Click here to load reader

Chimie pentru gimnaziu - Exercitii, probleme si jocuri ed ... pentru gimnaziu - Exercitii, probleme si... · PDF fileAstdzi am fost in laboratorul de chimie. Aici ni s-au prezentat

 • View
  210

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of Chimie pentru gimnaziu - Exercitii, probleme si jocuri ed ... pentru gimnaziu - Exercitii, probleme...

 • +1qFIIT

 • LUMINITA IRINEL DOICINADRIANA MIHAELA ANGHEL

  srLVrA clnrax

  Exercitii, probleme'da

  CHIMIEpentru gimnaziu

  $i jocuri

 • Cuprins

  Partea I. Exercifii qi problemeCap. 1. Introducere in studiul chimiei ........ 5

  1.1. Materie.Corp. Substan{6. Amestec .................. 51.2. Proprietdlile substanfelor .......... .......................71.3. Fenomene frzice gi chimice .......... g1.4. Substanle pure qi amestecuri de substanfe. Metode de separare

  a substanlelor din amestecuri ......,91.5. Solulii ...................... 101.6. Probleme propuse ........................ 131.7. Jocuri didactice 16

  Cap.2. Structura substan{elor. Sistemul periodic ..... 222.l. Atom. Element chimic. Sistemul periodic al elementelor ............. ......222.2. Calcule pebaza formulelor chimice .............. 302.3. Probleme propuse .....342.4. Jocuri didactice 37

  Cap.3. Reacfii chimice. Legea conservirii masei. Calcule chimice ...............433.1. Clasificarea substanfelor. Ecuafii ale reacliilor chimice ...................... 433.2. Calcule pebaza ecuafiilor reacfiilor chimice .................... 483.3. Probleme recapitulative ............ ..................... 523.4. Probleme propuse, recapitulative pentru clasa a VII-a ......................... 563.5. Jocuri didactice 6l

  4.7. Jocuri didactice 9I

 • Partea a II-a. Rezolviri qi rispunsuriCap. 1. Introducere in studiul chimiei

  1. 1. Materie. Corp. Substanfd. Amestec1.2. Proprietilile substanfelor ...........1.3. Fenomene fizice qi chimice1.4. Substanle pure gi amestecuri de substanle. Metode de separare

  a substanlelor din amestecuri

  155

  155

  r57158

  159

  1.5. Solulii """"""""""' 1621.6. Probleme propuse "' 1721.7. Jocuri didactice 173

  Cap.2. Structura substanfelor. Sistemul periodic '.'........'..'..:- "' 17"12.1. Atom. Element chimic. Sistemul periodic al elementelof ..................I772.2. Calculepebazaformulelor chimice """""" 1862.3. Problemi propuse "' 1982.4. Jocwididictice 199

  cap.3. Reac{ii chimice. Legea conservirii masei. calcule chimice .............2033.1. Clasificarea substanfelor. Ecuafii ale reacfiilor chimice ....................2033.2. Calcule pebaza ecualiilor reacliilor chimice """"""""" 2093.3. Problemi recapitulative ............'.. """""""" 2223.4. Probleme propuse, recapitulative pentru clasa a VII-a """"' """"""" 2323.5. Jocuri didactice 233

  Cap. 4. Nemetale """""""""" 2404.1. Hidrogenul """"""" 2404.2. Oxigenul ................ """""""""" 2514.3. Carbonul ................ ....................2624.4. Sulful ....-."""""""'2744.5. Probleme recapitulative ........'... .....""""""" 2824.6. Probleme propuse "' 2884.7. Jocuri didactice 289

  Cap. 5. Metale ""' 2935.1. Aluminiul ...............2935'2' Ferul "' 3035.3. Cuprul ............."""' 3145.4. Probleme recapitulative .....'...... ..'........"""" 3275.5. Probleme propuse, recapitulative, substanle simple ...-...- 3295.6. Jocuri didactice 338

