of 104/104

Ceram bwon ma tam Luka - GospelGo | Bibles | Free …gospelgo.com/f/tangale_luk.pdfIAnkimimkedikutgoyazhcerakicabam 2tegishitatalrau,uksh'miyadamgo,mimyag 3anamezhikaanandagon-cabitatiibtubi,tibna,

 • View
  231

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ceram bwon ma tam Luka - GospelGo | Bibles | Free...

 • #

  LIBRARY OF THEJVxassacnusetts

  JjiDie oociety

  Catalog No.vSur^^O' ItAnZPFamily v5P*Z>/^7>fi

 • CERAM BWONMA TAM

  LUKA.

  LONDONBRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY

  1920

 • THE GOSPEL ACCORDING TO LUKE IN TANGALE

 • CERAM BWON MA TAMLUKA.

  I An ki mim kedi kutgo yazh cera ki cabam2 tegishi ta talrau, uk sh' mi yadamgo, mim yag

  3 anamezhi ka anandagon-cabi ta tiibtubi, tib na,

  na, an ki na lagumgo wam pip loblob ta shikdiktulei, a kon kan balduk cubit, Teopilo maim

  4 kon ; na kag pon tub tul cabam opungon ga.

  5 Puru Erode, mai Yudaia, anandon -Yam-

  bam dok a ne, cumi Zakaria, ma cidam Abia :yi na orop m' pona ta lalin Aaron, cuma

  6 mito Elisabet. Yini pip rap kom don-pidi ta iYamba, an adog tek-cam da ka ca' ma don-pidi

  7 ma Anani-mu, caba ne iyum. Yin ka lauom,taki Elisabet teni, tib yini pip rap yagulugo

  tam kar cori.

  8 Podna temi yi ba yazh woten anandon-

  Yamba ta po Yamba ta koti ma yazhi cidamni,9 uk m' pip m' ta woten anandon -Yamba, ken

  ma' Anaiii-mu ka al wam ka daba an to tamni.10 Pon ta kot al wam ka daba dugum-mum pipII a ne ta tam nom pudug dilu. Pon anawoten

  Anani-mu ni cershi ta ok iiij wam ka dabam

  3

 • 1. 12 CERAM BWON MA TAM LUKA

  12 torn, yi oko ini ta yi. Pon m Zakaria megu,13 ruktugni shapudugo, sh9 ba yazhni. Pon

  anawoten nego to yi, ka, Mog ya shorn,Zakaria : taki shilu miko a kumji, oropgo wa

  14 lai lauo ka, ka wa kib cumiiin Yoane. Ka wawezh woro ka dol in' ta ago ; i iiiim kedi

  15 wainu cum laim laingon yi. Taki yi wa shankudi to i Yainba, tib yi wa ezh wine kashikeram ; tak ta ag nonni Yibok m' Canan wa

  16 kwat iki pip. Yi wa peiiur lalin Israel kedi

  17 wan tarn Anani-mu Yainb' miyu. Yi wa

  mirgin poni ta kaba kedom ka ponon Elia, ka

  ka yi peiiur kib nom pobei wan tani lalin, tibka ka yi penur mini baralbaral kan mirgi ta

  kaba cin anandon-pidi ; ka yi doni cum Anani-

  18 mu mini donji cumni. Pon Zakaria nego toanawoten, ka, Na pon taiji naka ? taki namum manshi, tib oropno yaguhigo tam kur

  19 cori. Pon anawoten toko ka pemo, NaGabriel, na cershi po Yaniba ; wotungo ka

  mon ya cab ka na, tib mon yaduk ceram b^von20 zhi. Pon mo non, ka wa yaz yo tib ka wa

  domun nezli cabam, podun wa taiji yano, taki

  ka lig keko i caba minom. a ca' ma wa te^judo

  21 ta koti. Mii ni mezh ki Zakaria, yinin tunun

  22 ki tundum yi yazhi ta ma' Yamba. Pon m'

  vi podgo tam, yi domog nezb caba to yinim :

  yini pongo ka yi meg wa ta ma' Yamba : yi

  4

 • CKRAM BWON MA TAM Ll'KA 1. 36

  23 ba yazli yari to yiiii, ornjiiii poki niiii. Poclna

  tomi, po woton mini kwatu'o, yi waigo manamini.

