29
Cuprins general Codul civil _________________________________________________ 1 Index _________________________________________________421 Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) _______________________447 Codul de procedură civilă __________________________________475 Index _________________________________________________ 716 Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras) ___________731 Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras) ____________________________________________735

Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

Cuprins general

Codul civil _________________________________________________1Index _________________________________________________421

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) _______________________447

Codul de procedură civilă __________________________________475Index _________________________________________________716

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras) ___________731

Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea  instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în  aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură  civilă (extras) ____________________________________________735

Page 2: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

Codul civil

Art.Titlul preliminar. Despre legea civilă _____________________________ 1‑24

Capitolul I. Dispoziţii generale ___________________________________________ 1‑5Capitolul II. Aplicarea legii civile _________________________________________ 6‑8Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile ____________________________ 9‑17Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice ____________ 18‑24

CARTEA I. DESPRE PERSOANE _______________________________________ 25‑257titlul i. Dispoziţii generale _____________________________________________ 25‑33titlul ii. persoana fizică ______________________________________________ 34‑103

Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice ___________________________ 34‑57Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ________________________________ 34‑36Secţiunea a 2‑a. Capacitatea de exerciţiu ____________________________ 37‑48Secţiunea a 3‑a. Declararea judecătorească a morţii ____________________ 49‑57

Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente ___________ 58‑81Secţiunea 1. Dispoziţii comune _____________________________________ 58‑60Secţiunea a 2‑a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale

persoanei fizice ______________________________________________ 61‑69Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___ 70‑77Secţiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său _________ 78‑81

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice ______________________________ 82‑103Secţiunea 1. Numele _____________________________________________ 82‑85Secţiunea a 2‑a. Domiciliul şi reşedinţa ______________________________ 86‑97Secţiunea a 3‑a. Actele de stare civilă ______________________________ 98‑103

titlul iii. Ocrotirea persoanei fizice ____________________________________ 104‑186Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 104‑109Capitolul II. Tutela minorului ________________________________________ 110‑163

Secţiunea 1. Deschiderea tutelei _________________________________ 110‑111Secţiunea a 2‑a. Tutorele _______________________________________ 112‑123Secţiunea a 3‑a. Consiliul de familie _______________________________ 124‑132Secţiunea a 4‑a. Exercitarea tutelei _______________________________ 133‑150

§1. Dispoziţii generale _______________________________________ 133‑135§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ______________ 136‑139§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului _______________ 140‑150

Secţiunea a 5‑a. Controlul exercitării tutelei _________________________ 151‑155Secţiunea a 6‑a. Încetarea tutelei _________________________________ 156‑163

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc _________________________ 164‑177Capitolul IV. Curatela _____________________________________________ 178‑186

titlul iv. persoana juridică ___________________________________________ 187‑251Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 187‑193Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice ______________________________ 194‑204

Secţiunea 1. Dispoziţii comune ___________________________________ 194‑195Secţiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice ________________________ 196‑199Secţiunea a 3‑a. Înregistrarea persoanei juridice _____________________ 200‑204

Page 3: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul civil • 4

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice ______________________ 205‑224Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice _____________ 205‑208Secţiunea a 2‑a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei

juridice ___________________________________________________ 209‑224§1. Capacitatea de exerciţiu __________________________________ 209‑211§2. Funcţionarea persoanei juridice ____________________________ 212‑220§3. Dispoziţii speciale _______________________________________ 221‑224

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice ____________________________ 225‑231Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice __________________________ 232‑243Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice ______________________________ 244‑251

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ______________________________________ 244Secţiunea a 2‑a. Dizolvarea persoanei juridice _______________________ 245‑249Secţiunea a 3‑a. Dispoziţii speciale _______________________________ 250‑251

titlul v. apărarea drepturilor nepatrimoniale ___________________________ 252‑257

CARTEA A II‑A. DESPRE FAMILIE ____________________________________ 258‑534titlul i. Dispoziţii generale ___________________________________________ 258‑265titlul ii. căsătoria __________________________________________________ 266‑404

Capitolul I. Logodna ______________________________________________ 266‑270Capitolul II. Încheierea căsătoriei ____________________________________ 271‑289

Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei ____________ 271‑277Secţiunea a 2‑a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei _____________ 278‑289

Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ____________________ 290‑292Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei _____________________________________ 293‑306

Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei _________________________ 293‑296Secţiunea a 2‑a. Nulitatea relativă a căsătoriei _______________________ 297‑303Secţiunea a 3‑a. Efectele nulităţii căsătoriei _________________________ 304‑306

Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor _________________ 307‑311Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor ________________ 312‑372

Secţiunea 1. Dispoziţii comune ___________________________________ 312‑338 §1. Despre regimul matrimonial în general _______________________ 312‑320§2. Locuinţa familiei _________________________________________ 321‑324§3. Cheltuielile căsătoriei _____________________________________ 325‑328§4. Alegerea regimului matrimonial _____________________________ 329‑338

Secţiunea a 2‑a. Regimul comunităţii legale _________________________ 339‑359Secţiunea a 3‑a. Regimul separaţiei de bunuri _______________________ 360‑365Secţiunea a 4‑a. Regimul comunităţii convenţionale __________________ 366‑368Secţiunea a 5‑a. Modificarea regimului matrimonial ___________________ 369‑372

§1. Modificarea convenţională _____________________________________ 369§2. Modificarea judiciară _____________________________________ 370‑372

Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei __________________________________ 373‑404Secţiunea 1. Cazurile de divorţ ___________________________________ 373‑381

§1. Dispoziţii generale ___________________________________________ 373§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară _______________________ 374§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin

procedură notarială ______________________________________ 375‑378§4. Divorţul din culpă ________________________________________ 379‑380§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ _________________________ 381

Page 4: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

5 • codul civil

Secţiunea a 2‑a. Efectele divorţului ________________________________ 382‑404§1. Data desfacerii căsătoriei _____________________________________ 382§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre

soţi ___________________________________________________ 383‑384§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale

dintre soţi ______________________________________________ 385‑395I. Efecte cu privire la regimul matrimonial _____________________ 385‑387II. Dreptul la despăgubiri ______________________________________ 388III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi _________________________ 389IV. Prestaţia compensatorie ________________________________ 390‑395

§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori _________________________________________________ 396‑404

Titlul III. Rudenia ___________________________________________________ 405‑482Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 405‑407Capitolul II. Filiaţia _______________________________________________ 408‑450

Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei ____________________________________ 408‑440§1. Dispoziţii generale _______________________________________ 408‑413§2. Prezumţia de paternitate ______________________________________ 414§3. Recunoaşterea copilului __________________________________ 415‑420§4. Acţiuni privind filiaţia _____________________________________ 421‑440

I. Contestarea filiaţiei _________________________________________ 421II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei fată de mamă __________________ 422‑423III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei __________ 424‑428IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie ______________ 429‑434V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie _________ 435‑440

Secţiunea a 2‑a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator __________________________________________________ 441‑447

Secţiunea a 3‑a. Situaţia legală a copilului __________________________ 448‑450Capitolul III. Adopţia ______________________________________________ 451‑482

Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 451‑454Secţiunea a 2‑a. Condiţiile de fond ale adopţiei ______________________ 455‑468

§1. Persoanele care pot fi adoptate _____________________________ 455‑458§2. Persoanele care pot adopta _______________________________ 459‑462§3. Consimţământul la adopţie ________________________________ 463‑468

Secţiunea a 3‑a. Efectele adopţiei ________________________________ 469‑474Secţiunea a 4‑a. Încetarea adopţiei _______________________________ 475‑482

titlul iv. autoritatea părintească ______________________________________ 483‑512Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 483‑486Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti __________________________ 487‑502Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti ____________________________ 503‑507Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ________________ 508‑512

titlul v. Obligaţia de întreţinere ______________________________________ 513‑534Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 513‑515Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere

şi ordinea în care aceasta se datorează ____________________________ 516‑523Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere __________________________ 524‑528Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere _______________ 529‑534

Page 5: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul civil • 6

CARTEA A III‑A. DESPRE BUNURI ____________________________________ 535‑952titlul i. Bunurile şi drepturile reale în general ___________________________ 535‑554

Capitolul I. Despre bunuri în general _________________________________ 535‑550Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor ____________________________ 535‑546Secţiunea a 2‑a. Produsele bunurilor ______________________________ 547‑550

Capitolul II. Drepturile reale în general ________________________________ 551‑554

titlul ii. proprietatea privată _________________________________________ 555‑692Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 555‑566

Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de proprietate privată ___________________________________________________ 555‑562

Secţiunea a 2‑a. Apărarea dreptului de proprietate privată _____________ 563‑566Capitolul II. Accesiunea ___________________________________________ 567‑601

Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 567‑568Secţiunea a 2‑a. Accesiunea imobiliară naturală _____________________ 569‑576Secţiunea a 3‑a. Accesiunea imobiliară artificială _____________________ 577‑597

§1. Dispoziţii comune _______________________________________ 577‑579§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia ___________________________ 580§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra

imobilului altuia _________________________________________ 581‑582§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra

imobilului altuia _________________________________________ 583‑585§5. Înţelesul unor termeni ________________________________________ 586§6. Dispoziţii speciale _______________________________________ 587‑597

Secţiunea a 4‑a. Accesiunea mobiliară _____________________________ 598‑601Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată ____________ 602‑630

