Click here to load reader

DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

danh H và tên Ngày sinh Ni sinh Dân tc
Gii
tính Hc sinh trng Lp im thi Xp gii Ghi chú
1 a lí L03 Nguyn Th Kiu Anh 07/02/2006 k Lk Kinh N THCS Lng Th Vinh, Huyn
C M'gar 9 15,75 Nht
2 a lí L07 inh Th Hoài Bo 21/02/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Bnh Khiêm,
Huyn C M'gar 9 15 Nht
3 a lí L47 Nông ình Ngc 06/03/2006 k Lk Tày Nam THCS Lý T Trng, Huyn M'
rk 9 14,75 Nhì
4 a lí L82 Phan Th Tho Vân 25/04/2006 k Lk Kinh N THCS Ngô Quyn, Huyn M'
rk 9 14,75 Nhì
5 a lí L37 H' Zenly Ktla 11/12/2006 k Lk Êê N PTDTNT THCS Huyn C
M'gar, Huyn C M'gar 9 14,25 Nhì
6 a lí L50 Phan Th Ngc Nhi 28/07/2006 k Lk Tày N THCS Th Trn Phc An,
Huyn Krông Pc 9 14,25 Nhì
7 a lí L28 Lê Th Thu Hin 21/08/2006 k Lk Kinh N THCS Hùng Vng, TP. Buôn
Ma Thut 9 14 Nhì
8 a lí L86 Trn Th Hi Yn 09/04/2006 k Lk Kinh N THCS Hoàng Vn Th, Huyn
C M'gar 9 14 Nhì
9 a lí L32 Phm Th Kim Hu 04/08/2006 k Lk Kinh N THCS Hoàng Hoa Thám, Huyn
Ea Kar 9 13,75 Ba
10 a lí L10 Nguyn Th Chi 08/01/2006 k Lk Kinh N THCS inh Tiên Hoàng, Huyn
Ea Kar 9 13,5 Ba
11 a lí L55 Sm Th Kim Oanh 02/09/2006 k Lk Nùng N THCS Hoàng Vn Th, Huyn
Krông Nng 9 13,5 Ba
12 a lí L60 inh Th Út Quyên 06/03/2006 k Lk Kinh N THCS Lý T Trng, Huyn Ea
Súp 9 13,5 Ba
13 a lí L70 Nguyn Th Minh Th 25/11/2006 k Lk Kinh N THCS Hoàng Vn Th, Huyn
Krông Nng 9 13,5 Ba
14 a lí L31 Mô Th Bách Hp 28/05/2006 k Lk Mng N THCS Buôn Trp, Huyn Krông
Ana 9 13,25 Ba
(Kèm theo Quyt nh s /Q-SGDT ngày /4/2021 ca S Giáo dc và ào to)
CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phúc
UBND TNH K LK
S GIÁO DC VÀ ÀO TO
DANH SÁCH HC SINH OT GII K THI CHN HC SINH GII TNH THCS NM HC 2020-2021
2
danh H và tên Ngày sinh Ni sinh Dân tc
Gii
tính Hc sinh trng Lp im thi Xp gii Ghi chú
15 a lí L74 Nguyn Vn Toán 19/02/2006 k Lk Kinh Nam THCS 719, Huyn Krông Pc 9 13,25 Ba
16 a lí L02 Hoàng Th An 12/02/2006 Cao Bng Nùng N THCS Hoàng Vn Th, Huyn
Krông Nng 9 13 Ba
17 a lí L38 Nguyn Phm Gia Linh 01/03/2006 k Lk Kinh N THCS ào Duy T, TP. Buôn
Ma Thut 9 13 Ba
18 a lí L52 u Th Yn Nhi 20/09/2006 k Lk Kinh N THCS Hoàng Vn Th, Huyn
C M'gar 9 13 Ba
