78
RADIODIAGNOSTICUL CARIEI DENTARE

Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

  • Upload
    navid242

  • View
    3.501

  • Download
    17

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

RADIODIAGNOSTICUL CARIEI DENTARE

Page 2: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Caria dentară reprezintă afecţiunea stomatologică cea mai frecventă , fiind rezultatul acţiunilor factorilor multipli exo-, şi endogeni , şi

se caracterizează printr-un proces distructiv evolutiv al substanţelor dure dentare.

Page 3: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 4: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Caria nepenetrantăCaria nepenetrantă - în stadii incipiente, - în stadii incipiente, caria de smalţ se prezintă sub formă de caria de smalţ se prezintă sub formă de pată superficială alb-cretoasă sau uşor pată superficială alb-cretoasă sau uşor pigmentată brun-cenuşie, care se excavează pigmentată brun-cenuşie, care se excavează progresiv, decelabilă clinic cu sonda progresiv, decelabilă clinic cu sonda dentară ca rugozitate sau eroziune dentară ca rugozitate sau eroziune superficialăsuperficială

Caria penetrantăCaria penetrantă – caria care evoluează în – caria care evoluează în suprafaţă şi profunzime ajungând să suprafaţă şi profunzime ajungând să deschidă şi camera pulpară.deschidă şi camera pulpară.

Page 5: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 6: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

UNDE SE POATE DEZVOLTA O CARIE ?UNDE SE POATE DEZVOLTA O CARIE ?

Procesul poate începe pe orice suprafaţă a Procesul poate începe pe orice suprafaţă a dinteluidintelui

Unde există condiţii favorabile, dar mai ales Unde există condiţii favorabile, dar mai ales în locuri retentive greu accesibile procesului în locuri retentive greu accesibile procesului de autocurăţire sau de igienă de autocurăţire sau de igienă

şanţuri intercuspidiene şanţuri intercuspidiene imperfecţiuni de structură a smalţuluiimperfecţiuni de structură a smalţului anfractuozităţi de suprafaţă anfractuozităţi de suprafaţă

Page 7: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

RADIODIAGNOSTICUL ÎN CARIA SIMPLĂRADIODIAGNOSTICUL ÎN CARIA SIMPLĂ

Examenul radiografic are rol în :Examenul radiografic are rol în :depistare în cazul localizărilor greu depistare în cazul localizărilor greu

accesibile examenului clinicaccesibile examenului clinicaprecierea gradului de interesare a aprecierea gradului de interesare a

structurilor dentarestructurilor dentarecontrolul corectitudinii tratamentuluicontrolul corectitudinii tratamentului

Page 8: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Caria devine evidentă radiografic Caria devine evidentă radiografic din primele stadii deoarece prin din primele stadii deoarece prin dezagregarea componentei minerale dezagregarea componentei minerale a smalţului se produce o reducere a a smalţului se produce o reducere a densităţii calcare deci şi a absorbţiei densităţii calcare deci şi a absorbţiei razelor X razelor X

Apare o zonă de radiotransparenţă Apare o zonă de radiotransparenţă crescută , în degradeuri, formă crescută , în degradeuri, formă neregulată ,contur difuz, neregulată ,contur difuz, transparenţă mai accentuată central transparenţă mai accentuată central şi superficial, devenind mai opacă şi superficial, devenind mai opacă spre dentina normală, neputând spre dentina normală, neputând diferenţia dentina sănătoasă de cea diferenţia dentina sănătoasă de cea ramolită (deci imaginea este mai ramolită (deci imaginea este mai mică decât în realitate, abia după mică decât în realitate, abia după curăţarea mecanică obţinându-se curăţarea mecanică obţinându-se imaginea reală).imaginea reală).

Page 9: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Cavitatea pregătită pentru obturare se deosebeşte de carie prin forma regulată, retentivă, contur net, dimensiuni egale cu cavitatea însăşi.

