of 31 /31
Page 1 of 17 Curriculum Vitae CV Bahrija Umihanić Septembar.2013. MJESTO I DATUM ROĐENJA: Živinice, 22.1.1966. Znanstveni projekti Stručni projekti Članstvo u domaćim i inozemnim organizacijama, stručnim društvima, uredništvu časopisa i sl. Objavljene znanstvene monografije Objavljene knjige, udžbenici, praktikumi Radovi objavljeni u nastavnom zvanju „vanredni profesor“ Radovi objavljeni u nastavnom zvanju „docent“ Radovi objavljeni u zvanju «viši asistent» Mentorstva: Doktorske disertacije, Magistarski , Master i diplomski radovi; Članstva u Komisijama za odbranu doktorskih disertacija i magistarskih radova. Adresa na poslu Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br.8 75000 Tuzla Tel.:+38735320820 lik. 825; Fax: +38735320821 e-mail: [email protected]: e-mail [email protected] OBRAZOVANJE: • 2003. godine obranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli • 1999. godine magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli • 1989. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Brčkom AKADEMSKA KARIJERA: 2011., 2012. na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu izabran za gostujućeg profesora na nastavnom predmetu Upravljanje projektima 2009. na Univerzitetu u Novom Sadu izabran u zvanje gostujućeg profesora na UNESCO katedri za poduzetništvo 2008. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje vanrednog profesora 2003. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje docenta 1999. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje višeg asistenta 1996. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje asistenta (spoljni saradnik) 1995-1996. Ekonomska škola u Tuzli (spoljni saradnik) FUNKCIJE U KARIJERI: Od 2013- ... Voditelj III ciklusa studija-Doktorski studij na Ekoneomskom fakultetu Tuzla od 2007-2010., prodekan za naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Od 2012 -2013., predsjednik Nadzornog odbora JKP „Komunalno“ d.d. Živinice Od 2012- 2012, predsjednik Nadzornog odbora „Konjuh“ d.d. Živinice 2004 - 2011., predsjednik Nadzornog odbora JP RMU Đurđevik u Đurđeviku 1993 - 1997., vršioc dužnosti direktora u Mlin «Husinski rudar» d.d. Ljubače-Tuzla

Curriculum Vitae CV Bahrija Umihanić Septembar.2013. · PDF file[2003] Drpljanin S., Umihanić ., Financijske i mortalitetne tablice sa formulama, Ekonomski fakultet Univerziteta

 • Author
  dangbao

 • View
  227

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Curriculum Vitae CV Bahrija Umihanić Septembar.2013. · PDF file[2003] Drpljanin S.,...

 • Page 1 of 17

  Curriculum Vitae CV Bahrija Umihani Septembar.2013.

  MJESTO I DATUM ROENJA:

  ivinice, 22.1.1966.

  Znanstveni projekti

  Struni projekti

  lanstvo u domaim i inozemnim organizacijama, strunim drutvima, urednitvu asopisa i sl.

  Objavljene znanstvene monografije

  Objavljene knjige, udbenici, praktikumi

  Radovi objavljeni u nastavnom zvanju vanredni profesor

  Radovi objavljeni u nastavnom zvanju docent

  Radovi objavljeni u zvanju vii asistent

  Mentorstva: Doktorske disertacije, Magistarski , Master i diplomski radovi;

  lanstva u Komisijama za odbranu doktorskih disertacija i magistarskih radova.

  Adresa na poslu Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br.8 75000 Tuzla

  Tel.:+38735320820 lik. 825; Fax: +38735320821

  e-mail: [email protected]: e-mail [email protected]

  OBRAZOVANJE:

  2003. godine obranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  1999. godine magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  1989. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Brkom

  AKADEMSKA KARIJERA:

  2011., 2012. na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu izabran za gostujueg profesora na nastavnom predmetu Upravljanje projektima

  2009. na Univerzitetu u Novom Sadu izabran u zvanje gostujueg profesora na UNESCO katedri za poduzetnitvo

  2008. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje vanrednog profesora

  2003. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje docenta

  1999. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje vieg asistenta

  1996. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje asistenta (spoljni saradnik)