19 a lí L11 Nguyn Th Thu Cúc 04/04/2006 k Lk Kinh N THCS Lng Th Vinh, Huyn
Krông Ana 9 12,75 Ba
20 a lí L22 Nguyn Th L Hài 30/01/2006 Phú Th Kinh N THCS Lê Quý ôn, Huyn Ea
H'leo 9 12,75 Ba
21 a lí L85 Lê Th Qunh Xuân 02/08/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Bnh Khiêm,
Huyn Ea Kar 9 12,75 Ba
22 a lí L30 Thm Th Hng 10/01/2006 k Lk Tày N THCS Hoàng Diu, Huyn Ea
Kar 9 12,5
Khuyn
khích
23 a lí L69 Trn Th Thu 07/08/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Trng T,
Huyn C M'gar 9 12,5
Khuyn
khích
24 a lí L71 Võ Minh Th 22/04/2006 k Lk Kinh N THCS Tô Hiu, Huyn Krông
Ana 9 12,5
Khuyn
khích
25 a lí L73 Phm Th Thy Tiên 07/10/2006 Gia Lai Kinh N PTDTNT THCS Huyn Ea Súp,
Huyn Ea Súp 9 12,5
Khuyn
khích
26 a lí L04 Nguyn Th Lan Anh 14/08/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Trãi, Huyn
Krông Ana 9 12,25
Khuyn
khích
27 a lí L21 Võ Th Hng Giang 04/09/2006 k Lk Kinh N THCS Lý T Trng, Huyn
Krông Buk 9 12,25
Khuyn
khích
28 a lí L48 Nguyn Thanh Nhàn 20/01/2006 k Lk Kinh N THCS Phan ình Phùng, Huyn
Ea Kar 9 12,25
Khuyn
khích
29 a lí L68 Trn Ái Thi 01/05/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Trng T, Th
xã Buôn H 9 12,25
Khuyn
khích
30 a lí L27 inh Th Thu Hin 16/02/2006 k Nông Kinh N PTDTNT Tây Nguyên, TP.
Buôn Ma Thut 9 12
Khuyn
khích
31 a lí L78 Cao Th Qunh Trang 26/08/2006 k Lk Kinh N THCS Buôn Trp, Huyn Krông
Ana 9 12
Khuyn
khích
32 a lí L83 Phm Th Tng Vi 17/11/2006 k Lk Kinh N THCS Tô Hiu, Huyn Krông
Ana 9 12
danh H và tên Ngày sinh Ni sinh Dân tc
Gii
tính Hc sinh trng Lp im thi Xp gii Ghi chú
33 a lí L25 Trn Th Ngc Hiu 19/10/2006 k Lk Kinh N THCS Lý T Trng, Huyn Ea
Súp 9 11,75
Khuyn
khích
34 a lí L67 Ngô Th Hoài Thanh 09/02/2006 k Lk Kinh N THCS Hùng Vng, Huyn Ea
Kar 9 11,75
Khuyn
khích
35 a lí L29 Lê Trí Hoàng 18/09/2006 k Lk Kinh Nam THCS Cao Bá Quát, Huyn Ea
Kar 9 11,5
Khuyn
khích
36 a lí L08 Trng Quân Bo 28/11/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Tt Thành,
Huyn Krông Nng 9 11,25
Khuyn
khích
37 a lí L24 Nguyn Thùy Bo Hân 19/01/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Trng T, Th
xã Buôn H 9 11,25
Khuyn
khích
38 a lí L58 Lê Anh Quân 24/03/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Vn C, TP.