Secţiunea 1. Limite legale _______________________________________ 602‑625§1. Dispoziţii comune _______________________________________ 602‑603§2. Folosirea apelor _________________________________________ 604‑610§3. Picătura streşinii ____________________________________________ 611§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii,

lucrări şi plantaţii ________________________________________ 612‑613§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului ________________________ 614‑616§6. Dreptul de trecere _______________________________________ 617‑620§7. Alte limite legale ________________________________________ 621‑625

Secţiunea a 2‑a. Limite convenţionale _____________________________ 626‑629Secţiunea a 3‑a. Limite judiciare ______________________________________ 630

Capitolul IV. Proprietatea comună ___________________________________ 631‑686Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 631‑633Secţiunea a 2‑a. Coproprietatea obişnuită __________________________ 634‑645Secţiunea a 3‑a. Coproprietatea forţată ____________________________ 646‑666

§1. Dispoziţii comune _______________________________________ 646‑647§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile

cu mai multe etaje sau apartamente _________________________ 648‑659I. Părţile comune ________________________________________ 648‑652II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor ______________________ 653‑658III. Asociaţia de proprietari _____________________________________ 659

§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune _________________ 660‑666Secţiunea a 4‑a. Proprietatea comună în devălmăşie _________________ 667‑668

Page 6: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

7 • codul civil

Secţiunea a 5‑a. Partajul ________________________________________ 669‑686Capitolul V. Proprietatea periodică ___________________________________ 687‑692

titlul iii. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ______________ 693‑772Capitolul I. Superficia _____________________________________________ 693‑702Capitolul II. Uzufructul _____________________________________________ 703‑748

Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 703‑708Secţiunea a 2‑a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului

proprietar _________________________________________________ 709‑745§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ______________ 709‑722§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ______________ 723‑736§3. Dispoziţii speciale _______________________________________ 737‑745

Secţiunea a 3‑a. Stingerea uzufructului ____________________________ 746‑748Capitolul III. Uzul şi abitaţia _________________________________________ 749‑754Capitolul IV. Servituţile ____________________________________________ 755‑772

Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 755‑764Secţiunea a 2‑a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor __________________ 765‑769Secţiunea a 3‑a. Stingerea servituţilor _____________________________ 770‑772

Titlul IV. Fiducia ___________________________________________________ 773‑791titlul v. administrarea bunurilor altuia ________________________________ 792‑857

Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 792‑794Capitolul II. Formele de administrare _________________________________ 795‑801

Secţiunea 1. Administrarea simplă ________________________________ 795‑799Secţiunea a 2‑a. Administrarea deplină ____________________________ 800‑801

Capitolul III. Regimul juridic al administrării ____________________________ 802‑845Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar _____________ 802‑812Secţiunea a 2‑a. Obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în

raporturile cu terţii __________________________________________ 813‑817Secţiunea a 3‑a. Inventar, garanţii şi asigurare _______________________ 818‑824Secţiunea a 4‑a. Administrarea colectivă şi delegarea _________________ 825‑830Secţiunea a 5‑a. Plasamentele considerate sigure ____________________ 831‑836Secţiunea a 6‑a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor __________________ 837‑841Secţiunea a 7‑a. Darea de seamă anuală ___________________________ 842‑845

Capitolul IV. Încetarea administrării __________________________________ 846‑857Secţiunea 1. Cauzele de încetare _________________________________ 846‑849Secţiunea a 2‑a. Darea de seamă şi predarea bunurilor _______________ 850‑857

titlul vi. proprietatea publică ________________________________________ 858‑875Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 858‑865Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice ___________ 866‑875

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ______________________________________ 866Secţiunea a 2‑a. Dreptul de administrare ___________________________ 867‑870Secţiunea a 3‑a. Dreptul de concesiune ____________________________ 871‑873Secţiunea a 4‑a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ___________________ 874‑875

titlul vii. cartea funciară ____________________________________________ 876‑915Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 876‑884Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare _____________________________ 885‑901Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice _______________ 902‑906Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ____________________ 907‑915

Page 7: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul civil • 8

Titlul VIII. Posesia __________________________________________________ 916‑952Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 916‑921Capitolul II. Viciile posesiei _________________________________________ 922‑927Capitolul III. Efectele posesiei _______________________________________ 928‑948

Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 928‑929Secţiunea a 2‑a. Uzucapiunea imobiliară ___________________________ 930‑934Secţiunea a 3‑a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de

bună‑credinţă ______________________________________________ 935‑940Secţiunea a 4‑a. Ocupaţiunea ____________________________________ 941‑947Secţiunea a 5‑a. Dobândirea fructelor prin posesia de

bună‑credinţă __________________________________________________ 948Capitolul IV. Acţiunile posesorii ______________________________________ 949‑952

cartea a iv‑a. Despre mOŞtenire Şi liBeralităŢi ________________ 953‑1163titlul i. Dispoziţii referitoare la moştenire în general _____________________ 953‑962

Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 953‑956Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni _________________ 957‑962

titlul ii. moştenirea legală ___________________________________________ 963‑983Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 963‑964Capitolul II. Reprezentarea succesorală _______________________________ 965‑969Capitolul III. Moştenitorii legali ______________________________________ 970‑983

Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor _________________________________ 970‑974Secţiunea a 2‑a. Descendenţii defunctului ______________________________ 975Secţiunea a 3‑a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi __________ 976‑981Secţiunea a 4‑a. Ascendenţii ordinari __________________________________ 982Secţiunea a 5‑a. Colateralii ordinari ___________________________________ 983

titlul iii. liberalităţile ______________________________________________ 984‑1099Capitolul I. Dispoziţii comune ______________________________________ 984‑1010

Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare ________________________________ 984‑986Secţiunea a 2‑a. Capacitatea în materie de liberalităţi _________________ 987‑992Secţiunea a 3‑a. Substituţiile fideicomisare ________________________ 993‑1000Secţiunea a 4‑a. Liberalităţile reziduale __________________________ 1001‑1005Secţiunea a 5‑a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor __________________ 1006‑1008Secţiunea a 6‑a. Dispoziţii speciale _____________________________ 1009‑1010

Capitolul II. Donaţia ____________________________________________ 1011‑1033Secţiunea 1. Încheierea contractului _____________________________ 1011‑1016Secţiunea a 2‑a. Efectele donaţiei ______________________________ 1017‑1019Secţiunea a 3‑a. Revocarea donaţiei ____________________________ 1020‑1029

§1. Dispoziţii comune _____________________________________ 1020‑1022§2. Revocarea pentru ingratitudine ___________________________ 1023‑1026§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii ____________________ 1027‑1029

Secţiunea a 4‑a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi _______________________________________ 1030‑1033

Capitolul III. Testamentul ________________________________________ 1034‑1085Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1034‑1039Secţiunea a 2‑a. Formele testamentului __________________________ 1040‑1050Secţiunea a 3‑a. Revocarea voluntară a testamentului ______________ 1051‑1053

Page 8: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

9 • codul civil

Secţiunea a 4‑a. Legatul ______________________________________ 1054‑1073§1. Categorii de legate ____________________________________ 1054‑1057§2. Efectele legatelor ______________________________________ 1058‑1067§3. Ineficacitatea legatelor __________________________________ 1068‑1073

Secţiunea a 5‑a. Dezmoştenirea ________________________________ 1074‑1076Secţiunea a 6‑a. Execuţiunea testamentară _______________________ 1077‑1085

Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive ________________________________________ 1086‑1099Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ____________ 1086‑1090Secţiunea a 2‑a. Reducţiunea liberalităţilor excesive ________________ 1091‑1099

titlul iv. transmisiunea şi partajul moştenirii _________________________ 1100‑1163Capitolul I. Transmisiunea moştenirii _______________________________ 1100‑1134

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1100‑1105Secţiunea a 2‑a. Acceptarea moştenirii ___________________________ 1106‑1119 Secţiunea a 3‑a. Renunţarea la moştenire ________________________ 1120‑1124Secţiunea a 4‑a. Sezina ______________________________________ 1125‑1129Secţiunea a 5‑a. Petiţia de ereditate _____________________________ 1130‑1131Secţiunea a 6‑a. Certificatul de moştenitor ________________________ 1132‑1134

Capitolul II. Moştenirea vacantă ___________________________________ 1135‑1140Capitolul III. Amintirile de familie ___________________________________ 1141‑1142Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul __________________________ 1143‑1163

Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral ______ 1143‑1145Secţiunea a 2‑a. Raportul donaţiilor _____________________________ 1146‑1154Secţiunea a 3‑a. Plata datoriilor ________________________________ 1155‑1159Secţiunea a 4‑a. Partajul de ascendent __________________________ 1160‑1163

cartea a v‑a. Despre OBligaŢii ________________________________ 1164‑2499titlul i. Dispoziţii generale _________________________________________ 1164‑1165 titlul ii. izvoarele obligaţiilor _______________________________________ 1166‑1395

Capitolul I. Contractul ___________________________________________ 1166‑1323Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________________ 1166‑1170 Secţiunea a 2‑a. Diferite categorii de contracte ____________________ 1171‑1177Secţiunea a 3‑a. Încheierea contractului __________________________ 1178‑1245

§1. Dispoziţii preliminare ___________________________________ 1178‑1179§2. Capacitatea părţilor ____________________________________ 1180‑1181§3. Consimţământul _______________________________________ 1182‑1224

I. Formarea contractului _________________________________ 1182‑1203II. Valabilitatea consimţământului _________________________ 1204‑1205III. Viciile consimţământului ______________________________ 1206‑1224