  24 Wuno'o pon Elisabet oroj) mini van ka

  25 ubi;pon ta tukuto teri powat, ta ka, Anani-

  mu yadungo ak shi purum yi cibangon na,ka ili ted nini wa ma njallo ka woro ta tal mii.

  2G Mbaindi teri wodgo anawoten Gabriel totarn Yamba. wan manam dok ma Galilaia, cumi

  27- Nazaret, wan tarn ]au-orop m' loshin mum dokcumi Yosep, yiii ta ma' Dawid : cum lau-orop

  28 Maria. Yi kengo tamdo. yi ka, Le, iam

  29 varan. Anani-mu na nii. Pon ruktuirdoshapudugo ka cer taiji, ta dango ta ato pidi

  30 tain taiji. Anawoten m' bano nego to ta, ka,Alozb va shom. Maria : taki ci we: too-or tarn

  31 Yamba. ^lo, ci Ava wezh ub ta aslii, lain lauo,

  32 pon ci wa dob cumnin YESU. Yi wa shankudi, wa dol)nin Lauo Canan Tamatama :Anani-mu Yamba wa unuki yi j)idi shan mai

  33 ma poni Dawid : yi wa shan mai ki manaYakob podun boko tamatama : tib shan-

  34 kwafhii wa kwadoni. Pon Mnria nego toanawoten, ka, Taiji ya kaka, taki na kombgo

  35 ka wanam ? Anawoten toko ka pazhi, Yibokm* Canan wa yazo to islii, pon [)onon CananTamatama wa knn kiji : dam wa flol) wam iki

  30 canan ma lain Lauo Yamba tibi. Tib mo.

 • 1. 37 CERAM IJWON MA TAM LUKA

  Elisabet, togorji, ta wegu ubi ta manjyom tamanshiii tibi ; tibi shi mbaindi teri ka manj

  37 mii dopi ka teni. Taki to tarn Yamba cabam38 kwat ka yazoiii nim. Pon Maria ka, Na, mo

  non, cobok Anaiii-mii ; m' yaduiio danjin

  cako. Pon anavvoten Hugo niirgi mundun tane.

  39 Pon Maria ilugo pur taiji, wat ilini kompandi ka dabul, wan manani dok ma Yuda

  ;

  40 pon ta kengo mana Zakaria, tain Elisabet.41 Pon m' Elisabet kumgo tain Maria, lauo belgo

  tori ta ato;pon i Elisabet kwatshin Yibok m'

  42 Canari;pon ta tako caba ba, ta ka, Ci palin ta

  43 tal orop, tibi laim ta asbi palin. A naka taijiyadungo, ka ka nono Ananino Avat tamno?

  44 Taki, mo non, manj dil tainji kengon kanumno,45 lauo belgo tori ta ano ki waiz-ik. Palin manj

  lig keto ; taki Ava kwat po ceram cershi tam

  46 Anani-mu to ta. Pon Maria ka,

  Keno ni adog Anani-mu ya kudi,47 Tib i cirumno waigo ka Yamba Anamad-

  kino.

  48 Taki yi cibgo pidi kend cobogui

  :

  Taki, mo non, dam ji, pud-nm ma warewa nezhi ka na palin.

  49 Taki anambonon yadungo warn kudi :Cumni canan.

  50 Dol m' kaani ni yazo ka pud- mil ka pud-muKa mi ma sbodni.

 • CERAM BWON MA TAM LDKA 1. 65

  51 Tomni yi okon yari

  ;

  Yi likudugo mini ki torn tx dan-aibani ta

  awo.

  52 Yi dakgo ananiai pidi shan mai,

  Yi ili mim kaikai.53 Ag ananuin yi kendgoii warn kon

  ;

  Poll yi ligo tul aiiaiiwada iyii kai.

  54 Yi loko tul Israel lauiii,

  Ka ka yi yiiiib dol m' ta ago55 (Uk m' yi nego iioiii pomu)

  Ka x\braam ka cidamiii ])odun bok9tamatama.

