of 17 /17
Page 1 of 17 Curriculum Vitae CV Bahrija Umihanić Mart 2014. MJESTO I DATUM ROĐENJA: Živinice, 22.1.1966. Znanstveni projekti Stručni projekti Članstvo u domaćim i inozemnim organizacijama, stručnim društvima, uredništvu časopisa i sl. Objavljene znanstvene monografije Objavljene knjige, udžbenici, praktikumi Radovi objavljeni u nastavnom zvanju „vanredni profesor“ Radovi objavljeni u nastavnom zvanju „docent“ Radovi objavljeni u zvanju «viši asistent» Mentorstva: Doktorske disertacije, Magistarski , Master i diplomski radovi; Članstva u Komisijama za odbranu doktorskih disertacija i magistarskih radova. Adresa na poslu Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br.8 75000 Tuzla Tel.:+38735320820 lik. 825; Fax: +38735320821 e-mail: [email protected]: e-mail [email protected] OBRAZOVANJE: • 2003. godine obranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli • 1999. godine magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli • 1989. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Brčkom AKADEMSKA KARIJERA: 2014 na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje redovnog profesora 2011., 2012. na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu izabran za gostujućeg profesora na nastavnom predmetu Upravljanje projektima od 2009. - .... na Univerzitetu u Novom Sadu izabran u zvanje gostujućeg profesora na UNESCO katedri za poduzetništvo od 2008- 2014 na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje vanrednog profesora 2003-2008. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje docenta 1999-2003. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje višeg asistenta 1996-1999. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje asistenta (spoljni saradnik) 1995-1996. Ekonomska škola u Tuzli (spoljni saradnik) FUNKCIJE U KARIJERI: Od 2014. ... predsjednik Vijeća grupacije društvenih nauka na Univerzitetu u Tuzli od 2013- ... član Senata Univerziteta u Tuzli od 2013- ... Voditelj III ciklusa studija-Doktorski studij na Ekoneomskom fakultetu Tuzla 2007-2010., prodekan za naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Curriculum Vitae CV Bahrija Umihanić Mart 2014.195.222.57.136/Vlada/Novosti_2014/Akademski_CV_Premijer_TK_Prof.… · [2003] Drpljanin S., Umihanić ., Financijske i mortalitetne

Embed Size (px)

Text of Curriculum Vitae CV Bahrija Umihanić Mart...

 • Page 1 of 17

  Curriculum Vitae CV Bahrija Umihani Mart 2014.

  MJESTO I DATUM ROENJA:

  ivinice, 22.1.1966.

  Znanstveni projekti

  Struni projekti

  lanstvo u domaim i inozemnim organizacijama, strunim drutvima, urednitvu asopisa i sl.

  Objavljene znanstvene monografije

  Objavljene knjige, udbenici, praktikumi

  Radovi objavljeni u nastavnom zvanju vanredni profesor

  Radovi objavljeni u nastavnom zvanju docent

  Radovi objavljeni u zvanju vii asistent

  Mentorstva: Doktorske disertacije, Magistarski , Master i diplomski radovi;

  lanstva u Komisijama za odbranu doktorskih disertacija i magistarskih radova.

  Adresa na poslu Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br.8 75000 Tuzla

  Tel.:+38735320820 lik. 825; Fax: +38735320821

  e-mail: [email protected]: e-mail [email protected]

  OBRAZOVANJE:

  2003. godine obranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  1999. godine magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  1989. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Brkom

  AKADEMSKA KARIJERA:

  2014 na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje redovnog profesora

  2011., 2012. na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu izabran za gostujueg profesora na nastavnom predmetu Upravljanje projektima

  od 2009. - .... na Univerzitetu u Novom Sadu izabran u zvanje gostujueg profesora na UNESCO katedri za poduzetnitvo

  od 2008- 2014 na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje vanrednog profesora

  2003-2008. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje docenta

  1999-2003. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje vieg asistenta

  1996-1999. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje asistenta (spoljni saradnik)

  1995-1996. Ekonomska kola u Tuzli (spoljni saradnik)

  FUNKCIJE U KARIJERI:

  Od 2014. ... predsjednik Vijea grupacije drutvenih nauka na Univerzitetu u Tuzli

  od 2013- ... lan Senata Univerziteta u Tuzli

  od 2013- ... Voditelj III ciklusa studija-Doktorski studij na Ekoneomskom fakultetu Tuzla

  2007-2010., prodekan za nauno-istraivaki rad na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Page 2 of 17

  2012 -2013., predsjednik Nadzornog odbora JKP Komunalno d.d. ivinice

  2012- 2012, predsjednik Nadzornog odbora Konjuh d.d. ivinice

  2004 - 2011., predsjednik Nadzornog odbora JP RMU urevik u ureviku

  1993 - 1997., vrioc dunosti direktora u Mlin Husinski rudar d.d. Ljubae-Tuzla

  1991 - 1993., rukovodilac komercijalno finansijskog sektora u Mlin Husinski rudar d.d. Ljubae-Tuzla

  PODRUJE RADA: Poduzetnitvo, Menadment

  ZNANSTVENI PROJEKTI:

  2013-2014. Regional Cooperation for Creation of the Common Platform for Coordination of Entrepreneurship Development Policies with a Highlight on Resolving Youth Unemployment Issues (voditelj projekta Prof. dr. Bahrija Umihani) nauno-istraivaki projekt implementiraju nacionoalni GEM timovi BiH i Republike Hrvatske a finansira Global Entrepreneurship Research Association

  2009-2011. Multifukncionalna poljoprivreda u ruralnim podrujima Federacije Bosne i Hercegovine (voditelj projekta Prof.dr. Bahrija Umihani) naunoistraivaki projekt finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, - Global Entrepreneurship Monitor - najvei svjetski akademski istraivaki projekt u podruju poduzetnitva, projekat implemantira Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla, partner na projektu Univerzitet u Tuzli, (voditelj nacionalnog GEM tima za Bosnu i Hercegovinu Prof.dr. Bahrija Umihani).

  LANSTVO U INOZEMNIM ORGANIZACIJAMA, STRUNIM DRUTVIMA, UREDNITVU ASOPISA I SL.:

  Global Entrepreneurship Research Association (GERA), Founding and Sponsoring Institutions: Babson College, Babson Park, MA, United States; London Business School, London, United Kingdom; Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile; Universiti Tun Abdul Razak, Kuala Lampur, Malaysia. (voditelj GEM tima za Bosnu i Hercegovinu); http://www.gemconsortium.org/

  European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), Country Vice Preseident - Vice prezident (VP) za Bosnu I Hercegovinu [2009-2012], clan [2012_...], http://www.ecsb.org/eng/news_&_events/index.php?nid=396

  International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM), member of the International Editorial Review Board; http://www.igi-global.com/bookstore/titledetails.aspx?titleid=52609

  Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER), JGER is published by the Faculty of Entrepreneurship at the University of Tehran, member of the Editorial Board, http://preview.journal-jger.com/about/edboard

  /Economics of Agriculture, member of the International Editorial Review Board; Established 1954, Publishers: The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists; Institute of Agricultural Economics, Belgrade; Academy of Economic Studies, Bucharest (Romania), http://www.iep.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aekonomika-poljoprivrede-2&catid=4%3Acasopisi&Itemid=23&lang=sr

  LANSTVO U DOMAIM ORGANIZACIJAMA, STRUNIM DRUTVIMA, UREDNITVU ASOPISA I SL.:

  Forum za razvoj i promociju poduzetnitva u Bosni i Hercegovini - struno tijelo za promociju i koordinaciju razvoja malih i srednjih poduzea i poduzetnitva je savjetodavno tijelo Vijea ministara BiH i ima 14 stalnih lanova, koje je imenovalo Vijee ministara BiH.

  http://www.gemconsortium.org/http://www.ecsb.org/eng/news_&_events/index.php?nid=396http://www.igi-global.com/bookstore/titledetails.aspx?titleid=52609http://preview.journal-jger.com/about/edboardhttp://www.iep.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aekonomika-poljoprivrede-2&catid=4%3Acasopisi&Itemid=23&lang=srhttp://www.iep.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aekonomika-poljoprivrede-2&catid=4%3Acasopisi&Itemid=23&lang=sr

 • Page 3 of 17

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ekspert Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za naunu oblast Drutvene nauke, nauno polje/grana Ekonomija; Rjeenje o utvrivanju liste eksperata Federalnog ministarstva za obrazovanje, nauna polja i grane, broj: 04.39-121/10, od 13.1.2010.

  Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla, (predsjednik Udruenja); http://www.cerpod-tuzla.org

  Udruenje poslodavaca Federacije BiH (predsjednik Skuptine u periodu od 2005.-2008.)