§4. Obiectul contractului ___________________________________ 1225‑1234§5. Cauza ______________________________________________ 1235‑1239§6. Forma contractului _____________________________________ 1240‑1245

Secţiunea a 4‑a. Nulitatea contractului ___________________________ 1246‑1265§1. Dispoziţii generale _____________________________________ 1246‑1249§2. Cauzele de nulitate ____________________________________ 1250‑1253§3. Efectele nulităţii _______________________________________ 1254‑1260§4. Validarea contractului __________________________________ 1261‑1265

Secţiunea a 5‑a. Interpretarea contractului ________________________ 1266‑1269

Page 9: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul civil • 10

Secţiunea a 6‑a. Efectele contractului ____________________________ 1270‑1294§1. Efectele între părţi _____________________________________ 1270‑1279§2. Efectele faţă de terţi ____________________________________ 1280‑1294

I. Dispoziţii generale ____________________________________ 1280‑1282II. Promisiunea faptei altuia ___________________________________ 1283III. Stipulaţia pentru altul ________________________________ 1284‑1288IV. Simulaţia __________________________________________ 1289‑1294

Secţiunea a 7‑a. Reprezentarea ________________________________ 1295‑1314Secţiunea a 8‑a. Cesiunea contractului __________________________ 1315‑1320Secţiunea a 9‑a. Încetarea contractului ___________________________ 1321‑1323

Capitolul II. Actul juridic unilateral __________________________________ 1324‑1329Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1324‑1326Secţiunea a 2‑a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii ________________ 1327‑1329

Capitolul III. Faptul juridic licit _____________________________________ 1330‑1348Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri ______________________________ 1330‑1340Secţiunea a 2‑a. Plata nedatorată _______________________________ 1341‑1344Secţiunea a 3‑a. Îmbogăţirea fără justă cauză _____________________ 1345‑1348

Capitolul IV. Răspunderea civilă ___________________________________ 1349‑1395Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1349‑1350Secţiunea a 2‑a. Cauze exoneratoare de răspundere _______________ 1351‑1356Secţiunea a 3‑a. Răspunderea pentru fapta proprie _________________ 1357‑1371Secţiunea a 4‑a. Răspunderea pentru fapta altuia __________________ 1372‑1374Secţiunea a 5‑a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale

sau de lucruri ____________________________________________ 1375‑1380Secţiunea a 6‑a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii

delictuale _______________________________________________ 1381‑1395

titlul iii. modalităţile obligaţiilor ____________________________________ 1396‑1420Capitolul I. Dispoziţii generale _____________________________________ 1396‑1398Capitolul II. Condiţia ____________________________________________ 1399‑1410Capitolul III. Termenul ___________________________________________ 1411‑1420

titlul iv. Obligaţiile complexe ______________________________________ 1421‑1468Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile __________________ 1421‑1433Capitolul II. Obligaţiile solidare ____________________________________ 1434‑1460

Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori _____________________ 1434‑1442Secţiunea a 2‑a. Obligaţiile solidare între debitori ___________________ 1443‑1460

§1. Dispoziţii generale _____________________________________ 1443‑1446§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii

solidari ______________________________________________ 1447‑1455I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii

solidari ___________________________________________ 1447‑1453II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii

solidari ___________________________________________ 1454‑1455§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori ______________ 1456‑1460

Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative _______________________ 1461‑1468Secţiunea 1. Obligaţiile alternative ______________________________ 1461‑1467Secţiunea a 2‑a. Obligaţiile facultative ________________________________ 1468

titlul v. executarea obligaţiilor _____________________________________ 1469‑1565Capitolul I. Plata _______________________________________________ 1469‑1515

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1469‑1471

Page 10: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

11 • codul civil

Secţiunea a 2‑a. Subiectele plăţii ________________________________ 1472‑1479Secţiunea a 3‑a. Condiţiile plăţii ________________________________ 1480‑1498Secţiunea a 4‑a. Dovada plăţii _________________________________ 1499‑1505Secţiunea a 5‑a. Imputaţia plăţii ________________________________ 1506‑1509Secţiunea a 6‑a. Punerea în întârziere a creditorului ________________ 1510‑1515

Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor ___________________________ 1516‑1557Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1516‑1520Secţiunea a 2‑a. Punerea în întârziere a debitorului _________________ 1521‑1526Secţiunea a 3‑a. Executarea silită în natură _______________________ 1527‑1529Secţiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent _______________________ 1530‑1548

§1. Dispoziţii generale __________________________________________ 1530§2. Prejudiciul ___________________________________________ 1531‑1546

I. Evaluarea prejudiciului ________________________________ 1531‑1537II. Clauza penală şi arvuna ______________________________ 1538‑1546

§3. Vinovăţia debitorului ___________________________________ 1547‑1548Secţiunea a 5‑a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor ______ 1549‑1554Secţiunea a 6‑a. Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor

contractuale _____________________________________________ 1555‑1557Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului _____________ 1558‑1565

Secţiunea 1. Măsurile conservatorii _____________________________ 1558‑1559Secţiunea a 2‑a. Acţiunea oblică ________________________________ 1560‑1561Secţiunea a 3‑a. Acţiunea revocatorie ___________________________ 1562‑1565

titlul vi. transmisiunea şi transformarea obligaţiilor ___________________ 1566‑1614Capitolul I. Cesiunea de creanţă ___________________________________ 1566‑1592

Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general ______________________ 1566‑1586Secţiunea a 2‑a. Cesiunea unei creanţe constatate printr‑un titlu

nominativ, la ordin sau la purtător ____________________________ 1587‑1592Capitolul II. Subrogaţia __________________________________________ 1593‑1598Capitolul III. Preluarea datoriei ____________________________________ 1599‑1608

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1559‑1604Secţiunea a 2‑a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul ___ 1605‑1608

Capitolul IV. Novaţia ____________________________________________ 1609‑1614

titlul vii. stingerea obligaţiilor _____________________________________ 1615‑1634Capitolul I. Dispoziţii generale __________________________________________ 1615Capitolul II. Compensaţia ________________________________________ 1616‑1623Capitolul III. Confuziunea ________________________________________ 1624‑1628Capitolul IV. Remiterea de datorie _________________________________ 1629‑1633Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare ___________________________ 1634

titlul viii. restituirea prestaţiilor ___________________________________ 1635‑1649Capitolul I. Dispoziţii generale _____________________________________ 1635‑1638Capitolul II. Modalităţile de restituire ________________________________ 1639‑1647Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi ___________________________ 1648‑1649

Titlul IX. Diferite contracte speciale _________________________________ 1650‑2278Capitolul I. Contractul de vânzare __________________________________ 1650‑1762

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1650‑1740§1. Domeniul de aplicare ___________________________________ 1650‑1651§2. Cine poate cumpăra sau vinde ___________________________ 1652‑1656§3. Obiectul vânzării ______________________________________ 1657‑1667

Page 11: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul civil • 12

§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare ___________________________________________ 1668‑1670

§5. Obligaţiile vânzătorului _________________________________ 1671‑1718I. Dispoziţii generale ____________________________________ 1671‑1672II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut ____________ 1673‑1684III. Predarea bunului ____________________________________ 1685‑1694IV. Garanţia contra evicţiunii _____________________________ 1695‑1706V. Garanţia contra viciilor bunului vândut ___________________ 1707‑1715VI. Garanţia pentru buna funcţionare _______________________ 1716‑1718

§6. Obligaţiile cumpărătorului _______________________________ 1719‑1729§7. Dreptul de preempţiune _________________________________ 1730‑1740

Secţiunea a 2‑a. Vânzarea bunurilor imobile ______________________ 1741‑1746§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor ________________ 1741‑1745§2. Vânzarea terenurilor forestiere ________________________________ 1746

Secţiunea a 3‑a. Vânzarea moştenirii ____________________________ 1747‑1754Secţiunea a 4‑a. Alte varietăţi de vânzare ________________________ 1755‑1762

§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii ________ 1755‑1757§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare _____________________ 1758‑1762

Capitolul II. Contractul de schimb __________________________________ 1763‑1765Capitolul III. Contractul de furnizare ________________________________ 1766‑1771Capitolul IV. Contractul de report __________________________________ 1772‑1776Capitolul V. Contractul de locaţiune ________________________________ 1777‑1850

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1777‑1823§1. Cuprinsul contractului __________________________________ 1777‑1785§2. Obligaţiile locatorului ___________________________________ 1786‑1795§3. Obligaţiile locatarului ___________________________________ 1796‑1804§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune ___________ 1805‑1808§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune ___________________ 1809‑1810§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune _______________________ 1811‑1815§7. Încetarea contractului __________________________________ 1816‑1823

Secţiunea a 2‑a. Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor _____ 1824‑1835Secţiunea a 3‑a. Reguli particulare în materia arendării ______________ 1836‑1850

Capitolul VI. Contractul de antrepriză _______________________________ 1851‑1880Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză __________ 1851‑1873

§1. Dispoziţii generale _____________________________________ 1851‑1856§2. Obligaţiile părţilor ______________________________________ 1857‑1869§3. Încetarea contractului __________________________________ 1870‑1873

Secţiunea a 2‑a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii __ 1874‑1880Capitolul VII. Contractul de societate _______________________________ 1881‑1954

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1881‑1889Secţiunea a 2‑a. Societatea simplă ______________________________ 1890‑1948

