36
Dubla înregistrare a existenţei şi mişcării elementelor patrimoniale cu ajutorul contului Necesitatea şi conţinutul economic al contului Din paragraful precedent s-a constatat că Bilanţul nu poate prezenta la un moment dat decât existenţele active şi pasive, fără a putea reda cele două categorii de mişcări (creşteri şi micşorări) ale fiecărui element patrimonial din cursul unei perioade de gestiune. Ori, în cursul perioadelor de gestiune, este necesar să se cunoască de către factorii de decizie la intervale de timp mai mici chiar zilnic atât existenţele cât şi modificările elementelor patrimoniale. De asemenea, întocmirea bilanţului după fiecare tranzacţie sau operaţie necesită un volum mare de muncă şi bilanţul obţinut întocmit nu furnizează decât informaţiile valorice, lipsind factorii de decizie de informaţii exprimate şi în alte etaloane de evidenţă. De aici decurge necesitatea unui alt instrument al metodei contabilităţii care a fost conceput de către practica contabilă 1 nefiind apanajul teoreticienilor, numit cont. Acest procedeu este conceput în aşa fel încât să preia existenţele active şi pasive din bilanţul iniţial, de la începutul perioadei de gestiune, iar în cursul perioadei de gestiune înregistrează modificările suferite de elementul respectiv, urmând ca la finele perioadei să reflecte existenţele patrimoniale necesare întocmirii bilnţului final, pe baza relaţei matematice: Existenţe iniţiale + Creşteri – Micşorări = Existenţe finale Conturile se deschid pentru fiecare element a patrimoniului şi pentru fiecare categorie de venituri şi cheltuieli astfel: · conturi deschise pentru active: · conturi deschise pentru pasive, care la rândul lor pot fi detaliate în: - conturi deschise pentru elementele situaţiei nete; - conturi deschise pentru datorii. la care se adaugă: · conturi deschise pentru cheltuieli; · conturi deschise pentru venituri; Tema II-3.2. Elementele contului În structura contului intră următoarele elemente: 1. Titlul (denumirea şi simbolul) contului 1 Michel Capron, în cartea Contabilitate în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, la pagina 28 precizează: Practica partidei duble apare cu mult înaintea primului tratat de literatură contabilă.

Curs Contul

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs Contul

Dubla înregistrare a existenţei şi mişcării elementelorpatrimoniale cu ajutorul contului

Necesitatea şi conţinutul economic al contului

Din paragraful precedent s-a constatat că Bilanţul nu poate prezenta la un moment dat decât existenţele active şi pasive, fără a putea reda cele două categorii de mişcări (creşteri şi micşorări) ale fiecărui element patrimonial din cursul unei perioade de gestiune. Ori, în cursul perioadelor de gestiune, este necesar să se cunoască de către factorii de decizie la intervale de timp mai mici chiar zilnic atât existenţele cât şi modificările elementelor patrimoniale.

De asemenea, întocmirea bilanţului după fiecare tranzacţie sau operaţie necesită un volum mare de muncă şi bilanţul obţinut întocmit nu furnizează decât informaţiile valorice, lipsind factorii de decizie de informaţii exprimate şi în alte etaloane de evidenţă. De aici decurge necesitatea unui alt instrument al metodei contabilităţii care a fost conceput de către practica contabilă1 nefiind apanajul teoreticienilor, numit cont.

Acest procedeu este conceput în aşa fel încât să preia existenţele active şi pasive din bilanţul iniţial, de la începutul perioadei de gestiune, iar în cursul perioadei de gestiune înregistrează modificările suferite de elementul respectiv, urmând ca la finele perioadei să reflecte existenţele patrimoniale necesare întocmirii bilnţului final, pe baza relaţei matematice:

Existenţe iniţiale + Creşteri – Micşorări = Existenţe finaleConturile se deschid pentru fiecare element a patrimoniului şi pentru fiecare categorie de

venituri şi cheltuieli astfel:· conturi deschise pentru active:· conturi deschise pentru pasive, care la rândul lor pot fi detaliate în:

- conturi deschise pentru elementele situaţiei nete;- conturi deschise pentru datorii.

la care se adaugă:· conturi deschise pentru cheltuieli;· conturi deschise pentru venituri;

Tema II-3.2.Elementele contului

În structura contului intră următoarele elemente:1. Titlul (denumirea şi simbolul) contului2. Explicaţia operaţiei de înregistrat3. Debitul şi creditul4. Soldul iniţial5. Rulajul contului6. Total sume7. Soldul final al contului

1. Denumirea şi simbolul contuluiDeschise pentru fiecare element patrimonial sau pentru fiecare categorie de venituri şi

cheltuieli, conturile au denumiri identice sau foarte apropiate de conţinutul sau denumirea acestora. Exemplele în acest sens sunt multiple: pentru mărfuri, contul „Mărfuri”; pentru datoria 1 Michel Capron, în cartea Contabilitate în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, la pagina 28 precizează: Practica partidei duble apare cu mult înaintea primului tratat de literatură contabilă.

Page 2: Curs Contul

faţă de furnizori, contul „Furnizori” etc. De obicei, denumirea contului este însoţită de simbolul contului.

2. Explicaţia operaţiei economice înregistrată în contÎnregistrarea operaţiilor în conturi este însoţită de explicaţiile aferente acestora. Explicaţia

poate fi una descriptivă sau contabilă.Explicaţia descriptivă constă în prezentarea pe scurt a operaţiei economice care face

obiectul înregistrării în cont, spre exemplu: „Ridicat numerar de la bancă”, „Dat în consum materii prime” etc.

Explicaţia contabilă constă în înscrierea simbolului contului corespondent în dreptul sumei înregistrate în cont (ştiut fiind faptul că orice înregistrare într-un cont determină înregistrări în cel puţin un alt cont).

2

Page 3: Curs Contul

3. Debitul şi creditulÎntr-unul din paragrafele următoare vom prezenta etimologia termenilor debit şi credit.

Anticipat, precizăm că cele două noţiuni desemnează partea stângă (debitul) şi partea dreaptă (creditul) a conturilor, indiferent de elementul patrimonial pentru care sunt deschise. Conţinutul economic al celor două noţiuni este diferit, în funcţie de natura elementului patrimonial pentru care s-a deschis contul.

- În situaţia în care conturile sunt deschise pentru active, în debit se înscriu existenţele iniţiale şi sporirile iar în debit, micşorările de active.

- Dacă conturile sunt deschise pentru pasive, fie ele datorii sau elemente ale situaţiei nete, în debit se înscriu micşorările iar în credit, existenţele iniţiale şi sporirile elementelor de situaţie netă sau a datoriilor.

- În cazul conturilor de venituri, în debit se consemnează încorporarea acestora la finele exerciţiului în contul de rezultat iar în credit, sporirile de venituri.

Merită subliniat faptul că, datorită preluării veniturilor şi a cheltuielilor în contul de rezultat la finele exerciţiului, conturile de venituri şi cheltuieli nu prezintă existenţe (soduri) finale, respectiv iniţiale.

Sub formă grafică, ultimele afirmaţii ar putea fi reprezentate astfel:

DEBIT/CREDIT

FELUL CONTURILORACTIVE SITUAŢIE NETĂ DATORII CHELTUIELI VENITURI

DEBIT existenţe iniţiale + sporiri

diminuări diminuări sporiri încorporare în rezultat

CREDIT diminunări existenţe iniţiale + sporiri

existenţe iniţiale + sporiri

încorporare în rezultat

Sporiri

4. Soldul iniţial al contuluiSoldurile iniţiale reprezintă existenţele finale din bilanţul exerciţiului precedent. Aceste

existenţe finale din exerciţiul anterior, constituie existenţe iniţiale, în virtutea principiului intangibilităţii bilanţului.

Cum pentru fiecare post din bilanţ se deschide cel puţin un cont, existenţele iniţiale din bilanţul iniţial, devin în conturi solduri iniţiale.

