Click here to load reader

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

STT SBD H tên hc sinh Ngày sinh Ni sinh Gii
tính Lp Trng
Môn d
thi Gii
1 0100 Trang S Trng 27/10/2003 Tnh Tin Giang Nam 11 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nht
2 0003 Nguyn Hoàng Anh 20/08/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
3 0022 Phm c Hào 16/05/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
4 0043 Nguyn Thành Lc 01/10/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
5 0076 Lê Quang Sang 20/07/2002 Tnh Vnh Long Nam 12A2 THPT Trn Vn Kit Toán Nhì
6 0080 ào Trng Toàn 16/10/2004 Tnh Bn Tre Nam 10 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
7 0078 Nguyn Thái Tân 09/11/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
8 0070 Lê Minh Quang 31/07/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A1 THPT Lê Hoài ôn Toán Nhì
9 0084 Bùi Trn Nht Thanh 27/05/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
10 0091 Phan Ngc Thnh 16/04/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
11 0040 Trn Trng Liêm 15/08/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
12 0016 Phm Hu D 01/03/2004 Tnh Bn Tre Nam 10 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Nhì
13 0067 Lê V Hng Phong 01/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A 1 THPT Trn Vn n Toán Ba
14 0021 Trn Ngc Qunh Giang 24/04/2003 Tnh Bn Tre N 11 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Ba
15 0025 Bùi Thái Gia Hân 10/11/2004 Tnh Bn Tre N 10 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Ba
16 0079 Võ Trn Thanh Tân 14/10/2002 Tnh Bn Tre Nam 12C1 THPT Lê Quí ôn Toán Ba
17 0013 Nguyn H ng Duy 06/07/2004 Tnh Bn Tre Nam 10A8 THPT oàn Th im Toán Ba
18 0018 Cao Tn c 07/06/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Tán K Toán Ba
19 0065 H Chánh Phát 18/08/2002 Tnh Bn Tre Nam 12/4 THPT Nguyn ình Chiu Toán Ba
20 0046 Hunh Th Trúc Mai 08/11/2002 Tnh Bn Tre N 12T1 THPT Ca Vn Thnh Toán Ba
21 0034 Nguyn Phúc Bình Khang 05/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12NC1 THPT Chê Ghê-va-ra Toán Ba
22 0010 Ngô Thanh Danh 17/11/2002 Tnh Bn Tre Nam 12B1 THPT Lê Hoàng Chiu Toán Ba
23 0048 Trn Th Kiu My 06/04/2003 Tnh Bn Tre N 11A1 THPT Trn Vn Kit Toán Ba
24 0082 Nguyn Trn Thiên Tun 26/04/2002 Tnh Bn Tre Nam 12B1 THPT Lê Hoàng Chiu Toán Ba
25 0095 Phan Quang Thut 01/03/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Lê Hoài ôn Toán Ba
26 0071 Nguyn Phúc Minh Quân 23/12/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán Ba
27 0012 Mai Vn Hoàng Duy 10/03/2003 Tnh Bn Tre Nam 11C3 THPT Ngô Vn Cn Toán Ba
NM HC 2019 - 2020
(Kèm theo Công vn s /SGD&T-KT,QLCLGD&CNTT, ngày tháng 6 nm 2020)
DANH SÁCH HC SINH T GII K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12 THPT
NM HC 2019 - 2020
(Kèm theo Công vn s /SGD&T-KT,QLCLGD&CNTT, ngày tháng 6 nm 2020)
28 0031 Phm Gia Huy 23/03/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A 1 THPT Trn Vn n Toán Ba
29 0096 Hunh Minh Th 07/07/2002 Tnh Bn Tre N 12A1 THPT Phan Vn Tr Toán Ba
30 0020 Phm Th Trà Giang 01/08/2002 Tnh Bn Tre N 12B1 THPT Lê Hoàng Chiu Toán Ba
31 0037 Trn Duy Khng 30/06/2002 Tnh Bn Tre Nam 12C7 THPT Ngô Vn Cn Toán Ba
32 0090 Nguyn Trng Thnh 01/04/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A2 THPT Phan Vn Tr Toán Ba
33 0014 Nguyn Hoàng Duy 24/04/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Tán K Toán K.Khích
