CERAMIKA BUDOWLANA - .Definicja Ceramika – z greckiego keramon (glina), obejmuje wyroby formowane

Embed Size (px)

Text of CERAMIKA BUDOWLANA - .Definicja Ceramika – z greckiego keramon (glina), obejmuje wyroby formowane

 • CERAMIKA BUDOWLANACERAMIKA BUDOWLANA

  dr in. Anna Zieliska-JurekKatedra Technologii Chemicznejpok. 026 Ch.A., tel. 58 347 29 37e-mail: annjurek@pg.gda.pl

 • Definicja

  Ceramika z greckiego keramon (glina), obejmuje wyrobyformowane i wypalane ze specjalnie przygotowanej mieszanki,ktrej gwnym skadnikiem jest glina.

  Ceramika z greckiego ceramos (materia wypalony) obejmujewyroby uformowane z glin naturalnych (lub ich odmian, jak upek

  gliniasty, less itp.) oraz ich mieszanin tzw. mas plastycznych, ktre

  Materiay ceramiczne trwae termicznie materiaynieorganiczno-niemetaliczne. W materiaach tych dominujpierwszorzdowe kowalencyjne i jonowe wizania atomowe, ktretworz zazwyczaj sie przestrzenn, co nadaje materiaom wysokietemperatury topnienia, du sztywno i twardo oraz odpornona agresywne rodowisko.

  gliniasty, less itp.) oraz ich mieszanin tzw. mas plastycznych, ktre

  s nastpnie suszone i wypalane lub spieczone w wyniku czego

  uzyskuj twardo i wytrzymao mechaniczn

 • Waciwoci materiaw ceramicznych

  Materiay ceramiczne charakteryzuj si:

  Twardoci

  Du odpornoci ciepln

  OgniotrwaociOgniotrwaoci

  Wysok temperatur topnienia

  Duym oporem elektrycznym

  Du odpornoci mechaniczn

  Ma wytrzymaoci na rozciganie

  Kruchoci

 • Rys historyczny

  Ceramika naley do najstarszych wyrobw produkowanych przezczowieka

  Ceramik znay i wykorzystyway cywilizacje Mezopotamii, Babilonuczy Egiptu.

  Pocztkowo wytwarzano z gliny ceg surow, stosowan dobudowy cian po przesuszeniu, bez wypalania

  Cegy produkowano rcznie, suszono na socu i wypalano w Cegy produkowano rcznie, suszono na socu i wypalano wprymitywnych piecach opalanych drewnem.

  11 000 p.n.e.

  Mezopotamia

  Tabliczki

  gliniane

  4 000 p.n.e.

  Babilon

  Wynalezienie

  cegy

  2 000 p.n.e.

  Egipt

  Cega zwyka

  3 000 p.n.e.

  Babilon

  Kolorowa cega

  1 800 p.n.e. Babilon

  Wyroby ceramiczne pokrywane

  glazur

  500 p.n.e. Grecja

  Dachwka

  ceramiczna

  100 p.n.e.

  Europa zachodnia

  Rzymianie

  rozpowszechniaj ceg

  w europie zachodniej

 • witynia Uruk, Mezopotamia, 1400 p.n.e. Wiea Babel, Babilon, ok. 690 p.n.e.witynia Uruk, Mezopotamia, 1400 p.n.e.

  Rzymskie budownictwo z cegy

  Wiea Babel, Babilon, ok. 690 p.n.e.

  Miasto greckie

 • Rys historyczny

  Po upadku Imperium Rzymskiego (V w n.e.)osignicia techniczne w zakresie produkcjiceramiki uytkowej i budowlanej przejoCesarstwo Bizantyjskie.

  W XI w. n.e. z mauretaskiej Hiszpaniiprodukcja cegie rozpowszechnia si na caEurop. We Francji powstaje nowy styl wEurop. We Francji powstaje nowy styl warchitekturze, zwany gotykiem, w ktrympodstawowym materiaem budowlanymstaa si wypalana cega.

  Od XII wieku centrami budownictwaceglanego byy Lombardia, Francja i Niemcy.

  W redniowieczu wprowadzono doprzerobu gliny maszyny wykorzystujcenergi wodn i prac zwierzt

 • Rys historyczny

  XVIII wiek przemysowa produkcjaceramiki budowlanej zwizana z rewolucjtechnologiczn (wynalezienie maszynyparowej)

  Najwikszy rozwj w zakresie produkcjicegie przypada na II poow XIX wieku.Zwizany jest z trzema zasadniczymiodkryciami technicznymi: z konstrukcjZwizany jest z trzema zasadniczymiodkryciami technicznymi: z konstrukcjpieca krgowego Hoffmanna w 1857roku; -z wprowadzeniem mechanicznej prasyceglarskiej przez Schlickeysena w latach1860-1870, a take z wprowadzeniemsztucznych suszarni Kellera pod koniec XIXwieku

  Kolejnym etapem byo wprowadzenie piecytunelowych oraz cakowita automatyzacjaprocesu technologicznego

  Piec Hoffmana

 • Historia ceramiki w Polsce

  Ceramika budowlana produkowana jestna ziemiach polskich ju od 800 lat.

  Najstarsze budowle z cegie, istniejcedo dnia dzisiejszego na terenie Polski,pochodz z XII w. S to obiekty sakralne Koci w Kobaczu k/Szczecinapochodz z XII w. S to obiekty sakralneczciowo wybudowane z cegie,a czciowo z kamienia.

  Najstarsz budowl w caoci wykonanz cegie jest koci w Kobaczu kooSzczecina, ktrego budow rozpocztow 1210 roku.

  Bazylika Mariacka w Gdasku najwiksza na wiecie

  witynia wykonana z cegie

  Koci w Kobaczu k/Szczecina

 • Surowce do produkcji ceramiki budowlanej mona podzieli na:

  plastyczne - gliny, iy, upki ilaste, kaolin

  Surowce te po zarobieniu wod daj si formowa, a pod obcieniemodksztacaj si plastycznie, zachowujc nadany ksztat.

  W wyniku wypalenia trac zdolno do odksztace plastycznych.W temperaturze 800-900C powstaj nowe zwizki nadajce wyrobom odporno

  mechaniczn i chemiczn

  Surowce do produkcji wyrobw ceramicznych

  mechaniczn i chemiczn

  nieplastyczne dodatki schudzajce (piaski kwarcowe, upki kwarcytowe, szamot, skay

  krzemionkowe, zom ceglany, popioy lotne) ograniczaj skurcz !!!

  topniki (skalenie: glinokrzemiany potasu, sodu, rzadziej wapnia, a take tlenkielaza, tlenek wapnia lub magnezu), obniaj temperatur topnienia i spiekania

  szkliwa cienka warstwa masy szklanej, zapewnia gadko i barw oraznieprzepuszczalno dla cieczy i gazw

  surowce specjalne

 • Ze wzgldu na zastosowanie, surowce plastyczne moemypodzieli na:

  1. Kaoliny i gliny, wypalajce si na biao lub kremowo s stosowanedo wyrobu porcelany, porcelitu i fajansu.

  2. Gliny ogniotrwae, stosowane do wyrobu materiaw

  Surowce do produkcji wyrobw ceramicznych

  2. Gliny ogniotrwae, stosowane do wyrobu materiawogniotrwaych (odpornych na wysokie temperatury - np. elementykonstrukcyjne piecw)

  3. Gliny kamionkowe, wypalaj si na kolor czerwony, szary, kremowyi rowy. Stosuje si je do wyrobu naczy kamionkowych, pytekpodogowych i rur kanalizacyjnych.

  4. Gliny klinkierowe i ceglarskie, wypalaj si na kolor czerwony.Stosuje si je do produkcji klinkieru i wyrobw ceramiki budowlanejtakich jak cegy, dachwki i in.

 • Podstawowym skadnikiem glin jest minera kaolinit owzorze Al4(OH)8(Si4O10), ktry zmieszany z ziarnami

  kwarcu, miki, nierozoonego skalenia, tlenkw elaza

  i innych domieszek tworzy glin.

  Kaolinit bez domieszek elaza tworzy glin bia kaolin

  Surowce do produkcji wyrobw ceramicznych

  Kaolinit bez domieszek elaza tworzy glin bia kaolin

  Jedn z cech charakterystycznych glin jest ich skadgranulometryczny, czyli zawarto charakterystycznych

  frakcji ilastej o czsteczkach poniej 0,002 mm,

  gliniastej o ziarnach poniej 0,005 mm, pyowej o

  ziarnach 0,005 do 0,15 mm.