§1. Încheierea contractului de societate _______________________ 1890‑1893§2. Efectele contractului de societate _________________________ 1894‑1924

I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei __________________ 1894‑1912II. Administrarea societăţii _______________________________ 1913‑1919III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi _______________________ 1920‑1924

§3. Pierderea calităţii de asociat _____________________________ 1925‑1924§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii ______ 1930‑1940§5. Lichidarea societăţii ____________________________________ 1941‑1948

Page 12: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

13 • codul civil

Secţiunea a 3‑a. Asocierea în participaţie _________________________ 1949‑1954Capitolul VIII. Contractul de transport _______________________________ 1955‑2008

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 1955‑1960Secţiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri _________________ 1961‑2001Secţiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane şi bagaje _______ 2002‑2008

Capitolul IX. Contractul de mandat _________________________________ 2009‑2071Secţiunea 1. Dispoziţii comune _________________________________ 2009‑2012Secţiunea a 2‑a. Mandatul cu reprezentare _______________________ 2013‑2038

§1. Forma şi întinderea mandatului ___________________________ 2013‑2016§2. Obligaţiile mandatarului _________________________________ 2017‑2024§3. Obligaţiile mandantului _________________________________ 2025‑2029§4. Încetarea mandatului ___________________________________ 2030‑2038

Secţiunea a 3‑a. Mandatul fără reprezentare ______________________ 2039‑2071§1. Dispoziţii generale _____________________________________ 2039‑2042§2. Contractul de comision _________________________________ 2043‑2053§3. Contractul de consignaţie _______________________________ 2054‑2063§4. Contractul de expediţie _________________________________ 2064‑2071

Capitolul X. Contractul de agenţie _________________________________ 2072‑2095Capitolul XI. Contractul de intermediere _____________________________ 2096‑2102Capitolul XII. Contractul de depozit _________________________________ 2103‑2143

Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ____________ 2103‑2123§1. Dispoziţii generale _____________________________________ 2103‑2106§2. Obligaţiile depozitarului _________________________________ 2107‑2121§3. Obligaţiile deponentului _________________________________ 2122‑2123

Secţiunea a 2‑a. Depozitul necesar _____________________________ 2124‑2126Secţiunea a 3‑a. Depozitul hotelier ______________________________ 2127‑2137Secţiunea a 4‑a. Sechestrul convenţional _________________________ 2138‑2143

Capitolul XIII. Contractul de împrumut ______________________________ 2144‑2170Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 2144‑2145Secţiunea a 2‑a. Împrumutul de folosinţă _________________________ 2146‑2157Secţiunea a 3‑a. Împrumutul de consumaţie _______________________ 2158‑2170

§1. Dispoziţii comune _____________________________________ 2158‑2166§2. Împrumutul cu dobândă _________________________________ 2167‑2170

Capitolul XIV. Contractul de cont curent _____________________________ 2171‑2183Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare _____________ 2184‑2198

Secţiunea 1. Contul bancar curent ______________________________ 2184‑2190Secţiunea a 2‑a. Depozitul bancar ______________________________ 2191‑2192Secţiunea a 3‑a. Facilitatea de credit ____________________________ 2193‑2195Secţiunea a 4‑a. Închirierea casetelor de valori ____________________ 2196‑2198

Capitolul XVI. Contractul de asigurare ______________________________ 2199‑2241Secţiunea 1. Dispoziţii comune _________________________________ 2199‑2213Secţiunea a 2‑a. Asigurarea de bunuri ___________________________ 2214‑2220Secţiunea a 3‑a. Asigurările de credite şi garanţii şi asigurările de

pierderi financiare ________________________________________ 2221‑2222Secţiunea a 4‑a. Asigurarea de răspundere civilă __________________ 2223‑2226Secţiunea a 5‑a. Asigurarea de persoane _________________________ 2227‑2238Secţiunea a 6‑a. Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea _________ 2239‑2241

Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră ___________________________ 2242‑2253Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere _____________________________ 2254‑2263

Page 13: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul civil • 14

Capitolul XIX. Jocul şi pariul ______________________________________ 2264‑2266Capitolul XX. Tranzacţia _________________________________________ 2267‑2278

titlul X. garanţiile personale _______________________________________ 2279‑2322Capitolul I. Dispoziţii generale __________________________________________ 2279Capitolul II. Fideiusiunea ________________________________________ 2280‑2320

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 2280‑2292Secţiunea a 2‑a. Efectele fideiusiunii ____________________________ 2293‑2313

§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor ________________ 2293‑2304§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor _________________ 2305‑2312§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori ______________________ 2313

Secţiunea a 3‑a. Încetarea fideiusiunii ___________________________ 2314‑2320Capitolul III. Garanţiile autonome __________________________________ 2321‑2322

titlul Xi. privilegiile şi garanţiile reale _______________________________ 2323‑2499Capitolul I. Dispoziţii generale _____________________________________ 2323‑2332Capitolul II. Privilegiile ___________________________________________ 2333‑2342

Secţiunea 1. Dispoziţii comune _________________________________ 2333‑2337Secţiunea a 2‑a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale ___________ 2338‑2341Secţiunea a 3‑a. Concursul privilegiilor între ele şi concursul dintre

privilegii şi ipoteci ______________________________________________ 2342Capitolul III. Ipoteca ____________________________________________ 2343‑2428

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 2343‑2376§1. Dispoziţii comune _____________________________________ 2343‑2349§2. Obiectul şi întinderea ipotecii _____________________________ 2350‑2359§3. Efectele ipotecii faţă de terţi _____________________________ 2360‑2364§4. Ipotecile convenţionale _________________________________ 2365‑2376

Secţiunea a 2‑a. Ipoteca imobiliară ______________________________ 2377‑2386§1. Constituirea ipotecii imobiliare ____________________________ 2377‑2383§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor ____________________________ 2384‑2385§3. Ipotecile legale _____________________________________________ 2386

Secţiunea a 3‑a. Ipoteca mobiliară ______________________________ 2387‑2419§1. Dispoziţii generale _____________________________________ 2387‑2397

I. Constituirea ipotecii ___________________________________ 2387‑2393II. Drepturile şi obligaţiile părţilor __________________________ 2394‑2397

§2. Ipotecile asupra creanţelor ______________________________ 2398‑2408I. Dispoziţii comune ____________________________________ 2398‑2402II. Drepturile şi obligaţiile părţilor __________________________ 2403‑2408

§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare ___________________________ 2409‑2412§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare ____________________________ 2413‑2419

Secţiunea a 4‑a. Concursul între creditorii ipotecari _________________ 2420‑2427Secţiunea a 5‑a. Stingerea ipotecilor _________________________________ 2428

Capitolul IV. Executarea ipotecii ___________________________________ 2429‑2479Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 2429‑2434Secţiunea a 2‑a. Executarea ipotecii mobiliare _____________________ 2435‑2477

§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale _________ 2435‑2463I. Deposedarea debitorului _______________________________ 2435‑2444II. Vânzarea bunului ipotecat _____________________________ 2445‑2459III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei ______________ 2460‑2463

§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative _________________ 2464

Page 14: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

15 • codul civil

§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor ______________________ 2465‑2467§4. Preluarea bunului în vederea administrării __________________ 2468‑2473§5. Sancţiuni ____________________________________________ 2474‑2477

Secţiunea a 3‑a. Executarea ipotecilor imobiliare ___________________ 2478‑2479Capitolul V. Gajul ______________________________________________ 2480‑2494

Secţiunea 1. Constituirea gajului ________________________________ 2480‑2486Secţiunea a 2‑a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist ____________ 2487‑2494

Capitolul VI. Dreptul de retenţie ___________________________________ 2495‑2499

cartea a vi‑a. Despre prescripŢia eXtinctivă, DecăDere Şi calculul termenelOr ____________________________________ 2500‑2556

titlul i. prescripţia extinctivă _______________________________________ 2500‑2544Capitolul I. Dispoziţii generale _____________________________________ 2500‑2516Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive __________________________ 2517‑2522Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive ____________________________ 2523‑2543

Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive ______________________ 2523‑2531Secţiunea a 2‑a. Suspendarea prescripţiei extinctive ________________ 2532‑2536Secţiunea a 3‑a. Întreruperea prescripţiei extinctive _________________ 2537‑2543

Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei ______________________________________ 2544

titlul ii. regimul general al termenelor de decădere ___________________ 2545‑2550titlul iii. calculul termenelor _______________________________________ 2551‑2556

cartea a vii‑a. DispOZiŢii De Drept internaŢiOnal privat _______ 2557‑2663titlul i. Dispoziţii generale _________________________________________ 2557‑2571titlul ii. conflicte de legi __________________________________________ 2572‑2663

Capitolul I. Persoane ___________________________________________ 2572‑2584Secţiunea 1. Persoana fizică ___________________________________ 2572‑2579Secţiunea a 2‑a. Persoana juridică ______________________________ 2580‑2584

Capitolul II. Familia _____________________________________________ 2585‑2612Secţiunea 1. Căsătoria _______________________________________ 2585‑2602

§1. Încheierea căsătoriei ___________________________________ 2585‑2588§2. Efectele căsătoriei _____________________________________ 2589‑2596§3. Desfacerea căsătoriei __________________________________ 2597‑2602

Secţiunea a 2‑a. Filiaţia _______________________________________ 2603‑2610§1. Filiaţia copilului din căsătorie _____________________________ 2603‑2604§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei ________________________ 2605‑2606§3. Adopţia _____________________________________________ 2607‑2610