EXEMPLU: Considerăm că, în exerciţiul financiar precedent, singura operaţiune derulată de S.C. Rusold S.A a fost cea de constituie, în urma căreia s-au adus ca aport 60.000 lei, disponibil în cont şi 10.000 lei, disponibil în casierie.

Astfel, bilanţul final din exerciţiul precedent, care coincide cu bilanţul iniţial în exerciţiul curent, se prezintă în felul următor:

3

Page 4: Curs Contul

A Bilanţ final P

A

Disponibil în contDisponibil în casierie

60.00010.000

Capital subscris vărsat 70.000 Sn

D

TOTAL ACTIV 70.000 TOTAL PASIV 70.000

D „Conturi la bănci în lei” C D „Capital subscris vărsat CSi 60.000 Si 70.000.

D „Casa” C D „Capital subscris vărsat CSi 10.000 Si 35.000.000

Notă: Din motive didactice, în acest capitol nu vom utiliza simbolul conturilor înainte de prezentarea planului de conturi.

5. Rulajul contuluiOperaţiunile economice, afectând elementele patrimoniale sau elementele contului de

rezultate sunt înscrise în conturi în ordinea producerii lor.Aşadar, totalitatea sumelor înscrise în cont într-o perioadă de gestiune, atât în debit cât şi în

credit, formează rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor.Operaţiunile care conduc la creşterea activelor determină în conturile deschise pentru

active rulaje debitoare, iar cele care conduc la diminuarea lor determină rulaje creditoare.Invers, operaţiunile care conduc la creşterea pasivelor, fie ele datorii sau elemente ale

situaţiei nete, determină în conturile deschise pentru pasive rulaje creditoare şi rulaje debitoare, în cazul reducerii lor.

EXEMPLU: Pornind de la soldurile iniţiale din exemplul anterior, să considerăm că în cursul exerciţiului au loc următoarele operaţiuni:

1. În 02.01.20xx se ridică de la bancă suma de 20.000 lei

2. În 03.01.20xx se achiziţionează materii prime în valoare de 14.000 lei, achitarea contravalorii acestora făcându-se ulterior.

3. Se depune la bancă în 03.01.20xx, 6.000 lei din suma existentă la casierie.

4. În 15.12.20xx se plăteşte datoria faţă de furnizor, de 14.000.

În urma operaţiunii nr. 1 are loc pe de o parte scăderea activelor, sub forma scăderii disponibilităţilor din bancă, iar pe de altă parte, creşterea activelor, sub forma disponibilităţilor din casierie. Ca urmare, operaţiunea va fi consemnată în debitul contului „Casa în lei” şi în creditul contului „Conturi la bănci în lei” cu suma de 20.000 lei.

4

Page 5: Curs Contul

Grafic, cele descrise anterior ar putea fi astfel reprezentate:

„Conturi la bănci în lei”D C

„Casa în lei”D C

Si 30.000 Si 5.0001) 10.000 1) 10.000

^ ^

În urma operaţiunii nr. 2 are loc pe de o parte creşterea activelor, sub forma creşterii stocului de mărfuri, respectiv creşterea pasivelor, sub forma creşterii datoriilor faţă de furnizorii de materii prime.

Ca urmare, Operaţiunea va fi consemnată în debitul contului „Materii prime” şi în creditul contului „Furnizori”, cu suma de 7.000 lei. Aceste conturi nu au solduri iniţial.

Grafic, operaţiunea poate fi redată astfel:

„Furnizori”D C

„Materii prime”D C

2) 14.000 2) 14.000^ ^

În urma operaţiunii nr. 3 are loc pe de o parte o majorare a activelor, sub forma creşterii disponibilităţilor din contul de la bancă şi, pe de altă parte, o diminuare a activelor, sub forma scăderii disponibilităţilor din casierie.

Ca urmare, operaţiunea va fi consemnată în debitul contului „Conturi la bănci în lei” şi în creditul contului „Casa în lei” cu suma de 6.000 lei.

Grafic, cele descrise anterior ar putea fi astfel reprezentate:

„Casa în lei”D C

„Conturi la bănci în lei”D C

Si 10.000 3) 6.000 Si 60.000 1) 20.0001) 20.000 3) 6.000

^ ^

În urma operaţiunii nr. 4 are loc pe de o parte o scădere a activelor, sub forma diminuării disponibilităţilor din casierie, iar pe de altă parte, o scădere a pasivelor, sub forma scăderii datoriilor faţă de furnizori.

Drept urmare, operaţiunea va fi consemnată în debitul contului „Furnizori şi în creditul Contului „Casa în lei”, cu suma de 14.000 lei.

Grafic, cele descrise anterior ar putea fi astfel reprezentate:

„Casa în lei”D C

„Furnizori”D C

Si 10.000 3) 6.000 2) 14.0001) 20.000 4) 14.000 4) 14.000

^ ^

5

Page 6: Curs Contul

În urma ultimei operaţiuni, rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor reprezentate sunt:

D „Conturi la bănci în lei” C D „Casa în lei” CSi 60.000 1) 20.000 Si 10.000 3) 6.000

4) 14.0003) 6.000 1) 20.000

Rd 6.000 Rc 20.000 Rd 20.000 Rc 20.000

D „Furnizori” C D „Materii prime” C4) 14.000 2) 14.000 2) 14.000

Rd 14.000 Rc 14.000 Rd 14.000 Rc 0

D „Capital subscris vărsat” C Si 70.000

Rd 0 Rc 70.000

6. Total sumeTotalitatea sumelor înscrise în debitul unui cont sau în creditul său, urmare

a unor operaţiuni economice produse într-o perioadă de gestiune (rulajele debitoare şi creditoare), la care se adaugă existenţele iniţiale (soldurile iniţiale) reprezintă total sume debitoare sau creditoare.

- În cazul conturilor de activ, total sume debitoare sunt egale cu soldurile iniţiale debitoare, la care se adaugă rulajul debitor; total sume creditoare sunt egale cu rulajele creditoare, deoarece conturile din această categorie prezintă numai soldul iniţial debitor.

- În cazul conturilor de datorii sau cele deschise pentru elemente de situ-aţie netă, total sume debitoare coincid cu rulajul debitor. Aceasta, deoa-rece respectivele conturi nu prezintă decât sold iniţial creditor. Total sume creditoare sunt egale cu rulajele creditoare plus soldurile iniţiale creditoare.

EXEMPLU: Ţinând seama de exemplul prezentat la punctul 5, total sume (debitoare şi creditoare) sunt prezentate în cele ce urmează:

D „Conturi la bănci în lei” C D „Casa în lei” CSi 60.000 1) 20.000 Si 10.000 3) 6.000

4) 14.0003) 6.000 1) 20.000

Rd 6.000 Rc 20.000 Rd 20.000 Rc 20.000

Tsd 66.000 Tsc 20.000 Tsd 30.000 Tsc 20.000

D „Furnizori” C D „Materii prime” C4) 14.000 2) 14.000 2) 14.000

Rd 14.000 Rc 14.000 Rd 14.000 Rc 0

Tsd 14.000 Tsc 14.000 Tsd 14.000 Tsc 0

D „Capital subscris vărsat” C Si 70.000

Rd 0 Rc 70.000

Tsd 0 Tsc 70.000

7. Soldul final (existenţele finale)

6

Page 7: Curs Contul

Existenţele la finele unei perioade de gestiune, în cazul unui element patrimonial, se pot determina după relaţia:

Ef = Ei + I –Eunde:

Ef – reprezintă exitenţele finale;Ei – existenţele iniţiale;I – intrările sau creşterile;E – ieşirile sau reducerile.Această ecuaţie stă la baza determinării soldurilor finale debitoare sau creditoare ale

conturilor:a. În cazul conturilor deschise pentru elemente de activ, soldul final poate fi numai debitor