Page 10: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Consideraţii cu caracter tehnic-radiologic:Consideraţii cu caracter tehnic-radiologic:

se folosesc 60-65 kV şi 10-15 mAsse folosesc 60-65 kV şi 10-15 mAs radiaţiile penetrante (cu mai mulţi kV ) şterg detaliile prin radiaţiile penetrante (cu mai mulţi kV ) şterg detaliile prin

hipertransparenţăhipertransparenţă radiaţiile nepenetrante nu înnegresc suficient pierzând detaliileradiaţiile nepenetrante nu înnegresc suficient pierzând detaliile pentru evidenţierea cariilor secundare marginale, a recidivelor pentru evidenţierea cariilor secundare marginale, a recidivelor

de carie, a cariilor interproximale situate sub punctul de de carie, a cariilor interproximale situate sub punctul de contact, a cariilor incipiente se foloseşte radiograficontact, a cariilor incipiente se foloseşte radiografiaa panoramică, incidenţa interproximală cu film cu aripioare panoramică, incidenţa interproximală cu film cu aripioare

complicaţiile cariei (pulpite cronice , parodontite apicale ) , complicaţiile cariei (pulpite cronice , parodontite apicale ) , cariile coronare şi de rădăcină se vizualizează cel mai bine prin cariile coronare şi de rădăcină se vizualizează cel mai bine prin incidenţa retroalveolară izometrică şi ortoradială (Dieck sau incidenţa retroalveolară izometrică şi ortoradială (Dieck sau tehnica “long-cone” ).tehnica “long-cone” ).

Pentru cariile feţelor vestibulo-orale se folosesc radiografiile Pentru cariile feţelor vestibulo-orale se folosesc radiografiile axiale cu film ocluzalaxiale cu film ocluzal

Page 11: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

1.Cariile aproximale- meziale şi distale1.Cariile aproximale- meziale şi distale sunt sunt uşor de depistat radiologicuşor de depistat radiologic deoarece deoarece

se proiectează tangent la fasciculul de se proiectează tangent la fasciculul de radiaţiiradiaţii

au formă triunghiulară cu baza la au formă triunghiulară cu baza la suprafaţa dintelui şi vârful spre limita suprafaţa dintelui şi vârful spre limita smalţ-dentină, apoi aria se lărgeşte la smalţ-dentină, apoi aria se lărgeşte la nivelul joncţiunii amelodentinare luând nivelul joncţiunii amelodentinare luând în cele din urmă formă de “U” în poziţie în cele din urmă formă de “U” în poziţie orizontală.orizontală.

în cazul cariilor superficiale imaginea în cazul cariilor superficiale imaginea poate să nu apară, să fie “arsă” prin poate să nu apară, să fie “arsă” prin supraexpunere , fenomen numit “halou supraexpunere , fenomen numit “halou marginal” ,tot prin acest fenomen marginal” ,tot prin acest fenomen rezultând şi o distanţă între dinţii vecini.rezultând şi o distanţă între dinţii vecini.

cele care au pătruns în dentină au formă cele care au pătruns în dentină au formă neregulată.neregulată.

Page 12: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

2. Cariile suprafeţelor triturante sau ocluzale2. Cariile suprafeţelor triturante sau ocluzale cele superficiale, care interesează doar smalţul, cele superficiale, care interesează doar smalţul, nu apar nu apar

întotdeauna vizibile pe radiografiile dentareîntotdeauna vizibile pe radiografiile dentare , iar când apar , iar când apar au formă triunghiulară cu baza spre camera pulpară şi au formă triunghiulară cu baza spre camera pulpară şi vârful spre suprafaţa triturantă a dintelui , formă dată vârful spre suprafaţa triturantă a dintelui , formă dată de rezistenţa crescută a smalţului (carie de gradul I)de rezistenţa crescută a smalţului (carie de gradul I)

cariile de dentină apar iniţial ca transparenţe liniare sub cariile de dentină apar iniţial ca transparenţe liniare sub smalţ iar în evoluţie capătă o formă rotunjită,”în U” smalţ iar în evoluţie capătă o formă rotunjită,”în U” (carie de gradul II )(carie de gradul II )

Page 13: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

3. Cariile suprafeţelor vestibulare şi orale 3. Cariile suprafeţelor vestibulare şi orale uşor evidenţiabile clinic dar greu radiologicuşor evidenţiabile clinic dar greu radiologic, datorită proiecţiei , datorită proiecţiei

perpendiculare pe fasciculul de radiaţii a suprafeţei cariei şi prin perpendiculare pe fasciculul de radiaţii a suprafeţei cariei şi prin mascarea de însumare a opacităţii smalţului şi dentinei.mascarea de însumare a opacităţii smalţului şi dentinei.

au contur net datorită proiecţiei tangente a marginii cavităţii au contur net datorită proiecţiei tangente a marginii cavităţii carioasecarioase

cariile de smalţ cariile de smalţ sunt invizibile radiologicsunt invizibile radiologic cariile dentinare apar ca zone transparente rotunde sau ovalare cariile dentinare apar ca zone transparente rotunde sau ovalare

ce devin în timp neregulate.ce devin în timp neregulate.

