 29 SLIKA 6: DODANA VREDNOST IN ZAPOSLENOST V MSP V DRAVAH LANICAH EU
V OBDOBJU 2008–2013. ....................................................................................................... 30 SLIKA 7: MULTIDIMEZIONALNI MODEL RASTI PODJETJA ......................................................... 39 SLIKA 8: DEJAVNIKI RASTI DINAMINIH PODJETIJ ..................................................................... 40 SLIKA 9: POVPRENE OCENE OKVIRNIH POGOJEV ZA PODJETNIŠTVO – SLOVENIJA,
GEM IN EU .............................................................................................................................. 54 SLIKA 10: GIBANJE POVPRENIH PRIHODKOV OD PRODAJE, SREDSTEV IN
ZAPOSLENIH V PODJETJIH IZ VZORCA V OBDOBJU 2009-2013 ............................... 60 SLIKA 11: HISTOGRAM PORAZDELITVE GROWTHREV................................................................... 62 SLIKA 12: HISTOGRAM PORAZDELITVE GROWTHEMP .................................................................. 63 SLIKA 15: POVPRENE STOPNJE RASTI SPREMENLJIVK 2009–2013 .......................................... 75
KAZALO TABEL
TABELA 1: RAZVRŠANJE PODJETIJ PO VELIKOSTI PO ZGD-1 .................................................. 10 TABELA 2: RAZVRŠANJE PODJETIJ PO VELIKOSTI PO KLASIFIKACIJI EVROPSKE
KOMISIJE ............................................................................................................................ 11 TABELA 3: PREDNOSTI IN SLABOSTI MSP V PRIMERJAVI Z VELIKIMI PODJETJI .................. 11 TABELA 4: ZNAILNOSTI MSP V PRIMERJAVI Z VELIKIMI PODJETJI ...................................... 14 TABELA 5: MSP V SLOVENIJI PO DEJAVNOSTIH V LETU 2013 .................................................... 17 TABELA 6: ŠTEVILO PODJETIJ, ZAPOSLENOST IN DODANA VREDNOST MSP V EU
LETA 2013 ........................................................................................................................... 18 TABELA 7: ZNAILNOSTI RASTI IN RAZVOJA PODJETJA ............................................................ 20 TABELA 8: HITRO RASTOA PODJETJA V OBDOBJU 2007–2013 ................................................. 26 TABELA 9: HITRO RASTOA PODJETJA NA DAN 31. 12. 2013 PO VELIKOSTI .......................... 26 TABELA 10: PODATKI O POSLOVANJU HITRO RASTOIH PODJETIJ V LETU 2013
(V TISO EUR) ................................................................................................................. 26 TABELA 11: RAZLIKA MED DINAMINIMI IN STATINIMI PODJETJI....................................... 35 TABELA 12: KLJUNI GEMOVI OKVIRNI POGOJI ZA PODJETNIŠTVO ...................................... 50 TABELA 13: DEJAVNIKI SPODBUJANJA IN ZAVIRANJA RASTI .................................................. 52 TABELA 14: PREDSTAVITEV VZORCA PO VELIKOSTI, STAROSTI IN SEKTORJU NA
DAN 31. 12. 2013 ............................................................................................................... 58 TABELA 15: POVPRENE VREDNOSTI BILANNIH PODATKOV ZA VSA PODJETJA IZ
VZORCA NA DAN 31. 12. 2013 IN NJIHOVE STOPNJE RASTI V OBDOBJU
2009–2013 .......................................................................................................................... 59 TABELA 16: SEZNAM ODVISNIH IN NEODVISNIH SPREMENLJIVK ........................................... 60 TABELA 17: OPISNA STATISTIKA GROWTHREV ............................................................................... 62 TABELA 18: OPISNA STATISTIKA GROWTHEMP .............................................................................. 63 TABELA 19: TEST NORMALNE PORAZDELITVE GROWTHREV IN GROWTHEMP ......................... 64 TABELA 20: PRIMERJAVA UPORABE SPREMENLJIVK MODELA V NAŠI RAZISKAVI Z
NEKATERIMI TUJIMI RAZISKAVAMI ......................................................................... 64 TABELA 21: OPISNA STATISTIKA SIZE ............................................................................................. 66 TABELA 22: TEST NORMALNE PORAZDELITVE LOG SIZE .......................................................... 66 TABELA 23: OPISNA STATISTIKA CUR_RATIO ............................................................................... 67 TABELA 24: TEST NORMALNE PORAZDELITVE CUR_RATIO ..................................................... 67