şi se determină după relaţia:Sdf = Sid + Rd – Rc

unde:Sfd – reprezintă soldul final debitor;Sid – soldul iniţial debitor;Rd – rulajul debitor;Rc – rulajul creditor.Se observă că soldul iniţial debitor (Sid) la care se adaugă rulajul (Rd) nu reprezintă

altceva decât total sume debitoare (Tsd). Cum aceste conturi nu prezintă solduri iniţiale creditoare, total sume creditoare coincid cu rulajele creditoare (Rc = Tsc). Aşadar relaţia precedentă devine:

Sfd = Tsd – Tscb. În cazul conturilor deschise pentru elemente de datorii sau de situaţie netă, soldul final

poate fi numai creditor şi se determină după relaţia:Sfc = Sic + Rc - Rd

unde: Sfc – reprezintă soldul final creditor Sic – soldul iniţial creditorRc – rulajul creditorRd - rulajul debitorSe observă că soldul iniţial creditor (Sic) la care se adaugă rulajul creditor (Rc) coincide

cu total sume creditoare (Tsc). Cum aceste conturi nu prezintă solduri iniţiale debitoare, rulajul lor debitor (Rd) coincide cu total sume debitoare (Tsd). Astfel, relaţia de mai sus devine:

Sfc = Tsc – TsdEXEMPLU: Întorcându-ne la exemplul prezentat anterior, soldurile finale debitoare şi creditoare

sunt următoarele:

D „Conturi la bănci în lei” C D „Casa în lei” CSi 60.000 1) 20.000 Si 10.000 3) 6.000

4) 14.0003) 6.000 1) 20.000

Rd 6.000 Rc 20.000 Rd 20.000 Rc 20.000

Tsd 66.000 Tsc 20.000 Tsd 30.000 Tsc 20.000

Sfd 46.000 Sfd 10.000

D „Furnizori” C D „Materii prime” C4) 14.000 2) 14.000 2) 14.000

Rd 14.000 Rc 14.000 Rd 14.000 Rc 0

Tsd 14.000. Tsc 14.000 Tsd 14.000 Tsc 0

Sfc 0 Sfc 14.000

D „Capital subscris vărsat” C

7

Page 8: Curs Contul

Si 70.000

Rd 0 Rc 70.000

Tsd 0 Tsc 70.000

Sfc 70.000

Când un cont nu mai prezintă sold, spunem că s-a închis sau „s-a soldat”, ceea ce se simbolizează cu două linii oblice paralele care întretaie codiţa „T” –ului.

Elementele contului anterior prezentate şi situaţiile care intervin ar putea fi sintetizate astfel:

Elementele Conturi contuluideschise pentru

Soldiniţial Rulaje Total sume Sold

finalACTIVE numai debitor debitoare şi

creditoaredebitoare:

Tsd = Sid + Rdcreditoare:

Tsc = Rc

debitoare:Sfd = Tsd – Tsc

creditoare:Sfd = Sid + Rd – Rc

DATORII ŞI SITUAŢIA NETĂ

numai creditor debitoare şi creditoare

debitoare:Tsd = Rd

creditoare:Tsc = Sic +Rc

debitoare:Sfc = Tsc – Tsd

creditoare:Sfc = Sic + Rc – Rd

Pornind de la aceste solduri, bilanţul final, la sfârşitul anului la 31.12.20xx, se prezintă astfel:

D „Conturi la bănci în lei” C D „Capital subscris vărsat” CSi 60.0003) 6.000

1) 20.000 Si 70.000

Rd 6.000 Rc 20.000 Rd 0 Rc 70.000

Tsd 66.000 Tsc 20.000 Tsd 0 Tsc 70.000

Sfd 46.000 Sfc 70.000.

D „Materii prime” C D „Furnizori” C2) 14.000 4) 14.000 2) 14.000

Rd 14.000 Rc 0 Rd 14.000 Rc 14.000

Tsd 14.000 Tsc 0 Tsd 14.000 Tsc 14.000

8

Page 9: Curs Contul

Sfd 14.000

D „Casa în lei” CSi 10.000

1) 20.000 3) 6.000 4) 14.000

Rd 20.000 Rc 20.000

Tsd 30.000 Tsc 20.000

Sfd 10.000

A Bilanţ final P

A

Materii primeDisponibil în contDisponibil în casierie

14.0046.00010.000

Capital subscris vărsat 70.000 SnFurnizori 0 D

TOTAL ACTIV 70.000 TOTAL PASIV 70.000

9

Page 10: Curs Contul

Forma grafică a contului

Sunt cunoscute două forme de prezentare a contului: forma grafică unilaterală şi forma grafică bilaterală.

a. Forma grafică bilaterală sau clasică a fost utilizată la începuturile partidei duble, mai exact DUBLEI ÎNREGISTRĂRI. Această formă cuprinde două părţi opuse, debit şi credit, alăturate ca prezentare grafică, care cuprind fiecare două categorii de date, generale şi specifice.

În cadrul datelor generale sunt incluse:- data la care a avut loc operaţiunea economică înregistrată în cont;- documentul care stă la baza înregistrării operaţiunii în cont;- descrierea operaţiunii înregistrate în cont.Datele specifice se referă la elementele care caracterizează fiecare operaţiune.Formă grafică bilaterală se prezintă astfel:

DEBIT CREDIT

Data Document Explicaţii Suma Data Document Explicaţii Suma

Deşi forma grafică bilaterală nu se mai utilizează în practica contabilă, am dorit să o menţionăm pentru a arăta de unde a apărut forma grafică didactică întâlnită în toate manualele şi cursurile de contabilitate, şi anume sub forma literei „T”, astfel:

„Conturi la bănci în lei”Debit Credit

Aşa cum se poate observa, forma grafică bilaterală prezintă unele dezavantaje:- datele generale se repetă, ele existând şi în debitul şi în creditul contului necesitând un

efort mare din punct de vedere al suportului pa care se imprimă, cât şi al muncii depuse;- nu prezintă soldul contului după fiecare operaţiune economică.

b. Urmare a acestor neajunsuri s-a recurs la o altă formă grafică a contului, cea unilaterală. Drept urmare, în cadrul acestei forme grafice datele generale sunt înscrise o singură dată, iar cele specifice sunt prezentate în două coloane distincte, la care s-a adăugat o coloană în care soldul este calculat după fiecare operaţiune, astfel:

Data Document ExplicaţiiCont

corespondent

SumeSold

Debitoare Creditoare

Regulile de funcţionare a conturilor

Fără a face o referire precisă la regulile de funcţionare a conturilor, acestea au fost aplicate în exemplul prezentat în paragraful anterior.

10

Page 11: Curs Contul

Am putut costata că fiecărui post de activ şi de pasiv din bilanţ îi corespunde un cont de activ, respectiv de pasiv (situaţie netă sau datorii). Existentele iniţiale ale elementelor din activul bilanţului de început se regăsesc ca solduri iniţiale în conturile de activ deschise. Existenţele iniţiale ale elementelor din pasivul bilanţului contabil se regăsesc ca solduri iniţiale în conturile de pasiv deschise.

a. Astfel, prima regulă parţială de funcţionare a conturilor ar putea fi enunţată: - conturile de activ încep să funcţioneze prin a se debita şi se debitează cu existenţele

iniţiale ale elementelor patrimoniale de activ din bilanţul de deschidere (iniţial); - conturile de pasiv încep să funcţioneze prin a se credita şi se creditează cu

existenţele iniţiale ale elementelor patrimoniale se pasiv din bilanţul de deschidere (iniţial).