Page 14: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

4. Cariile de colet4. Cariile de colet sunt nedecelabile clinic deoarece sunt situate la nivelul sunt nedecelabile clinic deoarece sunt situate la nivelul

gingiei , frecvent acoperite de tartru, sau sub o lucrare gingiei , frecvent acoperite de tartru, sau sub o lucrare protetică de învelişprotetică de înveliş

uşor identificabile radiograficuşor identificabile radiografic atât cele de pe atât cele de pe suprafeţele vestibulo- orale cât şi pe cele aproximale ca suprafeţele vestibulo- orale cât şi pe cele aproximale ca şi imagine radiotransparentă rotundă sau ovalară cu şi imagine radiotransparentă rotundă sau ovalară cu deschidere largă prin absenţa smalţuluideschidere largă prin absenţa smalţului

dificultate prezintă diferenţierea de dificultate prezintă diferenţierea de “haloul cervical“haloul cervical “ “ (transparenţă produsă de un dinte normal prin (transparenţă produsă de un dinte normal prin absorbţia redusă a radiaţiilor din zona cervicală peste absorbţia redusă a radiaţiilor din zona cervicală peste care nu se suprapune opacitatea smalţului sau a osului care nu se suprapune opacitatea smalţului sau a osului alveolar ) ; pentru aceasta se examinează radiografia la alveolar ) ; pentru aceasta se examinează radiografia la lumină puternică : caria apare ca lipsă de substanţă lumină puternică : caria apare ca lipsă de substanţă dentară cu întreruperea continuităţii conturului , iar dentară cu întreruperea continuităţii conturului , iar haloul cervical apare cu integritate a conturului haloul cervical apare cu integritate a conturului coletuluicoletului

Page 15: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 16: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

5. Cariile de rădăcină5. Cariile de rădăcină se evidenţiază doar radiograficse evidenţiază doar radiografic apar în locurile unde cementul este dezgolit de ligamentele alveolare ca apar în locurile unde cementul este dezgolit de ligamentele alveolare ca

şi eroziune de cement pe suprafaţă mare cu aspect zimţat “în dinţi de şi eroziune de cement pe suprafaţă mare cu aspect zimţat “în dinţi de fierăstrău “ fierăstrău “

caria de suprafaţă mare adâncime variabilă apare ca transparenţă caria de suprafaţă mare adâncime variabilă apare ca transparenţă neregulată, neomogenă , cu ştirbirea cupuliformă a marginii radiculareneregulată, neomogenă , cu ştirbirea cupuliformă a marginii radiculare

în cazul suprapunerii pe canalul radicular se face diagnostic diferenţial în cazul suprapunerii pe canalul radicular se face diagnostic diferenţial cu granulomul intern pe radiografii de corecţie excentrice (mezio- sau cu granulomul intern pe radiografii de corecţie excentrice (mezio- sau distoexcentrice ) : la granulom raportul cu canalul radicular se distoexcentrice ) : la granulom raportul cu canalul radicular se păstrează pe filmul ortoradial şi cel distoexcentric ,iar la carie raportul păstrează pe filmul ortoradial şi cel distoexcentric ,iar la carie raportul se schimbă, apărând o detaşare între cele două radiotransparenţese schimbă, apărând o detaşare între cele două radiotransparenţe

Page 17: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

6. Caria pe dinţii incluşi6. Caria pe dinţii incluşi vizualizarea este exclusiv vizualizarea este exclusiv

radiograficăradiografică apare întotdeauna când apare întotdeauna când

există o dezgolire de există o dezgolire de perete osos al sacului perete osos al sacului folicular produsă de o folicular produsă de o pungă parodontală pungă parodontală marginală sau prin marginală sau prin extracţia unui dinte extracţia unui dinte vecinvecin

Page 18: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

7. 7. Caria recidivantă şi secundarăCaria recidivantă şi secundară rezultă prin eradicarea incompletă a dentinei alterate, deficienţe rezultă prin eradicarea incompletă a dentinei alterate, deficienţe