iii
TABELA 25: OPISNA STATISTIKA LEVER ........................................................................................ 68 TABELA 26: TEST NORMALNE PORAZDELITVE LEVER ............................................................... 68 TABELA 27: OPISNA STATISTIKA CAP_PROD ................................................................................. 69 TABELA 28: TEST NORMALNE PORAZDELITVE CAP_PROD ....................................................... 69 TABELA 29: OPISNA STATISTIKA LAB_PROD ................................................................................. 70 TABELA 30: TEST NORMALNE PORAZDELITVE LOG LAB_PROD .............................................. 70 TABELA 31: OPISNA STATISTIKA ENOSTAVNI DENARNI TOK IN CF_RATIOA) ....................... 71 TABELA 32: TEST NORMALNE PORAZDELITVE CF_RATIOA) ...................................................... 72 TABELA 33: OPISNA STATISTIKA »ISTI DENARNI TOK IZ POSLOVANJA« IN
CF_RATIOB) ....................................................................................................................... 73 TABELA 34: TEST NORMALNE PORAZDELITVE (CF_RATIOB)).................................................... 73 TABELA 35: OPISNA STATISTIKA AGE ............................................................................................. 74 TABELA 36: TEST NORMALNE PORAZDELITVE SIZE ................................................................... 74 TABELA 37: POVPRENE VREDNOSTI NEODVISNIH SPREMENLJIVK IN NJIHOVE
STOPNJE RASTI ............................................................................................................... 74 TABELA 38: KORELACIJSKA MATRIKA POVEZANOSTI SPREMENLJIVK MODELA S
POSAMEZNO ODVISNO SPREMENLJIVKO ................................................................ 76 TABELA 39: KORELACIJSKA MATRIKA MEDSEBOJNE POVEZANOSTI SPREMENLJIVK
MODELA ........................................................................................................................... 77 TABELA 40: ALTERNATIVNI REGRESIJSKI MODELI GROWTHREV .............................................. 81 TABELA 41: ALTERNATIVNI REGRESIJSKI MODELI GROWTHEMP.............................................. 85 TABELA 42: PRIMERJAVA REZULTATOV RAZISKAVE Z DRUGIMI RAZISKAVAMI .............. 90
SEZNAM OKRAJŠAV
BDP bruto domai proizvod
BDV bruto dodana vrednost
BISNODE Bisnode, druba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d. o. o.
ESS Evropski socialni sklad
EU Evropska unija
Europe's 500 500 najhitreje rastoih evropskih podjetij (angl. The European top growth companies ali
Europe's Most Dynamic Entrepreneurs)
HRP hitro rastoa podjetja
MSP mala in srednje velika podjetja
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for Economic
Co-operation and Development)
SPSS programska oprema za prediktivno analitiko (angl. Statistical Package for the Social
Sciences)
1
1.1 Opredelitev podroja in opis problema
Mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) so tako v Sloveniji kot drugje po
svetu izredno pomembna, saj predstavljajo veino gospodarstva in ustvarijo velik dele
bruto domaega proizvoda. Po podatkih Statistinega urada Republike Slovenije (v
nadaljevanju SURS) so MSP v letu 2013 predstavljala 99,8 % vseh podjetij, zaposlovala
66,9 % vseh zaposlenih in skupaj ustvarila skoraj 68 % vrednosti prihodkov slovenskih
podjetij. Ti makroekonomski podatki nam povedo, da so ta podjetja gonilna sila
slovenskega gospodarstva. Rebernik in Tomineva (2014, str. 7–8) ugotavljata, da se je
v obdobju 2010–2012 skupno število podjetij povealo za 4 %, k emur so v najveji
meri prispevala mikro podjetja, v vseh drugih velikostnih razredih pa se je število
podjetij zmanjšalo. V vseh velikostnih razredih se je zmanjšalo tudi število zaposlenih,
najbolj v srednje velikih podjetjih. Zmanjšali sta se tudi povprena dodana vrednost na
podjetje in povprena dodana vrednost na zaposlenega, ki je v Evropski uniji (v
nadaljevanju EU) v letu 2012 znašala 44.800 EUR, v Sloveniji pa le 29.100 EUR.