Coloana conturilor în care s-a înscris soldul iniţial este cea în care se înscriu şi creşterile elementului pentru care s-au deschis, fie ele conturi de activ, fie de pasiv.

b. Putem, pe baza acestor elemente de argumentaţie să enunţăm a doua regulă parţială de funcţionare a conturilor: - conturile de activ se debitează şi cu creşterile de active, ca urmare a operaţiunilor

economice care le-au generat; - conturile de pasiv se creditează şi cu creşterile elementelor de situaţie netă şi datorii,

ca urmare a operaţiunilor economice care le-au generat. În partea opusă celei în care sunt înscrise existenţele iniţiale şi creşterile se vor

înregistra micşorările elementelor patrimoniale, micşorări care sunt rezultatul operaţiunilor economice.

c. Astfel, a treia regulă parţială de funcţionare a conturilor poate fi enunţată astfel:- conturile de activ se creditează cu micşorările elementelor de activ;- conturile de pasiv se debitează cu micşorările elementelor de pasiv.

Pornind de la relaţia Existenţe finale = Existenţe iniţiale + Intrări - Ieşiri, la finele unei perioade de gestiune se calculează soldul final al conturilor de activ, respectiv de situaţie netă şi datorii. Conţinutul economic al acestor solduri este diferit, în funcţie de natura elementului patrimonial pe care îl reflectă.

d. Astfel, a patra regulă de funcţionare a conturilor poate fi astfel enunţată:- conturile de activ prezintă la finele unei perioade de gestiune numai sold final debitor,

reprezentând existenţele active de care dispune întreprinderea la acea dată,- conturile de pasiv (situaţie netă si datorii) prezintă la finele unei perioade de gestiune

numai sold final creditor, reprezentând existenţele pasive de care dispune întreprinderea la un moment dat.

Unii autori merg până la a asimila conturile de cheltuieli celor de activ, respectiv conturile de venituri celor de pasiv.

Această teză poate fi combătută prin prisma argumentelor izvorâte din însăşi regulile parţiale de funcţionare a conturilor particularizate la conturile de venituri şi cheltuieli:

a. prima regulă de funcţionare a conturilor:- conturile de cheltuieli şi venituri nu prezintă sold iniţial.

Spre deosebire de acestea, conturile de activ şi de pasiv încep să funcţioneze prin debitarea, respectiv creditarea cu existenţele iniţiale de active sau pasive, după caz;

11

Page 12: Curs Contul

b. a doua regulă parţială de funcţionare a conturilor este similară între active şi cheltuieli, respectiv între pasive şi venituri:- conturile de cheltuieli se debitează cu cheltuieli ocazionate de operaţiunile

economice;- conturile de venituri se creditează cu veniturile generate de operaţiunile economice.

c. a treia regulă parţială de funcţionare a conturilor:- conturile de cheltuieli se creditează la încorporarea cheltuielilor în rezultat;- conturile de venituri se debitează la încorporarea veniturilor în rezultat.

În timp ce conturile de activ se creditează cu micşorările de active, creditarea conturilor de cheltuieli prin încorporarea cheltuielilor în rezultat, la finele perioadei de gestiune, nu înseamnă o diminuare a cheltuielilor. Invers, dacă conturile de pasiv se debitează cu micşorările de pasive, debitarea conturilor de venituri prin încorporarea veniturilor în rezultat, la finele unei perioade de gestiune, nu înseamnă pentru venituri o diminuare a lor ce este o operaţiune pur contabilă.

d. a patra regulă parţială de funcţionare a conturilor:- conturile de cheltuieli şi venituri nu au sold la finele unei perioade de gestiune.

Spre deosebire de acestea, conturile de activ şi de pasiv prezintă sold final debitor, respectiv creditor, la finele perioadei de gestiune.

Aşadar putem susţine, în cel mai fericit caz, că parţial conturile de cheltuieli şi venituri funcţionează după regula conturilor de activ, respectiv de pasiv.

Dar care sunt aceste reguli? Regruparea regulilor parţiale de funcţionare a conturilor dă naştere regulilor generale de funcţionare a conturilor:REGULA CONTURILOR DE ACTIV:- încep să funcţioneze prin a se debita şi se debitează cu existenţele iniţiale de active din bilanţul

de deschidere (iniţial);- de asemenea, se mai debitează cu creşterile de active, urmare a operaţiunilor economice;- se creditează cu micşorările de active generate de operaţiunile economice;- prezintă numai sold final debitor care este expresia existenţelor de active la finele unei

perioade de gestiune.

REGULA CONTURILOR DE PASIV:- încep să funcţioneze prin a se credita şi se creditează cu existenţele iniţiale ale elementelor de

situaţie netă şi datorii din bilanţul de deschidere (iniţial);- de asemenea, se mai creditează şi cu creşterile elementelor de situaţie netă şi de datorii

determinate de operaţiunile economice;- se debitează cu micşorările elementelor de situaţie netă şi de datorii, generate de operaţiunile

economice;- prezintă numai sold final creditor care este expresia existenţelor de pasive (situaţiei nete şi a

datoriilor) la finele unei perioade de gestiune.REGULA CONTURILOR DE CHELTUIELI- nu prezintă sold iniţial;- încep să funcţioneze prin a se debita şi se debitează cu elementele de cheltuieli ocazionate de

operaţiunile economice.- se creditează la încorporarea cheltuielilor în rezultat;

12

Page 13: Curs Contul

- nu prezintă sold final.

REGULA CONTURILOR DE VENITURI- nu prezintă sold iniţial;- încep să funcţioneze prin a se credita şi se creditează cu elementele de venituri care sunt

generate de operaţiunile economice;- se creditează la încorporarea cheltuielilor în rezultat;- nu prezintă sold final.

Regulile de funcţionare a conturilor, inclusiv particularizarea lor la conturile de venituri şi cheltuieli poate fi reprezentată:

Elemente de enunţ a regulilor de funcţionare

CONŢINUTUL CONTURILORACTIV SITUAŢIE NETĂ DATORII VENITURI CHELTUIELI

Sold iniţial debitor existenţele iniţiale de active

Sold iniţial creditor existenţele iniţiale ale elementelor de situaţie netă

existenţele iniţiale ale elementelor de datorii

Se debiteazăcu sporirile elementelor de activ

diminuările elementelor de situaţie netă

reducerea datoriilor

încorporarea veniturilor în rezultat

sporirile de cheltuieli

Se crediteazădiminuările elementelor de activ

sporirile elementelor de situaţie netă

creşterea datoriilor sporirile veniturilor încorporarea cheltuielilor în rezultat

Sold final debitor existenţele finale de active

Sold final creditor existenţele finale ale elementelor de situaţie netă

existenţele finale ale elementelor de datorii

În afara majorităţii conturilor care respectă una din cele două reguli generale şi care se numesc conturi monofuncţionale există şi excepţii. Sunt conturile bifuncţionale care încep să funcţioneze fie prin a se debita, fie prin a se credita, pe parcurs putând funcţiona atât ca şi cont de activ cât şi de pasiv (dar nu simultan), iar la finele perioadei prezentând fie sold debitor, fie creditor.

Tema II-3.5.Corespondenţa conturilor

În urma dublei înregistrări se realizează o legătură între conturi, numită corespondenţa conturilor. Conturile între care se realizează această legătură sunt conturi corespondente.

Este ştiut ca principiul partide duble poate fi explicat, în ceea ce priveşte aplicarea sa la nivelul conturilor (dubla înregistrare), prin prisma a două abordări bazate pe:

- patrimoniu (stocuri);- fluxuri.În cele ce urmează ne vom limita la explicarea corespondenţei conturilor pe baza

concepţiei patrimoniale2.Fiecărui post din bilanţ îi corespunde un cont. Acest fapt este de natură să faciliteze

înţelegerea legăturii dintre cont şi bilanţ. Legătura este prezentă prin următoare reprezentare grafică:

2 Explicarea corespondenţei conturilor pe baza fluxurilor este prezentată în lucrarea Bazele contabilităţii, Editura Intelcredo, Deva, 2001 pag. 230-235.

13

Page 14: Curs Contul

Aşa cum precizăm intr-unul din subcapitolele anterioare, bilanţul corespunde „contabilităţii de situaţie”, iar contul, celei „de evoluţie”.