în prepararea cavităţii, incorectitudinea obturaţiilorîn prepararea cavităţii, incorectitudinea obturaţiilor apare ca radiotransparenţă cu contur difuz , contrastând cu apare ca radiotransparenţă cu contur difuz , contrastând cu

obturaţiile radioopace sau obturaţiile de bază , sau este greu obturaţiile radioopace sau obturaţiile de bază , sau este greu identificabilă în cazul obturaţiilor cu substanţă radiotransparentă identificabilă în cazul obturaţiilor cu substanţă radiotransparentă fără bază, singurul semn radiologic fiind delimitarea difuză pe o fără bază, singurul semn radiologic fiind delimitarea difuză pe o porţiune limitată în contrast cu restul bine delimitatporţiune limitată în contrast cu restul bine delimitat

caria recidivantă se produce sub obturaţie iar caria secundară la caria recidivantă se produce sub obturaţie iar caria secundară la marginea acesteiamarginea acesteia

Page 19: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Cariile deficienţei de secreţie salivarăCariile deficienţei de secreţie salivară cele mai frecvente apar în cazul tratamentului cu radiaţii ionizante ale cele mai frecvente apar în cazul tratamentului cu radiaţii ionizante ale

extremităţii cefalice prin radiosensibilitatea crescută a glandelor extremităţii cefalice prin radiosensibilitatea crescută a glandelor salivare. Urmarea tratamentului este diminuarea cantitativă a secreţiei salivare. Urmarea tratamentului este diminuarea cantitativă a secreţiei salivare, scăderea pH-ului de la 6,5 la 5,5 , o concentrare neobişnuită a salivare, scăderea pH-ului de la 6,5 la 5,5 , o concentrare neobişnuită a ionilor de clor, sodiu, magneziu, calciu , a proteinelor. Modificările ionilor de clor, sodiu, magneziu, calciu , a proteinelor. Modificările fizico-chimice reduc rolul de tampon al salivei şi capacitatea de fizico-chimice reduc rolul de tampon al salivei şi capacitatea de autocurăţare,iar pH-ul acid induce demineralizarea ţesuturilor dentare, autocurăţare,iar pH-ul acid induce demineralizarea ţesuturilor dentare, toate ducând la condiţii favorabile de dezvoltare a plăcii microbiene.toate ducând la condiţii favorabile de dezvoltare a plăcii microbiene.

Cariile de iradiere au o evoluţie extrem de rapidă, interesează un mare Cariile de iradiere au o evoluţie extrem de rapidă, interesează un mare număr de dinţi, au un caracter intens distructiv asupra coroanelor număr de dinţi, au un caracter intens distructiv asupra coroanelor dentare.dentare.

Page 20: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

B. Gradul de interesare al structurilor dentareB. Gradul de interesare al structurilor dentareîn cazul cariilor superficiale datele sunt impreciseîn cazul cariilor superficiale datele sunt imprecisecând interesează dentina se apreciază extensia în când interesează dentina se apreciază extensia în

suprafaţă şi profunzime şi se indică atitudinea suprafaţă şi profunzime şi se indică atitudinea terapeutică arătând grosimea stratului de dentină terapeutică arătând grosimea stratului de dentină dintre cavitatea carioasă şi camera pulpară sau dintre cavitatea carioasă şi camera pulpară sau evidenţierea comunicării cu pulpa ( mai ales la evidenţierea comunicării cu pulpa ( mai ales la nivelul coarnelor pulpare )nivelul coarnelor pulpare )

se face identificarea canalelor radiculare – direcţie se face identificarea canalelor radiculare – direcţie lungime , dimensiunilungime , dimensiuni

se depistează anomaliile canaliculare ( canale se depistează anomaliile canaliculare ( canale multiple, ramificate , obstruate )multiple, ramificate , obstruate )

Page 21: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

C. Controlul corectitudinii tratamentului, obturaţiei: C. Controlul corectitudinii tratamentului, obturaţiei: în cariile aproximale coronare şi de colet subgingivaleîn cariile aproximale coronare şi de colet subgingivaleîn cariile profunde pentru studiul vecinătăţii obturaţiei în cariile profunde pentru studiul vecinătăţii obturaţiei

cu camera pulparăcu camera pulparăîn cazul obturaţiilor pentru :în cazul obturaţiilor pentru :

– controlul accesului până la apex în vederea controlul accesului până la apex în vederea obturaţieiobturaţiei

