ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Hava Yönetimi Daire Başkanlığı

 • View
  40

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürlüğü Kireç Fabrikaları Nihat YAMAN 02-03 Şubat 2010 ANTALYA. KİREÇ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Hava Yönetimi Daire Başkanlığı

 • EVRE VE ORMAN BAKANLII Hava Ynetimi Daire Bakanl Endstriyel Kaynakl Hava Kirlilii Kontrol ube Mdrl

  Kire Fabrikalar

  Nihat YAMAN 02-03 ubat 2010 ANTALYA

 • KREKire retiminin hammaddesi kiretadr. Kire , en az % 90 CaCO3 ieren kiretann kire frnlarnda 900-1000 0C n zerinde kalsinasyonu sonucunda kalsiyum oksite dnmesiyle elde edilir. Kiretalar yksek kalsiyum ieren ve dolomitik olmak zere kabaca iki snfa ayrlabilir. CaCO3 + ISI CaO + CO2 (1)

 • KREKalsinasyon scakl CO2 gaznn ksm basncna bal olarak deiir. CaC03, % 100 CO2 atmosferinde ve 760 mm Hg basncnda 898 C de bozunur. Bozunma daima d kabuktan ieri doru oluur.

 • KREKalsiyum oksidin ticari ad snmemi kiretir (bazen piyasada para veya kelle kire tabiri de kullanlmaktadr). Kalsiyum oksit, suyla reaksiyona sokulmas sonucunda kalsiyum hidroksite veya ticari adyla snm kirece dnr:CaO + H2O Ca(OH)2 + ISI (2)

 • KREKireta,snmemi kire ve snm kireten oluan rn grubuna 'kire rnleri' ad verilir.Kirecin hammaddesi olan ve doada bol miktarda bulunan kireta , yapsnda prensip olarak kalsiyum karbonat veya kalsiyum karbonat/magnezyum karbonat bileikleri (CaCO3/ MgCO3) kombine halde bulunur. indeki MgCO3 miktarnn % 20-40 arasnda olmas durumunda ise kireta, rhombohedral yapdaki dolomit:CaMg(CO3)2 adn alr.

 • KRE RETMKireta retimi srasnda takip edilen kademeler :* ocak aynasnn tespiti,* delik delme,* patlatma,* krclara nakil,* krma , eleme , ykama,* klasifikasyon ve stoklama,Kireta krma nitelerinde eneli, konik, darbeli ve silindir krclar kullanlr.

 • KRE RETMKire retim prosesi; kireta hazrlama, kalsinasyon, sndrme ve paketlemeden oluur. Hammadde ocaklarndan delme, patlatma yntemiyle karlan kireta, krclarda krlp, (gerektiinde ykanarak) elenir. Frnlara beslenecek boyuttakiler (10-200 mm) kalsinasyon iin; daha kk boyuttakiler ise agrega olarak snflandrlr.

 • KRE RETMKiretann frnlarda kalsinasyonu srasnda dekompozisyon kinetiini belirleyen faktrler :1) Frnn n stma blgesine giren kireta, ykselen yanma gazlar ile 800 0C ye kadar snr (bu s; ta nemine, yzey kirliliklerine ve frn kayplarna kar ek enerji ihtiyacn da kapsamaktadr). Bu scaklkta tatan kan CO2 basnc, frn atmosferinde bulunan CO2'nin ksmi basncna eittir.2) Scaklk ykseldike ta yzeyinin dekompozisyonu balar ve 900 0C ' a gelindiinde yzeydeki CaO e dnm kireta tabakas rnein 0.5 mm ye ular (25 mm ebadndaki bir tan arlka yak. % 5 i).3) Kalsinasyon scakl olan 900 0C geildiinde ksmi basnc 1 atmosferi geer ve kireleen tabakann kalnl artar ve kalsinasyon tamamlanr. CaO oluumu CO2'nin, tata kmak iin izledii yollarda gzenekler meydana getirerek dar kmasyla gereklemektedir.

 • Taoca retim Hazrlk

 • Taoca Patlatma

 • Taoca PatlatmaTa karma, krma, patlatma ilemlerinde; Galeri usul patlatma yaplmamaldr.Gecikmeli patlatma yaplmaldr. Ak, ayna ve basamak usul allmaldr.