  Cap. 6. Substanle compuse ...3436.1. Oxizi ....3436.2. Acizi .... 3506'3'Baze ""' 3596.4. Sdruri ...3666.5. Probleme recapitulative ............. ...................3746.6. Probleme propuse, recapitulative .........'.'.... ..'.................. 3836.7. Jocuri didactice ........384

 • Partea I. Exercilii Ei probleme

  C"p. L. Introducere in studiul chimiei

  1.1. Materie. Corp. Substanfi. Amestec

  1. Completeazi spallile libere din afirmaliile de mai jos:Tot ceea ce ne inconjoard se numeqte Aceasta este alcbtuitd din ........,

  gi ......... . O porliune limitatd de materie se numegte ......... (2 exemple:........, ........); formele omogene de materie cu o compozifie constanti sunt

  (2 exemple: ......., .......), iar cele eterogene, cu o compozilie variabrld,,se numesc ........ (2 exemple: ........, .......).Paharul Berzelius este un ......., confeclionat din Mojarul cu pistil este,de asemenea, uh ........, confeclionat din ....... sau ....... .

  2. Scrie cdte cinci exemple de corpuri, cinci exemple de materiale qi cinci exem-ple de substanle pe care le folosegti in viala de zi crt zi.

  3. Completeazd,tabelti urmdtor dupd modelul indicat:

  Corp Material SubstantdApd XCreionCimentCdrdmiddusaFontdCilindru sradatAzotSarea din mdncare

  4. Scrie cinci exemple de corpuri gi substanle folosite in laboratorul de chimie.5. Clasificd termenii din urmdtoarele enunfuri in corpuri, materiale sau substanle:

  Astdzi am fost in laboratorul de chimie. Aici ni s-au prezentat o mu{ime deustensile de laborator, confeclionate din sticl6, porfelan, lemn sau metal.Mesele de laborator erau acoperite cu plici de faianf6.La mese se aflau diferite sticle cu reactivi: piatrd-vdn6td, sare, sodd causticd,acizi; de asemenea, pe mese se mai afla qi c6te o piseti.

 • Doamna profesoarl a amestecat soda din eprubetS cu piatra-v6n6t[ din a1t5

  eprubet[ qi t-u format un precipitat pe care l-a numit hidroxid de cupru'Hidroxidul de cupru din eprubeta este un precipitat albastru-gelatinos.

  6. Realizeazii prin s6ge1i coiespondenla dintre corpurile din coloana A 9i unasau mai multe substanle care intrd in compozilialor,reptezentate in coloana B:

  7 . Indicbtrei corpuri confecfionate din acelaqi material'

  8. Denumeqte trei corpuri confeclionate din aceeaqi substanfi.

  9. Compleieaz6 urmdtorul tabel, cafe are pe prima coloand corpul, iar pe cea

  de-a doua, materialul din care este confecfionat:

  A B

  a. aoa din sticld azot

  b. sifonul din pahar apa

  c. apa din Marea Neagrd iii. mercurd. aerul din cameri lv. oxlgen

  VrSilf9vi. dioxid de carbon

  Corp Materiallemn

  carteotelcdrimidi

  trotuarteren de tenis

  10. Citeqte cu atenlie urmatoarele enunfuri gi corecteaz6 greqelile introduse in-

  tenlionat:a) Materia ocup6 un spafiu, dar nu are o form6. in timp, materia dispare,creAndu-se alte forme de materie' Materia este static6'

  b) pentru aprinderea spirtierei se foloseqte chibritul sau o alt6 spirtieri deja

  aprins6, iar stingerea acesteia se face suflAnd in flac[rd'

  E'prubeta se incalzeqte in pozilie verticala, fin6nd-o cu m6na sau, dac6 esteprea fierbinte, cu ajutorul cArpei de laborator.-substanlele

  se pot mirosi direct. Agitarea corectb se face prin migciri pe ori-

  zontal'stanga-dreapta ale baghetei in interiorul lichidului din vas.