Buôn Ma Thut 9 11
Khuyn
khích
39 a lí L84 Hà Th Vinh 26/05/2006 k Lk Kinh N THCS Hoàng Hoa Thám, Huyn
Ea Kar 9 11
Khuyn
khích
40 a lí L17 Trn Th Ánh Dng 09/06/2006 Bình Phc Kinh N THCS Quang Trung, Huyn Ea
Súp 9 10,75
Khuyn
khích
41 a lí L72 Phm N Hà Tiên 04/03/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Trng T, Th
xã Buôn H 9 10,75
Khuyn
khích
42 a lí L15 Nguyn ình Bo Duy 17/08/2006 k Lk Kinh Nam THCS Lng Th Vinh, Huyn
C M'gar 9 10,5
Khuyn
khích
43 a lí L26 ào Th Thu Hin 27/06/2006 k Lk Kinh N THCS Lê Quý ôn, Huyn Ea
Súp 9 10,5
Khuyn
khích
44 GDCD GD09 Hunh Tn t 02/02/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Du, Th xã Buôn
H 9 16 Nht
45 GDCD GD51 inh Th Huyn Thoi 24/02/2007 k Lk Tày N PTDTNT THCS Huyn Ea Kar,
Huyn Ea Kar 8 16 Nht
46 GDCD GD59 Phm Th Kiu Trinh 28/01/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn ình Chiu,
Huyn Ea Kar 9 15,25 Nhì
47 GDCD GD05 Cao Th Ánh 26/10/2006 k Lk Kinh N THCS Lý T Trng, Huyn Ea
Súp 9 15 Nhì
48 GDCD GD20 Nguyn Hu Hoàng Huynh 20/03/2006 k Lk Kinh Nam THCS Hòa Khánh, TP. Buôn
Ma Thut 9 15 Nhì
49 GDCD GD08 Ngô Th M Diu 12/11/2006 k Lk Kinh N THCS Phan ình Phùng, Huyn
C M'gar 9 14,75 Nhì
50 GDCD GD64 Trn Yn Vi 03/10/2006 k Lk Kinh N THCS Buôn Trp, Huyn Krông
Ana 9 14,75 Nhì
danh H và tên Ngày sinh Ni sinh Dân tc
Gii
tính Hc sinh trng Lp im thi Xp gii Ghi chú
51 GDCD GD03 Nguyn Hoàng Hà Anh 20/12/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Du, Th xã Buôn
H 9 14,25 Ba
52 GDCD GD37 Phm Th Xuân Nhi 20/02/2006 k Lk Kinh N THCS Chu Vn An, Huyn Ea
Kar 9 14,25 Ba
53 GDCD GD13 Dng Vnh Gôn 27/01/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Du, Th xã Buôn
H 9 14 Ba
54 GDCD GD56 Nguyn Th Thanh Trang 20/09/2006 k Lk Kinh N THCS Lng Th Vinh, Huyn
Ea Kar 9 14 Ba
55 GDCD GD01 Lê ng Hoài An 09/08/2006 k Lk Kinh N THCS Hunh Thúc Kháng,
Huyn Krông Pc 9 13,75 Ba
56 GDCD GD24 Nguyn Th Thùy Linh 31/10/2006 k Lk Kinh N THCS Phan ình Phùng, Huyn
Krông Buk 9 13,75 Ba
57 GDCD GD04 Lê Hng Ngc Anh 11/10/2006 k Lk Kinh N THCS Buôn Trp, Huyn Krông
Ana 9 13,5 Ba
58 GDCD GD43 H' Ni Sa Niê 18/05/2006 k Lk Mnông N THCS Võ Th Sáu, Huyn Buôn
ôn 9 13,5 Ba
59 GDCD GD65 Lu c Vit 10/03/2006 k Lk Sn Dìu Nam THCS Nguyn Du, Huyn
Krông Nng 9 13,5 Ba
60 GDCD GD38 Nguyn Ngc Yn Nhi 20/09/2006 k Lk Kinh N THCS Lng Th Vinh, Huyn
C M'gar 9 13,25 Ba
61 GDCD GD02 Phm Lê Khánh An 28/09/2007 k Lk Kinh N THCS Nguyn Vn C, TP.
Buôn Ma Thut 8 13
Khuyn
khích
62 GDCD GD07 Nguyn Th Ngc Dip 13/07/2007 k Lk Kinh N THCS Nguyn Khuyn, Huyn
Ea Kar 8 13
Khuyn
khích
63 GDCD GD15 Lê Nguyn Bo Hân 27/01/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Vit Xuân,