 • Taoca retim

 • Kire Ta Hazrlama

 • Kire retim

 • KRE FIRINLARI FIRIN TPLERParalel akml frnlarn en" tannmlar Maerz frnlar. Dikey frn tipleriAkkan yatakl frn tipleriDner frn tipleriKark beslemeli frnlar

 • SNDRME -TME -PAKETLEME NTES

 • KRE FABRKALARITesislerin evre zerindeki etkileri, ocak iletmecilii ve fabrikalardan gelmektedir. Ocaklarn, ormanlk veya tarm alanlar iinde bulunmas halinde bu sahalara bir miktar zarar verilmi olunmaktadr. Doal grnmn bozulmamas iin ocak iletmecilii dikkatli yaplmal ve kire ta istihrac yaplm yerlerin aalandrlmas konusunda gayret sarf edilmelidir.

 • KRE FABRKALARIKire fabrikalarnda ise evreyi kirletici tek atk frnlarndan kan baca gazdr. Baca gaznn evre zerindeki kirletici etkileri ierisindeki kkrt oksitlerinden ileri gelir. Yakttaki kkrt oran arttka baca gaznn kirletici etkisi de artar; Ancak, kirecin kkrt oksitlerini tutma zellii nedeniyle yanma gazlarnda bulunan kkrt oksitlerinin ok byk bir blm kire tarafndan tutulur ve frndan kan gazlar nemli oranda kkrt oksitleri iermez.

 • Yanma gazlarnn bacay terk ettii ve frndan srklenen toz partikllerinin de tutulduu, toz tutucu sistemler bulunmal. Bu filtreler, normal rejimde alan bir frnda bacadan toz kn engeller.

  KRE FABRKASI VE EVRE

 • Ynetmelik Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesislerin kurulmas ve iletilmesi iin, Emisyon n zni (planlama aamasnda) Emisyon zni (iletme aamasnda) alnmas gerekmektedir.

  Ek 8 Liste Ada yer alan tesislerin izni evre ve Orman Bakanl tarafndan,Ek 8, Liste Bde verilen tesislerin izni Valilik tarafndan verilir

  SKHKK YNETMEL

 • SKHKK YNETMELEk-8 A ve B Listeleri;

  Tesislerin kirletici vasf dikkate alnarak belirlenmitir.

 • PLANLAMA AAMASINDATESSLETME AAMASINDAEMSYON NZNEMSYON ZNED KAPSAMINDAEVETHAYIR-ED OLUMLUVEYA-ED GEREKL DELDREVETHAYIREK-8KAPSAMINDA=ZN KAPSAMIDIINDA

 • KRE FABRKALARI Kire Fabrikalar Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmelii Ek-8.2.4 e gre A ve B grubunda yeralmaktadr.

  Yakt olarak petrol koku kullanan ve gnlk retim kapasitesi 250 ton ve zeri olan dolomit veya kireta veya magnezit piirme tesisleri A grubundaYakt olarak petrol koku kullanan gnlk retim kapasitesi 250 tondan az olan dolomit veya kireta veya magnezit piirme tesisleri B grubunda

 • KRE FABRKALARI Gnlk retim kapasitesi 50 ton ve zeri olan ve petrol koku dndaki yaktlar ve/veya atklarn ek yakt olarak kullanld boksit, dolomit, al, kireta, kiselgur, magnezit, kuvars veya amot piirme tesisleri B grunda yer almaktadr.

 • KRE FABRKALARI MADDE 6 (1) zne tabi tesislerin kurulmas ve iletilmesinde;mevcut en iyi retim ve/veya artm teknikleri uygulanarak,Ynetmelikte belirtilen artlara ve emisyon snrlarnn uyulmas,Tesis etki alannda Ek-2 de verilen hava kalitesi snr deerlerinin almamas,Tesisin kurulu bulunduu blgede hava kirleticilerin Ek-2 de belirlenen hava kalitesi snr deerlerini amas durumunda, tesis sahibi ve/veya ileticisi tarafndan, Valilike hazrlanan eylem planlarna uyulmas gerekmektedir.

 • KRE FABRKALARI Ynetmeliin Kirletici Vasf Yksek Tesislerden EK-5.C.5de verilen snr deerlere tabidir. Kire fabrikalarnn yer ald snr deerler bulunmaktadr.

  Konvensiyonel yakt kullananlarPetrol koku kullananlar

 • KRE FABRKALARI

  Ayrca, SKHKK Ynetmeliine gre Kirletici parametrelerin deerleri Ynetmelik Ek-1 b, c, d, e, f ve gde verilen hkmlere uyulmas gerekmektedir.

 • Kire Fabrikalarnda Bazlarnda, tme, sndrme ve paketleme niteleri bulunmaktadr.