Secţiunea a 3‑a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor ________________ 2611Secţiunea a 4‑a. Obligaţia de întreţinere _______________________________ 2612

Capitolul III. Bunurile ____________________________________________ 2613‑2632Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 2613‑2616Secţiunea a 2‑a. Bunurile mobile corporale _______________________ 2617‑2619Secţiunea a 3‑a. Mijloacele de transport __________________________ 2620‑2621Secţiunea a 4‑a. Titlurile de valoare _____________________________ 2622‑2623Secţiunea a 5‑a. Bunurile incorporale ____________________________ 2624‑2625Secţiunea a 6‑a. Formele de publicitate _______________________________ 2626Secţiunea a 7‑a. Ipotecile mobiliare _____________________________ 2627‑2632

Page 15: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul civil • 16

Capitolul IV. Moştenirea _________________________________________ 2633‑2636Capitolul V. Actul juridic _________________________________________ 2637‑2639Capitolul VI. Obligaţiile __________________________________________ 2640‑2646Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul _________________________ 2647‑2658

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________ 2647‑2650Secţiunea a 2‑a. Cambia şi biletul la ordin ________________________ 2651‑2654Secţiunea a 3‑a. Cecul _______________________________________ 2655‑2658

Capitolul VIII. Fiducia ___________________________________________ 2659‑2662Capitolul IX. Prescripţia extinctivă _______________________________________ 2663

Dispoziţii finale _______________________________________________________ 2664

Page 16: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

Codul de procedură civilă

Art.

Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil _____________________ 1‑28Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă ____________ 1‑4Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil ______________________ 5‑23Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă ___________________________ 24‑28

CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE _____________________________________ 29‑191Titlul I. Acţiunea civilă ________________________________________________ 29‑40

Titlul II. Participanţii la procesul civil ____________________________________ 41‑93Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea _______________________________ 41‑54Capitolul II. Părţile __________________________________________________ 55‑91

Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale ________________ 56‑58Secţiunea a 2‑a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte ____ 59‑60Secţiunea a 3‑a. Alte persoane care pot lua parte la judecată _____________ 61‑79

§1. Intervenţia voluntară ________________________________________ 61‑67§2. Intervenţia forţată __________________________________________ 68‑79

I. Chemarea în judecată a altei persoane _______________________ 68‑71II. Chemarea în garanţie ____________________________________ 72‑74III. Arătarea titularului dreptului _______________________________ 75‑77IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane ________ 78‑79

Secţiunea a 4‑a. Reprezentarea părţilor în judecată _____________________ 80‑89§1. Dispoziţii generale _________________________________________ 80‑82§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională ____________ 83‑89

Secţiunea a 5‑a. Asistenţa judiciară _________________________________ 90‑91Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil _________________ 92‑93

Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti ___________________________ 94‑147Capitolul I. Competenţa materială _____________________________________ 94‑106

Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare ______________________ 94‑97Secţiunea a 2‑a. Determinarea competenţei după valoarea

obiectului cererii introductive de instanţă __________________________ 98‑106Capitolul II. Competenţa teritorială ___________________________________ 107‑121Capitolul III. Dispoziţii speciale ______________________________________ 122‑128Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei ________ 129‑147

Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă ______________ 129‑137Secţiunea a 2‑a. Litispendenţa şi conexitatea ________________________ 138‑139Secţiunea a 3‑a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei __________ 140‑147

Titlul IV. Actele de procedură ________________________________________ 148‑179Capitolul I. Forma cererilor _________________________________________ 148‑152Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură _________________ 153‑173Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură ____________________________ 174‑179

Titlul V. Termenele procedurale ______________________________________ 180‑186

Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri _______________________________ 187‑191

Page 17: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul de procedură civilă • 478

CARTEA A II‑A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ _________________________ 192‑526Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe _______________________________ 192‑455

Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată ____________________________ 192‑210Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 192‑193Secţiunea a 2‑a. Cererea de chemare în judecată ____________________ 194‑204Secţiunea a 3‑a. Întâmpinarea ___________________________________ 205‑208Secţiunea a 4‑a. Cererea reconvenţională __________________________ 209‑210

Capitolul II. Judecata _____________________________________________ 211‑405Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 211‑236Secţiunea a 2‑a. Cercetarea procesului ____________________________ 237‑388

Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune _______________________________ 237‑244Subsecţiunea a 2‑a. Excepţiile procesuale _________________________ 245‑248Subsecţiunea a 3‑a. Probele ____________________________________ 249‑365

§1. Dispoziţii generale _______________________________________ 249‑264§2. Dovada cu înscrisuri _____________________________________ 265‑308

I. Dispoziţii generale ______________________________________ 265‑268II. Înscrisul autentic ______________________________________ 269‑271III. Înscrisul sub semnătură privată __________________________ 272‑281IV. Înscrisurile pe suport informatic __________________________ 282‑284V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub

semnătură privată ____________________________________ 285‑287VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare ________________________ 288VII. Regimul altor înscrisuri ________________________________ 289‑291VIII. Administrarea probei cu înscrisuri _______________________ 292‑300IX. Verificarea înscrisurilor _________________________________ 301‑308

§3. Proba cu martori ________________________________________ 309‑326I. Admisibilitatea probei cu martori ___________________________ 309‑310II. Administrarea probei cu martori ___________________________ 311‑326

§4. Prezumţiile _____________________________________________ 327‑329§5. Expertiza ______________________________________________ 330‑340§6. Mijloacele materiale de probă ______________________________ 341‑344§7. Cercetarea la faţa locului __________________________________ 345‑347§8. Mărturisirea ____________________________________________ 348‑358

I. Admisibilitatea probei ___________________________________ 348‑350II. Interogatoriul _________________________________________ 351‑358

§9. Asigurarea probelor ______________________________________ 359‑365Subsecţiunea a 4‑a. Administrarea probelor de către avocaţi sau

consilieri juridici ___________________________________________ 366‑388Secţiunea a 3‑a. Dezbaterea în fond a procesului ____________________ 389‑394Secţiunea a 4‑a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii _________________ 395‑405

Capitolul III. Unele incidente procedurale ______________________________ 406‑423Secţiunea 1. Renunţarea la judecată ______________________________ 406‑407Secţiunea a 2‑a. Renunţarea la dreptul pretins _______________________ 408‑410Secţiunea a 3‑a. Suspendarea procesului __________________________ 411‑415Secţiunea a 4‑a. Perimarea cererii ________________________________ 416‑423

Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti __________________________________ 424‑455Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 424‑435

§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii ________________ 424‑428§2. Efectele hotărârii judecătoreşti _____________________________ 429‑435

Secţiunea a 2‑a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor ________ 436‑437Secţiunea a 3‑a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor ____ 438‑441

Page 18: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

479 • codul de procedură civilă

Secţiunea a 4‑a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii _________ 442‑447Secţiunea a 5‑a. Executarea provizorie ____________________________ 448‑450Secţiunea a 6‑a. Cheltuielile de judecată ___________________________ 451‑455

Titlul II. Căile de atac _______________________________________________ 456‑513Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 456‑465Capitolul II. Apelul ________________________________________________ 466‑482Capitolul III. Căile extraordinare de atac _______________________________ 483‑513

Secţiunea 1. Recursul __________________________________________ 483‑502Secţiunea a 2‑a. Contestaţia în anulare ____________________________ 503‑508Secţiunea a 3‑a. Revizuirea _____________________________________ 509‑513

Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare ________ 514‑521Capitolul I. Recursul în interesul legii _________________________________ 514‑518Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării

unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept _______ 519‑521

Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului ____________________ 522‑526

CARTEA A III‑A. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ JUDICIARĂ ___________ 527‑540Titlul I. Dispoziţii generale ___________________________________________ 527‑537Titlul II. Dispoziţii speciale ___________________________________________ 538‑540

CARTEA A IV‑A. DESPRE ARBITRAJ __________________________________ 541‑621Titlul I. Dispoziţii generale ___________________________________________ 541‑547

Titlul II. Convenţia arbitrală __________________________________________ 548‑554

Titlul III. Tribunalul arbitral __________________________________________ 555‑570

Titlul IV. Procedura arbitrală _________________________________________ 571‑607Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral ______________________________ 571‑574Capitolul II. Judecata _____________________________________________ 575‑594Capitolul III. Cheltuielile arbitrale ____________________________________ 595‑600Capitolul IV. Hotărârea arbitrală______________________________________ 601‑607

Titlul V. Desfiinţarea hotărârii arbitrale ________________________________ 608‑613

Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale _________________________________ 614‑615

Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat ___________________________________ 616‑621

CARTEA A V‑A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ _________________________ 622‑914Titlul I. Dispoziţii generale ___________________________________________ 622‑726

Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite ___________________________ 622‑631Capitolul II. Titlul executoriu ________________________________________ 632‑643Capitolul III. Participanţii la executarea silită ____________________________ 644‑662Capitolul IV. Efectuarea executării silite _______________________________ 663‑705

Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare ______________________ 663‑672Secţiunea a 2‑a. Efectuarea actelor de executare silită ________________ 673‑686Secţiunea a 3‑a. Executarea împotriva moştenitorilor _________________ 687‑689Secţiunea a 4‑a. Intervenţia altor creditori __________________________ 690‑696Secţiunea a 5‑a. Perimarea executării silite _________________________ 697‑699Secţiunea a 6‑a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării _____ 700‑702Secţiunea a 7‑a. Încetarea executării silite __________________________ 703‑705

Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită ______________ 706‑711Capitolul VI. Contestaţia la executare _________________________________ 712‑720

Page 19: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul de procedură civilă • 480

Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială ________________________ 721‑722Capitolul VIII. Întoarcerea executării __________________________________ 723‑726

Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului _____________________ 727‑887Capitolul I. Urmărirea mobiliară _____________________________________ 727‑812

Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări ___________________ 727‑730Secţiunea a 2‑a. Procedura urmăririi mobiliare _______________________ 731‑780

§1. Sechestrarea bunurilor mobile ______________________________ 731‑752§2. Valorificarea bunurilor sechestrate __________________________ 753‑757§3. Vânzarea la licitaţie publică ________________________________ 758‑778§4. Dispoziţii speciale ________________________________________ 779‑780

Secţiunea a 3‑a. Poprirea _______________________________________ 781‑794Secţiunea a 4‑a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor ___________ 795‑812

§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini _____________________________________________ 795‑799

§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor ___________________ 800‑812Capitolul II. Urmărirea imobiliară _____________________________________ 813‑863

Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite _____________________ 813‑818Secţiunea a 2‑a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare ____________________ 819‑826Secţiunea a 3‑a. Efectele urmăririi ________________________________ 827‑828Secţiunea a 4‑a. Vânzarea la licitaţie publică ________________________ 829‑856

§1. Formalităţile premergătoare vânzării _________________________ 829‑834§2. Scoaterea în vânzare a imobilului ___________________________ 835‑841§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului ___________________________ 842‑856

Secţiunea a 5‑a. Efectele adjudecării ______________________________ 857‑859Secţiunea a 6‑a. Dispoziţii speciale _______________________________ 860‑863

Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită ________________________________________________ 864‑887Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________ 864‑868Secţiunea a 2‑a. Distribuirea sumei rezultate din vânzarea

bunurilor urmărite __________________________________________ 869‑878Secţiunea a 3‑a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită ______________ 879‑887

Titlul III. Executarea silită directă _____________________________________ 888‑914Capitolul I Dispoziţii generale _______________________________________ 888‑892Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile ___________________________ 893‑895Capitolul III. Predarea silită a bunurilor imobile __________________________ 896‑902Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor

de a nu face _________________________________________________ 903‑914Secţiunea 1. Dispoziţii comune ___________________________________ 903‑909Secţiunea a 2‑a. Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri

executorii referitoare la minori _________________________________ 910‑914

CARTEA A VI‑A. PROCEDURI SPECIALE _____________________________ 915‑1.064Titlul I. Procedura divorţului _________________________________________ 915‑935

Capitolul I. Dispoziţii comune _______________________________________ 915‑928Capitolul II. Divorţul remediu ________________________________________ 929‑933

Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor ____________________________ 929‑932Secţiunea a 2‑a. Divorţul din motive de sănătate _________________________ 933

Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor _________________________________ 934‑935

Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească ________________ 936‑943

Titlul III. Procedura de declarare a morţii _______________________________ 944‑951

Page 20: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

481 • codul de procedură civilă

Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii _______________________________ 952‑979Capitolul I. Sechestrul asigurător ____________________________________ 952‑969

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________________ 952‑959Secţiunea a 2‑a. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al

navelor civile ______________________________________________ 960‑969Capitolul II. Poprirea asigurătorie ____________________________________ 970‑971Capitolul III. Sechestrul judiciar ______________________________________ 972‑977Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală _ 978‑979

Titlul V. Procedura partajului judiciar __________________________________ 980‑996

Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale __________________________ 997‑1.002

Titlul VII. Cererile posesorii _______________________________________ 1.003‑1.005

Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii ________________ 1.006‑1.013

Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată _____________________________ 1.014‑1.025

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă _____________ 1.026‑1.033

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept _______ 1.034‑1.049Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________ 1.034‑1.039Capitolul II. Procedura de evacuare _______________________________ 1.040‑1.045Capitolul III. Dispoziţii speciale ___________________________________ 1.046‑1.049

Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii ________________________________________ 1.050‑1.053

Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute ______ 1.054‑1.056

Titlul XIV. Cauţiunea judiciară _____________________________________ 1.057‑1.064

CARTEA A VII‑A. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL _________________ 1.065‑1.133Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor române _______________ 1.066‑1.082

Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________ 1.066‑1.078Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă internaţională

a instanţelor române ________________________________________ 1.079‑1.082

Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional ________________ 1.083‑1.093Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces _________________ 1.083‑1.087Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală __________________ 1.088‑1.093

Titlul III. Eficacitatea hotărârilor străine _____________________________ 1.094‑1.110Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine ________________________ 1.095‑1.102Capitolul II. Executarea hotărârilor străine __________________________ 1.103‑1.110

Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine ___ 1.111‑1.133Capitolul I. Procesul arbitral internaţional ___________________________ 1.111‑1.123Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine ______________________ 1.124‑1.133

DISPOZIŢII FINALE ___________________________________________________ 1.134

Page 21: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE

Titlul I. Acţiunea civilă

Art. 29. Noţiune. Acţiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecţia dreptului subiectiv pretins de către una dintre părţi sau a unei alte situaţii juridice, precum şi pentru asigurarea apărării părţilor în proces.

Art. 30. Cereri în justiţie. (1) Oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente.

(2) Cererile în justiţie sunt principale, accesorii, adiţionale şi incidentale.(3) Cererea principală este cererea introductivă de instanţă. Ea poate cuprinde atât capete

de cerere principale, cât şi capete de cerere accesorii.(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a căror soluţionare depinde de soluţia dată unui

capăt de cerere principal.(5) Constituie cerere adiţională acea cerere prin care o parte modifică pretenţiile sale

anterioare.(6) Cererile incidentale sunt cele formulate în cadrul unui proces aflat în curs de desfăşurare.

Art. 31. Apărări. Apărările formulate în justiţie pot fi de fond sau procedurale.

Art. 32. Condiţii de exercitare a acţiunii civile. (1) Orice cerere poate fi formu lată şi susţinută numai dacă autorul acesteia:

a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii;b) are calitate procesuală;c) formulează o pretenţie;d) justifică un interes.(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul apărărilor.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 2/2016 (M. Of. nr. 263 din 7 aprilie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi a stabilit:„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acţiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în vigoare a actualului Cod de procedură civilă şi în continuare; art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II‑a de muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există documente primare.În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei documentelor primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare – obligaţie de a face – având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865/art. 32 alin. (1) lit. a) şi art. 56 alin. (1) din Codul de procedură civilă, respectiv a art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare/art. 180 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate

Page 22: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul de procedură civilă • 490

procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă”.N.r. Motivarea integrală a deciziei poate fi consultată online la adresa http://bibliotecahamangiu.ro/.

Art. 33. Interesul de a acţiona. Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s‑ar putea repara.

Art. 34. Realizarea drepturilor afectate de un termen. (1) Cererea pentru predarea unui bun la împlinirea termenului contractual poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen.

(2) Se poate, de asemenea, cere, înainte de termen, executarea la termen a obligaţiei de întreţinere sau a altei prestaţii periodice.

(3) Pot fi încuviinţate, înainte de împlinirea termenului, şi alte cereri pentru executarea la termen a unor obligaţii, ori de câte ori se va constata că acestea pot preîntâmpina o pagubă însemnată pe care reclamantul ar încerca‑o dacă ar aştepta împlinirea termenului. [R.A.: art. 110 CPC 1865]

Art. 35. Constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Cel care are interes poate să ceară constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege. [R.A.: art. 111 CPC 1865]

Recurs în interesul legii. A se vedea Decizia nr. 2/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras supra, la art. 32.

Dezlegarea unor chestiuni de drept. 1. Prin Decizia nr. 13/2016 (M. Of. nr. 862 din 28 octombrie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a admis sesizările formulate de Curtea de Apel Craiova, Secţia I civilă, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi a stabilit:„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2502 din Codul civil, respectiv art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicat, acţiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispoziţiilor Ordinului nr. 50/1990 intră în categoria acţiunilor în constatare de drept comun şi sunt imprescriptibile”.2. Prin Decizia nr. 37/2016 (M. Of. nr. 114 din 10 februarie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi a stabilit:„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi (6) din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din Codul de procedură civilă şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică ce a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi are deschisă calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia şi în situaţia în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei”.N.r. Motivarea integrală a deciziilor poate fi consultată online la adresa http://bibliotecahamangiu.ro/.

Art. 36. Calitatea procesuală. Calitatea procesuală rezultă din iden titatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

Recurs în interesul legii. A se vedea Decizia nr. 2/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras supra, la art. 32.

Art. 37. Legitimarea procesuală a altor persoane. În cazurile şi con diţiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări şi de persoane, organizaţii, instituţii sau autorităţi, care, fără a justifica un interes personal, acţionează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.

Art. 33-37

Page 23: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

491 • codul de procedură civilă

Art. 38. Transmiterea calităţii procesuale. Calitatea de parte se poate trans mite legal sau convenţional, ca urmare a transmisiunii, în condiţiile legii, a drepturilor ori situaţiilor juridice deduse judecăţii.

Art. 39. Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succesorilor săi. (1) Dacă în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii cu titlu particular, judecata va continua între părţile iniţiale. Dacă însă transferul este făcut, în condiţiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de moarte, judecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, după caz.