Pentru exemplificarea corespondenţei conturilor reluăm cele nouă tranzacţii şi operaţiuni din paragraful 1.6:

În urma Operaţiunii nr. 1 de ridicare de numerar de la bancă în patrimoniu are loc pe de o parte scăderea disponibilităţilor din contul bancar şi creşterea celor din casierie, deci modificare a structurii activelor.

Conturile corespondente prin care este surprinsă operaţiunea sunt:

- „Casa în lei”, după conţinutul economic, cont de disponibilităţi băneşti; după funcţia contabilă, cont de activ. Având loc o creştere a disponibilităţilor băneşti din casierie, contul se va debita cu 1.000.

- „Disponibil la bancă”, după conţinutul economic, cont de disponibilităţi băneşti; după funcţia contabilă, cont de activ. Având loc o scădere a disponibilităţilor din bancă, contul se va credita cu aceeaşi sumă, 1.000.

14

Page 15: Curs Contul

Transpusă în conturi, această operaţiune se prezintă astfel:

„Disponibil la bancă”D C

„Casa”D C

Si 8.000(1) 1.000 Si 2.000

(1) 1.000

Rd ØTsd 8.000

Rc 1.000Tsc 1.000

Rd 1.000Tsd 3.000

Rc ØTsc Ø

Sfd 7.000 Sfd 3.000

Operaţiunea nr. 2 prin care se achită datoria faţă de un furnizor din disponibilul de la bancă, are drept rezultat scăderea disponibilului din cont şi a datoriei faţă de furnizor, deci o modificare în volumul activelor şi a pasivelor, în sensul scăderii lor.

Conturi corespondente aferente acestei operaţiuni sunt:

„Disponibil la bancă”, după conţinutul economic, cont de disponibilităţi băneşti; după funcţia contabilă, cont de activ. Având loc o scădere a disponibilului la bancă, contul se va credita cu 2.000;

„Furnizori”, după conţinutul economic, cont de datorii; după funcţia contabilă, cont de pasiv. Având loc o scădere a datoriei faţă de furnizor, contul se debita cu 2.000.

Transpusă în conturi, această operaţiune se prezintă astfel:

„Disponibil la bancă”D C

„Furnizori”D C

Si 7.000(2) 2.000 (2) 2.000 Si 8.000

^ ^

Rd ØTsd 7.000

Rc 2.000Tsc 2.000

Rd 2.000Tsd 2.000

Rc ØTsc 8.000

Sfd 5.000 Sfc 6.000

Operaţiunea nr. 3, prin care se achită din disponibilităţile de la bancă comisionul pe care banca îl percepe pentru serviciile bancare, determină scăderea disponibilităţilor din contul bancar şi o scădere a situaţiei nete, ca urmare a ocazionării unei cheltuieli. Aşadar, operaţiunea produce modificări în volumul activelor şi al pasivelor, în sensul scăderii lor.

Conturile corespondente în care se transpune această operaţiune sunt:

- „Disponibil la bancă”, după conţinutul economic, cont de disponibilităţi băneşti; după funcţia contabilă, cont de activ. Având loc o diminuare a disponibilului de la bancă, contul se va credita cu 200;

- „Cheltuieli cu servicii bancare”, după conţinutul economic, cont de cheltuieli, funcţionând parţial după regula conturilor de activ. Ocazionându-se o cheltuială, contul se va debita cu 200.

15

Page 16: Curs Contul

Are loc şi încorporarea acestor cheltuieli în rezultate, situaţia prezentându-se astfel:

D „Disponibil la bancă” C D „Profit şi pierdere” CSi 5.000

(3) 200.Cheltuieli cu serviciile

D bancare C

100

Rd ØTsd 5.000

Rc 200Tsc 200 (3) 200.

100

Sfd 4.800

LEGENDĂ:operaţiunea care se înregistrează în prezent;încorporarea veniturilor sau cheltuielilor în rezultate, la sfârşitul perioadei;alternative de înregistrare neadmise de principiile contabilităţii sau de reglementările legale.

Notă: Conturile de cheltuieli se închid prin creditare, în corespondenţă cu contul „Profit şi pierdere”, care este o componentă a „situaţiei nete”. Astfel, „situaţia netă” în urma operaţiunii nr. 3 va fi diminuată cu 200.

Contabilitatea trebuie să prezinte separat volumul cheltuielilor cu ajutorul „Contului de profit şi pierdere”, motiv pentru care aceste cheltuieli nu se înregistrează direct în debitul contului „Profit şi pierdere”.

În urma Operaţiei nr. 4, prin care întreprinderea achiziţionează materii prime în valoare de 1.000, are loc pe de o parte creşterea stocului de materii prime şi creşterea datoriei faţă de furnizori, pe de altă parte. Aşadar modificarea care este generată de această operaţiune are loc în volumul activelor şi al pasivelor, în sensul creşterii lor.

Conturile corespondente prin care este prezentată operaţiunea sunt:

- „Materii prime”, după conţinutul economic cont de stocuri; după funcţia contabilă, cont de activ. Având loc o creştere a stocului de materie primă, contul se va debita cu 1.000;

- „Furnizori” după conţinutul economic, cont de datorii; după funcţia contabilă, cont de pasiv. Având loc o creştere a datoriei faţă de clienţi, contul se va credita cu 1.000.

Conturile corespondente şi legătura dintre ele, grafic se prezintă astfel:

„Disponibil la bancă”D C

„Materii prime”D C

Si 6.000 Si Ø(4) 1.000 (4) 1.000

^

Rd ØTsd Ø

Rc 1.000 Tsc 7.000

Rd 1.000Tsd 1.000

Rc ØTsc Ø

Sfc 7.000 Sfd 1.000

Operaţiunea nr. 5 prin care întreprinderea ia un împrumut din care achită o datorie faţă de un furnizor, are drept consecinţă creşterea datoriei faţă de bancă şi scăderea datoriei faţă de furnizorul respectiv. Are loc deci, o modificarea a structurii pasivului („convertirea ”unei datorii în altă formă de datorie).

Conturile corespondente prin care este prezentată operaţiunea sunt:

- „Credite bancare”, după conţinutul economic cont de datorii; după funcţia contabilă, cont de pasiv. Având loc o creştere a împrumuturilor, contul se va credita cu 1.000;

- „Furnizori”, după conţinutul economic, cont de datorii; după funcţia contabilă, cont de pasiv. Având loc diminuarea datoriilor faţă de furnizor, contul se va debita cu 1.000.

16

Page 17: Curs Contul

Sub formă grafică corespondenţa conturilor care intervin în această operaţiune ar putea fi reprezentată astfel:

„Credite bancare”D C

„Furnizori”D C

Si 4.000 (5) 2.000 Si 7.000(4) 2.000

^ ^

Rd ØTsd Ø

Rc 2.000 Tsc 6.000

Rd 2.000Tsd 2.000

Rc ØTsc 7.000

Sfc 6.000 Sfc 5.000

Operaţiunea nr. 6, prin care se înregistrează consumul de energie electrică, determină pe de o parte o cheltuială, iar pe de altă parte creşterea datoriilor faţă de furnizori, cu suma de 800. Este deci o modificare a structurii pasivului, în sensul creşterii datoriilor faţă de terţi şi a reducerii capitalurilor proprii (a situaţiei nete).

Conturile corespondente prin care operaţiunea este reflectată în contabilitate sunt:

- „Cheltuielile cu energia şi apa”, după conţinutul economic este cont de cheltuieli, funcţionând parţial după regula conturilor de activ. Având loc o creştere a cheltuielilor, contul se va debita cu 800. Se va credita ulterior (slodându-se) prin încorporarea cheltuielilor în rezultat.

- „Furnizori”, după conţinutul economic este cont de datorii, după funcţia contabilă este un cont de pasiv. Astfel, se va credita cu 800, reprezentând datoria societăţii faţă de furnizorii de utilităţi.