34 0030 Lng Phi Hùng 11/01/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A 1 THPT Trn Vn n Toán K.Khích
35 0007 Triu Hoàng Thiên Ân 30/01/2003 Tnh Bn Tre Nam 11/8 THPT Nguyn ình Chiu Toán K.Khích
36 0011 Trn Thanh Danh 23/05/2003 Tnh Bn Tre Nam 11T1 THPT Ca Vn Thnh Toán K.Khích
37 0060 Nguyn Lu Thành Nhân 21/01/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Trn Vn Kit Toán K.Khích
38 0098 Nguyn Th Ngc Trâm 15/06/2002 Tnh Bn Tre N 12T1 THPT Ca Vn Thnh Toán K.Khích
39 0089 Nguyn Trng Thnh 10/10/2004 Tnh Bn Tre Nam 10 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán K.Khích
40 0102 Nguyn Thành Vn 16/12/2002 Tnh Bn Tre Nam 12/3 THPT Nguyn ình Chiu Toán K.Khích
41 0103 Mc Quc Vinh 30/01/2003 Tnh Bn Tre Nam 11T1 THPT Ca Vn Thnh Toán K.Khích
42 0032 Nguyn Hu Kha 14/02/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A3 THPT Nguyn Ngc Thng Toán K.Khích
43 0044 Nguyn Cm Ly 14/09/2002 Tnh Bn Tre N 12A1 THPT Lê Hoài ôn Toán K.Khích
44 0064 Trn Hunh Nh 11/01/2002 Tnh Bn Tre N 12A1 THPT Tán K Toán K.Khích
45 0099 Nguyn Th Dim Trinh 01/12/2002 Tnh Bn Tre N 12A1 THPT Trn Vn Kit Toán K.Khích
46 0055 Lê Th Nh Ngc 22/08/2002 Tnh Bn Tre N 12C1 THPT Lê Quí ôn Toán K.Khích
47 0063 Trng Hunh Nhi 22/10/2002 Tnh Bn Tre N 12 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán K.Khích
48 0066 Phm Hunh Vnh Phát 07/10/2003 Tnh Bn Tre Nam 11/1 THPT Nguyn ình Chiu Toán K.Khích
49 0083 Trn Quc Thng 06/01/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A2 THPT Phan Vn Tr Toán K.Khích
50 0047 Nguyn Hng Hi My 01/06/2003 Tnh Bn Tre N 11A1 THPT Trn Vn Kit Toán K.Khích
51 0017 Nguyn Tn t 10/07/2002 Tnh Bn Tre Nam 12C9 THPT Ngô Vn Cn Toán K.Khích
52 0059 Phm Vn Nh 16/07/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A2 THPT Lê Hoài ôn Toán K.Khích
53 0061 Trn Thin Nhân 30/10/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Toán THPT Chuyên Bn Tre Toán K.Khích
54 0176 Hunh Phú 31/12/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý Nht
55 0198 Ngc Thanh 20/05/2003 Tnh Bn Tre Nam 11/1 THPT Nguyn ình Chiu Vt lý Nhì
56 0182 Nguyn Minh Quang 04/10/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý Nhì
57 0154 Nguyn Th Phng Khuyên 12/05/2002 Tnh Bn Tre N 12NC2 THPT Chê Ghê-va-ra Vt lý Nhì
NM HC 2019 - 2020
(Kèm theo Công vn s /SGD&T-KT,QLCLGD&CNTT, ngày tháng 6 nm 2020)
58 0202 Lê Phú Thun 17/03/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý Nhì
59 0206 Võ Xuân Trang 04/11/2002 Tnh Bn Tre N 12 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý Nhì
60 0215 ng Ngc Tun V 08/10/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý Nhì
61 0106 Hunh Quc Anh 20/05/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Trn Vn Kit Vt lý Ba
62 0124 Dng Thành t 01/02/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý Ba
63 0126 Nguyn Nht ng 17/09/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý Ba
64 0219 Trn Triu Vy 24/09/2002 TP. H Chí Minh N 12A1 THPT Trn Vn Kit Vt lý Ba
65 0133 Nguyn Nht Hào 22/02/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Trn Vn Kit Vt lý Ba
66 0211 H Vnh Trng 19/02/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A 1 THPT Trn Vn n Vt lý Ba
67 0139 Lê Th Nguyt Hu 11/06/2002 Tnh Bn Tre N 12A 1 THPT Trn Vn n Vt lý Ba
68 0162 Trng Minh Mn 20/04/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý Ba