(2) În toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat să inter vină în cauză, dacă are cunoştinţă de existenţa procesului, sau poate să fie introdus în cauză, la cerere ori din oficiu. În acest caz, instanţa va decide, după împrejurări şi ţinând seama de poziţia celorlalte părţi, dacă înstrăinătorul sau succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va rămâne sau, după caz, va fi scos din proces. Dacă înstrăinătorul sau, după caz, succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces, judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura în starea în care se află la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus în cauză.

(3) Hotărârea pronunţată contra înstrăinătorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia, după caz, va produce de drept efecte şi contra succesorului cu titlu particular şi va fi întotdeauna opozabilă acestuia din urmă, cu excepţia cazurilor în care a dobândit dreptul cu bună‑credinţă şi nu mai poate fi evins, potrivit legii, de către adevăratul titular.

Art. 40. Sancţiunea încălcării condiţiilor de exercitare a acţiunii civile. (1) Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calităţii procesuale sau a interesului, instanţa va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz.

(2) Încălcarea dispoziţiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage aplicarea şi a altor sancţiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun.

Titlul II. Participanţii la procesul civil

Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea

Art. 41. Cazuri de incompatibilitate absolută. (1) Judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s‑a soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare sau revizuire şi nici după trimiterea spre rejudecare.

(2) De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat‑asistent sau mediator în aceeaşi cauză. [R.A.: art. 24 CPC 1865]

Art. 42. Alte cazuri de incompatibilitate. (1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situaţii:

1. când şi‑a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) şi (5), nu îl face pe judecător incompatibil;

2. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă;

3. când este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soţului uneia dintre aceste persoane;

4. când soţul sau fostul său soţ este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părţi;

Art. 38-42

Page 24: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul de procedură civilă • 492Art. 43-47

5. dacă el, soţul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părţi într‑un proces care se judecă la instanţa la care una dintre părţi este judecător;

6. dacă între el, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, şi una dintre părţi a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părţi în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa;

7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părţi;8. dacă el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au primit daruri sau promi siuni de

daruri ori alte avantaje de la una dintre părţi;9. dacă el, soţul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii

lor, după caz, se află în relaţii de duşmănie cu una dintre părţi, soţul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv;

10. dacă, atunci când este învestit cu soluţionarea unei căi de atac, soţul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiaşi pricini înaintea altei instanţe;

11. dacă este soţ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată;

12. dacă soţul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau a asistat partea în aceeaşi pricină înaintea altei instanţe;

13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa.

(2) Dispoziţiile alin. (1) privitoare la soţ se aplică şi în cazul concubinilor. [R.A.: art. 27 CPC 1865]

Legislaţie conexă: ► Capitolul V – „Reglementări privind magistraţii” (art. 101‑110) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003); ► art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată (M. Of. nr. 738 din 20 octombrie 2011); ► art. 46 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014).

Art. 43. Abţinerea. (1) Înainte de primul termen de judecată grefierul de şedinţă va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 41 şi, când este cazul, va întocmi un referat corespunzător.

(2) Judecătorul care ştie că există un motiv de incompatibilitate în privinţa sa este obligat să se abţină de la judecarea pricinii.

(3) Declaraţia de abţinere se face în scris de îndată ce judecătorul a cunoscut existenţa cazului de incompatibilitate sau verbal în şedinţă, fiind consemnată în încheiere. [R.A.: art. 25, art. 26 CPC 1865]

Art. 44. Recuzarea. (1) Judecătorul aflat într‑o situaţie de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părţi înainte de începerea oricărei dezbateri.

(2) Când motivele de incompatibilitate s‑au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute. [R.A.: art. 29 alin. (2) CPC 1865]

Art. 45. Invocarea incompatibilităţii absolute. În cazurile prevăzute la art. 41, judecătorul nu poate participa la judecată, chiar dacă nu s‑a abţinut ori nu a fost recuzat. Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii.

Art. 46. Judecătorii care pot fi recuzaţi. Pot fi recuzaţi numai judecătorii care fac parte din completul de judecată căruia pricina i‑a fost repartizată pentru soluţionare.

Art. 47. Cererea de recuzare. Condiţii. (1) Cererea de recuzare se poate face verbal în şedinţă sau în scris pentru fiecare judecător în parte, arătându‑se cazul de incompatibilitate şi probele de care partea înţelege să se folosească.

(2) Este inadmisibilă cererea în care se invocă alte motive decât cele prevăzute la art. 41 şi 42.

Page 25: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

493 • codul de procedură civilă Art. 48-53

(3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alţi judecători decât cei prevăzuţi la art. 46, precum şi cererea îndreptată împotriva aceluiaşi judecător pentru acelaşi motiv de incompatibilitate.

(4) Nerespectarea condiţiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în faţa căruia s‑a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. [R.A.: art. 28 alin. (2), (21) şi (3), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (4) CPC 1865]

Art. 48. Abţinerea judecătorului recuzat. (1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se abţine.

(2) Declaraţia de abţinere se soluţionează cu prioritate.(3) În caz de admitere a declaraţiei de abţinere, cererea de recuzare, indiferent de motivul

acesteia, va fi respinsă, prin aceeaşi încheiere, ca rămasă fără obiect.(4) În cazul în care declaraţia de abţinere se respinge, prin aceeaşi încheiere instanţa se

va pronunţa şi asupra cererii de recuzare. [R.A.: art. 29 alin. (3) CPC 1865]

Art. 49. Starea cauzei până la soluţionarea cererii. (1) Până la soluţionarea declaraţiei de abţinere nu se va face niciun act de procedură în cauză.

(2) Formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecăţii. Cu toate acestea, pronunţarea soluţiei în cauză nu poate avea loc decât după soluţionarea cererii de recuzare. [R.A.: art. 31 alin. (3) CPC 1865]

Art. 50. Compunerea completului de judecată. (1) Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de un alt complet al instanţei respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine. Dispoziţiile art. 47 alin. (4) rămân aplicabile.

(2) Când, din pricina abţinerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată, cererea se judecă de instanţa ierarhic superioară. [R.A.: art. 30 alin. (1) şi (2) CPC 1865]

Art. 51. Procedura de soluţionare a abţinerii sau a recuzării. (1) Instanţa hotărăşte de îndată, în camera de consiliu, fără prezenţa părţilor şi ascultându‑l pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine, numai dacă apreciază că este necesar. În aceleaşi condiţii, instanţa va putea asculta şi părţile.

(2) În cazul în care la acelaşi termen s‑au formulat cereri de recuzare şi de abţinere pentru motive diferite, acestea vor fi judecate împreună.

(3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.(4) În cazul admiterii abţinerii sau recuzării întemeiate pe dispoziţiile art. 42 alin. (1) pct. 11,

instanţa va stabili care dintre judecători nu va lua parte la judecarea pricinii.(5) Abţinerea sau recuzarea se soluţionează printr‑o încheiere care se pronunţă în şedinţă

publică.(6) Dacă abţinerea sau, după caz, recuzarea a fost admisă, judecătorul se va retrage de la

judecarea pricinii. În acest caz, încheierea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecător urmează să fie păstrate. [R.A.: art. 31 alin. (1) şi (2), art. 32 CPC 1865]

Art. 52. Procedura de soluţionare de către instanţa superioară. (1) Instanţa superioară învestită cu judecarea abţinerii sau recuzării în situaţia prevăzută la art. 50 alin. (2) va dispune, în caz de admitere a cererii, trimiterea pricinii la o altă instanţă de acelaşi grad din circumscripţia sa.

(2) Dacă cererea este respinsă, pricina se înapoiază instanţei inferioare. [R.A.: art. 33 CPC 1865]

Art. 53. Căi de atac. (1) Încheierea prin care s‑a respins recuzarea poate fi atacată numai de părţi, odată cu hotărârea prin care s‑a soluţionat cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri.

(2) Încheierea prin care s‑a încuviinţat sau s‑a respins abţinerea, cea prin care s‑a încuviinţat recuzarea, precum şi încheierea prin care s‑a respins recuzarea în cazul prevăzut la art. 48 alin. (3) nu sunt supuse niciunei căi de atac.

Page 26: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul de procedură civilă • 494Art. 54-58

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă instanţa de apel constată că recuzarea a fost în mod greşit respinsă, reface toate actele de procedură şi, dacă apreciază că este necesar, dovezile administrate la prima instanţă. Când instanţa de recurs constată că recuzarea a fost greşit respinsă, ea va casa hotărârea, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel sau, atunci când calea de atac a apelului este suprimată, la prima instanţă. [R.A.: art. 34 CPC 1865]

Art. 54. Incompatibilitatea altor participanţi. Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi procurorilor, magistraţilor‑asistenţi, asistenţilor judiciari şi grefierilor. [R.A.: art. 36 CPC 1865]

Legislaţie conexă: art. 111 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005).

Capitolul II. Părţile

Art. 55. Enumerare. Sunt părţi reclamantul şi pârâtul, precum şi, în condiţiile legii, terţele persoane care intervin voluntar sau forţat în proces.

Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale

Art. 56. Capacitatea procesuală de folosinţă. (1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile.

(2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.

(3) Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosinţă sunt lovite de nulitate absolută. [R.A.: art. 41 CPC 1865]

Recurs în interesul legii. A se vedea Decizia nr. 2/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras supra, la art. 32.