Reprezentarea grafică a operaţiunii este următoarea:„Furnizori”

D C „Profit şi pierdere”

Si 5.000(6) 800

Cheltuieli cu serviciileD bancare C

800

Rd ØTsd Ø

Rc 800Tsc 5.800 (6) 800

800

Tsc 5.800

LEGENDĂ:operaţiunea care se înregistrează în prezent;încorporarea veniturilor sau cheltuielilor în rezultate, la sfârşitul perioadei;alternative de înregistrare neadmise de principiile contabilităţii sau de reglementările legale.

Operaţiunea nr. 7, prin care are loc facturarea unor servicii de transport, determină sporirea creanţelor faţă de clienţi şi o sporire a veniturilor, cu 600.

Aşadar, operaţiunea produce modificări în volumul activelor sub forma creşterii creanţelor faţă de clienţi şi în volumul pasivelor, sub forma creşterii situaţiei nete. Creşterea capitalurilor proprii s-ar putea reflecta direct în creditul „Contului de profit şi pierdere” (având loc o creştere a profitului) dar, aşa cum s-a arătat, contabilitatea trebuie să explice veniturile şi cheltuielile care determină rezultatul exerciţiului şi, ca urmare, trebuie să oglindească în mod distinct veniturile din serviciile de transporturi prestate.

Conturile corespondente sunt:

- „Clienţi”, după conţinutul economic este un cont de creanţe; după funcţia contabilă, cont de activ. Având loc o creştere a creanţei faţă de clienţi, contul se va debita cu 1.200;

- „Venituri din servicii prestate”, după conţinutul economic cont de venituri; după funcţia contabilă este cont care funcţionează parţial după regula conturilor de pasiv. Având loc

17

Page 18: Curs Contul

o ocazionare a unui venit, contul se va credita cu 1.200. Acest cont se va solda la încorporarea veniturilor în rezultat, prin debitarea sa în corespondenţă cu creditul con-tului „Profit şi pierdere”.

Sub formă grafică operaţiunea s-ar putea reprezenta astfel:

D „Creanţe-clienţi” C

(7) 1.200Venituri din servicii

D prestate C

Si 2.000(7) 1.200

1.200(7) 1.200

Rd 1.200Tsd 3.200

Rc ØTsc Ø

Sfd 3.200

LEGENDĂ:operaţiunea care se înregistrează în prezent;încorporarea veniturilor sau cheltuielilor în rezultate, la sfârşitul perioadei;alternative de înregistrare neadmise de principiile contabilităţii sau de reglementările legale.

Operaţiunea nr. 8, prin care se convertesc datoriile faţă de bancă în acţiuni, determină scăderea datoriei faţă de bancă, care în schimbul banilor cu care a creditat întreprinderea va primi acţiuni. Se transformă (converteşte) astfel, o datorie într-o altă formă de datorie, dacă privim capitalul social în această accepţiune. Modificările care au loc în structura pasivelor sunt reprezentate de o creştere a situaţiei nete şi o modificare egală, dar de sens contrar, a datoriilor.

Conturile corespondente aferente operaţiunii sunt:

- „Capital social”, după conţinutul economic, cont de capitaluri proprii; după funcţia contabilă, cont de pasiv. Având loc o creştere a capitalului, contul se va credita cu 2.000.

- „Credite bancare”, după conţinutul economic, cont de datorii; după funcţia contabilă, cont de pasiv. Având loc o reducere a datoriei faţă de bancă, contul se va debita cu 2.000.

Sub formă grafică corespondentă celor două conturi ar putea fi prezentată:

„Capital social”D C

„Credite bancare”D C

Si 16.000 (8) 2.000 Si 6.000(8) 2.000

^ ^

Rd ØTsd Ø

Rc 2.000 Tsc 18.000

Rd 2.000Tsd 2.000

Rc ØTsc 6.000

Sfc 18.000 Sfc 4.000

Operaţiunea nr. 9, prin care o parte a rezervelor se încorporează în capitalul social, determină pe de o parte creşterea capitalului social, iar pe de altă parte diminuarea rezervelor. Aşadar, operaţiunea produce modificări în structura situaţiei nete (a capitalurilor proprii).

Conturile corespondente în acest caz sunt:

- „Capital social”, după conţinutul economic, cont de capitaluri proprii; după funcţia contabilă, cont de pasiv. Având loc creşterea capitalului social, contul se va credita cu 1.600.

18

Page 19: Curs Contul

- „Rezerve”, cont de capitaluri proprii după conţinutul economic şi cont de pasiv după funcţia contabilă. Având loc o scădere a rezervelor, componente ale capitalurilor proprii, contul se va debita cu 1.600.

Sub formă grafică, corespondenţa celor două conturi ar putea fi reprezentată astfel:

„Capital social”D C

„Rezerve”D C

Si 18.000 (9) 1.600 Si 12.000(9) 1.600

^

Rd ØTsd Ø

Rc 1.600 Tsc 19.600

Rd 1.600Tsd 1.600

Rc ØTsc 12.000

Sfc 19.600 Sfc 10.400

Tema II-3.6.Analiza contabilă a operaţiunilor economice şi formula contabilă

Analiza contabilă este necesară în vederea stabilirii, în final, a formulei contabile. Aceasta presupune mai multe etape care trebuie parcurse:

1. Stabilirea naturii operaţiei economice.În acest sens este necesară o cunoaştere temeinică a specificului activităţii întreprinderii.

De asemenea, trebuie citit şi interpretat corect documentul justificativ care stă la baza operaţiunii.

EXEMPLU: O intrare pe baza unei facturi care va fi plătită ulterior, a unei cantităţi de stofă, în valoare de 2.000 lei este interpretată ca achiziţie de materii prime, dacă spre exemplu, societatea comercială este producătoare de confecţii.

2. Determinarea influenţei operaţiunii asupra patrimoniuluiEste etapa în care se stabileşte în care dintre cele nouă tipuri de modificări ale patrimoniului

se înscrie operaţiunea economică prin efectele sale. Se precizează şi sensul modificării, creştere sau micşorare a activului, respectiv a pasivului, sub forma situaţiei nete şi/sau datoriilor, după caz, şi suma aferentă acestora.

EXEMPLU: Reluând datele din exemplul anterior, influenţa operaţiunii asupra patrimoniului poate fi reprezentată astfel:

Are loc creşterea activului sub forma creşterii de materii prime, respectiv creşterea pasivului(datoriilor) sub forma creşterii datoriilor faţă de furnizor.

3. Stabilirea conturilor corespondenteÎn această etapă se stabilesc care sunt conturile utilizate pentru fiecare element patrimonial

care a suferit modificări ca urmare a operaţiunii economice.

EXEMPLU: Pentru aceeaşi operaţiune, enunţată anterior, conturile corespondente sunt: „Materii prime” şi „Furnizori”.

4. Aplicarea regulilor de funcţionare a conturilorConturile corespondente au fost deja stabilite. În etapa de faţă se particularizează regulile

generale de funcţionare a conturilor la conturile corespondente.

EXEMPLU: Pentru aceeaşi operaţiune, enunţată anterior, contul „Materii prime” după conţinutul economic este un cont de stocuri, după funcţia contabilă, cont de activ. Având loc o

19

Page 20: Curs Contul

creştere a stocului de materii prime, contul se va debita cu 2.000. Contul „Furnizori” după conţinutul economic este un cont de datorii, după funcţia contabilă, cont de pasiv. Având loc creşterea datoriilor faţă de furnizori, contul se va credita cu 2.000.

5. Întocmirea formulei contabileAnaliza contabilă se încheie cu întocmirea formulei contabile care sintetizează toate

elementele descrise anterior. Formula contabilă nu este altceva decât expresia egalităţii sumelor cu care se modifică elementele patrimoniale simbolizate prin conturi corespondente.

