Click here to load reader

civilinės teisės principai

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

principai

Text of civilinės teisės principai

 • 2 tema. Civilins teiss principai

 • Teiss princip samprata

  Teiss principai vs. Teiss normos

 • Teiss princip samprataKonstitucijos 22 straipsnio nuostatos, tvirtinanios privataus gyvenimo nelieiamum, yra susijusios su kitomis Konstitucijos nuostatomis ir aikintinos atsivelgiant jas, nagrinjamos bylos kontekste - Konstitucijos 25 straipsnio nuostatas, tvirtinanias teis informacij. Tarp Konstitucijos 22 ir 25 straipsniuose tvirtint vertybi yra pusiausvyra. statym leidjui reguliuojant visuomens informavimo santykius kyla pareiga paisyti mint konstitucini vertybi pusiausvyros. Konstitucinio teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimas

 • Teiss princip funkcijosReglamentavimoTeiss norm aikinimoTeiss sprag upildymo (CK 1.8 str. 2 d.)Teiss kolizij sprendimo

 • Civilins teiss princip sistemaBendrieji civilins teiss principaiInstituciniai civilins teiss principai

 • Bendrieji civilins teiss principai:

  teisinio reglamentavimo principai (CK 1.2 str.);civilini teisi gyvendinimo principai (CK 1.5 str.);

 • Teisinio reglamentavimo principai

 • CK 1.2 straipsnis. Civilini santyki teisinio reglamentavimo principai1. Civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis j subjekt lygiateisikumo, nuosavybs nelieiamumo, sutarties laisvs, nesikiimo privaius santykius, teisinio apibrtumo, proporcingumo ir teist lkesi, neleistinumo piktnaudiauti teise ir visokeriopos civilini teisi teismins gynybos principais.2. Civilines teises gali apriboti tik statymai ar statym pagrindu teismas, jeigu toks apribojimas btinas vieajai tvarkai, geros morals principams, moni sveikatai ir gyvybei, asmen turtui, j teisms ir teistiems interesams apsaugoti.

 • Subjekt lygiateisikumo principasLRK 29 straipsnis statymui, teismui ir kitoms valstybs institucijoms ar pareignams visi asmenys lygs. mogaus teisi negalima varyti ir teikti jam privilegij dl jo lyties, rass, tautybs, kalbos, kilms, socialins padties, tikjimo, sitikinim ar pair pagrindu.

 • Subjekt lygiateisikumo principasCK 2.1 straipsnis. Fizini asmen civilinio teisnumo samprataGaljimas turti civilines teises ir pareigas (civilinis teisnumas) pripastamas visiems fiziniams asmenims.2.6 straipsnis. Neleistinumas apriboti fizini asmen civilin teisnum ar veiksnum statymuose nenumatytais pagrindais1. Civilinis teisnumas ar veiksnumas niekam negali bti apribojamas kitaip, kaip tik statym numatytais pagrindais ir tvarka.

 • Subjekt lygiateisikumo principas

  CK 1.15 straipsnis. Usienio piliei ir asmen be pilietybs civilinis teisnumas1. Usienio pilieiai Lietuvos Respublikoje turi tok pat civilin teisnum kaip ir Lietuvos Respublikos pilieiai. ios taisykls iimtis gali nustatyti Lietuvos Respublikos statymai.

 • Subjekt lygiateisikumo principas2.74 straipsnis. Juridini asmen teisnumas1. Privatieji juridiniai asmenys gali turti ir gyti bet kokias civilines teises ir pareigas, iskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybs kaip lytis, amius bei giminyst.

  2.76 straipsnis. Diskriminacijos draudimasDraudiama teiss aktuose diskriminacijos tikslais nustatyti skirtingas teises, pareigas ar privilegijas pavieniams juridiniams asmenims.

 • Subjekt lygiateisikumo principasCK 2.36 straipsnis. Valstybs ir savivaldybi dalyvavimas civiliniuose santykiuose1. Valstyb, savivaldyb ir j institucijos yra civilini santyki dalyvs lygiais pagrindais kaip ir kiti i santyki dalyviai.

 • Subjekt lygiateisikumo principas3.156 straipsnis. Tv valdios lygyb1. Tvo ir motinos teiss ir pareigos savo vaikams yra lygios.2. Tvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gim susituokusiems, ar nesusituokusiems tvams, jiems santuok nutraukus, teismui pripainus j negaliojania ar tvams gyvenant skyrium.

 • Subjekt lygiateisikumo principas4.93 straipsnis. Savininko teisi apsauga 1. Lietuvos Respublika garantuoja visiems savininkams vienod teisi apsaug.

 • Subjekt lygiateisikumo principas5.11 straipsnis. pdini pagal statym eils3. vaikiai ir j palikuonys, paveldintys po tvio ar jo giminaii mirties, prilyginami tvio vaikams ir j palikuonims. 5. Pagal statym paveldi palikjo vaikai, gim susituokusiems tvams arba tvams, kuri santuoka pripainta negaliojania, taip pat nesantuokiniai vaikai, kuri tvyst nustatyta pagal statymus.

 • Subjekt lygiateisikumo principas2.5 straipsnis. Fizini asmen civilinis veiksnumas1. Fizinio asmens galjimas savo veiksmais gyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas (civilinis veiksnumas) atsiranda visikai, kai asmuo sulaukia pilnametysts, t. y. kai jam sueina atuoniolika met.