Huyn Krông Pc 9 13
Khuyn
khích
64 GDCD GD16 Hà Thúy Hin 03/07/2006 k Lk Thái N THCS Buôn Trp, Huyn Krông
Ana 9 13
Khuyn
khích
65 GDCD GD23 Nguyn Th Mai Linh 16/03/2006 k Lk Kinh N THCS Hoàng Hoa Thám, Huyn
C M'gar 9 13
Khuyn
khích
66 GDCD GD33 Thân Th Hng Ngc 23/06/2006 k Lk Kinh N THCS Phan ình Phùng, Huyn
C M'gar 9 13
Khuyn
khích
67 GDCD GD50 Trn Lê Dip Tho 02/04/2007 k Lk Kinh N THCS Và Thpt ông Du, TP.
Buôn Ma Thut 8 13
Khuyn
khích
68 GDCD GD62 Nghiêm Th Tho Vân 14/01/2007 k Lk Kinh N THCS V Bn, Huyn Krông
Pc 8 13
danh H và tên Ngày sinh Ni sinh Dân tc
Gii
tính Hc sinh trng Lp im thi Xp gii Ghi chú
69 GDCD GD35 Phan ng Ái Nhi 01/10/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Du, Th xã Buôn
H 9 12,75
Khuyn
khích
70 GDCD GD45 Nguyn Hoàng Phúc 18/08/2006 k Lk Kinh Nam THCS Trn Vn n, Huyn
Krông Pc 9 12,75
Khuyn
khích
71 GDCD GD49 Nguyn Hoàng Dip Tho 11/12/2006 k Lk Kinh N PTDTNT Tây Nguyên, TP.
Buôn Ma Thut 9 12,75
Khuyn
khích
72 GDCD GD17 Lê Hu Hòa 17/10/2006 k Lk Kinh Nam THCS V Bn, Huyn Krông
Pc 9 12,5
Khuyn
khích
73 GDCD GD41 Trn Ngc Nh 13/12/2006 Bình Phc Kinh N THCS Hunh Thúc Kháng,
Huyn Ea Súp 9 12,5
Khuyn
khích
74 GDCD GD60 inh Hoàng Tho Uyên 08/12/2006 k Lk Kinh N THCS Lê ình Chinh, Huyn
Ea Súp 9 12,5
Khuyn
khích
75 GDCD GD21 H' t Knul 25/04/2005 k Lk Mnông N THCS Võ Th Sáu, Huyn Buôn
ôn 9 12,25
Khuyn
khích
76 GDCD GD28 Nguyn Th Mai 20/11/2006 Thanh Hóa Mng N THCS Nguyn Trng T, TP.
Buôn Ma Thut 9 12,25
Khuyn
khích
77 Hóa hc HH30 Nguyn Thc Khuê 05/03/2006 k Lk Kinh N THCS Phan Chu Trinh, TP.
Buôn Ma Thut 9 17,3 Nht
78 Hóa hc HH13 Trn Nam t 03/12/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Khuyn, Huyn
Ea Kar 9 16,45 Nht
79 Hóa hc HH54 Nguyn Th Thanh Nhàn 05/09/2006 k Lk Kinh N THCS Tân Li, TP. Buôn Ma
Thut 9 16,4 Nhì
80 Hóa hc HH20 Nguyn Xuân c 25/02/2006 k Lk Kinh Nam THCS Phan Chu Trinh, TP.
Buôn Ma Thut 9 15,4 Nhì
81 Hóa hc HH71 H Th Phng Thu 01/04/2006 k Lk Kinh N THCS inh Tiên Hoàng, Huyn
Ea Kar 9 15,4 Nhì
82 Hóa hc HH56 oàn Minh Nht 30/10/2006 k Lk Kinh Nam THCS Phan Chu Trinh, TP.
Buôn Ma Thut 9 14,45 Nhì
83 Hóa hc HH19 Nguyn Quang c 14/02/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Tt Thành,
Huyn C M'gar 9 14,3 Nhì
84 Hóa hc HH49 Nguyn Trn Bo Ngc 04/05/2006 k Lk Kinh N TH, THCS và THPT Victory,
TP. Buôn Ma Thut 9 14,3 Nhì
85 Hóa hc HH48 Võ Thành Ngha 09/08/2006 k Lk Kinh Nam THCS Tân Li, TP. Buôn Ma
Thut 9 14,1 Ba
86 Hóa hc HH41 Nguyn Duy Minh 05/01/2006 k Nông Kinh Nam THCS Và Thpt ông Du, TP.
Buôn Ma Thut 9 13,8 Ba
6
danh H và tên Ngày sinh Ni sinh Dân tc
Gii
tính Hc sinh trng Lp im thi Xp gii Ghi chú