EXEMPLU: În acelaşi exemplu, de aprovizionare cu materii prime, formula contabilă este:

x„Materii prime” = „Furnizori” 2.000

x

Componentele formulei contabile sunt:- contul corespondent debitor care este scris în partea stânga a semnului egal „=”;- contul corespondent creditor scris în partea dreaptă a semnului egal;- semnul egal „=” care decurge din dubla înregistrare, reprezentând egalitatea valorică

între sumele înscrise în conturile corespondente;- sumele care sunt înscrise în conturile corespondente. Sumele înscrise în contul sau

conturile debitoare trebuie să fie egale cu sumele înscrise în conturile sau contul creditor.

Există diverse forme de reprezentare a formulei contabile care vor fi prezentate pornind de la exemplul următor:

EXEMPLU: Societatea comercială „Formula 1” SA se aprovizionează de la un furnizor, cu cauciuc necesar fabricării pneurilor în valoare de 100.000 lei, plata urmând a se face la o dată ulterioară.

Formula contabilă ocazionată de această operaţiune poate fi astfel prezentată:

x„Materii prime” = „Furnizori” 100.000

x

Remarcă: Este genul de formulă contabilă larg acceptată în lucrările de specialitate

Formula contabilă se mai poate scrie sub forma:

x„Materii prime” = „Furnizori” 100.000 100.000

x

sau

x100.000 „Materii prime” = „Furnizori” 100.000

x

sau

DEBIT „Materii prime”CREDIT „Furnizori

100.000100.000

20

Page 21: Curs Contul

Clasificarea formulelor contabile se face fie în funcţie de numărul de conturi corespondente, fie în funcţie de scopul pentru care se întocmesc.

· În funcţie de numărul de conturi corespondente, formulele contabile sunt: - formule contabile simple - formule contabile complexe - formule contabile compuse

1. Formulele contabile simple se întocmesc atunci când operaţia economică generează modificări nu numai în două elemente patrimoniale

EXEMPLU: SC PRIMA SA ridică de la bancă 14.000 pentru plata datoriei faţă de un furnizor, plată care va avea loc ulterior.

Fără a face analiza contabilă, formula contabilă este următoarea:

x„Casa în lei” = „Conturi la bănci în lei” 14.000

x

2. Formule contabile complexe. Se apelează la acestea ori de câte ori operaţiunile economice determină modificări în cel puţin trei elemente patrimoniale. Pe de o parte într-un element de activ sau de pasiv, pe de altă parte în cel puţin două de pasiv, respectiv de activ

Astfel, formulele contabile complexe sunt la rândul lor alcătuite:a. dintr-un singur cont debitor şi două sau mai multe conturi creditoare aflate în

corespondenţă.EXEMPLU: Societatea comercială „PARADIGMA” SRL, din numerarul existent în casierie,

6.000 şi în bancă, 14.000 achită unui furnizor contravaloarea facturii privind serviciile care au fost prestate.

Formula contabilă complexă este următoarea:

x„Furnizori”

=%

„Conturi la bănci în lei”„Casa în lei”

20.00014.000

6.000x

Remarcă: Simbolul % reprezintă cuvântul „următoarele”b. din două sau mai multe conturi debitoare şi un singur cont creditor aflate în

corespondenţă.

EXEMPLU: Societatea comercială „PARADIGMA” SRL din numerarul de care dispune în casierie achită o datorie faţă de furnizor de 10.000 lei şi depune, de asemenea la bancă 6.000 lei.

Formula contabilă complexă în acest caz este următoarea:

x%

„Furnizori”„Conturi la bănci în lei”

=„Casa în lei” !6.000

10.0006.000

x

3. Formulele contabile compuse presupun existenţa a cel puţin două sau mai multe conturi corespondente debitoare şi a două sau mai multe conturi corespondente creditoare. De

21

Page 22: Curs Contul

menţionat este că acest gen de formule contabile nu sunt agreate de legislaţia şi practica din contabilitatea românească.

EXEMPLU: Societatea comercială „Formet” SA achiziţionează de la un producător de utilaje un strung în valoare de 300.000 lei şi piese de schimb pentru acesta în valoare de 20.000 lei, plata urmând a se face ulterior.

Formula contabilă este următoarea:

x%

„Imobilizari corporale”„Piese de schimb”

=%

„Furnizori de imobilizări”„Furnizori”

320.000300.000

20.000x

· În funcţie de scopul pentru care se întocmesc, formulele contabile sunt: - formule contabile întocmite conform normelor şi instrucţiunilor de

aplicare a planului de conturi; - formule contabile stornare (de corectare) în negru sau roşu.

a. Formulele contabile din prima categorie nu necesită explicaţii în plus, toate exemplele anterioare făcând parte din această categorie.

b. Aşa cum deja aminteam, formulele contabile de corectare se pot realiza fie în roşu, fie în negru.

b1. Formulele contabile de stornare în negruUneori, din diverse motive precum neatenţia sau necunoaşterea instrucţiunilor de aplicare

a planului de conturi, pentru unele operaţiuni economice se pot întocmi formule contabile neconforme cu realitatea. Cu alte cuvinte, se întocmesc formule contabile greşite. Aceste greşeli se corectează fie prin stornare în negru, fie în roşu.

Formulele stornate în negru constau în inversarea formulei contabile greşite şi întocmirea formulei contabile corecte.

În cadrul formulei contabile pot fi greşite fie denumirea conturilor corespondente, fie suma cu care acestea se debiteză, respectiv creditează. Pot să existe şi situaţii în care se greşesc atât conturile corespondente cât şi suma cu care acestea se creditează, respectiv debitează.

EXEMPLU: Contabila de la SC „BETA” SA îndrăgostită fiind, pentru achiziţia cu plata ulterioară a unei cantităţi de materii prime în valoare de 10.000, întocmeşte următoarea formulă contabilă greşită:

(1)

x“Imobilizari corporale” = „Furnizori” 10.000

x

Pentru corectarea acestei formule contabile trebuie parcurse mai multe etape:- anularea formulei contabile greşite;- întocmirea formulei contabile corecte.Formula contabilă este greşit întocmită, în locul contului “Imobilizari corporale” trebuind

utilizat contul „Materii prime”.

(2) Stornarea făcându-se în negru, aceasta presupune mai întâi inversarea formulei contabile greşite:

x

22

Page 23: Curs Contul

„Furnizori” = “Imobilizari corporale” 10.000x

Practic, formula contabilă greşită a fost „anulată” de formula contabilă inversă ei.(3) Apoi se întocmeşte formula contabilă corectă.

x„Materii prime” = „Furnizori” 10.000

x

Grafic, în „T”-uri această filieră de înregistrări poate fi astfel reprezentată:

D „Furnizori” C D Mijloace fixe C D Materii prime C

(1)

10.000 10.00010.000 10.000

(2)

10.000 10.000(3)

Dacă nu s-ar fi greşit formula contabilă, nu s-ar fi recurs la stornarea în negru.

Grafic, formula contabilă corectă ar putea fi reprezentată:

D „Furnizori” C D „Materii prime” C

100.000 10.000

Comparând cele două situaţii se poate concluziona că:- rulajele contului „Furnizori” atât cel debitor, cât şi cel creditor, în cazul corecturii prin

stornare în negru, sunt denaturate. Astfel rulajul creditor este de 20.000 lei care ar putea fi interpretat ca fiind achitarea parţială a acestor datorii;

- apariţia contului “Imobilizari corporale”, prin rulajul său debitor, poate fin interpretată ca o achiziţie de mijloace fixe de 10.000 lei, iar prin rulajul său creditor ca o ieşire de imobilizari din patrimoniu de 10.000.

b2. Formule contabile de stornare în roşuÎn vederea înlăturării dezavantajelor mai sus precizate se recurge la stornare în roşu.

Semnificaţia expresiei „în roşu” este că sumele fie sunt înscrise în roşu, fie în chenar. Roşul sau chenarul are semnificaţia semnului „-”, desemnând scăderea sumelor respective.