69 0111 inh Th Xuân Bình 09/11/2003 Tnh Bn Tre N 11A5 THPT Phan Vn Tr Vt lý K.Khích
70 0128 Trn Ho ông 25/11/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A 1 THPT Trn Vn n Vt lý K.Khích
71 0147 Võ Th Nh Kin 09/09/2002 Tnh Bn Tre N 12A2 THPT Nguyn Ngc Thng Vt lý K.Khích
72 0149 Hunh Minh K 16/10/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A 2 THPT Trn Vn n Vt lý K.Khích
73 0170 Võ Hnh Nguyên 07/04/2002 TP. H Chí Minh N 12A 2 THPT Trn Vn n Vt lý K.Khích
74 0195 Lê Vnh Thc 15/12/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A 2 THPT Trn Vn n Vt lý K.Khích
75 0151 Dng Vn Hoài Khang 02/04/2003 Tnh Bn Tre Nam 11C3 THPT Ngô Vn Cn Vt lý K.Khích
76 0221 Nguyn Th Mng Xuyên 13/05/2003 Tnh Bn Tre N 11A4 THPT Nguyn Ngc Thng Vt lý K.Khích
77 0144 Hunh Th Thu Hng 01/01/2003 Tnh Bn Tre N 11A1 THPT Lê Hoài ôn Vt lý K.Khích
78 0158 Trn Mai Thành Lc 21/05/2002 Tnh Cà Mau Nam 12C1 THPT Lê Quí ôn Vt lý K.Khích
79 0188 Tô Hu Tín 22/02/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý K.Khích
80 0205 Lê Vn Trãi 07/03/2002 Tnh Bn Tre Nam 12a1 THPT Trn Trng Sinh Vt lý K.Khích
81 0216 Trn Quc Vinh 15/01/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Tán K Vt lý K.Khích
82 0125 Nguyn Võ Thành t 03/07/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Lý THPT Chuyên Bn Tre Vt lý K.Khích
83 0152 Phm Hoài Khang 12/02/2002 Tnh Bn Tre Nam 12a1 THPT Trn Trng Sinh Vt lý K.Khích
84 0174 Minh Nht 10/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12a1 THPT Trn Trng Sinh Vt lý K.Khích
85 0129 Nguyn Anh c 06/10/2003 Tnh Bn Tre Nam 11C8 THPT Ngô Vn Cn Vt lý K.Khích
86 0177 Nguyn Trng Phú 01/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12B1 THPT Dip Minh Châu Vt lý K.Khích
87 0236 ng Lê Duy 04/04/2002 Tnh Bn Tre Nam 12NC2 THPT Chê Ghê-va-ra Hóa hc Nht
NM HC 2019 - 2020
(Kèm theo Công vn s /SGD&T-KT,QLCLGD&CNTT, ngày tháng 6 nm 2020)
88 0226 Trn Hoài An 19/08/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Nhì
89 0311 Lê Thanh Phong 09/02/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Nhì
90 0242 Quách Minh ng 03/03/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Nhì
91 0327 Bùi Tin Trng Sn 22/04/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Nhì
92 0235 Lê Hunh Hnh Dung 12/08/2002 Tnh Bn Tre N 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Nhì
93 0329 Lê Minh Tâm 14/07/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Nhì
94 0370 Bùi Quang Vinh 23/10/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A1 THPT Lê Hoài ôn Hóa hc Nhì
95 0249 Nguyn Hu Hào 15/08/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A8 THPT Phan Thanh Gin Hóa hc Ba
96 0276 Nguyn Minh Khng 07/08/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Ba
97 0378 Trng Nht Vy 23/10/2002 Tnh Bn Tre N 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Ba
98 0234 Võ Th L Chi 03/01/2002 Tnh Bn Tre N 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Ba
99 0316 Nguyn Tin Phúc 11/04/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A1 THPT Lê Hoài ôn Hóa hc Ba
100 0318 Trn Hoàng Phúc 09/02/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Ba
101 0266 Trn Ngc ng Hunh 30/05/2002 Tnh Bn Tre N 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Ba
102 0325 Khu Th Tú Quyên 30/10/2002 Tnh Bn Tre N 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc Ba
103 0274 Trn Hunh Yn Khoa 06/12/2003 Tnh Bn Tre N 11a1 THPT Trn Trng Sinh Hóa hc K.Khích
104 0301 Bùi Lê Yn Nhi 18/07/2002 Tnh Bn Tre N 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc K.Khích
105 0354 Trn V Thùy Trang 26/03/2002 Tnh Bn Tre N 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc K.Khích
106 0228 Lê Duy Bng 08/05/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A6 THPT Trn Vn Kit Hóa hc K.Khích
107 0255 Nguyn Huy Hoàng 22/10/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A4 THPT oàn Th im Hóa hc K.Khích
108 0273 Trn Gia Khanh 31/08/2002 Tnh Bn Tre N 12 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc K.Khích
109 0284 Nguyn Minh Lc 16/05/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A 2 THPT Trn Vn n Hóa hc K.Khích
110 0290 Nguyn Quang Minh 26/05/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A 2 THPT Trn Vn n Hóa hc K.Khích
111 0230 Nguyn Phm Gia Bo 20/09/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A1 THPT Lê Hoài ôn Hóa hc K.Khích
112 0298 Nguyn Th Ánh Ngc 01/02/2002 Tnh Bn Tre N 12NC1 THPT Chê Ghê-va-ra Hóa hc K.Khích
113 0328 H Khánh Tâm 17/11/2002 Tnh Bn Tre Nam 12B1 THPT Lê Hoàng Chiu Hóa hc K.Khích
114 0275 Phùng Trn ng Khôi 06/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A8 THPT Phan Thanh Gin Hóa hc K.Khích
115 0314 Nguyn Gia Phú 04/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Phan Thanh Gin Hóa hc K.Khích
116 0340 Nguyn Phng Tho 20/09/2003 Tnh Bn Tre N 11NC1 THPT Chê Ghê-va-ra Hóa hc K.Khích
117 0335 ng Vn Tun 30/08/2002 Tnh Bn Tre Nam 12C1 THPT Phan Ngc Tòng Hóa hc K.Khích
NM HC 2019 - 2020
(Kèm theo Công vn s /SGD&T-KT,QLCLGD&CNTT, ngày tháng 6 nm 2020)
118 0365 Lê Hunh Hu Vn 12/03/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A8 THPT Phan Thanh Gin Hóa hc K.Khích
119 0253 ào Võ Hu Hip 03/04/2003 Tnh Bn Tre Nam 11C6 THPT Ngô Vn Cn Hóa hc K.Khích
120 0338 Bùi Th Phng Tho 14/06/2002 Tnh Bn Tre N 12A1 THPT Tán K Hóa hc K.Khích
121 0367 Trn Th Ngc Vn 16/06/2003 Tnh Bn Tre N 11A1 THPT Lê Hoài ôn Hóa hc K.Khích
122 0237 Lê Nguyn Hoàng Duy 03/01/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A1 THPT Trn Vn Kit Hóa hc K.Khích
123 0262 Võ Thanh Huy 13/01/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Nguyn Th nh Hóa hc K.Khích
124 0268 Lê Nguyn Qunh Hng 06/01/2002 Tnh Bn Tre N 12C1 THPT Lê Quí ôn Hóa hc K.Khích
125 0312 Phm Thanh Phong 15/02/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A8 THPT Phan Thanh Gin Hóa hc K.Khích
126 0372 Nguyn Quang Vinh 26/07/2002 Tnh Bn Tre Nam 12NC2 THPT Chê Ghê-va-ra Hóa hc K.Khích
127 0350 Lng Anh Th 18/06/2002 Tnh Bn Tre N 12A 1 THPT Trn Vn n Hóa hc K.Khích
128 0307 Lê Th Hunh Nh 04/04/2002 Tnh Bn Tre N 12a1 THPT Trn Trng Sinh Hóa hc K.Khích
129 0272 Trn Duy Khang 14/01/2002 Tnh Bn Tre Nam 12C1 THPT Lê Quí ôn Hóa hc K.Khích
130 0278 Võ Thanh Liêm 31/10/2003 Tnh Bn Tre Nam 11C3 THPT Ngô Vn Cn Hóa hc K.Khích
131 0379 Trn Th Dim Xuân 28/10/2003 Tnh Bn Tre N 11 Hóa THPT Chuyên Bn Tre Hóa hc K.Khích
132 0246 Võ Phm Trng Giang 19/05/2002 Tnh Tin Giang N 12CB1 THPT Hunh Tn Phát Hóa hc K.Khích
133 0243 Nguyn Trúc oan 28/01/2002 Tnh Bn Tre N 12A1 THPT Trn Vn Kit Hóa hc K.Khích
134 0281 Lê Hoàng Linh 12/01/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Trn Vn Kit Hóa hc K.Khích
135 0336 Bùi Vn Nht Thanh 09/05/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A4 THPT Nguyn Th Minh Khai Hóa hc K.Khích