  Udruenje poslodavaca opine ivinice (predsjednik Skuptine)

  Ekonomska revija, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomski fakultet u Tuzli, (zamjenik glavnog i odgovornog urednika od 2010.godine; glavni i odgovorni urednik u periodu 2008-2010.godine, a u periodu od 2003.-2008. godine lan Redakcije); http://ef.untz.ba/web/index.php?page=ekonomska-revija-2

  Poslovni konultant, nauno-struni asopis, FINconsult Tuzla, (lan urednitva od 2009.godine kada je asopis poeo izlaziti) http://finconsult.ba/?izbor=1&ID=28

  Lider, asopis za menadment, poduzetnitvo i liderstvo, Horizont, Banja Luka (lan redakcije u periodu 2007.-2009.)

  OBJAVLJENE ZNANSTVENE MONOGRAFIJE:

  1. [2013] Umihani B., Tulumovi R., Omerovi M., Simi S. Marku, R., GEM BiH 2012: Poduzetnikim obrazovanjem do (samo)zapoljavanja mladih (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 658., COBISS.BH-ID 17628422, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  2. [2012] Umihani B., Tulumovi R., Omerovi M., Simi S., GEM BiH 2011: Razviti i ojaati poduzetniki duh u Bosni i Hercegovini, (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 658., COBISS.BH-ID 17628422, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  3. [2012] Umihani B., Tulumovi R., Arifovi-Omerovi M., Simi S., GEM BiH; Izvjetaj o enskom poduzetnitvu u Bosni i Hercegovini, (znanstvena monografija), CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 334.722:305-055.21(497.6)., COBISS.BH-ID 19453702, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  4. [2011] Umihani B., Tulumovi R., Arifovi M., Simi S., GEM BiH 2010: Poduzetnitvom do novih radnih mjesta, (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 658., COBISS.BH-ID 17628422, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  5. [2010] Umihani B., Tulumovi R., Arifovi M., Simi S., Spahi, E., GEM BiH 2009: Recesija reducirala poduzetniku aktivnost u BiH, (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, CIP 334.72:338(497.6)(047.1) COBISS BH-ID 17998854, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  6. [2010] Umihani, B., Kurti, A., Primjena EU Povelje za mala i srednja preduzea u Tuzlanskom kantonu u 2009.godini Indeks politike malih i srednjih preduzea Tuzlanskog kantona za 2009.godinu, OFF-SET Tuzla, CIP334.722(497.6):[339.923:061.1EU2009], ISBN 978-9958-658-90-7, COBISS: BH-ID 17878278, Ekonomski fakultet Tuzla.

  7. [2009] Umihani B., Tulumovi R., Simi S., Arifovi M., urkovi, B., GEM BiH 2008: Unaprijediti poduzetniko okruenje u BiH, (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  8. [2007] Praenje politika razvoja malih i srednjih preduzea na nivou kantona primjenom EU povelje za razvoj malih i srednjih preduzea, (voditelj projekta: Umihani B.) projekat implementira istraivaki tim: Umihani B., Nukovi, A., Simi, S., projekt finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

  http://www.cerpod-tuzla.org/http://ef.untz.ba/web/index.php?page=ekonomska-revija-2http://finconsult.ba/?izbor=1&ID=28

 • Page 4 of 17

  OBJAVLJENE KNJIGE, DIJELOVI U KNJIZI, UDBENICI, PRAKTIKUMI:

  1. [2014] Umihani, B., Planiranje razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, CIP 334.713:330.34](497.6)(075.8) ISBN 978-9958-31-149-9, COBISS.BH-ID 20900358, Off-Set Tuzla.

  2. [2013] Umihani, B., Fazlovi, S., Ali, M., Brdarevi, F., Menadment kvaliteta i poslovne izvrsnosti, (koautor str. 9-82) CIP 005 6(407.6)(0758), ISBN 978-99-58-0964-0-2, Cobiss Bh.id 20487942, Harfograf, Tuzla

  3. [2012] Umihani, B., Omerovi, M., Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) for the Western Balkan Countries, (Chapter 29, p. 522 - 541), u knjizi pod naslovom MANAGEMENT, GOVERNANCE, AND ENTREPRENEURSHIP: New Perspectives and Challenges, Edited by Darko Tipuric and Marina Dabic, CIRU Governance Research and Development Centre & Access Press Unated Kindom, London 2012. http://www.ciru.hr/index.php/component/content/category/8-ciru

  4. [2006] Fazlovi S., Umihani B., Nukovi A., abanovi Z., Poslovno odluivanje izabrani tekstovi, redaktor: prof. dr efik Mulabegovi, (koautor, str. 75-152.), CIP 005.311.6(075.8), ISBN 9958-656-20-5, COBISS. BH-ID 14989574, Denfas, Tuzla.

  5. [2004] Dedi M., Umihani B., Osnove menadmenta i preduzetnitva, (koautor, str. 109-187. i str. 291-305), CIP 65.012:334.722 (075.8), ISBN 9958-9277-5-6, COBISS.BH-ID 13686022, Ekonomski institut Tuzla.

  6. [2003] Drpljanin S., Umihani B., Financijske i mortalitetne tablice sa formulama, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

  7. [2001] Umihani B., Praktikum vjebi iz Poslovnog odluivanja za studente Ekonomskog fakulteta u Tuzli, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla.

  RADOVI OBJAVLJENI U NASTAVNOM ZVANJU VANREDNI PROFESOR

  1. [2013] Umihani, B. , Deli, A., Stanje i perspektive poduzetnikog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Trea internacionalna nauna konferencija Ekonomija integracija ICEI 2013 Znanjem od recesije ka prosperitetu, zbornik radova, 6-7. Decembar 2013. Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, ISSN 2233-0445, strana 821-841. http://www.icei.epk.ba/admin/dokumenti/11400%20FINAL%20ZBORNIK.pdf

  2. [2013] Umihani, B. , Deli, A., Organizational Assumptions for Development of Intrapreneurship in Companies Across Bosnia and Herzegovina, 1st Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2013), University of Dubrovnik 27-29 September 2013., ISBN 978-953-7153-30-4 (Unicerity of Dubrovnik), ISBN 978-953-7153-31-1 (University of Dubrovnik CD-ROM), pp. 63.

  3. [2013] Umihani, B., Kurti, A., Uloga menadmenta poduzea u poticanju poduzetnike aktivnosti zaposlenika, Zbornik radova- Posebno izdanje, Ekonomski fakultet Sveuilita u Mostaru, 2013., ISSN 1840-3255, str. 253-275.

  4. [2013] Umihani, B. , Isakovi, S., Omerovi, M., Inovacije i poduzetnika aktivnost zemalja Zapadnog Balkana u doba recesije promatrana kroz prizmu GEM indikatora, Trea poduzetnika konferencija "Kriza i inovacije kroz prizmu preduzetnitva", Ekonomski fakultet Podgorica, Crna Gora, 20. septembar 2013. godine , *Rad saopten na konferenciji, Zbornik u pripremi.

  5. [2013] Vukovi, A., , Umihani, B., Mastilovi, J.,, Kevrean, ., Zari, V., Analysis of Intentions and Attitudes Towards Enterpreneurship in Academic Institutions Related to Agro-Food Sector in Serbia, 3rd International congress Engineering, environment and materials in processing industry, Proceedings, Jahorina, 04.03. 06.03. 2013., ISBN 978-99955-81-11-4, pp. 382-393.

  6. [2013] Abadi, A., Umihani, B., ebi M., Menadment evaluacija strategija lokalnog razvoja, Meste NGO Org - International Journal FBIM Transactions Vol. 1 No. 1 (pp. 61 73) http://www.meste.org/fbim/FBIM_Najava_clanaka_eng.html

  http://www.ciru.hr/index.php/component/content/category/8-ciruhttp://www.icei.epk.ba/admin/dokumenti/11400%20FINAL%20ZBORNIK.pdfhttp://www.meste.org/fbim/FBIM_Najava_clanaka_eng.html

 • Page 5 of 17

  7. [2012] Umihani, B., ejvanovi, F., Hodi, K.,Kokorovi-Jukan, M., Multi-Sector Approach to the Sustainable Rural Development in Transitional Countries, TTEM-Technics Technologies Education Management, Journal of society for development of teaching and business processes in new net environment in B&H, DRUNPP Sarajevo, Vol. 7., No,4.,2012., (pp. 1831-1836), [Indexes: Thomson: ISI web of Science, Science Citation Index-Expanded; Scopus, EBSCO: Education Research Index] http://www.ttem.ba/index.html

  8. [2012] Umihani, B. , Isakovi, S. Stanje i perspektive stratekog planiranja razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, Konferencija: Razvoj poslovanja 2012, Zbornik radova / Business Development Conference 2012, Proceedings, November 2012, Zenica, ISSN 1840 4006, str. 7-30.