– identificarea căilor false stabilindu-se sediul căii, identificarea căilor false stabilindu-se sediul căii, direcţia mezială /distală, adâncimea, afectarea sau direcţia mezială /distală, adâncimea, afectarea sau nu a spaţiului periodontalnu a spaţiului periodontal

– controlul obturaţiei canaliculare care poate fi controlul obturaţiei canaliculare care poate fi incompletă şi / sau cu depăşireincompletă şi / sau cu depăşire

– evidenţierea corpilor străini endocanaliculari (ac evidenţierea corpilor străini endocanaliculari (ac Lentulo )Lentulo )

– fracturi longitudinale în axul dinteluifracturi longitudinale în axul dintelui– evidenţierea obturaţiilor debordante, cu exces de evidenţierea obturaţiilor debordante, cu exces de

material obturant care favorizează retenţia material obturant care favorizează retenţia alimentelor şi constituie factor favorizant pentru alimentelor şi constituie factor favorizant pentru caria secundară sau parodontita marginalăcaria secundară sau parodontita marginală

Page 22: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

SUBSTANŢE PENTRU OBTURAŢIESUBSTANŢE PENTRU OBTURAŢIEOpacitatea sau transparenţa substanţelor de obturaţie sunt date de Opacitatea sau transparenţa substanţelor de obturaţie sunt date de

numărul atomic (Z ), deci de gradul de absorbţie al radiaţiilor numărul atomic (Z ), deci de gradul de absorbţie al radiaţiilor X, de exemplu :X, de exemplu :

aurul, mercurul, iodul, iodoformul din amalgamuri, încrustaţii aurul, mercurul, iodul, iodoformul din amalgamuri, încrustaţii şi materiale de obturat canale au absorbţia cea mai mare, deci şi materiale de obturat canale au absorbţia cea mai mare, deci apar intens radioopaceapar intens radioopace

preparatele cu Ca(OH)2 pentru acoperirea pulpei dentare sunt preparatele cu Ca(OH)2 pentru acoperirea pulpei dentare sunt greu diferenţiabile de amalgamgreu diferenţiabile de amalgam

materialele cu oxid de zinc (obturaţii provizorii cu gutapercă, materialele cu oxid de zinc (obturaţii provizorii cu gutapercă, Plastobtur, Eugenat de zinc, Ciment Flechter, ciment de fosfat Plastobtur, Eugenat de zinc, Ciment Flechter, ciment de fosfat de zinc ) sunt mai radioopace decât dentina, se diferenţiază bine de zinc ) sunt mai radioopace decât dentina, se diferenţiază bine de silicaţi dar greu de amalgamde silicaţi dar greu de amalgam

cimentul cu silicat (material de obturaţie definitivă) materialele cimentul cu silicat (material de obturaţie definitivă) materialele compozite sunt mai transparente decât osul, imaginea fiind compozite sunt mai transparente decât osul, imaginea fiind asemănătoare cu caria, dar în acest caz conturul este net.asemănătoare cu caria, dar în acest caz conturul este net.

Răşinile acrilice sunt radiotransparente, la fel porţelanul ars, Răşinile acrilice sunt radiotransparente, la fel porţelanul ars, deci nu sunt vizibile radiografic.deci nu sunt vizibile radiografic.

Page 23: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 24: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 25: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 26: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 27: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 28: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 29: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 30: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 31: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

RADIODIAGNOSTICUL RADIODIAGNOSTICUL AFECŢIUNILOR AFECŢIUNILOR

PULPEI DENTAREPULPEI DENTARE

Page 32: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Chiar şi în fazele incipiente precum Chiar şi în fazele incipiente precum hiperemia preinflamatorie sau pulpite acute hiperemia preinflamatorie sau pulpite acute evidenţiabile la examenul clinic, radiografia evidenţiabile la examenul clinic, radiografia evidenţiază factorii etiopatogeni mai ales cei evidenţiază factorii etiopatogeni mai ales cei legaţi de carie şi de tratamentul ei sau de legaţi de carie şi de tratamentul ei sau de factorii traumatici, iar în pulpitele cronice factorii traumatici, iar în pulpitele cronice închise, degenerescenţa calcară a pulpei, în închise, degenerescenţa calcară a pulpei, în localizarea dentinei secundare de reacţie localizarea dentinei secundare de reacţie are contribuţie esenţială.are contribuţie esenţială.