  56 Maria digo to tamdo taki ter kununpodgo, poll shiit niaiido.

  57 Pud lai Elisabet podiia;pon ta laigo laiio.

  58 Poll apto ka aiiandogordo kuiiigo ka Aiiani-

  mu ukgo kud dol m' kaaiii ka nda;pon iyu

  59 yag kom worworo ka nda. Podna mbarpadpudei yini wanu bero i lauei

  ;yini da wa kib

  60 cumnin Zakaria taki cum pobo mini. Ponnonni toko, ka, Uk shim ; wa kib cumnin

  6.1 Yoaue dama. Pon yini ka pazhi, Anandogorji62 pip, mum cuiiii keshi cum taiji nim. Dam

  yini ba yazh yar^vo ta pobo mini, kom maj63 wam yi loko ma ken cumni. Pon yi shilugo

  takarda, bali, ka, Cumni Yoaiie. Pon yini64 pip tummgo ki. Pon poni apgo temtemi, ka65 dagni, yi yago caba, paid Yaniba. Pon sho

  7

 • 1. 66 CERAM BWON MA TAM J.UKA

  yago ta ag inim pip in* kurshi ka yiui : pon

  ba cop cab taiji ta iliiii koni panel Yudaiam66 pip. Pon mini pip m' kunigo ligo ta awo,

  yini ka, Dam lau ma Ava yazo naka ? Takiyar Anani-man tamni.

  67 I poni'Zakaria kwatshin Yiliok m' Canaii,

  pon yi yago tepta, yi ka.

  68 Anaiii-mu, Yamb' Israel, paliii;

  Taki yi yimbgo muni, tib yi apgo ki\vo,

  69 Tib yi ildam bol mad-ki

  Ta ma' launi Dawid70 (Uk m' yi negon po aiianezli-cabam iyii

  caiiaii m' yarim da).

  71 Mad-ki ka nnawezbmmn, ta yar mini pipma sliimmu taki ;

  72 Ka ka yi ya dol ka iiom ])oinu,Ka yimb tando minim iki canan

  ;

  73 Kendom yi yago ka Abraani poniu,74 Ka, ka kiiii miri ta yar anawezhmmii, yi

  imdamWabni, ya ka sliom.

  75 Ta pidim canan ka don-pidi to ki idnikwadun tarn kurmu pij).

  76 miko, lano, wa dobkon ananezh-ca' maCanan Tamatama :

  Taki ka wa mizbi to ki id Anani-nni kakag don ok mini ;

  77 Ka kag nn pondo mad-ki to muni

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 2. 10

  Ta lib po shashilap miyu,78 Taki clol m' bok m' ta ag Yambmii,

  Dar-picli ma kanitoii yadamu ki,79 Ka ai mini dizhi ta rim ka cirnm mudo

  ;

  Ka kat yiimii tuki wan ok op-togor.80 Pon lauom bano kamb^-o, vi yaigo torn ta

  kibei, pon yi nda korok podun purum ongonyi to Israel.

  2 Pon pur taiji tagyo ponan tam KaisarAiigusto, ka m' mad bad mim ta kurum pip.

  2 Shi mad-badim tuba ta manj Kurenio shangon

  3 mai Shuria. Yini pip non ta manam cumni4 waugo obud cum wo. Tib Yosep ilugo ta

  Galilaia, ta mo' Xazaret, watun Yudaia, tamana

  Dawid cumi koshi Bctleem, taki yin ma'

  5 Dawid ka cidanuii ; yi ka ka yi op cumni ka6 Mariam loshin yi, kaato na ubi. Pon manj

  7 yini pi' taiji, po lai mit kwatgo. Dam talaigo laudom bel-kamdo ; ta ombli landa, li ta

  wam laljim tozhi kan shan wa, taki pidindiumyi dinu nim ta ma' rono.

  8 Pon anandi ne ta il taiji, kurshi ta tam,

  9 kom mezli tenjwo ta cum. Pon anawotenY^ambam dok cergo awo, })on kwad Anani-muaigo kunlun yini : pon iyu yago nom sho kedi.

  10 Pon anawoten m' l)ano nego to yini, ka, Maya shom : taki, mo rjon, na yadak coram bwon

  9

 • 2. 1 1 CERAM BWON MA TAM LUKA

  ma waiz-ik m' kedi ma wa yazo to mim pip

  :

  11 taki laigo Anamad-kl-mu tem ji cumgu ta ma'12 Dawid, yi Masiya Anani-mu. Shi warn ma

  nan pono: Ma wa wezh yibli iki ombuljilanda, tishi ta warn laljim tozhi kan shan wa.