 • Subjekt lygiateisikumo principas3.3 straipsnis. eimos santyki teisinio reglamentavimo principai1. eimos santyki teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindiamas monogamijos, santuokos savanorikumo, sutuoktini lygiateisikumo, prioritetins vaik teisi ir interes apsaugos ir gynimo... principais

 • Subjekt lygiateisikumo principas2.74 straipsnis. Juridini asmen teisnumas1. Privatieji juridiniai asmenys gali turti ir gyti bet kokias civilines teises ir pareigas, iskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybs kaip lytis, amius bei giminyst.2. Vieieji juridiniai asmenys turi specialj teisnum, t. y. jie gali turti ir gyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprietarauja j steigimo dokumentams ir veiklos tikslams.

 • Subjekt lygiateisikumo principas6 straipsnis. Usienio subjekt teis sigyti nuosavybs teise em, vidaus vandenis ir mikus1. io statymo 4 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantys usienio subjektai Lietuvos Respublikoje turi teis sigyti nuosavybs teise em, vidaus vandenis ir mikus ta paia tvarka ir tomis paiomis slygomis kaip ir Lietuvos Respublikos pilieiai bei juridiniai asmenys.2. io statymo 4 straipsnyje nustatyt kriterij neatitinkantiems usienio subjektams draudiama sigyti nuosavybs teise em, vidaus vandenis ir mikus, taiau turt jie gali valdyti ar naudoti Lietuvos Respublikos statym nustatyta tvarka.

 • Subjekt lygiateisikumo principas4 straipsnis. Europins ir transatlantins integracijos kriterijus atitinkantys usienio subjektai1. Lietuvos pasirinktos europins ir transatlantins integracijos kriterijus atitinka usienio juridiniai asmenys, taip pat kitos usienio organizacijos, steigti:1) valstybse Europos Sjungos narse arba valstybse, sudariusiose Europos sutart (Asociacijos sutart) su Europos bendrijomis bei j alimis narmis;2) valstybse Ekonominio bendradarbiavimo ir pltros organizacijos, iaurs Atlanto Sutarties Organizacijos narse bei valstybse Europos ekonomins erdvs susitarimo dalyvse.2. Lietuvos pasirinktos europins ir transatlantins integracijos kriterijus atitinka io straipsnio 1 dalyje nurodyt valstybi pilieiai ir i usienio valstybi nuolatiniai gyventojai, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybs.

 • Subjekt lygiateisikumo principas4.79 straipsnis. Pirmenybs teis pirkti parduodamas dalis, esanias bendrja nuosavybe 1. Bendraturiai turi pirmenybs teis pirkti bendrja nuosavybe esani parduodam dal ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis paiomis slygomis, iskyrus atvejus, kai parduodama i viej varytyni.

 • Subjekt lygiateisikumo principas6.256 straipsnis. Sutartins atsakomybs atsiradimo pagrindas 4. Kai sutartins prievols nevykdo ar netinkamai j vykdo mon (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei nerodo, kad prievols nevykd ar netinkamai j vykd dl nenugalimos jgos, jeigu statymai ar sutartis nenumato ko kita.

 • Subjekt lygiateisikumo principasLRK 46 str.Valstyb gina vartotojo interesus. 6.188 straipsnis. Vartojimo sutari slyg ypatumai1. Vartotojas turi teis teismo tvarka reikalauti pripainti negaliojaniomis siningumo kriterijams prietaraujanias vartojimo sutarties slygas.2. Nesiningomis laikomos vartojimo sutari slygos, kurios ali nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos i esms paeidia ali teisi ir pareig pusiausvyr bei vartotojo teises ir interesus...

 • Nuosavybs nelieiamumo principas

  LRK 23 straipsnis Nuosavyb nelieiama. Nuosavybs teises saugo statymai. Nuosavyb gali bti paimama tik statymo nustatyta tvarka visuomens poreikiams ir teisingai atlyginama. 46 straipsnis Lietuvos kis grindiamas privaios nuosavybs teise, asmens kins veiklos laisve ir iniciatyva.

 • Nuosavybs nelieiamumo principasNuosavybs nelieiamumas reikia savininko, kaip subjektini teisi turt turtojo, teis reikalauti, kad kiti asmenys nepaeist jo teisi, taip pat valstybs pareig ginti ir saugoti nuosavyb nuo neteisto ksinimosi j. Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodio 13 d. nutarimas

 • Nuosavybs nelieiamumo principas CK 4.93 straipsnis. Savininko teisi apsauga 2. Niekas neturi teiss:1) paimti i savininko nuosavyb prievarta, iskyrus statym numatytus atvejus;2) reikalauti, kad savininkas prie savo vali sujungt savo nuosavyb su kito savininko nuosavybe.3. Nuosavyb i savininko prie jo vali neatlygintinai gali bti paimta tik teismo sprendimu ar nuosprendiu.4. Nuosavyb visuomens poreikiams gali bti paimama tik teisingai atlyginant.

 • Nuosavybs nelieiamumo principas4.95 straipsnis. Savininko teis ireikalauti savo daikt i svetimo neteisto valdymoSavininkas turi teis ireikalauti savo daikt i svetimo neteisto valdymo.

  4.98 straipsnis. Nuosavybs teiss gynimas nuo paeidim, nesusijusi su valdymo netekimuSavininkas gali reikalauti paalinti bet kuriuos jo teiss paeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

 • Nuosavybs nelieiamumo principas4.67 straipsnis. Daikto pamimasValstybei paimti daikt i savininko visuomens poreikiams teisingai atlyginant, taip pat valstybei neatlygintinai paimti daikt, kaip sankcij u teiss paeidim, leidiama tik statym numatytais a

Search related