Page 33: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Semnele radiologice directe ale afectării Semnele radiologice directe ale afectării pulpei dentare sunt :pulpei dentare sunt :

modificarea formei şi dimensiunii camerei modificarea formei şi dimensiunii camerei pulpare şi a canalului radicularpulpare şi a canalului radicular

modificarea contururilor peretilormodificarea contururilor peretilormodificarea transparenţei teritoriului modificarea transparenţei teritoriului

pulpar.pulpar.

Page 34: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

PULPITELE ACUTE – din punct de vedere radiografic se PULPITELE ACUTE – din punct de vedere radiografic se evidenţiazăevidenţiază

modificări discrete ale pereţilor camerei pulpare modificări discrete ale pereţilor camerei pulpare şi canalului radicularşi canalului radicular

informaţii referitoare la agenţii cauzali în cadrul informaţii referitoare la agenţii cauzali în cadrul afecţiunilor acuteafecţiunilor acute

caria ce a depăşit joncţiunea amelodentinară caria ce a depăşit joncţiunea amelodentinară (prin endotoxine microbiene )(prin endotoxine microbiene )

cavităţi preparate şi bonturi şlefuite (manevrele cavităţi preparate şi bonturi şlefuite (manevrele pot declanşa excitaţii termice supraliminare )pot declanşa excitaţii termice supraliminare )

excitaţii termice nocive transmise prin obturaţii excitaţii termice nocive transmise prin obturaţii metalice aplicate în cavităţile profunde sau la metalice aplicate în cavităţile profunde sau la adâncime medie fără obturaţie de bazăadâncime medie fără obturaţie de bază

fisuri în smalţ şi dentină sau fracturi parcelare fisuri în smalţ şi dentină sau fracturi parcelare coronare neglijatecoronare neglijate

Page 35: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Hiperemia preinflamatorie Hiperemia preinflamatorie – – nu apar modificări radiograficenu apar modificări radiografice

-agenţii microbieni lipsesc din pulpa dentară -agenţii microbieni lipsesc din pulpa dentară dar există în canaliculele dentinaredar există în canaliculele dentinare

Pulpita acută seroasăPulpita acută seroasă – din punct de vedere anatomo- – din punct de vedere anatomo-clinic este seroasă parţială (coronară ) şi totală clinic este seroasă parţială (coronară ) şi totală (coronoradiculară )(coronoradiculară )

- pe lângă manifestările hemodinamice apar şi - pe lângă manifestările hemodinamice apar şi modificări ale permeabilităţii vasculare cu modificări ale permeabilităţii vasculare cu apariţia exudatuluiapariţia exudatului

- radiografic nu avem modificări de formă ale camerei - radiografic nu avem modificări de formă ale camerei pulpare şi de contur ale pereţilor, dar se pulpare şi de contur ale pereţilor, dar se evidenţiază carii de mari dimensiuni până în evidenţiază carii de mari dimensiuni până în apropierea coarnelor camerei pulpareapropierea coarnelor camerei pulpare

Page 36: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 37: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Pulpita acută purulentă Pulpita acută purulentă – – este fie următoarea etapă evolutivă a pulpitelor seroase, fie este fie următoarea etapă evolutivă a pulpitelor seroase, fie

rezultat al contactului direct al microbilor cu pulpa în cazul rezultat al contactului direct al microbilor cu pulpa în cazul cariilor profunde sau fracturilor coronare penetrante, fracturi cariilor profunde sau fracturilor coronare penetrante, fracturi coronoradiculare sau radiculare sau subluxaţii dentoalveolarecoronoradiculare sau radiculare sau subluxaţii dentoalveolare

- radiologic se va observa creşterea mai mult sau mai puţin - radiologic se va observa creşterea mai mult sau mai puţin uniformă a dimensiunilor camerei pulpare şi a canalului uniformă a dimensiunilor camerei pulpare şi a canalului radicular şi ştergerea conturului pereţilor camerei pulpare şi a radicular şi ştergerea conturului pereţilor camerei pulpare şi a canalului prin demineralizarea şi resorbţia pereţilor lăcaşului canalului prin demineralizarea şi resorbţia pereţilor lăcaşului pulpei dentare. pulpei dentare.