Svetovna gospodarsko-finanna kriza, ki se je zaela v letu 2008, je nedvomno mono
prizadela slovensko gospodarstvo, zato je zelo pomembno, da se uredijo
makroekonomski okviri ter se podjetja sama primerno prestrukturirajo. Rebernik in
Tomineva (prav tam, str. 8) menita, da je kljuni proizvodni vir pri tem strokovno
znanje ter znanje o iskanju, odkrivanju in izkorišanju poslovnih prilonosti ter o
uresnievanju ustvarjalnih idej in inovacij.
Kljub negativnim posledicam krize in tejim pogojem poslovanja pa še vedno obstajajo
podjetja, ki hitro rastejo in dosegajo nadpovprene uspehe. To so predvsem MSP, ki so
bolj fleksibilna in se lahko hitreje odzovejo in prilagodijo novim okolišinam na trgu.
Prouevanje rasti pa je zelo heterogeno, saj obstajajo precejšnje razlike v merjenju
podjetniške rasti v daljšem asu, razlike v procesih, zaradi katerih podjetja rastejo
(organska rast, zdruitev itd.), razlike v znailnostih podjetij samih in v okolju, v
katerem poslujejo (Širec, 2011, str. 21). V literaturi se zato za rast podjetja pojavljajo
številna merila. Raziskovalci (Mateev in Anastasov, 2012; Zhoua et al., 2009; Almus,
2002; Grundström et al., 2003) so v svojih raziskavah uporabili razline definicije rasti,
kot npr.: rast prodaje, rast števila zaposlenih, rast sredstev, rast dobika in rast trnega
delea.
Obiajno vsako podjetje eli rasti in se razvijati, kar mu bo omogoilo dosei prednost
pred konkurenco ter maksimirati dobiek. Na rast in razvoj podjetja pa vplivajo številni
dejavniki, poleg notranjih (organizacijskih, individualnih) tudi zunanji, na katera
podjetja nimajo vpliva, temve se jim lahko le prilagajajo. Duhova (2002, str. 47–66)
navaja notranje in zunanje dejavnike rasti in razvoja MSP. Notranji dejavniki so širina
poslovnega procesa podjetja, razpololjivost temeljne sestavine, kakovost upravljalno-
vodstvene strukture podjetja, osebni cilji lastnika/managerja, mree oz. odnosi lastnika/
managerja v okolju, lastnosti lastnika/managerja in metode managementa oz. pristop k
planiranju in kontroli v podjetju. Kot zunanji dejavniki pa so najpogosteje omenjeni
splošni pogoji gospodarjenja v narodnem gospodarstvu, znailnosti in rasti panoge, v
kateri podjetje deluje, obstojee trne prilonosti, struktura gospodarstva v pogledu
delitve moi in trgov med malimi in srednje velikimi ter velikimi podjetji ter zunanja
2
ekonomija. Duhova pri tem poudarja, da imajo med dejavniki osrednjo vlogo kakovost
upravljalno-vodstvene strukture ter lastnosti, cilji in mree lastnika/managerja.
Veliko raziskovalcev (Zhou in Wit, 2009; Širec, 2011; Pšeniny, 2009; Mateev in
Anastasov, 2010 in 2012; Molinari et al., 2009; Nunes et al., 2013; Voulgaris et al.,
2003) je v svojih raziskavah prouevalo dejavnike hitre rasti podjetij. V prvi sklop bi
lahko uvrstili raziskave, ki so se preteno ukvarjale s kvalitativnimi dejavniki ter
temeljijo na anketnih vprašalnikih in obravnavajo osebnostne lastnosti, izobrazbeno
strukturo, osebne cilje in motive vodstva podjetij, okoljske vplive, finanno okolje itd.
Raziskovalca Zhou in Wit (2009, str. 3) menita, da lahko dejavnike za rast podjetij
razdelimo v tri skupine, in sicer individualne, organizacijske in okoljske, od katerih
imajo najveji vpliv na rast organizacijski dejavniki. Avtorja ugotavljata (prav tam, str.