  11. Recunoaqteli ustensilele de laborator din urmatoarele imagini:

 • 12. Completeaz5 spafiul liber din stAnga numerelor de ordine ale ustensilelor dincoloana A cu literele corespunzdtoareutilizdrii acestora reprezentate in coloana B:

  A BL cilindru sradat a. sfbrmarea substantelor

  . 2. spirtierd b. mdsurarea volumelor

  . 3. bec de saz c. rbcirea vaporilor4. balantb d. cea maiutllizatdustensild de laborator5. baeheti de sticld e. sursd de inc6lzire

  .6. eprubeti f. suport pentru eprubete

  . 7. moiar g. se foloseqte pentru agitare8. refriserent h. cAntirirea substantelor

  .... 9. sticld de ceas i. omogenizarea solutiilordistilare

  k. separarea unui amestec de lichide nemiscibile

  I.2. Pr oprietdlile substanlelor

  1. Specificd 9i clasificd proprietdlile din urm[toarele afirmafii:a) Ofetul are gust acru. Acesta se obline prin fermentarea vinului.b) Prin acrirea laptelui se formeazd laptele bitut.c) Faianfa este un material solid, de culoare alb6, careprin lovire se sparge.d) Alcoolul fierbe la 78"C gi este solubil in apd.e) Fierul este atras de magnet, iar in aer umed rugineqte.

 • f) Cuprul are o densitate mai mare decdt a apei qi este un bun conducdtor decSldurd gi electricitate. Nu se utilizeazd la confecfionarea vaselor de bucdt[-

  rie pentru c|prezintd' fenomenul de coclire.g) Diamantul este foarte dur.h) Grafitul lasd urme pe hdrtie, prezent6nd fenomenul de clivaj'

  i) Lemnul arde, degajind cdldurd 9i lumin6'j) Grbsimile rdncezesc.

  2. Specificd cel pulin cinci proprietdli pentru:a) apd; b) cupru; c) oxigen.

  3. Ce se intdmpl[ prin incdlzirea naftalinei? Denumeqte proprietatea pe care o

  observi.4. Se introduce un cui de fier cu masa d",.4 g intr-un cilindru gtadat plin cu apd,

  observ6ndu-se o cregtere a nivelului apei cu 0,5 mL. Calcrileaz5. densitatea materia-

  lului din care este confeclionat cuiul.5. Propune o metoda de masurare a densitalii unei bile de fier cu masa de 10 g.

  6. Se dau urmStoarele metale: aluminiu, cupru, fier. cum le poli identifica? ce

  fel de proprietSli ai pus in eviden!6?

  1.3. Fenomene fizice gi chimice

  1,.Realizeazd prin sageli corespondenla dintre fenomenul reprezentat in coloana

  A gi tipul acestuia, indicat in coloana B:

  A BArderea lemnului

  Fenomen fizic

  Fenomen chimic

  Ruperea hdrtiei

  Fierberea alcoolului

  Oblinerea vinului din struguriRuginirea fieruluiDizolvarea zahdrului in aPdDilatarea qinelor de tren

  2. Alege din exemplele de mai jos pe cele care reprezintS fenomen e frzice:

  a) arderea chibritului;b) topirea ghelii;c) solidificarea apei;d) evaporarea alcoolului;e) obfinerea sipunului;f) descompunerea apei oxigenate;g) stingerea varului.

 • 3. Completeazdpe sigefi transformdrile de stare corespunzdtoare:

  a) Solid

 • a) naftalinl9i nisip; b) piatr6-vdndt[ qi api'8. Amestecb 2 mL solufie de piatr6-v0ndt[ cu 2 mL solu]ie de sodb causticd. Ce

  observi? Cum se pot separa substanfele din amestecul format? Indicd ustensilele de

  laborator pe care Ie utllizezi in acest experiment'9. Complete azd spa[I1\e libere din urmdtoarele afirmalii:

  noua lichide cafe se dizolvd unul in celSlalt se numesc lichide ....... (2 exem-ple: .........., ... . ..) qi formeazi amestecuri Acestea se pot separa dinamestec prin operalia de ..........., utilizdnd urmdtoarele ustensile de laborator: