CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv. 8, 5-8. 14 sn).pdf · bông hoa, anh cho in những lời Chúa phán trong Phúc Âm. Chẳng hạn: “Thiên Chúa đã yêu

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv. 8, 5-8. 14 sn).pdf · bông hoa, anh cho in...

 • 1.

  CHA NHT 6 PHC SINH Nm A

  Li Cha: Cv. 8, 5-8. 14-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21

  MC LC

  1. Thin Cha Cng ......................................................... 2

  2. iu rn Cha dy ........................................................... 5

  3. S sng mi TGM. Giuse Ng Quang Kit............... 7

  4. Anh em cng s sng ..................................................... 10

  5. Tr nn hnh nh Cha Gisu ........................................ 13

  6. Mi tnh Chu Long ....................................................... 17

  7. Cha Gisu khng cc m ci ......................... 20

  8. ng Bo Tr R. Veritas ............................................ 26

  9. Cp mt ca tri tim ....................................................... 30

  10. Hy v Cha m yu mn tha nhn Lm. Trn Ng. .. 34

  11. M ci .......................................................................... 37

  12. Gi gii rn .................................................................. 40

  13. Yu mn Cha .............................................................. 42

  14. Suy nim ca JKN ....................................................... 45

  15. Tun gi cc iu rn ca Thy ................................... 50

  16. Ch gii ca Gio Hong Hc Vin Lt ................ 59

 • 2.

  1. Thin Cha Cng

  Thy s khng b cc con m ci. Qua ging thi gian,

  chng ta thy Thin Cha thc hin iu Ngi phn

  ha l cng nhn loi chng ta.

  Thc vy, vi ng Gisu, Ngi phn: ng s, v Thin

  Cha cng ngi. Vi Ghion, Ngi bo: Hi ngi dng

  cm, Thin Cha cng ngi. Vi Maisen, Ngi ni: Ta

  lun vi ngi. Vi M Maria, thin thn loan bo: Thin

  Cha cng b, b c phc l hn mi ph n v Gisu con

  lng B gm phc l. V ngy hm nay, vi cc mn ,

  Ngi ha: Thy s cng cc con mi ngy cho n tn

  th.

  Cn chng ta th sao? C l nhiu ln trong cuc sng,

  chng ta than phin: Nu Thin Cha thc s hin din,

  th Ngi u by gi? Ti sao Ngi li xa cch v dng

  nh li cn p tai ngonh mt lm ng trc nhng nhu cu

  cn thit ca chng ta?

  Cng nh hai mn trn ng i Emmaus, Cha bn

  cnh chng ta, nhng chng ta li chng nhn ra Ngi. Nht

  l trong nhng giy pht bun su v tht vng, chng ta

  cm thy Thin Cha dng nh vng bng v chng oi

  hoi n nhng li chng ta ku xin. Nhng tht ra, li l

  nhng giy pht Ngi gn chng ta hn bao gi ht.

  Sau khi thot khi mt cn cm d nng n, v c

  Cha hin ra, thnh n Catarina thn tha vi Cha: Ly

  Cha, gia lc con ang phi chin u, th Cha u? V

  Cha tr li: Cha trong tri tim con, v nu cha khng

  bn con gip , th con sa ng, vp phm t lu.

  S d chng ta khng nhn ra Ngi l v chng ta

  khng nh n Ngi. Ngi ng , gi bn tay nng , m

 • 3.

  chng ta li cho rng khng v chng chy n xin Ngi ph

  tr. Chng ta nn nh rng: Ngi trao ban cho chng ta s

  t do, nn Ngi s khng bao gi bt p chng ta, ngay c

  vi n cu , nu nh chnh bn thn chng ta li khng

  mun. C l con mt c tin ca chng ta khp li, ri

  chng ta khng cn nhn ra Ngi.

  Nhiu lc chng ta qu ch trng n bn thn v nhng

  nhu cu ca mnh, nn khi gp phi kh au v th thch,

  chng ta thng than thn trch phn.

  Chng ta hy nh li nhng hu qu k diu ca n Cha

  tr gip. Cc tng nh c bin h Tibriade, sut m

  vt v m chng bt c mt con c no, nhng vng li

  Cha, cc ng th li v lp tc cc ng c c mt m

  c ngoi s mong mun ca mnh. Khi gp phi sng gi,

  nhng vi uy quyn ca Cha, th lp tc sng lin yn v

  bin lin lng. Gia tic ci ti Cana, mi ngi ang lng

  tng v thiu ru, Cha Gisu lm php li cho nc l

  bin thnh ru ngon. Gia hoang a cn ci, Ngi lm

  php l cho bnh ha nhiu, nui sng m ng dn

  chng ang i mt. B ga thnh Naim, cng nh hai ch

  em Martha v Maria, ang than khc tuyt vng v ngi

  thn yu ca mnh khng cn na, nhng Cha lm php

  l cho ngi cht c sng li, hu xoa du ni n au

  tang tc.

  Chng ta hm nay l nhng ngi bc theo Cha trn

  mt chng ng i, nhng con ng sp ti chc chn s

  c nhng chng gai, nhng khc quanh, nhng trin dc,

  chng ta nn nh rng: iu khng quan trng cho bng

  vic thc Cha lun bn cnh chng ta. V mt khi c

  Cha cng i, chc chn thuyn i chng ta s cp bn hnh

  phc. C Cha cng i, chng ta s tm ra c sc mnh v

 • 4.

  nh sng, vt thng mi tr ngi, bi v nh li Ngi

  phn: Khng c Thy, cc con chng lm c g. Hay nh

  li Thnh Vnh: V nh Cha chng xy nh, th n vt v

  cng l ung cng.

 • 5.

  2. iu rn Cha dy

  Ai yu mn Thy, th tun gi nhng iu rn ca Thy.

  Bn cnh trung tm hun luyn ca qun i, c mt ngi

  gio dn rt hng say vi vic tng . Anh mun gii thiu

  Tin Mng c Kit cho hng ngn tn binh qun dch. Th

  nhng cc v ch huy li khng cho php anh c ra vo

  trung tm. Bi , anh ngh ra mt sng kin truyn gio

  tht hay. Anh t lm hng ngn chic gng nh vi mt

  gi r. Mt sau chic gng, thay v hnh mt c gi hay mt

  bng hoa, anh cho in nhng li Cha phn trong Phc m.

  Chng hn: Thin Cha yu thng th gian n ni

  ban Con Mt Ngi, nhng ai tin vo Con ca Ngi th s

  khng phi cht. Bn di li Cha l hng ch ch dn nh

  sau: Nu bn mun bit ngi c Cha yu, th hy nhn

  mt kia. Tht l tuyt vi, mi qun nhn khi nhn ngm

  mnh trong gng, h s thy chnh bn thn h l ngi

  c Cha yu thng.

  Mt sau chic gng khc, c in li Cha phn quan on

  Tin Mng chiu hm nay: Ai yu mn thy, th tun gi

  nhng iu rn ca Thy. V khi soi gng, nhng qun

  nhn s t hi: Mnh tun gi nhng gii rn ca Cha

  c Cha yu thng hay cha?

  Thc vy, chng ta chng minh tnh yu ca chng ta i

  vi Thin Cha bng s tun gi nhng iu rn ca Ngi

  bi v l lut ca Ngi l nhng ch dn yu thng tuyt ho

  nht. Chng ni cho chng ta bit nhng g Thin Cha

  mun v khng mun. Nhng ng thi cng ch cho chng

  ta hay u l iu tt lnh nht cho bn thn, gia nh v x

  hi.

 • 6.

  Chng hn iu rn th I: Th phng v knh mn

  Thin Cha trn ht mi s, s gip chng ta chu ton nhng bn phn i vi ng Ti Cao nh, m cn gip

  chng ta trnh i c nhng m tn d oan v nhng s th

  phng nhm nh lm gim gi tr con ngi, nh th con

  b, con rn, th tin ti, danh vng, lc th.

  Chng hn iu rn th IV: Hy ho knh cha m, s gip chng ta chu ton nhng bn phn i vi cha m, l

  nhng ngi c cng sinh thnh dng dc chng ta

  nh, m cn nh em li cho gia nh chng ta mt bu

  kh ho thun, cm thng v hnh phc.

  Chng hn iu rn th V: Tn trng thn xc v mng

  sng ca mnh cng nh ca ngi khc. Ri iu rn th

  VII v th X: Tn trng c cng bng, khng c ly

  hay gi ca ngi ta mt cch tri php. Tt c nhng iu

  rn ny khng phi ch em li cho c nhn mt s bo m

  an ton, m hn th na cn em li cho x hi mt s n

  nh v trt t.