  13 Pon dugum anawoten m' ta kiton bezhgo naiyinin tam anawoten m' banom dok, yinin cogYamba, yini ka,

  14 M' kwad ya tam Yamba pidim canantamatama,

  Pon ta ki-ili op-togor ya tam mim iniwaizhin.

  15 Pon m' anawoten ilugo tamwo waugo kaniton,anandi yago caba api, yini ka. Dam min warnBetleem ji, ka min me cam yazhim Anani-mu

  16 otnmgo. Pon yini wango ka dabul, wenMaria ka Yosep pip ra]), ka yibli ta warn

  17 laljim tozhi kan shan wa. Pon kwatgo pomezhi, yini oko cabam cershi i Ian taiji to yini.

  18 Dam mim pip m' kumgo tuniingo ki cabam19 nezhi to yini tam anandi. Pon Maria ligo

  cab taiji to ato, kom tunun pidei to ato.20 Pon anandi shiwogo, kom adogYamba ya kudi,

  kom cogni taki wam pip m' yin kumgo kamezhi, iik m' cershi to yini.

  21 Pon m' kwatgo po tidam parpadamyangon lob hero iki, cumni keshi YESTI, namkeshi tam anawoten, di kutiin adog nbi taagom.

  10

 • CKRAM BWON MA TAM LUKA 2. 84

  22 Poll m' kwatgo puru don ik canan danjintek-ca' ma Mose, vini ana vi watun Yerosolum,

  23 ka ka yin lii po Anani-mu (iik cam balji tatek-ca* ma Yamba, ka, Wa dob i wanam pip

  24 m' bel kama canan tarn Anani-mu), tib ka kayin iin wamambid-ki, danjin teptam ta tek-ca'ma Anani-mu, kan lambulim rap, kan bagadam

  25 rap, nom linei. Pon mo, mum dok ne taYerosolum, cumni Shimeon ; mu taiji na don-pidi, ponjin wab-Yamba, an kandj ^va ma rebma Israel: tib Yibok m' Canan ne iki.

  26 Otigo Yibok m' Canan, ka, yi n'a wezhmurundum'm, kutun wezh Masiya Anani-

  27 mum. Dam ta Yiboki yi kengo ma' Yamba:pon m' analai ana lauom ban Yesu, ka ka yindondi' wam danjin tek-ca' ma mauo kan ya,

  28 yi pigu ta yari, paidi Yamba, ])on ka,

  29 Kan lizh tul coboko kon shi, Pobi,Danjin cako

  ;

  30 Taki sbe-in meg mad-ki ma tamgo,31 Manj ka dongo ki id mim pi])

  ;

  32 Wamaai-wa ki bala ma rni ma mana mamana,

  A kwad tibi ma mugo Israel.33 Pon pobo mini ka nonni badaug tunun ki34 ca' ma nezhi iki : pon Shimeon pudgo dilu

  iyu, yi nego ta nonni Maria, ka. Mo, lau malizhi cum ugur ka deb-ik ma mim kedim ta

  11

 • 2. 35 ?:p:ram bwos ma ta^f luka

  Israel; tib cuin ^vamal^bond()^vinl inu kwel

  35 poki ; o, tib shakam wa shit kaneshim cumji ;36 ka ka bal dan -cam pon ta ag niim kedi. Pon

  maiij crop ne, Anna, a ananezh-caba, ta lauo

  Paiiuel, ma cidam Aser (ta yagiilngo tam kurcori, ta pi manj ta lau-oroj) cor mito pelu ka

  37 memi. tibi ta por podun cor kwiparpada shali

  cerei), ta muiiduiigoii ma' Yamb' iiim, ta cumka puda a ni Avabo, kom mund wamaiijana,

  38 kom pudug dilu. Taki ta Avana kot taijiwado, ta coko Yaiuba. yacora ma iki mini pip

  39 ma mczh ki ajvki Yerosolum. Dam m' yinitegndugo wam pip m' danjin tek-ca' mnAnani-mu, yini sbiwogo Galilaiii. wnn maiiom

  cumwo Nazaret.

  40 Pon lano kambini, yi yaigo tonu kaani

  kwatshin cin : togor Yaml)a ne iki.