  Bu nitelerde de emisyon kaynaklar bulunmaktadr. Buradan kan toz emisyonlarnn Ynetmelik Ek-1de belirtilen snr deerlerini salamak zorundadr.KRE FABRKALARI

 • KRE FABRKALARISKHKKY Ek-5.C5.1) ) Kire fabrikalarnda, kat, sv ve gaz yakt kullanlmas halinde frn baca gaznda toz emisyonu 100 mg/Nm3 deerini amamaldr. Ta oca ile n krma tesisi arasndaki yollara Ek-1in (e) bendindeki verilen esaslar uygulanmaz. Ek-1de verilen dier esaslara uyulmaldr.

  5.2) Hacimsel oksijen miktar % 7 alndnda atk gazdaki kkrtdioksit emisyon konsantrasyonu 400 mg/Nm3 deerini amamaldr.

 • KRE FABRKALARI5.3) Kire fabrikalarnda petrolkoku kullanlmas halinde aadaki esaslar geerlidir:5.3.1) Kire fabrikas mevcut en iyi tekniklerin kullanld frnlara sahip olmal,5.3.2) Hacimsel oksijen miktar % 7 alndnda atk gazdaki kkrt dioksit emisyon konsantrasyonu 400 mg/Nm3 deerini amamal,5.3.3) Atk gaz islilik oran Bacharach skalasna gre 2yi gememeli,5.3.4) Petrol kokunun plverize edildii veya yklendii blgede, baca gaznda petrol kokunun veya atk yan yanmas sonucu oluan yanm gaz yanma blgesinde 900 0C en az 0,3 saniye kalmal,

 • KRE FABRKALARI5.3.5) Bu tesislerde yukarda belirtilen scaklk seviyesinin srekli salandnn tespiti iin scaklk yazcl cihazla srekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (Sz konusu kayt ilemi yukarda belirtilen scaklk deerinin salandn gsterecek ekilde iki noktada, destek brlr ile donatlan sistemlerde ayn zamanda frna petrol koku yklenen kesitte, birden fazla frn baca gaznn toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde ayrca baca gaz debisi de llmelidir. Yakt ve kire yklemesinin bilgisayar kontrolunda yaplmas durumunda zamana gre scaklk deiimlerinin bilgisayar ortamnda kaydedilerek kontrol edilebildii tesislerde ayrca sabit yazcl cihaz taklmas istenmeyebilir).

 • KRE FABRKALARI5.3.6) Hacimsel oksijen miktar % 11 alndnda atk gazdaki yanc organik maddelerin ierisindeki karbon emisyonu 50 mg/Nm3 deerini amamal, 5.3.7) Frn baca gazndaki toz emisyonu 3 kg/saat'in altnda 100 mg/Nm3, 3 kg/saat'in zerinde ise 75 mg/Nm3 deerini amamal,5.3.8) Petrol koku depolama alannn taban, petrol kokunun yaylmn nleyecek ekilde kaplanmal ve tozumaya kar tedbirler alnmal,5.3.9) Tesis ii yol ve krma eleme niteleri iin Ynetmelikte belirtilen hususlar salanmal, atk toz kire akta depolanmamal ve uygun bir ekilde deerlendirilmeli,

 • KRE FABRKALARI5.3.10) Ek-1de verilen dier esaslara uyulmaldr.5.3.11) Kire sanayinde Bakanln zelliini belirleyerek kullanmna izin verdii petrolkoku ksmen veya tamamen bakasna satlmakszn, sadece kire frnlarnda, para halindeki ksmlar da tlp kullanma uygun hale getirilmelidir5.4) Atklarn ek yakt olarak kullanld kire fabrikalarnda Bakanlmz tarafndan yaymlanan mevzuata uyulur.5.4.1) Atklarn ek yakt olarak kullanlmas sonucu oluan yanm gaz yanma blgesinde 9000C en az 0,3 saniye kalmak zorundadr. Bu tesislerde belirtilen scaklk seviyesinin srekli salandnn tespiti iin scaklk yazcl cihazla srekli kaydedilerek kontrol edilmeli,5.4.2) Atk gaz is oran Bacharach skalasna gre 2yi gememeli,

 • KRE FABRKALARI5.4.3) Emisyon izni alm olan kire fabrikalarnda ek yakt olarak atklarn yaklmas veya kullanlmas halinde, mevcut mevzuata gre Bakanlmz tarafndan Lisans zni verilen kire fabrikalar iin, bu Ynetmeliin 14 nc maddesi erevesinde deerlendirme yaplr. lgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu Ynetmelikte belirtilen hkm ve esaslara tabidir