Page 38: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

PULPITELE CRONICEDeschise - ulceroase - granulomatoase Nu se pot diferenţia radiografic ci se poate vizualiza o carie profundă de dimensiuni mari comunicantă cu camera pulpară uneori pe distanţă mare, o cameră pulpară deformată, mărită de volum, cu coarnele pulpare dispărute. În cazuri avansate apare o radiotransparenţă unică ce ocupă aproape total teritoriul dentinar şi zona camerei pulpare cu sau fără fracturarea pereţilor coronari.

Page 39: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

ÎnchiseÎnchise propriu-zisă :propriu-zisă : microbii nu au contact direct cu pulpa microbii nu au contact direct cu pulpa

caracteristică fiind integritatea pereţilor lăcaşului caracteristică fiind integritatea pereţilor lăcaşului pulpar . Ei provin de la o carie cu evoluţie lentăpulpar . Ei provin de la o carie cu evoluţie lentă

- recidivă de carie sau carie secundară- recidivă de carie sau carie secundară - pulpită acută care a evoluat fără deschiderea - pulpită acută care a evoluat fără deschiderea

pulpei pulpeiRadiologicRadiologic se viualizează: se viualizează: – – carie sau obturaţie cu carie recidivantă sau carie carie sau obturaţie cu carie recidivantă sau carie

secundară fără comunicare cu camera pulparăsecundară fără comunicare cu camera pulpară - discretă lărgire a canalului radicular - discretă lărgire a canalului radicular

- ştergerea conturului canalului radicular şi a - ştergerea conturului canalului radicular şi a camerei pulparecamerei pulpare

Page 40: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

granulomatoasă ( granulom intern granulomatoasă ( granulom intern PalazziPalazzi ) )

RadiologicRadiologic – lipsa imaginii factorilor – lipsa imaginii factorilor etiologicietiologici

- distrucţia pereţilor dentinari ai - distrucţia pereţilor dentinari ai camerei pulpare şi canalului camerei pulpare şi canalului radicular deci o zonă radicular deci o zonă radiotransparentă ovalară situată radiotransparentă ovalară situată centroradicular care se continuă centroradicular care se continuă apical şi coronar cu canalul apical şi coronar cu canalul radicular, cu ax lung situat de radicular, cu ax lung situat de obicei vertical, care nu poate fi obicei vertical, care nu poate fi detaşată de canalul radicular nici detaşată de canalul radicular nici în corectarea mezio- , nici în cea în corectarea mezio- , nici în cea distoexcentrică (element de distoexcentrică (element de diagnostic diferenţial cu caria de diagnostic diferenţial cu caria de rădăcină )rădăcină )

-localizarea în teritoriul coronar -localizarea în teritoriul coronar al pulpei dentare şi dezvoltarea sa al pulpei dentare şi dezvoltarea sa excesivă determină apariţia excesivă determină apariţia fracturilor spontane coronare sau fracturilor spontane coronare sau coronoradiculare.coronoradiculare.

Page 41: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 42: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 43: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

IMAGINI RADIOLOGICE CONDENSANTE ÎNTÂLNITE ÎN IMAGINI RADIOLOGICE CONDENSANTE ÎNTÂLNITE ÎN PATOLOGIA PULPEI DENTAREPATOLOGIA PULPEI DENTARE

Modificări calcare la nivelul pulpei dentareModificări calcare la nivelul pulpei dentarePulpoliţiiPulpoliţii = aglomerări calcare compacte ovalare sau rotunde = aglomerări calcare compacte ovalare sau rotunde

localizate la nivelul pulpei dentare, de 2-3 mm, asimptomatici localizate la nivelul pulpei dentare, de 2-3 mm, asimptomatici clinic.clinic.RadiologicRadiologic apare ca o opacitate omogenă de intensitate calcară, apare ca o opacitate omogenă de intensitate calcară, contur net, situată în centrul camerei pulpare sau a canalului contur net, situată în centrul camerei pulpare sau a canalului radicular , fără relaţii de continuitate cu pereţii camerei pulpare, radicular , fără relaţii de continuitate cu pereţii camerei pulpare, existând de obicei un lizereu radiotransparent între pulpolit şi existând de obicei un lizereu radiotransparent între pulpolit şi peretele dentinarperetele dentinar