  9. [2012] Umihani, B., Arifovi, M., Mujanovi, M., High Growth Entrepreneurship in Bosnia and Herzegovina Importance, Current State and Perspectives, 2nd International Scientific Conference REDETE 2012 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, Faculty of Economics University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, October 25-27, 2012., , pp.____, Proceedings of the 2

  th REDETE 2012, ISBN ___________ , http://www.redete.org/

  10. [2012] Abadi, A., Umihani, B., ebi M., Analysis of Methodology and Models of Strategic Planning of Local Development in Bosnia and Herzegovina, Scientific and Technical Journal "Economic review", Faculty of Economy, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina, Volume X, Issue 2., November 2012, pp. 41-58, http://www.ef.untz.ba/web/stranice/archive_economic_review.htm

  11. [[2012] Umihani, B., Abadi, A., ebi M., Management of Monitoring and Evaluation of Local Development Strategy, 16th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2012, Dubai, UAE, 10 12 September 2012, Proceedings of the TMT 2012, (pp. 219 - 222) http://www.tmt.unze.ba/program.php

  12. [2012] Umihani, B., ebi M., Abadi, A., Neefikasnost organa javne uprave kao barijera razvoja poduzetnitva i poveanja zaposlenosti, Druga poduzetnika konferencija "Zapoljavanjem kroz prizmu preduzetnitva", Ekonomski fakultet Podgorica, Crna Gora, 18. maj 2012. godine http://www.gallery.ef.ac.me/agenda.pdf *Rad saopten na konferenciji, Zbornik u pripremi

  13. [2012] Umihani, B., Razvojem poduzetnikih kompetencija do novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, Druga poduzetnika konferencija "Zapoljavanjem kroz prizmu preduzetnitva", Ekonomski fakultet Podgorica, Crna Gora, 18. maj 2012. godine http://www.gallery.ef.ac.me/agenda.pdf *Rad saopten na konferenciji, Zbornik u pripremi

  14. [2012] Abadi, A., Umihani, B., ebi M., Karakteristike menadmenta procesa evaluacije strategije lokalnog razvoja jedinica lokalne samouprave, Nauno struna konferencija "Menadment 2012", Fakultet za poslovno industrijski menadment Univerziteta "Union" u Beogradu, 21. 22. april 2012. godine, Zbornik radova konferencije (str. 3 - 9) http://www.fimmanager.edu.rs/site/content/view/170/1/lang,sr/

  15. [2012] Umihani, B., Abadi, A., ebi M., Institucionalna podrka razvoju turizma kroz razvoj ljudskih resursa, Prva nauno-struna konferencija "Razvoju kompetetnih ljudskih resursa za potrebe turizma u zemljama regiona JIE (RT-JIE-2012)", Univerzitet u Istonom Sarajevu i Centar za inovativnost i preduzetnitvo Univerziteta u Zenici, Jahorina, 28. - 31. mart 2012. godine, Zbornik radova ISBN: 978-9958-0912-0-9, COBISS.BH-ID 19713030, Zbornik radova konferencije (str. 331 - 341)

  16. [2012] Umihani, B., Arifovi, M., Mujanovi, M., Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) Complex measure of relation between entrepreneurship and development in South-eastern European countries, 5

  th International Conference on Entrepreneurs, Innovation and Regional Development ICEIRD,

  Regional Development for Unleashing Growth Throughout Southeastern Europe 2012, June 1th 2th, 2012. Sofia, Bulgaria, p.95-105, Proceedings of the 5th ICEIRD 2012, ISBN 978-954-07-3346-3 http://iceird2012.fmi.unisofia.bg

  17. [2012] Umihani, B., ebi M., Functions of the Performance Appraisal System: Analyses and their Impact on Level of Employees Motivation , International Journal of Sustainable Economics Management, IGI Publishing, www.igi-global.com., January-March 2012, Vol. 1, No. 1, , p. 1-15, ISSN: 2160-9659, eISSN: 2160-9667

  http://www.ttem.ba/index.htmlhttp://www.redete.org/http://www.ef.untz.ba/web/stranice/archive_economic_review.htmhttp://www.tmt.unze.ba/program.phphttp://www.gallery.ef.ac.me/agenda.pdfhttp://www.gallery.ef.ac.me/agenda.pdfhttp://www.fimmanager.edu.rs/site/content/view/170/1/lang,sr/http://iceird2012.fmi.unisofia.bg/http://www.igi-global.com/

 • Page 6 of 17

  18. [2012] ejvanovi, F., Umihani, B., Hodi, K., Kokorovi, M., Transition and Multifunctional Agriculture in Fedration of Bosnia and Herzegovina, International Journal of Sustainable Economics Management, IGI Publishing, www.igi-global.com., January-March 2012, Vol. 1, No. 1, , p. 16-24, ISSN: 2160-9659, eISSN: 2160-9667

  19. [2011] Umihani, B. Halimovi, S., Beji, J., Stanje i perspektive razvoja male privrede u Federaciji Bosne I Hercegovine, BH Ekonomski forum asopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Godina 2, broj 3, Zenica 2011., str. 149-185, ISSN:1986-681X.

  20. [2011] Isakovi, S., Umihani, B. Znaaj kompetencija menadera za ivotni ciklus malih I srednjih preduzea, BH Ekonomski forum asopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Godina 2, broj 3, Zenica 2012., str. 77-87, ISSN:1986-681X.

  21. [2011] Umihani, B. Halebi, J., Okruenje kao faktor razvoja poduzetnitva u zemljama Jugoistone Europe, Druga Meunarodna nauna konferencija Ekonomija integracija - Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistone Evrope , Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 8-9.12.2011. ISBN 978-9958-611-13-1, COBISS BH-ID 17765126, UDK, str.

  22. [2011] Umihani, B. Halimovi, S., Beji, J., Stanje i perspektive razvoja male privrede u Federaciji Bosne I Hercegovine, Konferencija: Razvoj poslovanja 2011, Zbornik radova / Business Development Conference 2011, Proceedings, November 2011, Zenica, ISSN 1840 4006, str. 7-35.

  23. [2011] Isakovi, S., Umihani, B. Znaaj kompetencija menadera za ivotni ciklus malih I srednjih preduzea, Konferencija: Razvoj poslovanja 2011, Zbornik radova / Business Development Conference 2010, Proceedings, November 2011, Zenica, ISSN 1840 4006, str. 323-331.

  24. [2011] Umihani, B., Kurti A., Joint Effort for Innovative Environment, 15th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2011, Prague, Czech Republic, 1218 September 2011.,

  25. [2011] Umihani, B., Dedi, M., Poreski podsticaji razvoja poduzetnitva u Bosni i Hercegovini, BH Ekonomski forum, godina 2, broj 1, ISNN 1986-681X, JEL: L26, H25, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, str. 51-66.

  26. [2011] Umihani, B., Arifovi, M., Global Entrepreneurship Index for Western Balkan countries and Slovenia participants in the GEM 2009 project, 4

  th International Conference on Entrepreneurs, Innovation and Regional

  Development - ICEIRD 2011, May 5th

  7th

  , 2011. Ohrid, Macedonija, ISBN 97860865144-2-6, CIP 005(062), 330.34(062), 338(062), 330.16(062), str. 1188-1195. http://www.iceird.org/2011/conference-agenda.html

  27. [2010] ejvanovi, F., Umihani, B., Hodi, K., Kokorovi-Jukan, M., Multifunkcional Agriculture of Rural Areas in Federation of Bosnia and Herzegovina in Proces of Transition, Internacional scientific meeting: Multifunkional Agriculture and Rural Development (V) Regional specificities, Banja Vrujci, 02-03, Decembar, 2010., I Book, Special Issue-2, Ekonomika poljoprivrede/Economics Agriculture, YU ISSN 0352-3462; UDK 338.43:63, str. 449-456.

  28. [2010] Umihani, B., Kreiranje i provoenje ekonomske politike za unaprjeenje poslovanja MSP i podrku poduzetnitvu u Bosni i Hercegovini - institucionalni pristup, Konferencija: Razvoj poslovanja 2010, Zbornik radova / Business Development Conference 2010, Proceedings, November 2010, Zenica, ISSN 1840 4006, str. 11-23.

  29. [2010] Isakovi, S., Umihani, B., Brdarevi, S., Uspostavljanje ravnotee fleksibilnosti i kontrolisanosti poslovnih aktivnosti kao odgovor na promjene u okruenju preduzea, Konferencija: Razvoj poslovanja 2010, Zbornik radova / Business Development Conference 2010, Proceedings, November 2010, Zenica, ISSN 1840 4006, str. 299-308.