87 Hóa hc HH10 L Linh an 01/07/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Tt Thành,
Huyn C M'gar 9 13,75 Ba
88 Hóa hc HH18 Trn Minh c 03/02/2006 k Lk Kinh Nam THCS oàn Th im, TP.
Buôn Ma Thut 9 13,55 Ba
89 Hóa hc HH37 Nguyn Bo Long 07/02/2006 k Lk Kinh Nam THCS Chu Vn An, Huyn Ea
Kar 9 13,45 Ba
90 Hóa hc HH61 Lê ình Quân 12/12/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Du, Huyn
Krông Nng 9 13,45 Ba
91 Hóa hc HH75 Bùi Quc Tin 02/11/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Du, Huyn Ea
H'leo 9 13,45 Ba
92 Hóa hc HH72 Nguyn Th Minh Th 03/02/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Vn Tri, Huyn
Ea Kar 9 13,3 Ba
93 Hóa hc HH76 Nguyn Vit Tin 21/10/2006 k Lk Kinh Nam THCS Lng Th Vinh, Huyn
C M'gar 9 13,25 Ba
94 Hóa hc HH09 Phm Th Thùy Dng 18/09/2006 k Lk Kinh N THCS inh Tiên Hoàng, Huyn
Ea Kar 9 13,15 Ba
95 Hóa hc HH23 ng Th Hu 13/07/2006 k Lk Kinh N THCS Hoàng Hoa Thám, Huyn
C M'gar 9 13,1 Ba
96 Hóa hc HH42 Bùi Phng Minh 25/09/2006 k Lk Kinh Nam THCS Hùng Vng, TP. Buôn
Ma Thut 9 12,2 Ba
97 Hóa hc HH59 Hoàng Minh Phng 13/10/2006 k Lk Kinh N THCS Hùng Vng, TP. Buôn
Ma Thut 9 12
Khuyn
khích
98 Hóa hc HH14 Nguyn Trng Tâm t 25/03/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Tt Thành,
Huyn C M'gar 9 11,8
Khuyn
khích
99 Hóa hc HH39 Trn Anh Cát Li 10/03/2006 k Lk Kinh Nam THCS Và Thpt ông Du, TP.
Buôn Ma Thut 9 11,65
Khuyn
khích
100 Hóa hc HH24 Nguyn Hunh Công Huy 21/04/2006 k Lk Kinh Nam THCS Phan Chu Trinh, TP.
Buôn Ma Thut 9 11,35
Khuyn
khích
101 Hóa hc HH07 Hán Trn c Dng 20/11/2006 k Lk Kinh Nam THCS Trn Hng o, TP.
Buôn Ma Thut 9 11,2
Khuyn
khích
102 Hóa hc HH01 Trn Th Lan Anh 27/09/2006 k Lk Kinh N THCS Ea Hu, Huyn C Kuin 9 11,1 Khuyn
khích
103 Hóa hc HH22 Nguyn Vn Hiu 20/01/2006 k Lk Kinh Nam THCS Lng Th Vinh, Huyn
C M'gar 9 10,85
Khuyn
khích
104 Hóa hc HH44 T c Phng Nam 01/05/2006 k Lk Kinh Nam THCS Tân Li, TP. Buôn Ma
Thut 9 10,5
danh H và tên Ngày sinh Ni sinh Dân tc
Gii
tính Hc sinh trng Lp im thi Xp gii Ghi chú
105 Hóa hc HH05 Lê Th Lan Chi 24/03/2006 Phú Yên Kinh N THCS Nguyn Tt Thành,
Huyn C M'gar 9 10,25
Khuyn
khích
106 Hóa hc HH53 Lê Phan Trung Nguyên 01/01/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn ình Chiu,
Huyn C Kuin 9 10
Khuyn
khích
107 Hóa hc HH73 Vn Th Minh Th 25/07/2006 k Lk Kinh N THCS Trn Hng o, Huyn
Krông Nng 9 10
Khuyn
khích
108 Hóa hc HH03 Nguyn Thanh Bình 28/12/2006 k Lk Kinh Nam THCS Chu Vn An, Huyn Ea
H'leo 9 9,85
Khuyn
khích
109 Hóa hc HH29 Trn Thiên Khánh 15/08/2006 An Giang Kinh N TH, THCS và THPT Hoàng
Vit, TP. Buôn Ma Thut 9 9,75
Khuyn
khích