Scleroza calcară difuză a pulpei dentare. Scleroza calcară difuză a pulpei dentare. Diferenţa de pulpolit Diferenţa de pulpolit constă în faptul că procesul calcifiant este răspândit pe întreg constă în faptul că procesul calcifiant este răspândit pe întreg teritoriul pulpar; este tot asimptomatic clinic, nu se cunoaşte teritoriul pulpar; este tot asimptomatic clinic, nu se cunoaşte etiologia, dar apare la vârste înaintate.etiologia, dar apare la vârste înaintate.Radiologic Radiologic apare un aspect granular calcar al pulpei care are aspect apare un aspect granular calcar al pulpei care are aspect neomogen pentru că nu toate teritoriile sunt uniform calcificateneomogen pentru că nu toate teritoriile sunt uniform calcificate

Page 44: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 45: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare

Depuneri de dentină pe pereţii camerei pulpare şi canalului radicular (dentină Depuneri de dentină pe pereţii camerei pulpare şi canalului radicular (dentină secundară, dentină de reacţie, dentină terţiară, etc.)secundară, dentină de reacţie, dentină terţiară, etc.)

A. Depunerea de dentină secundarăA. Depunerea de dentină secundară la persoanele în vârstă poate fi considerată ca la persoanele în vârstă poate fi considerată ca şi proces fiziologic, deşi sensibilitatea pulpară scade, iar prin compresie parte din şi proces fiziologic, deşi sensibilitatea pulpară scade, iar prin compresie parte din populaţia celulară pulpară suferă.populaţia celulară pulpară suferă.RadiologicRadiologic apare o îngustare relativ uniformă a camerei pulpare şi canalului apare o îngustare relativ uniformă a camerei pulpare şi canalului radicular (coarnele camerei pulpare dispar, rezultând o rotunjire a acesteia iar radicular (coarnele camerei pulpare dispar, rezultând o rotunjire a acesteia iar canalul radicular se îngustează până la dispariţie )canalul radicular se îngustează până la dispariţie )

B. Dentina adiţională depusă în condiţii patologiceB. Dentina adiţională depusă în condiţii patologice ( abraziuni, caria cu evoluţie ( abraziuni, caria cu evoluţie lentă, fisuri în smalţ, unele restaurări ale coroanelor ) constituie lentă, fisuri în smalţ, unele restaurări ale coroanelor ) constituie dentina de dentina de reacţie sau terţiară reacţie sau terţiară Diagnostic diferenţial cu dentina secundară este faptul că cea de reacţie reduce Diagnostic diferenţial cu dentina secundară este faptul că cea de reacţie reduce volumul camerei pulpare sau canalului radicular de o manieră localizată, volumul camerei pulpare sau canalului radicular de o manieră localizată, îngustarea survenind în vecinătatea acţiunii maxime a factorilor nocivi.îngustarea survenind în vecinătatea acţiunii maxime a factorilor nocivi.

în cariile cu evoluţie lentă din gropiţele şi şanţurile suprafeţelor triturante se observă o în cariile cu evoluţie lentă din gropiţele şi şanţurile suprafeţelor triturante se observă o îngroşare a peretelui ocluzal al camerei pulpare, o bombare a acestuia spre îngroşare a peretelui ocluzal al camerei pulpare, o bombare a acestuia spre interiorul camerei cu îngustarea acesteia. În cariile aproximale poate fi amputat un interiorul camerei cu îngustarea acesteia. În cariile aproximale poate fi amputat un singur corn pulpar dând aspect asimetric camerei pulpare.singur corn pulpar dând aspect asimetric camerei pulpare.

În abraziuni sau traumatisme ocluzale repetate camera pulpară se îngustează dinspre În abraziuni sau traumatisme ocluzale repetate camera pulpară se îngustează dinspre ocluzal spre apical cu aspect rectiliniu al peretelui ocluzal al camerei pulpareocluzal spre apical cu aspect rectiliniu al peretelui ocluzal al camerei pulpare

În traumatismele de mare intensitate ocluzo-alveolare cu sau fără rizalize se produce În traumatismele de mare intensitate ocluzo-alveolare cu sau fără rizalize se produce obliterarea completă a canalului radicular.obliterarea completă a canalului radicular.

Page 46: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 47: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 48: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 49: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 50: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 51: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 52: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 53: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 54: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 55: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 56: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 57: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 58: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 59: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 60: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 61: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 62: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 63: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 64: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 65: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 66: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 67: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 68: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 69: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 70: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 71: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 72: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 73: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 74: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 75: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 76: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 77: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare
Page 78: Curs 2 radiodiagnosticul cariei dentare