  30. [2010] Umihani, B., Isakovi, S., Simi, S., Arifovi, M., Ocjena okvira poduzetnikih uslova za razvoj poduzetnitva u BiH u periodu recesije, Konferencija: Razvoj poslovanja 2010, Zbornik radova / Business Development Conference 2010, Proceedings, November 2010, Zenica, ISSN 1840 4006, str. 463-473.

  http://www.igi-global.com/http://www.iceird.org/2011/conference-agenda.html

 • Page 7 of 17

  31. [2010] Umihani, B., Deli, A., onlagi, S., National Culture ss Development Determinant of Entrepreneurial Education in Bosnia and Herzegovina, Proceedings of the 3 EMUNI Higher Education and Research Conference: Entrepreneurial Learning and the Role of Universities 23 25 September 2010, ISBN 978-961-6805-03-2, str. 38-48. http://www.he-r.emuni.si/2010/?id=83

  32. [2010] Umihani, B.., Strengthening the Technological Capacities of SMEs in Bosnia and Herzegovina Through Programs of Cooperation with Universities and Research Centres, 14

  th International Research/Expert

  Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2010, Mediterranean Cruise, 11 - 18 September 2010., ISSN 1840-4944, str. 221-224. http://www.tmt.unze.ba/finalprogram.html

  33. [2010] Isakovi, S., Umihani, B.., Managers' Competence as a Factor of SMEs Growth, 14th

  International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2010, Mediterranean Cruise, 11 - 18 September 2010., ISSN 1840-4944, str. 709-712. http://www.tmt.unze.ba/finalprogram.html

  34. [2010] Umihani, B., Dedi, M., Ujecaj poreskog sistema na razvoj mikro, malih i srednjih preduzea u Tuzlanskom kantonu, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 15, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, april 2010., ISSN: 1512-8962, UDK 336.22:334.012.6 (497.6 Tuzlanski kanton), str. 31-45.

  35. [2010] Umihani, B.., Understanding the Recession Effect on Entrepreneurial Activity Focused on Innovation and Technology in South-East Europe Countries Using Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Indicators, 3rd International Conference on Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2010, May 27 29, 2010 Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7892-250-3, CIP 005(082) 001.895(082), str. 746-754. http://www.iceird.org/2010/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=53

  36. [2010] Umihani, B.., Entrepreneurship Education Aimed at Strengthening Technological Capacity of SMEs in Western Balkan Countries, 30

  th PODIM International Conference on Entrepreneurship and Innovation PODIM

  in Maribor, April 14th

  -15th

  2010., Maribor, Slovenija, ISBN 978-861-91694-5-2, CIP 001.895:658(082) 005.591.1(082), str. 281-297. http://www.podim.org/program/

  37. [2009] Brdarevi, F., Kurti, A., Umihani, B., Ujecaj nadzornog odbora na proces stratekog upravljanja u korporacijama Federacije Bosne i Hercegovine, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 14, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, novembar 2009., ISSN: 1512-8962, UDK.005.7:005.21 str. 74-85.

  38. [2009] Umihani, B., Utjecaj ekonomske krize na poduzetnike stavove, aktivnosti i tenje, Meunarodna konferencija: Kako upravljati u vrijeme krize, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 4-6.12.2009. ISBN 978-9958-611-13-1, COBISS BH-ID 17765126, UDK 334.722:338.124.4(497.6), str.183-192.

  39. [2009] Umihani, B., Halal Quality as a factor for Development of Entrepreneurship Infrastructure in Bosnia and Herzegovina, 13th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2009, Hammamet, Tunisia, 16-21 October 2009., ISBN 1840-4944 , str. 921-925.

  40. [2009] Umihani, B., Poduzetniko okruenje u Bosni i Hercegovini: Rezultati GEM istraivanja za 2008.godinu, Business Development Conference 2009 Zenica, 13 14 November 2009, Year 2, Vol. 1, CIP 387.6: 005.6: 006.322, ISSN 1840 4006, str. 25-42. http://www.cip.unze.ba/pdf/Zbornik_BDC2009.pdf

  41. [2009] Umihani, B., Isakovi, S., Franji, A., Modifikacija teorijskih modela razvoja novih proizvoda i njihova primjena u praksi bosanskohercegovakih preduzea: primjer TMD AI Gradaac, Business Development Conference 2009 Zenica, 13 14 November 2009, Year 2, Vol. 1, CIP 387.6: 005.6: 006.322, ISSN 1840 4006, str.112-126. http://www.cip.unze.ba/pdf/Zbornik_BDC2009.pdf

  42. [2009] Umihani, B., Razvojni projekti u Strategiji zapoljavanja Tuzlanskog kantona za period 2009-2013. ansa za otvaranje novih radnih mjesta, Zbornik radova sa naunog skupa, 14. Ljetni univerzitet Tuzla 29.6. -9.7.2009., UDK331.5.024.5 (497.6 Tuzlanski kanton) (083.94)2009/2013; 33126:331.5 (497.6 Tuzlanski kanton) (083.94)2009/2013; str. 82-96.

  43. [2009] Umihani, B., Ali, M., Uloga integrisanog menadment sistema u postizanju poslovne izvrsnosti malih i srednjih preduzea u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska

  http://www.he-r.emuni.si/2010/?id=83http://www.tmt.unze.ba/finalprogram.htmlhttp://www.tmt.unze.ba/finalprogram.htmlhttp://www.iceird.org/2010/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=53http://www.podim.org/program/http://www.cip.unze.ba/pdf/Zbornik_BDC2009.pdfhttp://www.cip.unze.ba/pdf/Zbornik_BDC2009.pdf

 • Page 8 of 17

  revija, broj 13, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, april 2009., ISSN: 1512-8962, UDK 005.6:334.71:664 (497.6)006.85:338.439 (497.6) str. 115-126.

  44. [2009] Umihani, B., Tulumovi, R. Spahi, E, How Small Initiatives Change Bosnia and Herzegovina, Fulbright Academy Annual Conference: Small Places Can Change the World, Skopje, Macedonia March 24-27, 2009. www.fulbrightacademy.org

  45. [2009] Umihani, B., Tulumovi, R., Growth and Innovation of SMEs in Bosnia and Herzegovina GEM and Innovation infrastructure research, 29

  th PODIM International Conference on Entrepreneurship and Innovation

  PODIM in Maribor, March 25-26 Maribor, Slovenija, www.podim.org. ISBN 978-961-91694-4-5, CIP 001 895:658 (063)(082) 005-591.1(063)(082), str. 261-276

  46. [2008] Umihani, B., Fazlovi, S., Karakteristike menaderskog odluivanja u ekonomiji znanja, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 12, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, april 2009., ISSN: 1512-8962, str. 143-153.

  47. [2008] Umihani, B., Tulumovi, R., Entrepreneurship Environment in Bosnia and Herzegovina in International Perspective, International scientific conference: Challenges of Economic Sciences in the 21st Century, held in Belgrade on 4th and 5th December 2008, Institute of Economic Sciences Belgrade, UDC:005.961:005.914.3(497.6); ISBN 978-86-80315-71-3, str. 369-377. http://www.ien.bg.ac.rs/conferences/materijal/proceedings.pdf

  48. [2008] Umihani, B., Huskovi, D., Corporate Social Responsibility And Stakeholders Theory In Context Of Transitional Countries, International scientific conference: Challenges of Economic Scineces in the 21st Century, held in Belgrade on 4th and 5th December 2008, Institute of Economic Sciences Belgrade, UDC: 347.72.032 : 336.76 : 005, ISBN 978-86-80315-71-3, str. 843-849. http://www.ien.bg.ac.rs/conferences/materijal/proceedings.pdf

  49. [2008] Subi, J., Umihani, B., Hamovi, V., Sastavljanje investicione kalkulacije i njen znaaj za izradu biznis plana na poljoprivrednim gazdinstvima, Simpozijum agroekonomista sa meunarodnim ueem povodom 45 godina Odseka za agroekonomiju Agronomska nauka i struka u tranziciji obrazovanja i agroprivrede, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 24-25 Oktobar 2008., str. 287-292.

  50. [2008] Umihanic, B., Tulumovic, R., Establishment of Business Zones in Bosnia and Herzegovina as a Way to Support Development of Entrepreneurship and Strengthen Regional Cooperation, 1

  st International Conference

  Vallis Aurea Focus on: Regional Development, Polytechnic of Pozega & DAAAM International Vienna, Pozega, Croatia, 19

  th September 2008, ISBN 978-953-98762-7-0 & ISBN 978-3-901509-605, str. 981-987.

  51. [2008] Umihani, B., Kurti, A., Small and Medium Enterprises in BiH on their Way to Achieve Business Excellence by Implementing the Concept of integrated Management Systems, 12th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26-30 August, 2008, ISBN 995861741-2, str. 1321-1325.

  52. [2008] Umihani, B., Nukovi, A., Simi, S., Introducing European Charter for Small Enterprises at the Cantonal Level Supports Small and Medium Enterprises Policy Creation in Bosnia and Herzegovina and Western BalkanRegion, International Conference for Entrepreneurship Innovation and Regional Development - ICEIRD2008, Skopje & Ohrid, Macedonia, 8th-11th May 2008, ISBN: 976-9989-2636-4-4, str. 651-661.

  53. [2008] Umihani, B., Obrazovanje i obuka u podruju poduzetnitva u Tuzlanskom kantonu, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 11, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, april 2008., ISSN: 1512-8962, UDK. UDK 37.014:334.722, str 81-95.

  54. [2008] Umihani, B., Selimovi, S., The Entrepreneurial Approach to Stimulating Rural Development on Re-Cultivated Land of the Open-Pits, International Scientific Meeting State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open-Pits, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Vrujci Spa, on 24-25th April 2008.

  http://www.fulbrightacademy.org/http://www.podim.org/http://www.ien.bg.ac.rs/conferences/materijal/proceedings.pdfhttp://www.ien.bg.ac.rs/conferences/materijal/proceedings.pdf

 • Page 9 of 17

  RADOVI OBJAVLJENI U NASTAVNOM ZVANJU DOCENT 1. [2007] Umihani B., Nukovi A., Kreditno-garancijski fondovi kao instrument podrke razvoju poduzetnitva u

  Federaciji BiH, Zbornik radova, Maunarodni nani skup, Finansije u drutvu znanja i savremenoj poslovnoj praksi, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, BiH, str. 91-103.

  2. [2007] Fazlovi S., Umihani B, Nukovi A., Odgovornost bosanskohercegovakog javnog menadmenta za implementaciju sistema kvalitete u javnom sektoru, Zbornik radova, VIII Meunarodni simpozij menadera kvalitete, Oskar, Hrvatsko drutvo menadera kvaliteta, Baka Voda, Hrvatska.

  3. [2007] Umihani B, Fazlovi S., Data Quality in the Research of Enterpreneurship in Bosnia and Herzegovina, 11

  th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated

  Technology, TMT 2007., str. 479-482. Hammamet, Tunisia.

  4. [2007] Smajlovi E., Umihan B., Primjena CRM-a u funkciji unapreenja kvaliteta bankarskih usluga, Zbornik radova, 5. Meunarodni simpozij, Quality 2007, Neum, BiH, str. 43-48.

  5. [2007] Umihan B., Smajlovi E., Istraivanje informatike pismenosti nastavnog osoblja i studenata u funkciji unaprjeenja kvaliteta obrazovanja, Zbornik radova, 5. Meunarodni simpozij, Quality 2007, Neum, BiH, str. 629-634

  6. [2007] Nukovi A., Umihan B., Strengthening the technological capacity of SME: Multicriteria analysis of government policiesof the Western Balkans countries, 27

  th Conference on Entreprenauership and Inovation in

  Maribor, Slovenija, str. 163-173.

  7. [2007] Umihani B., Kurti A., Planiranje kao determinanta uspjeha malih biznisa, Zbornik radova,broj 3, Ekonomski fakultet Brko, str. 174-180.

  8. [2007] Umihani B., Budunost malih preduzea pod utjecajem zapoljavanja odgovarajuih zaposlenika, Zbornik radova,broj 3, Ekonomski fakultet Brko, str. 181-189

  9. [2007] Umihani B., Dinamiziranje Lokalnog Ekonomskog razvoja u funkciji razvoja poduzetnitva u opinama Tuzlanskog kantona, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 8, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 46-56.

  10. [2007] Umihani B., Zuli A., Socijalno poduzetnitvo-konstitutivni element suvremenih ekonomija, asopis za teoriju i praksu menadmenta, poduzetnitva i liderstva, Lider, broj 7-8, Horizont, Banja Luka, str. 28-31.

  11. [2006] Umihani B., Fazlovi S., Salki E., Objektivizacija odluke o izboru zaposlenika u MSP-a primjenom AHP-a kao alata u analizi odluivanja, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 7, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, str.125-137.

  12. [2006] Umihani B., Kozarevi E., Proces i organizacija upravljanja bankarskim rizicima, asopis za teoriju i praksu menadmenta, poduzetnitva i liderstva, Lider, broj 5-6, Horizont, Banja Luka, str. 20-26.

  13. [2006] Umihani B., oki M., Poduzetniko odluivanje o ambalai prehrambenih proizvoda pod uticajem zakonskih propisa, Zbornik radova, Nauni skup Agrotech Gradaac, Tehnoloki fakultet Univerziteta u Tuzli i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Gradaac, str. 107-117.

  14. [2006] Umihani B., Klopi R., Poduzetniki nain grupnog odluivanja izgradnjom konsenzusa, Zbornik radova, broj 6, Fakultet za poslovni menadment Univerziteta Demal Bijedi u Mostaru, str. 75-85.

  15. [2005] Umihani B., Klopi R., Fazlovi S., Poduzetniki projekat u funkciji unapreenja poduzetnitva, Zbornik radova, broj 4, Fakultet za poslovni menadment Univerziteta Demal Bijedi u Mostaru, 2005., str.129-138.

  16. [2005] Salihovi F., Umihan B., Burgi M., Prilozi unapreenja nacionalne politike kvaliteta na nivou industrijskih kompanija u BiH, Zbornik radova, 4. Meunarodni simpozij, Quality 2005, Fojnica, BiH, str. 89-83.

 • Page 10 of 17

  17. [2005] Salihovi F., Umihan B., Burgi M., Unaprijeeni TQM model za razvoj bosankohercegovakih kompanija, Zbornik radova, 4. Meunarodni simpozij, Quality 2005, Fojnica, BiH, str. 85-92.

  18. [2005] Umihani B, Fazlovi S., Nukovi A., Salihovi F., Menaderske odluke za implementiranje sistema kvaliteta u poduzeima, Zbornik radova, VII Meunarodni simpozij menadera kvalitete, Oskar, Hrvatsko drutvo menadera kvaliteta, ibenik, Hrvatska, str. 71-76.

  19. [2005] Umihan B., Nukovi A., Model upravljanja rizikom u malim preduzeima, Zbornik radova, XXXII Meunarodni simpozij, SYM-OP-IS, Ekonomski fakultet Beograd, Vrnjaka Banja, Srbija i Crna Gora, str. 580-583.

  20. [2005] Fazlovi S., Umihani B., Izvori interne i eksterne nevalidnosti u ekonomskim istraivanjima, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 5/6, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 98-110.

  21. [2004] Umihan B., Budetiranje kapitala u malim preduzeima, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 4, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 94-106

  22. [2004] Umihan B., Salihovi D., Rizici i strategije investiranja u obveznice, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 3, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 34-44

  23. [2003] Umihan B., Kozarevi S., Osnove procesa upravljanja rizikom u malim preduzeima, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 2, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 43-55.

  RADOVI OBJAVLJENI U ZVANJU VII ASISTENT

  1. [2003] Umihani B., Definisanje malog preduzea, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomska revija, broj 1, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, str..

  2. [2002] Umihani B., Uloga aktuara u reformi mirovinskog sistema Bosne i Hercegovine, Zbornik radova IV, Ekonomski fakultet, Tuzla, strana 167-179.

  3. [2002] Drpljanin S., Umihani B., Primjena teorije igara u izboru tablica smrtnosti, Zbornik radova IV, Ekonomski fakultet, Tuzla, str. 141-153.

  4. [2001] Dedi M., Umihani B., Nukovi A., Kvalitativni inioci u odluivanju, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Brkom, str. 79-100.

  5. [2001] Umihani B., Kozarevi S., Poreenje aritmetikih sredina populacije pomou analize varijense, asopis za ekonomiju i politiku tranzicije, Tranzicija, Ekonomski institut, Tuzla, str. 49-61.

  6. [2001] Umihani B., Uticaj modela amortizacje investicijskog zajma na visinu ukupnih kamata, Zbornik radova III, Ekonomski fakultet, Tuzla, str. 177-187.

  7. [2000] Umihani B., Top menadment i strateko odluivanje, Zbornik radova II, Ekonomski fakultet, Tuzla, str. 97-106.

  STRUNI RADOVI:

  1. [2007] Umihani, B., Globalni monitor poduzetnitva za Bosnu i Hercegovinu od 2008. godine, asopis za teoriju i praksu menadmenta, poduzetnitva i liderstva, Lider, broj 7-8, Horizont, Banja Luka, 2007., str. 14-15.

  2. [2007] Umihani, B., Euro Info Correspondence Centre BiH assisting students of economy and employers, EICC, Sarajevo, str. 6.

  MENTORSTVA:

  DOKTORSKE DISERTACIJE:

  1. [2012] Drutveno odgovorno poslovanje kao strategija postizanja konkurentnosti preduzea u Bosni i Hercegovini, kandidatkinja Dijana Husakovi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2009. godina [Odbranjena doktorska disertacija 3.3.2012.]

 • Page 11 of 17

  2. [2010] Uticaj kompetencija menadera na rast proizvodnih malih i srednjih preduzea u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat Suvad Isakovi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2008. godina [Odbranjena doktorska disertacija 7.7.2010.] ---------------

  3. [2011] Poduzetnika infrastruktura u funkciji razvoja malih i srednjih preduzea u Bosni i Hercegovini, kandidat Joze Bejia, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2011. godina [ U toku izrada doktorske disertacije]

  4. [2012] Upravljanje promjenama organizacione strukture u funkciji motivacije zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidatkinja Mirela ebi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2012. Godina [U toku izrada doktorske disertacije]

  5. [2013] Reininjering procesa i uvoenje sistema upravljanja uincima u funkciji poveanja efikasnosti rada javnih slubi za zapoljavanje u BiH, kandidat Ranko Marku, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2013. Godina [U toku izrada doktorske disertacije]

  MAGISTARSKE TEZE:

  1. [2012] Uticaj organizacione kulture na uspjenost akvizicija u Bosni I Hercegovini, kandidatkinja Aldijana Bunjak Ekonomski fakultet Zenica, Univerzitet u Zenici, 2012. [Odbranjen magistarski rad, 15.02.2013]

  2. [2012] Utjecaj intrapoduzetnitva na rast proizvodnih preduzea u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat Muzafer Brigi, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, 2012. [Odbranjen magistarski rad, 22.12.2012]

  3. [2012] Uticaj univerzitetskih Business Start-up Centara na razvoj poduzetnitva zemalja Zapadnog Balkana, kandidatkinja Sanja Hajdukov, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, [Odbranjen magistarski rad, 29.3.2012.]

  4. [2012] Uticaj inovacijskih aktivnosti na rast malih preduzea u drvnoj i metalnoj industriji Federacije Bosne i Hercegovine, kandidat Midhat Subai, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, [Odbranjen magistarski rad, 14.3.2012]

  5. [2012] Menadment monitoringa i evaluacije strategije lokalnog razvoja, kandidatkinja Amra Abadi, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, [Odbranjen magistarski rad, 27.1.2012]

  6. [2010] Uticaj poreskog sistema na razvoj tredicionalnog poduzetnitva u Tuzlanskom kantonu, kandidatkinja Munevera Dedi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2010. [Odbranjen magistarski rad 30.3.2010.]

  7. [2009] Interakcija nadzornih odbora i uprava u procesu stratekog upravljanja korporacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat Fikret Brdarevi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2008., [Odbranjen magistarski rad 21.11.2009.]

  8. [2009] Integrisani menadment sistemi u funkciji postizanja poslovne izvrsnosti malih i srednjih preduzea, kandidat Muhamed Ali, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2008. [Odbranjen magistarski rad 2.7.2009.]

  9. [2005] Oblikovanje modela odluivanja za efikasno upravljanje kvalitetom, kandidat Fahrudin Salihovi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2004. [Odbranjen magistarski rad 4.1.2005.]

  _______

  1. [2013] Inovativno voenje u bosanskohercegovakim brzorastuim preduzeima, kandidatkinja Majda Mujanovi, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, 2013. [U toku je izrada zavrnog magistarskog rada]

  2. [2013] Poduzetnikim strategijama nabave do konkurentski prednosti preduzea, kandidatkina Senada dralovi, Ekonomski fakultet Zenica, Univerzitet u Zenici, 2013. [U toku je izrada magistarskog rada - odobrena teza 19.2.2013]

  3. [2013] Mehanizmi korporativnog upravljanja u funkciji efikasnosti upravljanja bosankohercegovakim javnim korporacijama, kandidat Sead Kozli, Ekonomski fakultet Zenica, Univerzitet u Zenici, 2013. [U toku je izrada magistarskog rada-odobrnea teza 14.5.2013.]

 • Page 12 of 17

  4. [2012] Uticaj upravljanja intelektualnim kapitalom na razvoj intrapoduzetnitva u velikim preduzeima Federacije Bosne i Hercegovine, kandidatkinja Mersiha Meanovi, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, 2012. [U toku izrada magistarskog rada]

  5. [2012] Uticaj menaderskih kompetencija na portfelj izvora finansiranja rasta malih i srednjih preduzea, kandidat Anel Hodi, Ekonomski fakultet Zenica, Univerzitet u Zenici, 2012. [U toku je izrada master teze]

  6. [2012] Uloga regionalnih razvojnih agencija u poticanju promocije poduzetnitva i razvoja malih i srednjih poduzea u Bosni i Hercegovini, kandidatkinja Danijela Ormanovi Zimonji, Ekonomski fakultet Zenica, Univerzitet u Zenici, 2012. [U toku je izrada master teze]

  7. [2012] Uticaj stilova voenja na poslovne rezultate naunoistraivakih institucija u Bosni i Hercegovini, kandidatkinja Neira Deli, Ekonomski fakultet Zenica, Univerzitet u Zenici, 2012. [U toku je izrada master teze]

  8. [2012] Specifinosti menadmenta inovacija u farmaceutskoj industriji, kandidatkinja Elida Omerki, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, 2012 [U toku izrada magistarskog rada]

  9. [2011] Uticaj inovacija menadmenta na razvoj korporativnog poduzetnitva u bosanskohercegovakim preduzeima, kandidatkinja Selma Polji, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, 2011 [U toku izrada magistarskog rada]

  MASTER TEZE / MASTER THESIS: 1. [2013] Entrepreneurial Profile of Employees in Academic Institutions in Agro - Food Sector of Serbia, Andrea

  Vukovi, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [Teza odbranjena 1.10.2013.]

  2. [2013] Ethical and Moral Principles of a Company, Igor Erharti, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [Teza odbranjena 7.6.2013.]

  3. [2013] Entrepreneurship in Creative Industries: How can Macedonia Score High in the World Creative Economy, Danijela Stevanovi, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [Teza odbranjena 26.4.2013.]

  4. [2012] The role entrepreneurial ethics in the marketing of the small and medium size enterprises, Milica Ini, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [Teza odbranjena 28.12.2012.]

  5. [2012] Possibilities and limitations in financing start-up companies in the western Balkan countries, Muhamed Hamidovic, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [Teza odbranjena 20.7.2012.]

  6. [2012] Franchising as a form of entrepreneurship with emphasis on the development of franchising in Montenegro and Western Balkans, Anela Krijetorac, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [Teza odbranjena 22.6.2012.]

  7. [2012] Index of Entrepreneurship for Western Balkan Countries participants in the Project Global Entrepreneurship Monitor 2009., Mirela Arifovi, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [Teza odbranjena 20.3.2012.]

  8. [2012] Impact of international investment projects in Montenegro on entrepreneurship development: example of Porto Montenegro project, Elena Zaputovi, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [Teza odbranjena 20.3.2012.]

  9. [2011] Preconditions for Development of Entrepreneurshipl in Former Yugoslav Countries: The Effects Of Sfrys Socialist Economic And Regulatory System On Doing Business In Western Balkans, Ana urkovi, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies, [Teza odbranjena 14.7.2011.]

  10. [2011] EU Policy in entrepreneurship support the case of the Western Balkans countries, Nikola Vrani, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies. [ Teza odbranjena 14.7.2011.]

 • Page 13 of 17

  LANSTVO U KOMISIJAMA ZA ODBRANU DOKTORSKIH DISERTACIJA, MAGISTARSKIH RADOVA I MASTER TEZA/ MASTER THESIS:

  1. [2013] Nunost jaanja menaderske funkcije u ustanovama zapoljavanja F BiH u funkciji poveanja

  efikasnosti poslovanja , kandidatkinja Mejrima Memi-Drino, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2013, [Odbranjen magistarski rad 19.12.2013.]

  2. [2013] Unapreenje kljunih performansi zdravstvene zatite kreiranjem i primjenom modela inovativnog menadmenta , kandidat Ognjen Rii, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2013, [Odbranjena doktrorska teza 7.11.2013.]

  3. [2012] Uticaj stepena razmjene lider-sljedbenik na uspjenost poslovanja organizacije, kandidatkinja Sanela Ibelji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2012. [Odbranjen magistarski rad 27.12. 2012.]

  4. [2012] Evaluacija stratekih performansi u funkciji unaprjeenja poslovanja komunalnih preduzea, kandidat Majazudin Vehabovi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2011. [Odbranjen magistarski rad ______.]

  5. [2012] Krizni menadment u funkciji osiguranja poslovnog kontinuiteta preduzea, kandidat Sead Omerevi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2011. [Odbranjen magistarski rad 25.4. 2012.]

  6. [2012] Micro financing and small and medium enterprises support in Macedonia, Viktorija Ristova, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies, [Master teza odbranjena 29.6.2012.]

  7. [2012] Renewable energy enterpreneurship in Serbia, Bojan Mladenovi, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies, [Master teza odbranjena 29.6.2012.]

  8. [2012] The application of financial valuation methods in investment decisions in early stage companies, Vladimir Matevski, University of Novi Sad, UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies, [Masster teza odbranjena 29.6.2012.]

  9. [2012] Strateko upravljanje visokim obrazovanjem u funkciji stvaranja i razvijanja ekonomije znanja u Bosni i Hercegovini , kandidatkinja Sabina onlagi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2012. [Odbranjena Doktorska teza 30,.6. 2012.]

  10. [2012] Uzroci i ekonomske posljedice podzastupljenosti ena na menaderskim pozicijama u javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatkinja Alma Kovaevi-Rahmanovi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2011. [Odbranjen magistarski rad 14.7. 2012.]

  11. [2012] Primjena sistema lanca vrijednosti u kreiranju poslovnih modela, kandidatkinja Lidija Mitraevi, Ekonomski fakultet U Brkom, Univerzitet u Istonom Sarajevu [Odbranjen magistarski rad 13.32012.]

  12. [2011] Redizajniranje sistema ocjenjivanja performansi u funkciji podizanja nivoa motivacije zaposlenih u organima javne uprave u Bosni i Hercegovini, kandidatkinja Mirela ebi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2011. [Odbranjen magistarski rad 17.32011.]

  13. [2011] Uticaj organizacijskih i linih faktora na zadovoljstvo poslom zaposlenika u bosanskohercegovakim preduzeima, kandidatkinja Suada Muji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2011. [Odbranjen magistarski rad 10.3.2011.]

  14. [2011]Temeljne postavke odluivanja u uslovima nesigurnosti i rizika i teorija odluivanja, kandidatkinja Adaleta Bedak-Tahirovi,, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2011, [Odbranjen magistarski rad ]

  15. [2010] Nunost uzajamne veze bankarstva i poduzetnitva kao poluge ekonomskog razvoja kandidat Amel Memi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, 211, [Odbranjen magistarski rad 6.4.2010.]

  16. [2010] Sistem plaa i nagraivanja u funkciji poveanja motivacije i zadovoljstva zaposlenika u srednjim i velikim preduzeima, kandidatkinja Selma Suljagi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2010. [Odbranjen magistarski rad 25.5.2010.]

 • Page 14 of 17

  DIPLOMSKI RADOVI: 1. Od izbora u zvanje docent, od 2003., godine, mentorisao na izradi 180 diplomskih radova.

  STRUNI PROJEKTI:

  2013. Metodologija za procjenu broja biznisa u lokalnoj zajednici u ruralnim podrujima i ispitivanje mogunosti da se njihov rad pobolja, Dokument je kreiran je u okviru projekta Seenet: translokalna mrea za saradnju izmeu Italije i Jugoistone Europe i odnosi se na podgrupu makrotematike 3: Podrka MSP i prekogranina preduzetnika saradnja, preciznije na Inicijativu 3-B: Jaanje sistema MSP na podrujima Zeniko-dobojskog i Hercegovako-neretvanskog kantona, Regije umadije i Pomoravlja, Opina Prijedor, Tuzla i Lazarevac, Obim dokumenta 19 strana.

  2013. Metodologija za analizu lanca vrijednosti u kojem se nalaze mali biznisi i koji ukljuuje proizvodnju i plasman proizvoda, Dokument je kreiran je u okviru projekta Seenet: translokalna mrea za saradnju izmeu Italije i Jugoistone Europe i odnosi se na podgrupu makrotematike 3: Podrka MSP i prekogranina preduzetnika saradnja, preciznije na Inicijativu 3-B: Jaanje sistema MSP na podrujima Zeniko-dobojskog i Hercegovako-neretvanskog kantona, Regije umadije i Pomoravlja, Opina Prijedor, Tuzla i Lazarevac, Obim dokumenta 13 strana.

  2012. Situaciona analiza Biroa rada Doboj i Novo Sarajevo, (koautori: Zdenka Kova, Bahrija Umihani, Ranko Marku) Dokument je razvijen u okviru Projekta zapoljavanja mladih (YEP) / Youth Employment Project in Bosnia and Herzegovina (YEP)- Faza II, realizira GOPA mbH Gesellschaft fuer Organisation, Planung und Ausbildung mbH Predstavnitvo u BiHa uz podrku vajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Obim dokumenta 79 strana,

  2012. Uloga organizacija za lokalni ekonomski razvoj u unapreenju poslovnog okruenja u BiH, Projekt LED NET Inicijativa - Inicijativa za kreiranje mree lokalnih razvojnih agencija u Bosni i Hercegovini je dvogodinje projekt finansiran od strane Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, kroz IPA fond 2009., Obim dokumenta 30 strana, decembar 2012.

  2012. Harmonizacija strategija i akcionih planova za razvoj malih i srednjih preduzea na podruju Federacije Bosne i Hercegovine/Harmonisation of SME specific strategies and action plans in Federation of Bosnia and Herzegovina Projekt se realizovao pri Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetnitva i obrta, Projekt finansira Svjetska Banka u Bosni i Hercegovini, Brosura 108. str-bosanski, 118 p. eng. , septembar, 2012.

  2012. Program revitalizacije poslovanja privrednog drutva Konjuh d.d. ivinice (voditelj projekta; Umihani B.), Dokument je izradjen od strane Nadzornog odbora i Uprave Drutva. U izradi dokumenta koritena je pomo vanjskih konsultanata i istraivaa Ekonomskog instituta iz Sarajeva, ivinice, juli 2012.

  2012. Zajednika analiza inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzea i okruenja za poslovanje na podruju regije Posavina (BiH) i Vukovarsko-srijemske upanije (Hrvatska), (koautor), projekt Joint Effort for Innovative Environment / Zajednikim snagama do inovativnog okruenja, koga finansira Europska unija iz IPA fonda za prekograninu saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, Broura 60 stranica, Izdavai NBR Nezavisni biro za razvoj Modria i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske upanije, januar 2012.

  2012. Analiza inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzea i okruenja za poslovanje na podruju regije Posavina, (voditelj istraivakog tima), projekt Joint Effort for Innovative Environment / Zajednikim snagama do inovativnog okruenja, koga finansira Europska unija iz IPA fonda za prekograninu saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, Broura 107 stranica, Izdava NBR Nezavisni biro za razvoj Modria, januar 2012.

  2011. Prirunik za poduzetnike, (koautor), projekt Podrka poduzetnikim aktivnosima mladih, projekt finanansira Europska unija kroz IPA Program prekogranine saradnje Bosna i Hercegovina-Srbija, Implementator projekta u BiH: Fondacija za inovacije i tehnologiju (BIT Centar) Tuzla, partner projekta u BiH: Univerzitet u Tuzli, Broura 104 stranice, Izdava Fondacija za inovacije i tehnologiju (BIT Centar) Tuzla, decembar 2012.

 • Page 15 of 17

  2011. Plan rada i sanacije trenutnog stanja u drutvu Konjuh d.d. ivinice (voditelj projekta; Umihani B.), Struni tim formiran odlukom direktora Konjuha d.d. na inicijativu premijra Vlade TK, sindikalnog odbora Konjuh d.d. ivinice i naelnika opine ivinice

  2011. Elaborat o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Tuzli, (lan tima-ekspertiza za ekonomsku i drutvenu opravdanost projekta), Univerzitet u Tuzli

  2010. BiH Innovation Capacity Improvement - Research and development technology centers serving wood and metal industry in Bosnia and Herzegovina, FIRMA Project USAID-Sida Bosnia & Herzegovina, Implemented by Entrepreneurship Development Centre Tuzla

  2010. Inovativnost malih i srednjih preduzea u Tuzlanskom kantonu, (voditelj projekta: Umihani B.), Projekat finansira Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona.

  2009. Strategija zapoljavanja u Tuzlanskom kantonu 2009-2012., (voditelj projektnog tima: Kurti, A.), projekat imlementira Ekonomski fakultet Tuzla, Projekat finansira Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.

  2009. Obuka za poduzetnitvo mladih u Tuzlanskom kantonu, (voditelj projekta: Umihani B.), projekt implementira Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla, projekt finasira Vlada Tuzlanskog kantona i Fondacija tuzlanske zajednice Omladinske banke.

  2008. Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009-2013 godina, (voditelj projektnog tima: Umihani B.), projekat implementira konzorcij koga ine: Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Agenore d.o.o. Brko, Projekat finansira Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

  2008. Elaborat o drutveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike, (lan projektnog tima- ekspertiza finansijskog prorauna sredstava za investiciono i tekue ulaganja), Vlada Tuzlanskog kantona

  2007., Strategija razvoja Brko Distrikta BiH 2008-2012., (voditelj projekta: Kapi R. Kovoditelji: Umihani B., Cvijanovi D.), projekat implementira konzorcij koga ine: Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, Projekat finansirala Vlada Brko Distrikta BiH.

  2007. Elaborat o drutvenoj opravdanosti transformacije Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u javnu ustanovu od kantonalnog znaaja, (voditelj projekta: Umihani B.), CROPS, Tuzla.

  2006., Podrka poslovnom inkubiranju u sjeveroistonoj BiH, projekat financiran od strane EU, separat projekta Analiza mogunosti inkubiranja biznisa u sjeveroistonoj BiH, (Voditelji projekta: Umihani B., Tulumovi, R.) Projekat finansirala Europska Unija.

  2006., Opine sa povoljnim poslovnim okruenjem - Preuzimanje vostva u razvoju, Projekat upravne odgovornosti - GAP, (voditelj projekta: Hakan Gustafsson) Projekt finanisrali USAID/SIDA.

  1996-... Poduzetniki projekti Biznis planovi za preduzea koja posluju u razliitim privrednim granama;

  1992-..., Elaborati o drutveno-ekonomskoj opravdanosti investicija za preduzea koja posluju u razliitim privrednim granama

  KONSULTANTSKI ANGAMAN:

  [2013] Kratkoroni angaman na poziciji verifikatora na projektu Certifikacija gradova/optina sa povoljnim poslovnim okruenjem, u opinama: tip-Makedonija, Strumica-Makedonija, Veles-Makedonija, Ivanec-Hrvatska, projekt implementira: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Srbija, Maj 2013. godine.

  [2013] Konsultanski angaman na poziciji trenera u Trening programu na temu Menadment lokalnog razvoja za opine u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta Sistem obuke opina (MTS II), projekt finansira UNDP BiH,

 • Page 16 of 17

  Trening program je odran u Hotelu Kardial, optina Tesli, 27 marta za opinsko vostvo , 9 i 10 aprila 2013. Za praktiare partnerskih opina.

  [2012] Kratkoroni konsultant GOPA mbH Gesellschaft fuer Organisation, Planung und Ausbildung mbH Predstavnitvo u BiH na Projekatu zapoljavanja mladih u Bosni i Hercegovini (YEP)/ Youth Employment Project in Bosnia and Herzegovina (YEP)- Faza II za zadatak Organizational Audit of the Model Offices in Novo Sarajevo and Doboj , GOPA Sarajevo, 8-28.11.2012.

  [2012] Kratkoroni konsultant u grupaciji Svjetske banke za zadatak za ECSF1 Harmonisation of SME specific strategies and action plans F BiH, World Bank in Bosnia and Herzegovina, 12.5.-30.9.2012.

  [2012] Konsultant za izradu metodologije treninga i trener na projektu: Solarna energija kao budunost odrivog razvoja", kojeg je implementirala Mikrokreditna fondacija Partner na osnovu sporazuma o saradnji sa Amerikom agencijom za meunarodni razvoj (USAID), Tuzla, 12. 14.07.2012.

  [2011] Konsultant za izradu metodologije treninga i trener za tri od deset treninga: TRENING 1: Uvod u poduzetnitvo; TRENING 6: Menadment malih biznisa; TRENING 9: Principi upravljanja projektima, aktivnosti u okviru projekta Podrka poduzetnikim aktivnostima mladih/ Support to Entrepreneurial Activities of Young people, koga finansira Europska Unija iz IPA fonda za prekograninu saradnju Bosne i Hercegovine I Srbije, naruilac ITF Fondacija za inovacije i tehnologiju Tuzla.

  [2011] Konsultantski angaman za Definiranje/kreiranje metodologije za istraivanje inovativnosti malih i srednjih preduzea i okruenja za poslovanje malih i srednjih preduzea, aktivnost u okviru projekta Joint Effort for Innovative Environment / Zajednikim snagama do inovativnog okruenja, koga finansira Europska unija iz IPA fonda za prekograninu saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, naruilac Nezavisni biro za razvoj Modria.

  [2011] Konsultanski angaman na poziciji strunjaka za upravljanje lokalnim razvojem, na projektu Realizacija obuke za upravljanje Integrisanim i participativnim lokalnim ekonomskim razvojem, sa naglaskom na implementaciju strategija i planova, finansira UNDP BiH a realizira Agenore d.o.o. Brko Distrikt BiH i i Kronauer Consalting d.o.o. Sarajevo.

  KONFERENCIJE, FORUMI I OKRUGLI STOLOVI:

  [2013] Okrugli sto Poduzetnitvo visokog rasta u Federaciji BiH, Referat na temu: Harmonizacija strategija i akcionih planova za razvoj MSP-a na podruju F BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnitva i obrta F BiH i Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla, Mostar, 4.2.2013.

  [2012] 2. Forum o zapoljavanju mladih:Omladinsko poduzetnitvo i samozapoljavanje, panelista u okviru panela Uvodnog panel 5 do 12: Omladinsko poduzetnitvo ulaganje u ekonomski razvoj BiH? Na temu: Znaaj omladinskog poduzetnitva i najinteresantniji GEM podaci o trenutnom stanju omladinskog poduzetnitva i uenja u BiH, Forum je organizovan u okviru Projekta zapoljavanja mladih (YEP), finansiran od strane vajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

  [2012] VI. Meunarodna konferencija o klasterima Regionalni izazovi i mogunosti razvoja klastera na podruju Jugoistone Europe, Referat na temu Organizacija i upravljanje klasterima u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo poduzetnitva i obrta Republike Hrvatske, Opatija, 22-23.11.2012.

  [2012] 2. Interkatedsrski znanstveni skup Organizacije i Menadmenta, Referat u koautorstvu sa prof.dr. Adilom Kurtiem na temu Uloga menadmenta preduzea u poticanu poduzetnike aktivnost zaposlenika, Mostar, 13-14.10.2012., Ekonomsku fakultet, Sveuilite u Mostaru,

  [2012] Meunarodna konferencija Jaanje preduzetnitva na visokokolskim ustanovama i povezivanje sa privredom, Uvodni referat na temu Uticaj univerzitetskih Business Start-up Centara na razvoj poduzetnitva u zemljama Zapadnog Balkana, Banja Luka 11-12.10.2012., EHA European Higer Education Area/ Evropska podruje visokog obrazovanja, Ministarsvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

 • Page 17 of 17

  [2011] Konferencija Ravnopravnost spolova u ekonomskom razvoju, Hotel Bristol, Sarajevo, Tema u plenarrnom dijelu konferencije, Referat na temu Trendovi i stanje zastupljenosti ena u privredi i tritu rada u BiH, moderator radnog stola na temu Poslovne prilike-zato su enama tee dostupne i kako to prevazii?, 12-13. Maj 2011.

  [2011] Meunarodna konferencija 4th

  International Conference on Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2011, May 5

  th 7

  th, 2011. Ohrid, Macedonija.

  [2011] Meunarodna konfencija Istraivanje, razvoj i inovativnost malih i srednjih preduzea, Hotel Monument Mrakovica, Panelista na panelu Inovativne mree: Kako uvezati MSP i obrazovno-istraivake interesne grupe, 27-28. April 2011.

  [2011] Okrugli sto i dvodnevni seminar Multifunkcionalna poljoprivreda u ruralnim podrujima Federacija BiH, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla, 2-4-2-2011. Privredna komora Tuzla.

  [2011] Meunarodna konferencija 4th

  Business Development Conference 2011. , Novembar 10-11.2011., Zenica, Bosna I Hercegovina

  OSTALO:

  [2013] lan irija na Projektu isticanja pozitivnih vrijednosti poduzetnitva za razvoj poslovne klime i poslovne kulture 2012 BH Biznis nagrada - Izbor Gazela Federacije BiH, Kameleon MM Group, Sarajevo, 18.4.2013.

  [2013] Trening verifikatora na projektu Certifikacija gradova/optina sa povoljnim poslovnim okruenjem, Kako ujednaeno pristupiti ocenjivanju optina sa povoljnim poslovnim okruenjem po BFC SEE standardu, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Beograd, 11.4. 2013.

  [2012] lan irija na Projektu t isticanja pozitivnih vrijednosti poduzetnitva za razvoj poslovne klime i poslovne kulture 2011 BH Biznis nagrada - Izbor Gazela Federacije BiH, Kameleon MM Group, Sarajevo, 12.4.2012.

  [2012] Uvodniar na manifestaciji Svjetski dan poduzetnitva (World Entrepreneurship Day), Tuzla, 13.4.2012. Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla

  [2010] Manifestacija European Day of the Entrepreneur 2010, Skopje, 11 May 2010, pozivno predavanje na University American College Skopje, Macedonia. http://university-acs.com/index.php?news=558

  http://university-acs.com/index.php?news=558