110 Hóa hc HH78 Trn Nguyn Kiu Trinh 20/11/2006 k Lk Kinh N THCS Hùng Vng, Huyn M'
rk 9 9,7
Khuyn
khích
111 Hóa hc HH43 Phm V Tin Minh 30/05/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Vn Tri, Huyn
Krông Pc 9 9,65
Khuyn
khích
112 Hóa hc HH02 Nguyn Phúc Thc Anh 07/08/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Tt Thành,
Huyn C M'gar 9 9,5
Khuyn
khích
113 Hóa hc HH57 Võ Trung Nht 09/12/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Tt Thành,
Huyn C M'gar 9 9,35
Khuyn
khích
114 Hóa hc HH47 Lê Th Tuyt Ngân 18/05/2006 k Lk Kinh N THCS Hòa ông, Huyn Krông
Pc 9 9
Khuyn
khích
115 Hóa hc HH82 Trn Long V 06/10/2006 k Lk Kinh Nam THCS Nguyn Trng T, Th
xã Buôn H 9 9
Khuyn
khích
116 Lch s LS26 Lê S Hùng 20/12/2006 k Lk Kinh Nam THCS Hùng Vng, TP. Buôn
Ma Thut 9 16 Nht
117 Lch s LS76 Lã Th Hi Yn 02/06/2006 k Lk Tày N THCS Nguyn Du, Huyn
Krông Nng 9 15,75 Nht
118 Lch s LS42 Mai Ngc Kiu Nhi 11/09/2006 k Lk Kinh N THCS Buôn Trp, Huyn Krông
Ana 9 14,75 Nhì
119 Lch s LS30 Bùi Bo Khanh 07/09/2006 Qung Bình Mng Nam PTDTNT Tây Nguyên, TP.
Buôn Ma Thut 9 14,25 Nhì
120 Lch s LS65 Phm Minh Tun 16/02/2006 k Lk Kinh Nam THCS Trn Phú, Huyn Krông
Nng 9 14 Nhì
121 Lch s LS18 H' Hu Êban 12/03/2006 k Lk Êê N THCS Trn Vn n, Huyn
Krông Pc 9 13,75 Nhì
122 Lch s LS69 Hoàng Th T Uyên 09/09/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Tt Thành,
Huyn C M'gar 9 13,75 Nhì
8
danh H và tên Ngày sinh Ni sinh Dân tc
Gii
tính Hc sinh trng Lp im thi Xp gii Ghi chú
123 Lch s LS09 ng Nht Ánh 24/11/2006 k Lk Kinh N THCS Lê Quý ôn, Huyn
Krông Nng 9 13,5 Nhì
124 Lch s LS36 ng Phm Thành Lng 25/02/2006 k Lk Kinh Nam THCS Phan Chu Trinh, TP.
Buôn Ma Thut 9 13 Ba
125 Lch s LS66 ng S Tun 21/01/2006 k Lk Kinh Nam THCS Lng Th Vinh, Huyn
C M'gar 9 13 Ba
126 Lch s LS24 Võ Th Dim Huyn 07/01/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Du, Huyn
Krông Nng 9 12,75 Ba
127 Lch s LS54 Trn Th Thy Tiên 10/03/2006 k Lk Kinh N THCS Eauy, Huyn Krông Pc 9 12,75 Ba
128 Lch s LS05 Hoàng Qunh Anh 12/02/2006 k Lk Kinh N THCS Nguyn Bnh Khiêm,
Huyn Buôn ôn 9 12,5 Ba
129 Lch s LS07 Lê Tô Hng Ánh 30/12/2006 k Lk Kinh N THCS Buôn Trp, Huyn Krông
Ana 9 12,5 Ba
130 Lch s LS27 V Duy Hng 08/09/2006 k Lk Kinh Nam THCS Lng Th Vinh, Huyn
C M'gar 9 12,5 Ba
131 Lch s LS34 Nguyn Ngc Linh 27/02/2006 k Lk Kinh N THCS Và Thpt ông Du, TP.
Buôn Ma Thut 9 12,5 Ba
132 Lch s LS12 Nguyn Th Doanh Doanh 19/11/2006 k Lk Kinh N THCS Ea Hu, Huyn C Kuin 9 12 Ba
133 Lch s LS39 H Qunh Ngân 06/08/2006 k Lk Kinh N THCS Lng Th Vinh, Huyn
C M'gar 9 12 Ba
134 Lch s LS73 Phan Hoàng Ngc Vy 01/09/2007 k Lk Kinh N TH, THCS và THPT…