17), da bodo podjetja, katerih podjetniki imajo visoko motivacijo in veliko tehninega
znanja, rasla hitreje, kljunega pomena pa je tudi dostopnost finannih virov oz.
monosti zadolevanja. Gray (2000) ter Maki in Pukkinen (2000, povzeto po Širec,
2011, str. 24) pravijo, da k rasti podjetja najbolj prispeva loveški dejavnik –
osebnostne lastnosti lastnika oz. podjetnika. Rast malega podjetja je rezultat jasne,
pozitivne motivacije, namena in dejanj podjetnika. Dejavniki, ki spodbujajo rast, zato v
najveji meri predstavljajo podjetnika, ki ga vodijo lastna potreba, elje in zaupanje k
dosekom (prav tam, str. 24). V Sloveniji je vpliv subjektivnih dejavnikov na hitro rast
podjetij raziskoval Pšeniny (2009, 280–281), ki je ugotovil, da na rast slovenskih gazel
v primerjavi z gazelami iz EU podobno vplivajo dejavniki podjetniška vizija in strateški
management podjetja, nagnjenost k raziskavam in razvoju, uvajanju inovacij,
internacionalizacija in globalizacija ter lojalnost zaposlenih. Manjši vpliv na rast
slovenskih v primerjavi z evropskimi gazelami pa imajo dejavniki odnos do tveganja,
pomembnost logistike, organizacije in nagrajevanja zaposlenih, finanno okolje in
finanno planiranje.
V drugi sklop pa bi lahko uvrstili raziskave, ki so dajale prednost obravnavi
kvantitativnih dejavnikov in prouujejo raunovodsko-finanne podatke ter vpliv
poslovanja, velikosti in starosti na rast podjetij. Po ugotovitvah Mateev in Anastasov
(2012, str. 131–132) se MSP v tranzicijskih ekonomijah – dravah (Bolgarija, Hrvaška,
eška, Romunija in Srbija) opirajo na interne vire financiranja, zato bistveno hitreje
rastejo podjetja z velikim istim denarnim tokom iz poslovanja. Avtorja nadalje
ugotavljata, da ima kratkorona likvidnost negativen vpliv na rast prihodkov od prodaje,
nasprotno pa imata poslovna uinkovitost uporabe opredmetenih osnovnih sredstev in
delovna produktivnost velik pozitiven vpliv na rast, tako sredstev kot prihodkov od
prodaje. Prav tako na rast vpliva tudi starost podjetja, in sicer mlajša podjetja rastejo
hitreje kot starejša. Molinari et al. (2009, str. 18–19) ugotavljajo, da hitreje rastejo
italijanska proizvodna podjetja, ki imajo velik isti denarni tok iz poslovanja, hkrati pa
se opirajo na zunanje vire financiranja. Avtorji zato menijo, da sta pomembna dejavnika
rasti teh podjetij dober banni sistem in razvit finanni trg. Nunes et al. (2013, str. 269–
270) ugotavljajo, da imata velik vpliv na rast portugalskih podjetij delovna
produktivnost ter isti denarni tok iz poslovanja, ki prav tako poveujeta monosti
preivetja mlajših in manjših podjetij v primerjavi z vejimi in starejšimi. Elston (2002,
str. 12–13) ugotavlja, da imata velik vpliv na rast nemških podjetij likvidnost in denarni
tok. Voulgaris et al. (2003, str. 817) pa ugotavljajo, da imajo na rast grških podjetij
najveji vpliv zunanje financiranje, delovna produktivnost ter donosnost sredstev in
kapitala. V lastni raziskavi bomo za rast podjetja upoštevali letno stopnjo rasti istih
prihodkov od prodaje in števila zaposlenih ter se posvetili raziskavi kvantitativnih
3
dejavnikov, ki vplivajo na rast hitro rastoih slovenskih MSP. V Sloveniji podobne
raziskave še ni bilo.
1.2 Namen in cilji naloge
Osnovni namen magistrskega dela je ugotoviti, ali in kako izbrani dejavniki vplivajo na
rast hitro rastoih MSP v Sloveniji, ter primerjati rezultate dobljene analize z
ugotovitvami drugih avtorjev podobnih raziskav iz posameznih drav v Evropi. Namen
je tudi predstaviti raziskovalne ugotovitve, ki so lahko v pomo pri odloanju lastnikom
in managerjem MSP ter podpornim inštitucijam v Sloveniji.