  1995-1996. Ekonomska kola u Tuzli (spoljni saradnik)

  FUNKCIJE U KARIJERI:

  Od 2013- ... Voditelj III ciklusa studija-Doktorski studij na Ekoneomskom fakultetu Tuzla

  od 2007-2010., prodekan za nauno-istraivaki rad na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  Od 2012 -2013., predsjednik Nadzornog odbora JKP Komunalno d.d. ivinice

  Od 2012- 2012, predsjednik Nadzornog odbora Konjuh d.d. ivinice

  2004 - 2011., predsjednik Nadzornog odbora JP RMU urevik u ureviku

  1993 - 1997., vrioc dunosti direktora u Mlin Husinski rudar d.d. Ljubae-Tuzla

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Page 2 of 17

  1991 - 1993., rukovodilac komercijalno finansijskog sektora u Mlin Husinski rudar d.d. Ljubae-Tuzla

  PODRUJE RADA: Poduzetnitvo, Menadment

  ZNANSTVENI PROJEKTI:

  2009-2011. Multifukncionalna poljoprivreda u ruralnim podrujima Federacije Bosne i Hercegovine (voditelj projekta Prof.dr. Bahrija Umihani) naunoistraivaki projekt finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 - Global Entrepreneurship Monitor - najvei svjetski akademski istraivaki projekt u podruju poduzetnitva, projekat implemantira Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla, partner na projektu Univerzitet u Tuzli, (voditelj nacionalnog GEM tima za Bosnu i Hercegovinu Prof.dr. Bahrija Umihani).

  LANSTVO U INOZEMNIM ORGANIZACIJAMA, STRUNIM DRUTVIMA, UREDNITVU ASOPISA I SL.:

  Global Entrepreneurship Research Association (GERA), Founding and Sponsoring Institutions: Babson College, Babson Park, MA, United States; London Business School, London, United Kingdom; Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile; Universiti Tun Abdul Razak, Kuala Lampur, Malaysia. (voditelj GEM tima za Bosnu i Hercegovinu); http://www.gemconsortium.org/

  European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), Country Vice Preseident - Vice prezident (VP) za Bosnu I Hercegovinu [2009-2012], clan [2012_...], http://www.ecsb.org/eng/news_&_events/index.php?nid=396

  International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM), member of the International Editorial Review Board; http://www.igi-global.com/bookstore/titledetails.aspx?titleid=52609

  Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER), JGER is published by the Faculty of Entrepreneurship at the University of Tehran, member of the Editorial Board, http://preview.journal-jger.com/about/edboard

  /Economics of Agriculture, member of the International Editorial Review Board; Established 1954, Publishers: The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists; Institute of Agricultural Economics, Belgrade; Academy of Economic Studies, Bucharest (Romania), http://www.iep.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aekonomika-poljoprivrede-2&catid=4%3Acasopisi&Itemid=23&lang=sr

  LANSTVO U DOMAIM ORGANIZACIJAMA, STRUNIM DRUTVIMA, UREDNITVU ASOPISA I SL.:

  Forum za razvoj i promociju poduzetnitva u Bosni i Hercegovini - struno tijelo za promociju i koordinaciju razvoja malih i srednjih poduzea i poduzetnitva je savjetodavno tijelo Vijea ministara BiH i ima 14 stalnih lanova, koje je imenovalo Vijee ministara BiH.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ekspert Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za naunu oblast Drutvene nauke, nauno polje/grana Ekonomija; Rjeenje o utvrivanju liste eksperata Federalnog ministarstva za obrazovanje, nauna polja i grane, broj: 04.39-121/10, od 13.1.2010.

  Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla, (predsjednik Udruenja); http://www.cerpod-tuzla.org

  Udruenje poslodavaca Federacije BiH (predsjednik Skuptine u periodu od 2005.-2008.)