136 0375 Lê Th Thúy Vy 18/04/2002 Tnh Bn Tre N 12C1 THPT Phan Ngc Tòng Hóa hc K.Khích
137 0362 Nguyn Trung Trc 18/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12a1 THPT Trn Trng Sinh Hóa hc K.Khích
138 0469 oàn Minh Nht 12/09/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Nht
139 0471 Trng Th Tâm Nh 14/06/2002 Tnh Bn Tre N 12A2 THPT Nguyn Ngc Thng Sinh hc Nht
140 0391 Nguyn Gia Bo 03/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A8 THPT Phan Thanh Gin Sinh hc Nhì
141 0509 Nguyn Lê Quc Vn 29/01/2004 Tnh Bn Tre Nam 10A1 THPT Trng Vnh Ký Sinh hc Nhì
142 0455 Quách Bo Ngc 27/12/2002 Tnh Bn Tre N 12 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Nhì
143 0398 Bùi Ngc Kim Cng 14/04/2002 Tnh Bn Tre N 12C1 THPT Lê Quí ôn Sinh hc Nhì
144 0400 Phan Bo Châu 05/05/2003 Tnh Bn Tre N 11 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Nhì
145 0407 Nguyn Th Ngc Giang 04/08/2002 Tnh Bn Tre N 12C1 THPT Lê Quí ôn Sinh hc Nhì
146 0468 Ngô Trn Phng Nhung 24/03/2002 Tnh Bn Tre N 12 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Nhì
147 0497 Nguyn Ngc Yn Th 18/02/2002 Tnh Bn Tre N 12 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Nhì
NM HC 2019 - 2020
(Kèm theo Công vn s /SGD&T-KT,QLCLGD&CNTT, ngày tháng 6 nm 2020)
148 0395 Trn Minh Cnh 15/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12T7 THPT Sng Nguyt Anh Sinh hc Nhì
149 0467 Võ Nguyn Qunh Nhi 10/09/2003 Tnh Bn Tre N 11 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Nhì
150 0492 Võ Bá Tùng 14/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Nhì
151 0413 Mai Hân 10/01/2002 Tnh Bn Tre N 12A2 THPT Trng Vnh Ký Sinh hc Nhì
152 0448 H Bo Nghi 28/12/2002 Tnh Bn Tre N 12 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Nhì
153 0396 Châu Quc Cng 10/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Nguyn Th Minh Khai Sinh hc Ba
154 0441 Ngô Hoàng Minh 17/01/2002 TP. H Chí Minh Nam 12A2 THPT Phan Vn Tr Sinh hc Ba
155 0383 Lê Song An 07/01/2002 Tnh Bn Tre N 12A 2 THPT Trn Vn n Sinh hc Ba
156 0456 Trn Th Hoài Ngc 18/03/2003 Tnh Bn Tre N 11 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Ba
157 0508 Trn Th Kim Vn 22/08/2002 Tnh Bn Tre N 12A2 THPT Trn Vn Kit Sinh hc Ba
158 0382 Hunh Th Thuý An 21/05/2002 Tnh Bn Tre N 12A8 THPT Phan Thanh Gin Sinh hc Ba
159 0392 Trn Nguyn Thiên Bo 03/10/2003 Tnh Bn Tre Nam 11 Sinh THPT Chuyên Bn Tre Sinh hc Ba
160 0424 Nguyn Thanh Huy 25/06/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A4 THPT Tán K Sinh hc Ba
161 0452 Lê Hunh Nghiêm 04/09/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A3 THPT Nguyn Ngc Thng Sinh hc Ba
162 0458 ng Nguyn Tú Nguyt 13/03/2002 Tnh Bn Tre N 12A8 THPT Phan Thanh Gin Sinh hc Ba
163 0419 Lý Hin 13/06/2002 Tnh Bn Tre Nam 12A1 THPT Trng Vnh Ký Sinh hc Ba
164 0493 Nguyn Th Bích Tuyn 25/09/2002 Tnh Bn Tre N 12T7 THPT Sng Nguyt Anh Sinh hc Ba
165 0514 Trng Triu Vy 04/05/2002 Tnh Bn Tre N 12A1 THPT Trn Vn Kit Sinh hc Ba
166 0393 Trn Vn Bo 06/09/2002 Tnh Bn Tre Nam 12C1 THPT Lê Quí ôn Sinh hc Ba
167 0430 Phan Th Khi 30/01/2002 Tnh Bn Tre Nam 12/1 THPT Nguyn ình Chiu Sinh hc Ba
168 0453 Châu Hoài Ngc 01/05/2002 Tnh Bn Tre N 12A4 THPT oàn Th im Sinh hc Ba
169 0459 Nguyn T Nguyên 14/08/2003 Tnh Bn Tre N 11A5 THPT Phan Vn Tr Sinh hc Ba
170 0463 Hunh Th Yn Nhi 23/01/2003 Tnh Bn Tre N 11A3 THPT Nguyn Ngc Thng Sinh hc Ba
171 0481 Bùi Thanh Tân 06/10/2003 Tnh Bn Tre Nam 11A1 THPT Lê Hoài ôn Sinh hc Ba
172…