 • Stosowane w budownictwie wyroby ceramiczne klasyfikuje si w zalenoci od

  rodzaju surowcw, stopnia wypalenia, technologii produkcji, przeznaczenia .

  Ze wzgldu na skad surowcw wyrnia si takie wyrobyceramiczne, jak:

  1. ceramika czerwona, produkowana z niskotopliwych glin elazistychi wapnistych z surowcami schudzajcymi; temperatura wypalania jest rzdu

  900C, a po wypaleniu otrzymuje si porowate wyroby o zabarwieniu od

  Klasyfikacja wyrobw ceramicznych

  900C, a po wypaleniu otrzymuje si porowate wyroby o zabarwieniu od

  kremowego do ciemnoczerwonego;

  2. ceramika czerwona poryzowana otrzymywana przez dodanie do glinyskadnikw atwo palnych, jak np. trociny czy mczka drzewna, ktre w czasie

  wypalania wyrobu ulegaj utlenieniu, pozostawiajc mikropory zwikszajce

  termoizolacyjno wyrobu;

  3. klinkier, otrzymywany zwykle z gliny jednego gatunku lub mieszanin glin zdodatkami schudzajcymi; po spieczeniu w temperaturze 1150-1250C

  uzyskuje si wyroby o bardzo maej nasikliwoci i duej wytrzymaoci;

 • 4. kamionka, wytwarzana z glin kamionkowych z dodatkiem materiawschudzajcych i topnikw, po spieczeniu w temperaturze 1160-1300C

  otrzymuje si wyroby o duej wytrzymaoci, barwy od ciemnoczerwonej do

  brzowej, ktre s zwykle szkliwione;

  5. ceramika ogniotrwaa, otrzymywana z glin ogniotrwaych z dodatkiemsurowcw mineralnych; w zalenoci od rodzaju dodatkw otrzymuje si

  wyroby szamotowe, krzemionkowe, magnezytowe i inne; wyroby te

  odznaczaj si wysok ogniotrwaoci, a temperatura topnienia przekracza

  Klasyfikacja wyrobw ceramicznych

  odznaczaj si wysok ogniotrwaoci, a temperatura topnienia przekracza

  zwykle 1580C;

  6. fajans, produkowany z biao wypalajcych si glin w temperaturze ok. 1350C,z domieszk skaleni lub kwarcu; wyroby fajansowe s szkliwione;

  7. porcelana, wytwarzana z kaolinu, kwarcu i skaleni; po spieczeniu czerep wkolorze biaym charakteryzuje si zwartoci i du odpornoci

  mechaniczn; wyroby porcelanowe s szkliwione;

  8. porcelit, otrzymywany z mas ceramicznych zawierajcych materiay ilaste,kwarc i wglan wapnia; wyroby te s zwykle szkliwione.

 • Ze wzgldu na struktur czerepu wyrobw i zwizanej z tym zdolnociwchaniania wody (nasikliwoci) ceramik budowlan dzieli si na:

  1. Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej chonce wod, onasikliwoci do 22%. Jest to tzw. ceramika czerwona wypalana wtemperaturze 900-110C

  Rodzaje wyrobw ceramicznych

  temperaturze 900-110C

  Wyroby ceglarskie (cegy budowlane, cegy modularne, dziurawkii kratwki, pustaki cienne i stropowe, pustaki do przewodw kominowych,

  elementy nadproy ceramiczno-elbetowych, dachwki i gsiory dachowe,

  rurki drenarskie itp.),

  Wyroby drobnoporowate szkliwione (np. kafle piecowe, pytki cienne ielewacyjne),

  Wyroby ogniotrwae (ksztatki i cegy szamotowe, ksztatki krzemionkowelub dolomitowe);

 • 2. wyroby ceramiczne o strukturze zwartej, spieczonej o bardzomaej porowatoci, o nasikliwoci wagowej od 6% do 12%; produkujesi je z glin o stosunkowo niskiej temperaturze spiekania i wysokiej

  temperaturze stapiania 1100-1300C.

  Wyroby klinkierowe: cegy budowlane, cegy kanalizacyjne, cegykominowe, pytki