  41 Cor m' pip ta kot jxiska analaini kan war

  42 Y'erosohmi. Pon in' cor kwalgo ta kini

  bwama shali rap, yin waugo, danjin wn ma43 paskam mu kan ya: pon m' yini kwatgo |)o tidi,

  manj yini shiwon, lauoni ban Yesu didigo to

  44 Y^erosolum : pon analaini ])ongom ; yini dango

  ka yi ta tal anainirgi, dam yini yago mirgi

  pudei dok;])on ^ini ba paridi ta tal anando-

  45 gorwo ka ananjerwo : })on in' yini wegum,

  46 yin shiwo Yerosolmn, kom ])aridi. Pon m'

  wunog knmui yini wen ta ma* "^ amba

  12

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 3. 4

  dizhi ta tal anaop-caba, yi ni kumon cab miyu47 tib kom maji powo. Kaag mini pip m' kumgo

  yago ka curut ka cin niini ka tob-cab mini taki.

  48 Pon m' yin meigo, yimblaugo nai ; dam nonnika pemo. Lano, a nan m' ka yangon min ukshi ? mo non, poko ka na kom pargo im belun.

  49 Pon yi ka pima, Ma paro na nan ? ma pongom50 ka lok na de ya ta \va ma Pobo mino ? Pon51 yini lergo ka cam yi nedaugom. Pon yi wari

  ka A'ini wai Xazaret : yi lis^o ini ivu : nono

  mini ligo ceram pip ta ato.

  52 Yesn ukgo kudnin cin ka kambo. kalopnim Yamba ka nui longon yi.

  o An ta cor m' Tiberio Kaisar shangon maibwama shali powat, Pontio Pilato yago wotenmai ta Yndaia, Erode yago woten maiGalilaia, malli Pilippo yago woten mai il

  Itnraia ka Trakoniti, Lusania yago woten mai

  2 Abilene, pon kotim Anna ka Kaiapa shangonmai ta woten Yamba, ca' ma Yamba wana

  3 U\m Yoane Jano Zakaria ta korok. Yi kenorookunun ilim pip ta po Yordane, an tagon

  4 yubul kat-ili ])0(lun ub po shashilap ; nk m'

  balji ta takardam iizhin ca' ma Esaia ananezh-caba, ka,

  Dil anandagyom ta korok.

  Ma don ok Anani-mu,

  IH

 • 3. O CERAM BWON MA TAM LLKA

  Ya copshi kil9k mini.5 Wa kwazh po wulan m' pip,

  Wa dak pandini pip yel tili, ka pidimdoiior;Pidim wanzhi wa yaz co])shi,Okom k9brok ya alakalak

  ;

  6 Tib kuruin pip wa cib mad-ki nia tarnYamba.

  7 Dam yi nego ta dngum-mum yag podokka ka yi yubullu, yi ka, C'idam kurit, tagdaku

  8 non, ka ma weak ta bana ma waro ? Damma ya warn po kat-ili, ma kut nezhi ta akii,ka, Mini na Abraam pomum : taki naii iiezbimaga, Yamba pongo 11 lalin to pand shi cum

  9 Abraam. Tak termi kalambi ni lizhi po yar

  pida : dam ka pid sbila ma laim bwon'm, nil10 kazbi ted ta wi. Pon dugiim-mu majgo

  11 poiii, ka, Dam mini ya iiaka? Dam yi tokoka pima. Mum ka sbikal m' rajj, m' im mumnim tamni ; mum ka wamanjana, m' ya uk ma

  12 taki. Anambizh-shanal wana ka ka yi yubullu

  taki, yini ka pemo, Maiop-caba, mini ya naka?

  13 Pon yi nego to yini, ka. Ma shag badim14 nengon magam. Tib ananjaga niajgo poni, ka,

  Dam mamu, mini ya naka ? Pon yi nego toyini, ka. Ma rei mum, ma ber eaba kai kimum ; ma kwazh keku i kin wotengu.