  V nh chng ta ni, bn trn nhng li ch c nhn,

  gia nh v x hi, vic tun gi nhng iu rn ca Cha s

  l mt phng th gip chng ta biu l tnh yu mn v gn

  b ca chng ta i vi Cha, v tnh yu m khng c vic

  lm th ch l mt tnh yu cht m thi. Hn na, chnh

  Cha Gisu phn dy chng ta: Ai yu mn Thy th tun

  gi nhng iu rn ca Thy.

 • 7.

  3. S sng mi TGM. Giuse Ng Quang Kit

  Nu cc Tin mng Matthu, Marc v Luca mi gi ta

  vo Vng quc Thin Cha, th Tin Mng Gioan mi gi ta

  vo tnh yu Cha Gisu Kit. Thnh Gioan l ngi sng

  sau cng. Sau khi nghin ngm tt c cuc i v nhng

  li ging dy ca Cha Gisu, thnh nhn nghim ra ci ct

  li ca cuc sng ngi mn l tnh yu cha Gisu Kit,

  l kt hip vi Cha Gisu Kit, l sng s sng ca Thin

  Cha.

  Tnh yu khng phi l th tnh yu m mng lng

  mn nhng l mt tnh yu sng sut ca l tr.Tnh yu

  khng phi l chuyn ui bm, hi hoa, rung ng, xc

  cm, nhng l mt tnh yu vi nhng vic lm c th. Vic

  lm c th l tun gi nhng iu Cha Gisu truyn

  dy.

  chnh l b quyt Cha Gisu truyn li cho cc mn

  , trc khi ngi gi t cc ng i vo th gii c tin.

  T nay gp g Ngi, yu mn Ngi, sng vi

  Ngi, cn phi c c tin v tnh yu.

  Tin v Yu l i mt gip ta nhn thy nhng s thc

  siu nhin. Ngi khng tin v khng yu s khng nhn

  thy nh li Cha Gisu ni trong Tin Mng hm nay:

  Thy ban cho anh em Thn chn l, ng m th gian

  khng th n nhn c v th gian khng thy v khng

  bit Ngi. Cng nh kin thc khoa l kh nng chuyn

  mn gip ngi bc s nhn dng c cc loi vi trng, nh

  ng c bnh trng ca bnh nhn; hoc nh kin thc v

  tho mc canh thc vt hc gip h nhn dng phn loi

  v bit r c tnh ca nhng loi cy c, tin v yu cng

  phi l kh nng chuyn mn gip ngi mn Cha nhn

 • 8.

  ra nhng s thc siu nhin, nhn thy, nhn bit v n

  nhn Thin Cha.

  Tin v Yu, nh vy, l con ng dn a ta ti gp g

  Thin Cha.

  Vi c tin v tnh yu, ngi mn Cha khng cn

  thy Thin Cha l mt ng xa vi, m h, nhng l mt

  ng gn gi, rt tht. Vi c tin v tnh yu ta s gp c

  c Cha Cha, ng thng yu, lun chm sc cho ta, lun

  mi gi ta, lun mun p ta, lun mun tha th cho ta.

  Vi c tin v tnh yu, ta s gp c Cha Gisu trong

  b tch Thnh Th, trong Sch Thnh, trong nhng li gio

  hun ca Gio hi v trong nhng anh em sng quanh ta.

  Vi c tin v tnh yu, ta s cm nghim c s hin

  din ca Cha Thnh Thn khi Ngi t ln trong tim ta

  ngn la yu mn, khi Ngi thc y ta dn thn phc v,

  khi Ngi soi sng cho ta nhng sng kin trong nhng hot

  ng mi.

  Nhng quan trng nht l: Tin v Yu l hai cnh ca m

  vo s sng thn linh. Tin v Yu khng ch cho ta nhn thy

  Cha, gp g Cha m cn cho ta c tham d vo s sng

  ca Cha. S sng l hip thng, nh li Cha Gisu ni:

  Ai c v gi cc gii rn ca Thy, ngi y l k yu mn

  Thy. M ai yu mn Thy, th s c Cha ca Thy yu

  mn.

  Cha Cha trong Cha Con v nh Cha Con trong

  Cha Cha, ta s c trong s sng mu nhim ca Thin

  Cha Ba Ngi v tht k diu, Ba Ngi n trong ta.

  trong ngi no tc l c ngi y yu thng. Hip

  thng trong yu thng l mt

Recommended

View more >