Danmarks Tekniske Universitet

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Danmarks Tekniske Universitet. Uddannelsesdekan Gunnar Mohr 25/9 ’07. Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Januar 2007 fusionerede DTU med Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevare- og Veterinærinstitut, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter, og Danmarks Transportforskning. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Danmarks Tekniske Universitet

No Slide TitleDanmarks Tekniske Universitet
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Forskningscenter Risø,
Europes 's top 15 in technology - THES 2006 a
 
Switzerland
47.5
2.3
11
Forskning
Innovation
Human Resources
Nordic Five Tech
Technische Universität München
Ny karakterskala - Først Ørsted
Ny karakterskala – 13 skala
Ny karakterskala 7-trins-skala
Ny karakterskala – karakteren 12
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
Technology and science for society
Ny karakterskala – karakteren 10
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
Technology and science for society
Ny karakterskala – karakteren 7
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
Technology and science for society
Ny karakterskala – karakteren 4
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
Technology and science for society
Ny karakterskala – karakteren 2
Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
Technology and science for society
Ny karakterskala – karakteren 00
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
Technology and science for society
Ny karakterskala – karakteren -3
Technology and science for society
Ny karakterskala
Træder i kraft på de videregående uddannelser pr. 1. september 2007
Eksamensbeviset
Ny karakterskala
2007/2008
Sprog:
Dansk
Bedømmelsesform:
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
Kursusindhold:
Bemærkninger:
Praktiske anvisninger ved skrivning af læringsmål
• Studer et af de i bilagene viste paradigmer.
• Skeln mellem læringsmål og den emnefortegnelse, der er angivet under kursusindhold
• Brug højst 2 aktive verber for hvert læringsmål
• Undgå vage udtryk som: Vide, forstå, have lært, være bekendt med, være fortrolig med etc. Sådanne udtryk egner sig til beskrivelsen af kursets overordnede mål, men ikke de på bulletform angivne læringsmål
• Undgå komplicerede sætninger
• Læringsmålene skal hænge sammen med eksamensformen
• Beskrivelsen af læringsmål skal være operationel i forhold til karaktergivningen
• Læringsmålene angives i form af en liste med 8-12 bullets.
Technology and science for society
Ny karakterskala del af kursusbeskrivelse
Læringsmål: En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
indsamle og vurdere data i forbindelse med feltstudier
identificere problemer og behov i målgrupper
generere og kombinere en række løsninger baseret på erkendte behov
beskrive og diskutere funktionalitet og visuelle kvaliteter i forbindelse med
løsninger
udvælge og modificere løsninger til et endeligt design ud fra en målsætning
udvælge og anvende grundlæggende visuelle kommunikationsteknikker i
forbindelse med projektarbejde
anvende grundlæggende studieteknikker
evaluere og give konstruktiv kritik på egne og andres arbejder
illustrere og præsentere resultater af projektarbejde for interessenter
Technology and science for society
Ny karakterskala del af kursusbeskrivelse
Bloom’s taksonomy
Ved formuleringen af læringsmål kan det være en fordel at have delt målene op i et hierarki, således at man kan foretage en gruppering af målene efter voksende grad af kompleksitet.
Blooms hierarki:
Læringsmålene beskriver, hvad en studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, forventes at kunne. Der beskrives såvel faglige som ikke-faglige kompetencer. Ved disse beskrivelser er benyttet en række aktive verber, der for de faglige måls vedkommende hver for sig kan henføres til en af følgende grupper.
5. Vurdering
Forståelse
Forståelse kan i den betydning, der knytter sig til Blooms taksonomi, defineres som evnen til at begribe og fortolke indlært information. Eksempler på aktive verber, der kan bruges til at udtrykke forståelse, er:
Afkode, associere, beskrive, diskutere, forklare, fortolke, forudsige, generalisere, genkende, identificere, illustrere, indikere, klassificere, konstruere, konvertere, løse, skelne mellem, skønne, rapportere, tydeliggøre, udlede, udtrykke, udvælge, ændre.
Technology and science for society
Ny karakterskala
Træder i kraft på de videregående uddannelser pr. 1. september 2007
Eksamensbeviset
Oversættelsesskala
Kursusbeskrivelser – et eksempel
Ny karakterskala
Store kurser
Over tid
Individuelle forløb
Ny karakterskala
§ 11. Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.
Stk. 2. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.
Stk. 3. Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.
27006 Design af Bio- og Miljøteknologiske processer 2007/2008
Sprog:
Bedømmelsesform: 7-trins skala, intern bedømmelse
Overordnede kursusmål:
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
Kursusindhold:
Bemærkninger:
Bloom’s taksonomy
Ved formuleringen af læringsmål kan det være en fordel at have
delt målene op i et hierarki, således at man kan foretage en
gruppering af målene efter voksende grad af kompleksitet.
Blooms hierarki:
Læringsmålene beskriver, hvad en s tuderende, der fuldt ud har
opfyldt kursets mål, forventes at kunne. Der beskrives såvel
faglige som ikke-faglige kompetencer. Ved disse beskrivelser er
benyttet en række aktive verber, der for de faglige måls
vedkommende hver for sig kan henføres til en a f følgende
grupper.
• Studer et af de i bilagene viste paradigmer.
• Skeln mellem læringsmål og den emnefortegnelse, der er
angivet under kursusindhold
• Undgå vage udtryk som: Vide, forstå, have lært, være bekendt
med, være fortrolig med etc. Sådanne udtryk egner sig til
beskrivelsen af kursets overordnede mål, men ikke de på
bulletform angivne læringsmål
• Undgå komplicerede sætninger
evalueres
• Beskrivelsen af læringsmål skal være operationel i forhold til
karaktergivningen
• Læringsmålene angives i form af en liste med 8 -12 bullets.
Forståelse
Forståelse kan i den betydning, der knytter sig til Blooms
taksonomi, defineres som evnen til at begribe og fortolke indlært
information. Eksempler på aktive verber, der kan bruges til at
udtrykke forståelse, er:
forudsige, generalisere, genkende, identificere, illustrere,
indikere, klassificere, konstruere, konvertere, løse, skelne
mellem, skønne, rapportere, tydeliggøre, udlede, udtrykke,
udvælge, ændre.
• Studer et af de i bilagene viste paradigmer.
• Skeln mellem læringsmål og den emnefortegnelse, der er
angivet under kursusindhold
• Undgå vage udtryk som: Vide, forstå, have lært, være bekendt
med, være fortrolig med etc. Sådanne udtryk egner sig til
beskrivelsen af kursets overordnede mål, men ikke de på
bulletform angivne læringsmål
• Undgå komplicerede sætninger
evalueres
• Beskrivelsen af læringsmål skal være operationel i forhold til
karaktergivningen
• Læringsmålene angives i form af en liste med 8 -12 bullets.
Bloom’s taksonomy
Ved formuleringen af læringsmål kan det være en fordel at have delt
målene op i et hierarki, således at man kan foretage en gruppering af
målene efter voksende grad af kompleksitet.
Blooms hierarki:
opfyldt kursets mål, forventes at kunne. Der beskrives såvel faglige
som ikke-faglige kompetencer. Ved disse beskrivelser er benyttet en
række aktive verber, der for de faglige måls vedkommende hver for
sig kan henføres til en af følgende grupper.
5. Vurdering
Forståelse
Forståelse kan i den betydning, der knytter sig til Blooms taksonomi,
defineres som evnen til at begribe og fortolke indlært information.
Eksempler på aktive verber, der kan bruges til at udtrykke forståelse,
er:
generalisere, genkende, identificere, illustrere, indikere, klassificere,
konstruere, konvertere, løse, skelne mellem, skønne, rapportere,
tydeliggøre, udlede, udtrykke, udvælge, ændre.