  Udruenje poslodavaca opine ivinice (predsjednik Skuptine)

  Ekonomska revija, asopis za ekonomiju i biznis, Ekonomski fakultet u Tuzli, (zamjenik glavnog i odgovornog urednika od 2010.godine; glavni i odgovorni urednik u periodu 2008-2010.godine, a u periodu od 2003.-2008. godine lan Redakcije); http://ef.untz.ba/web/index.php?page=ekonomska-revija-2

  http://www.gemconsortium.org/http://www.ecsb.org/eng/news_&_events/index.php?nid=396http://www.igi-global.com/bookstore/titledetails.aspx?titleid=52609http://preview.journal-jger.com/about/edboardhttp://www.iep.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aekonomika-poljoprivrede-2&catid=4%3Acasopisi&Itemid=23&lang=srhttp://www.iep.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aekonomika-poljoprivrede-2&catid=4%3Acasopisi&Itemid=23&lang=srhttp://www.cerpod-tuzla.org/http://ef.untz.ba/web/index.php?page=ekonomska-revija-2

 • Page 3 of 17

  Poslovni konultant, nauno-struni asopis, FINconsult Tuzla, (lan urednitva od 2009.godine kada je asopis poeo izlaziti) http://finconsult.ba/?izbor=1&ID=28

  Lider, asopis za menadment, poduzetnitvo i liderstvo, Horizont, Banja Luka (lan redakcije u periodu 2007.-2009.)

  OBJAVLJENE ZNANSTVENE MONOGRAFIJE:

  1. [2013] Umihani B., Tulumovi R., Omerovi M., Simi S. Marku, R., GEM BiH 2012: Poduzetnikim obrazovanjem do (samo)zapoljavanja mladih (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 658., COBISS.BH-ID 17628422, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  2. [2012] Umihani B., Tulumovi R., Omerovi M., Simi S., GEM BiH 2011: Razviti i ojaati poduzetniki duh u Bosni i Hercegovini, (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 658., COBISS.BH-ID 17628422, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  3. [2012] Umihani B., Tulumovi R., Arifovi-Omerovi M., Simi S., GEM BiH; Izvjetaj o enskom poduzetnitvu u Bosni i Hercegovini, (znanstvena monografija), CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 334.722:305-055.21(497.6)., COBISS.BH-ID 19453702, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  4. [2011] Umihani B., Tulumovi R., Arifovi M., Simi S., GEM BiH 2010: Poduzetnitvom do novih radnih mjesta, (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 658., COBISS.BH-ID 17628422, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  5. [2010] Umihani B., Tulumovi R., Arifovi M., Simi S., Spahi, E., GEM BiH 2009: Recesija reducirala poduzetniku aktivnost u BiH, (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, CIP 334.72:338(497.6)(047.1) COBISS BH-ID 17998854, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  6. [2010] Umihani, B., Kurti, A., Primjena EU Povelje za mala i srednja preduzea u Tuzlanskom kantonu u 2009.godini Indeks politike malih i srednjih preduzea Tuzlanskog kantona za 2009.godinu, OFF-SET Tuzla, CIP334.722(497.6):[339.923:061.1EU2009], ISBN 978-9958-658-90-7, COBISS: BH-ID 17878278, Ekonomski fakultet Tuzla.

  7. [2009] Umihani B., Tulumovi R., Simi S., Arifovi M., urkovi, B., GEM BiH 2008: Unaprijediti poduzetniko okruenje u BiH, (znanstvena monografija) ISSN 1840-4871, Centar za razvoj poduzetnitva Tuzla.

  8. [2007] Praenje politika razvoja malih i srednjih preduzea na nivou kantona primjenom EU povelje za razvoj malih i srednjih preduzea, (voditelj projekta: Umihani B.) projekat implementira istraivaki tim: Umihani B., Nukovi, A., Simi, S., projekt finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

  OBJAVLJENE KNJIGE, DIJELOVI U KNJIZI, UDBENICI, PRAKTIKUMI:

  1. [2013] Umihani, B., Fazlovi, S., Ali, M., Brdarevi, F., Menadment kvaliteta i poslovne izvrsnosti, (koautor str. 9-82) CIP 005 6(407.6)(0758), ISBN 978-99-58-0964-0-2, Cobiss Bh.id 20487942, Harfograf, Tuzla

  2. [2012] Umihani, B., Omerovi, M., Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) for the Western Balk