Acest mod de stornare presupune întocmirea, în vederea corecturii, a unei formule contabile greşite, identice cu cea iniţială cu deosebirea că sumele sunt scrise cu roşu sau în chenar.

EXEMPLU: În cazul stornării în roşu se parcurg două etape, şi anume:

- anularea (stornarea) formulei contabile greşite;- scrierea formulei contabile corecte;

(1) Formula contabilă greşită este:

x“Imobilizari corporale” = „Furnizori” 10.000

x

23

Page 24: Curs Contul

(2) Stornarea (anularea) formulei contabile greşite se face deci întocmind formula contabilă greşită, dar cu sumele în roşu:

x“Imobilizari corporale” = „Furnizori” 10.000

x

(3) Apoi se întocmeşte formula contabilă corectă:

x“Imobilizari corporale” = „Furnizori” 10.000

x

Grafic, în conturi, formulele contabile se prezintă în felul următor:

D „Furnizori” C D Mijloace fixe C D Materii prime C (1)

10.000 10.000.10.000 10.000 10.000

(2)

10.000 10.000(3)

Aşadar, rulajele nu mai sunt denaturate nici în contul „Furnizori”, nici în contul “Imobilizari corporale”, neajunsurile formulei contabile de stornare în negru fiind înlăturate.

24

Page 25: Curs Contul

UNITATEA DE CURS II-4.Planul de conturi – codificarea şi clasificarea conturilor

Planul de conturi reprezintă lista conturilor clasate conform unei clasificări zecimale pe mai multe nivele.

Structura planului de conturi în funcţie de natura elementelor patrimoniale codificate cu ajutorul conturilor poate fi reprezentată în mod schematic astfel:

Clasa Conturile Natura conturilor Conţinutul conturilor1. Capitaluri Resurse permanente ale

întreprinderiiCapital, rezerve, împrumuturi pe termen lung

2. Imobilizări Bunuri de folosinţă îndelungată Imobilizări necorporale, corporale şi financiare

3. Stocuri Bunuri destinate revânzării şi prelucrării

Materii prime, produse finite, mărfuri etc.

4. Terţi Creanţe şi datorii Creanţe clienţi, datorii faţă de furnizori, stat etc.

5. Trezorerie Averea financiară şi trezoreria întreprinderii

Titluri de plasament, cecuri, disponibilităţi etc.

6. Cheltuieli Cheltuieli legate de activitatea întreprinderii

Cumpărări pentru revânzare, impozite, taxe, cheltuieli de exploatare, financiare şi extraordinare

7. Venituri Venituri legate de activitatea întreprinderii

Venituri din exploatare, financiare şi extraordinare

În afara acestor conturi, mai există şi cele de gestiune şi conturile în afara bilanţului, reprezentate de clasele 9 şi 8.

Tema II-4.1.Codificarea conturilor

Codificarea zecimală presupune existenţa mai multor niveluri de detaliere.

EXEMPLU: Detalierea pe nivele a imobilizărilor poate fi reprezentată astfel: Clasa(cifră)

Grupe(două cifre)

Conturi sintetice de gradul I

(trei cifre)

Conturi sintetice de gradul 2(4 cifre)

2. IMOBILIZĂRI

20 Imobilizări necorporale

21 Imobilizări corporale

211 Terenuri

212 Construcţii

2111 Terenuri

2112 Amenajări de terenuri

În plus, conturile sintetice de gradul doi (cu patru cifre) pot fi detaliate în conturi analitice.

Tema II-4.2.Clasificarea conturilor

Conturile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii:a. În funcţie de conţinutul economic, aceste sunt:

- conturi deschise pentru active;- conturi deschise pentru pasive;

25

Page 26: Curs Contul

- conturi deschise pentru cheltuieli;- conturi deschise pentru venituri;- conturi în afara bilanţului;- conturi de gestiune.

Deoarece, activul şi pasivul desemnează cele două laturi ale bilanţului, conturile aferente acestor, conturile deschise pentru active şi cele pentru pasive se mai numesc şi conturi bilanţiere. În schimb, conturile deschise pentru venituri şi cheltuieli se mai numesc şi conturi de rezultare, Aceasta deoarece veniturile şi cheltuielile stau la baza determinării rezultatelor.

b. După funcţia contabilă, conturile sunt:- conturi de activ, care reflectă mişcarea şi transformarea elementelor de

activ ale întreprinderii;- conturi de pasiv, care reflectă mişcarea şi transformarea elementelor

de pasiv (situaţie netă şi datorii);- conturi bifuncţionale, care pot funcţiona atât ca şi conturi de activ, cât şi

de pasiv, pe parcursul perioadei de gestiune. La finele perioadei însă, conturile bifuncţionale prezintă fie sold debitor, fie creditor. Cu alte cuvinte, la finele exerciţiului orice cont bifuncţional se prezintă fie ca un cont de activ, fie ca unul de pasiv.

c. În funcţie de gradul de detaliere, conturile sunt:- conturi sintetice – reflectă categorii omogene de elemente patrimoniale.

Sunt sintetice de gradul I sau gradul II. Dar nu toate conturile sintetice de gradul I se detaliază în conturi sintetice de gradul II.

- conturi analitice – reprezintă detalierea unui cont sintetic, fie de gradul I sau II, în funcţie de anumite caracteristici. Ele sunt facultative, motiv pentru care nu se regăsesc în planul de conturi.

26

Page 27: Curs Contul

REZUMAT

Parcurgerea acestui modul permite familiarizarea cititorului cu următoarele elemente:

recunoaşterea structurilor situaţiilor financiare; înţelegerea interrelaţionării dintre bilanţ şi contul de profit şi pierdere; înţelegerea mecanismului contului şi mai larg al partidei duble; codificarea conturilor şi clasificarea lor.

TEME PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR

Tema nr. 1: Cunoscând următoarele existenţe iniţiale:– disponibil la bancă 20.000– capital subscris vărsat 50.000– disponibil în casierie 10.000– creanţe clienţi 30.000– datorii furnizori 10.000

Întocmiţi bilanţul iniţial

Tema nr. 2: Pe baza bilanţului întocmit la Tema nr. 1, deschideţi conturile cu soldurile iniţiale şi reflectaţi în evidenţa cronologică şi sistematică următoarele operaţiuni:

1° se încasează ½ din creanţe faţă de clienţi prin bancă;2° se achită datoria faţă de furnizori prin casierie;3° se ridică de la bancă numerar în sumă de 5.000

Întocmiţi bilanţul finalEfectuaţi analiza contabilă pentru operaţiunea 2.

Tema nr. 3: Efectuaţi stornarea în negru şi apoi în roşu pentru următoarea înregistrare:

x„Furnizori” = „Casa în lei” 3.000

x

ştiind că în realitate furnizorul a fost achitat prin bancă.Explicaţi avantajele şi dezavantajele, dacă este cazul, pentru cele două

modalităţi de stornare.

Tema nr. 4: Precizaţi conţinutul economic şi funcţia contabilă după ce în prealabil aţi găsit din planul de conturi, conturile corespunzătoare următoarelor elemente:

– rezerve legale

27

Page 28: Curs Contul

– materiale auxiliare– datorii faţă de personal– mărfuri

BIBLIOGRAFIE

1. Capron M., Contabilitatea în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;2. Colasse B., Contabilitate generală, Editura Moldova, Iaşi, 1995;3. Oprean I. (coord.), Bazele contabilităţii, Editura Intelcredo, Deva, 2001;4. Oprean I., Irimie E. P., Bazele contabilităţii, aplicaţii practice, Editura Intercredo,

2001;5. Pântea I. P., Managementul contabilităţii româneşti, Ediţia a II-a, Editura

Intelcredo, Deva, 1999;

28

Page 29: Curs Contul

29

Page 30: Curs Contul

30