Cilji v teoretinem delu so:
predstaviti znailnosti in pomen MSP v Sloveniji in po svetu;
predstaviti rast MSP v Sloveniji in EU v preteklih letih;
predstaviti gazele kot HRP ter izbor slovenskih in evropskih gazel;
pregledati relevantno literaturo s podroja hitre rasti MSP;
prouiti merila rasti ter predstaviti dejavnike, ki vplivajo na hitro rast MSP;
pregledati raziskovalne modele in kljune spremenljivke, uporabljene v
preteklih raziskavah, na katerih bo temeljila primerjava;
predstaviti rezultate podobnih raziskav o dejavnikih rasti MSP v Evropi.
Cilji empirine raziskave so:
ugotoviti, ali in kako izbrani dejavniki vplivajo na rast hitro rastoih MSP v
Sloveniji,
ugotoviti, ali izbrani dejavniki vplivajo na rast hitro rastoih MSP v Sloveniji
podobno kot v drugih evropskih dravah.
1.3 Nart poteka raziskave
V lastni raziskavi ugotavljamo, ali in kako izbrani dejavniki vplivajo na rast hitro
rastoih slovenskih MSP. Dejavnike smo izbrali na podlagi ugotovitev tujih avtorjev
(Mateev in Anastasov, 2010 in 2012; Molinari et al., 2009; Voulgaris et al., 2003 in
Nunes et al., 2013) o pomembnem vplivu doloenega dejavnika na hitro rast MSP v
posameznih evropskih dravah. Ti so izraeni kot spremembe raunovodsko-finannih
kazalnikov in predstavljajo statino likvidnost, zadolenost, poslovno uinkovitost
uporabe opredmetenih osnovnih sredstev, delovno produktivnost, denarno izidnost
istih prihodkov od prodaje, isti denarni tok iz poslovanja ter velikost in starost
podjetja. Kvantitativne podatke, potrebne za izraun kazalnikov, bomo pridobili in
izraunali iz javno objavljenih letnih poroil (bilance stanja in izkaza uspeha), na
podlagi katerih smo prouevali vpliv sprememb kazalnikov na hitro rast podjetij.
Statistini vzorec bomo pridobili iz izbora Slovenska gazela, ki ga vsako leto pripravi
medijska hiša Dnevnik in predstavlja lestvico 500 najhitreje rastoih podjetij v
Sloveniji. Verodostojnost izbora temelji na skrbno oblikovani in natanni metodologiji,
ki upošteva: indeks petletne rasti prihodkov od prodaje, dodano vrednost na
zaposlenega, rast števila zaposlenih, indeks DaBeg in stopnjo verjetnosti propada
podjetja (Dnevnik, 2015). Ker bomo za hitro rast podjetja upoštevali dve odvisni
spremenljivki (rast istih prihodkov od prodaje in rast števila zaposlenih), bomo
analizirali vpliv sprememb kazalnikov (neodvisnih spremenljivk) na vsako odvisno
4
spremenljivko posebej. Ta merila so relativno nesporna, podatki so javno dostopni,
rezultati pa omogoajo primerjavo z drugimi dravami.
1.3.1 Hipoteze
H1: Veja velikost podjetja pozitivno vpliva na rast MSP.
H1.1: Veja velikost podjetja pozitivno vpliva na rast istih prihodkov od prodaje
MSP.
H1.2: Veja velikost podjetja pozitivno vpliva na rast števila zaposlenih v MSP.
Utemeljitev: velikost podjetij bomo merili z obsegom istih prihodkov od prodaje ter s
številom zaposlenih. Prouevali bomo, kako prihodki od prodaje in število zaposlenih
vplivajo na letno stopnjo rasti prihodkov od prodaje oz. na letno stopnjo rasti števila
zaposlenih. Številni avtorji v svojih raziskavah (Mateev in Anastasov, 2012; Molinari et
al., 2009; Zhou in de Wit, 2009) ugotavljajo, da laje in posledino hitreje rastejo MSP,
ki so veja po obsegu prihodkov od prodaje in številu zaposlenih, in menijo, da veja
podjetja laje pridobijo tuje vire financiranja, ki omogoajo hitro rast.
H2: Manjša statina likvidnost pozitivno vpliva na rast MSP.
H2.1: Manjša statina likvidnost pozitivno…

Search related