Art. 57. Capacitatea procesuală de exerciţiu. (1) Cel care are calitatea de parte îşi poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.

(2) Partea care nu are exerciţiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată decât dacă este reprezentată, asistată ori autorizată în condiţiile prevăzute de legile sau, după caz, de statutele care îi reglementează capacitatea ori modul de organizare.

(3) Lipsa capacităţii de exerciţiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în orice stare a procesului.

(4) Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exerciţiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va putea însă confirma toate sau numai o parte din aceste acte.

(5) Când instanţa constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o parte lipsită de capacitate de exerciţiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. Dacă actul nu este confirmat, se va dispune anularea lui.

(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. [R.A.: art. 42, art. 43, art. 161 CPC 1865]

Art. 58. Curatela specială. (1) În caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanţa va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

Page 27: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

495 • codul de procedură civilă Art. 59-64

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanţa care judecă procesul, dintre avocaţii anume desemnaţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecătorească. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanţă, prin încheiere, stabilindu‑se totodată şi modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calităţii sale, ţinându‑se seama de activitatea desfăşurată, remuneraţia va putea fi majorată. [R.A.: art. 44 CPC 1865]

Secţiunea a 2‑a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Art. 59. Condiţii de existenţă. Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligaţie comună, dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură. [R.A.: art. 47 CPC 1865]

Art. 60. Regimul juridic al coparticipării procesuale. (1) Actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre reclamanţi sau pârâţi nu le pot profita celorlalţi şi nici nu îi pot prejudicia.

(2) Cu toate acestea, dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii a legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanţilor ori pârâţilor, actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau ter menele încuviinţate numai unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de pro cedură profită şi celorlalţi. Când actele de procedură ale unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalţi, se va ţine seama de actele cele mai favo rabile.

(3) Reclamanţii sau pârâţii care nu s‑au înfăţişat ori nu au îndeplinit un act de procedură în termen vor continua totuşi să fie citaţi, dacă, potrivit legii, nu au termenul în cunoştinţă. Dispoziţiile art. 202 sunt aplicabile. [R.A.: art. 48 CPC 1865]

Secţiunea a 3‑a. Alte persoane care pot lua parte la judecată

§1. Intervenţia voluntară

Art. 61. Forme. (1) Oricine are interes poate interveni într‑un proces care se judecă între părţile originare.

(2) Intervenţia este principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta.

(3) Intervenţia este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părţi. [R.A.: art. 49 CPC 1865]

Art. 62. Intervenţia principală. (1) Cererea de intervenţie principală va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată.

(2) Cererea poate fi făcută numai în faţa primei instanţe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond.

(3) Cu acordul expres al părţilor, intervenţia principală se poate face şi în instanţa de apel. [R.A.: art. 50 CPC 1865]

Art. 63. Intervenţia accesorie. (1) Cererea de intervenţie accesorie va fi făcută în scris şi va cuprinde elementele prevăzute la art. 148 alin. (1), care se va aplica în mod corespunzător.

(2) Intervenţia accesorie poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecăţii, chiar şi în căile extraordinare de atac. [R.A.: art. 51 CPC 1865]

Art. 64. Procedura de judecată. Căi de atac. (1) Instanţa va comunica părţilor cererea de intervenţie şi copii de pe înscrisurile care o însoţesc.

(2) După ascultarea intervenientului şi a părţilor, instanţa se va pronunţa asupra admisibilităţii în principiu a intervenţiei, printr‑o încheiere motivată.

(3) Încheierea de admitere în principiu nu se poate ataca decât odată cu fondul.(4) Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie poate fi atacată în termen

de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentă, res pectiv de la comunicare

Page 28: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

codul de procedură civilă • 496Art. 65-68

pentru partea lipsă. Calea de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima instanţă, respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel. Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, instanţei competente să soluţioneze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare. Judecarea cererii principale se suspendă până la soluţionarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie. [R.A.: art. 52 CPC 1865]

Art. 65. Situaţia intervenientului. (1) Intervenientul devine parte în proces numai după admiterea în principiu a cererii sale.

(2) Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momen tul admiterii intervenţiei, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenţie sau cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenţie. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite şi faţă de el.

(3) În cazul intervenţiei principale, după admiterea în principiu, instanţa va stabili un termen în care trebuie depusă întâmpinarea. [R.A.: art. 53 CPC 1865]

Art. 66. Judecarea cererii de intervenţie principală. (1) Intervenţia principală se judecă odată cu cererea principală.

(2) Când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenţie, instanţa poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecată separat, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuşi dreptul dedus judecăţii. În caz de disjungere, instanţa rămâne în toate cazurile competentă să soluţioneze cererea de intervenţie.

(3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci când judecarea cererii de intervenţie ar fi întârziată de cererea principală.

(4) Intervenţia principală va fi judecată chiar dacă judecarea cererii principale s‑a stins prin unul dintre modurile prevăzute de lege. [R.A.: art. 55 CPC 1865]

Art. 67. Judecarea cererii de intervenţie accesorie. (1) Judecarea cererii de intervenţie accesorie nu poate fi disjunsă de judecarea cererii principale, iar instanţa este obligată să se pronunţe asupra acesteia prin aceeaşi hotărâre, odată cu fondul.

(2) Intervenientul accesoriu poate să săvârşească numai actele de procedură care nu contravin interesului părţii în favoarea căreia a intervenit.

(3) După admiterea în principiu, intervenientul accesoriu poate să re nunţe la judecarea cererii de intervenţie doar cu acordul părţii pentru care a intervenit.

(4) Calea de atac exercitată de intervenientul accesoriu se socoteşte neavenită dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renunţat la calea de atac exercitată ori aceasta a fost anulată, perimată sau respinsă fără a fi cercetată în fond. [R.A.: art. 54, art. 56 CPC 1865]

§2. Intervenţia forţată

I. Chemarea în judecată a altei persoane

Art. 68. Formularea cererii. Termene. (1) Oricare dintre părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea unei cereri separate, aceleaşi drepturi ca şi reclamantul.

(2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe.

(3) Cererea făcută de pârât se va depune în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanţe, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. [R.A.: art. 57 CPC 1865]

Page 29: Codul de procedura penala si Legea de punere in … civil. Codul...persoanei fizice _____61‑69 Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___70‑77

497 • codul de procedură civilă Art. 69-75

Art. 69. Comunicarea cererii. (1) Cererea va fi motivată şi, împreună cu înscri surile care o însoţesc, se va comunica atât celui chemat în judecată, cât şi părţii potrivnice.

(2) La exemplarul cererii destinat terţului se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar.

(3) Dispoziţiile art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător.

Art. 70. Poziţia terţului în proces. Cel chemat în judecată dobândeşte poziţia procesuală de reclamant, iar hotărârea îşi produce efectele şi în privinţa sa. [R.A.: art. 58 CPC 1865]

Art. 71. Scoaterea pârâtului din proces. (1) În cazul prevăzut la art. 70, când pârâtul, chemat în judecată pentru o datorie bănească, recunoaşte datoria şi declară că vrea să o execute faţă de cel căruia îi va fi stabilit dreptul pe cale judecătorească, el va fi scos din proces, dacă a consemnat la dispoziţia instanţei suma datorată.

(2) Tot astfel, pârâtul, chemat în judecată pentru predarea unui bun sau a folosinţei acestuia, va fi scos din proces dacă declară că va preda bunul celui al cărui drept va fi stabilit prin hotărâre judecătorească. Bunul în litigiu va fi pus sub sechestru judiciar de către instanţa învestită cu judecarea cauzei, dispoziţiile art. 972 şi următoarele fiind aplicabile.

(3) În aceste cazuri, judecata va continua numai între reclamant şi terţul chemat în judecată. Hotărârea se va comunica şi pârâtului, căruia îi este opozabilă. [R.A.: art. 59 CPC 1865]

II. Chemarea în garanţie

Art. 72. Condiţii. (1) Partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri.

(2) În aceleaşi condiţii, cel chemat în garanţie poate să cheme în garanţie o altă persoană. [R.A.: art. 60 CPC 1865]

Art. 73. Formularea cererii. Termene. (1) Cererea va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată.

(2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe.

(3) Cererea făcută de pârât se va depune în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanţe, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. [R.A.: art. 61 CPC 1865]

Art. 74. Procedura de judecată. (1) Instanţa va comunica celui chemat în garanţie cererea şi copii de pe înscrisurile ce o însoţesc, precum şi copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar.

(2) Dispoziţiile art. 64 şi art. 65 alin. (1) şi (2) se aplică în mod cores punzător.(3) În termenul stabilit potrivit art. 65 alin. (3), cel chemat în garanţie trebuie să depună

întâmpinare şi poate să formuleze cererea prevăzută la art. 72 alin. (2).(4) Cererea de chemare în garanţie se judecă odată cu cererea principală. Cu toate acestea,

dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de chemare în garanţie, instanţa poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat. În acest din urmă caz, judecarea cererii de chemare în garanţie va fi suspendată până la soluţionarea cererii principale. [R.A.: art. 62, art. 63 CPC 1865]

III. Arătarea titularului dreptului

Art. 75. Condiţii. Pârâtul care deţine un bun pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta pe acela în numele căruia deţine lucrul sau exercită dreptul, dacă a fost chemat în judecată de o persoană care pretinde un drept real asupra lucrului. [R.A.: art. 64 CPC 1865]

Legislaţie conexă: art. 1795 CC.