  15 Dam a ndaki nni kom mezh ki, mini ])iptibi tunungo kaawo i Yoane, ka kwanan yi

  14

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 3. 28

  1

  6

  Masi} a ; Yoane toko, yi ka pim pip, Xa niyubulgu ta am da

  ;pon mum jogimgo ka

  ponon ni wato, iia pod pidi pet kodok tagnim:

  17 yi wa yubulgu ta Yibok m' Cauaii kawi: wirminiii ta yari, ka ka yi kat wa ki akikdaki

  cwat, ka ka yi kat sha-wa wan kandabni;pon

  ciboki yi Ava ali \vi kwatuii nibom.

  18 Dam yi yago kelum m' naim kedi taki,19 badini yazh ceram bwon to mii

  ;pon i Erode

  mai pulji tamni an ki Erodia, orop malli, ka

  20 wamanjapyom pip m' Erode yago, dam vi linji ki nam pip taki, yi keri ub ta ma' lizh cobok.

  21 Pon m' yubulgo mini pip. m' k\vaig(^ poyubul Yesu taki, pon manj yi pun dilu,

  22 kaniton apgo, pon Yibok m' Canan yekna ini,

  danjin lo-ik, uk bagada, pon diUi pona

  ta kiton, ka, Ka Launo kibei ta ano ; inowaigo ka na.

  23 Dam Yesu manni, ma yi kutgo woten op-caba, cor minim kwalgo taki kwikunun podgo,(dan cam mii nezbi) yi lano Yosep, ma Eli,

  24 ma Mattat, ma Lewi, ma Melki, ma Yannai,25 ma Yosep, ma Mattatia, ma A mo. ma Naom,26 ma Esli, ma Naggai, ma Maat, ma Mattatia,27 ma Shemein, ma Yosek, ma Yoda, ma Yoanan,

  ma Resa, ma Zorobabel, ma Shalatiel, ma Xeri.28 ma Melki, ma Addi, ma Kosam, ma Elmadam,

  1.5

 • 3. 29 CERAM BWON MA TAM LUKA

  29 ma Er, ma Yesu, ma Eliezer, ma Yorim, ma30 Mattat, ma Lewi, ma Shumeon, ma Yuda, ma31 Yosep, ma Yonam, ma Eliakim, ma Melea,

  ma Menna, ma Mattata, ma Natam, ma32 Dawid, ma Yessai, ma Yobed, ma Bos, ma33 Shala, ma Nashon, ma Amiiiadab, ma Admin,34 ma Ariii, ma Esron, ma Pars, ma Yuda, ma

  Yakol), ma Isaak, ma Abraam, ma Tera, ma35 Nakor, ma Sheruk, ma Ray^au, ma Palek, ma36 Eber, ma Shala, ma Kainam, ma Arpakshad,37 ma Shem, ma Xoe, ma Lamek, ma Matusala,

  ma Enok, ma Yaret, ma Maleleel, ma Kainam,38 ma Eno, ma Shet, ma Adam, ma Yamba.

  A Dam Yesu, ini kwatshin Yibok m' Canan,shiiofo ta Yordane, ba tukni ta korok Yibok,

  2 ba todi ini mai-bura tidi kwicerei. Yi shag

  wa pur taijim : pon m' kwatgo poki, kum. ba

  3 vazhni. Pon mai-bura ka pemo, Kag Lauo4 Yamba, ne ka m' |)and ji yat po. Pon Yesu

  toko poni, ka, A balji, ka, Mu kuru kom po5 dokdok'm. Pon yi tukgo yi wan ton, yi oko

  shan-kwad maim pip m' ta ki-ih temtemi to6 yi. Dam mai-bura ka pemo, Na wa unug

  kehnn ji pip to ka, ka kudim ta kabei : taki

  7 unan na;pon kan lok unuki non, na uni. Dam

  kag ya wabo to pono, pij) ^va yaz miko.

  8 Yesu toko ka pemo, A balji, ka, Ka wab

  16

 • CEKAM BWON MA TAM LUKA 4. 18

  Anani-mu Yamb' niiko, noin yi dok ka madi.

  9 Pon yi tukgo yi wan Yerosolum, lii tashikdik ki ma' Yamba, pon yi ka pemo. Kag

  10 Laiio Yamba, uguk ta pi' sbi: taki a balji, ka,

  Yi wa nezbi ta anawotenni camgo, ka m'pim koron kigo

  :

  11 tibi,

  Ta yarwo yini wa adako.Ka shodim manj ka nan yugo pandi.

  12 Pon Ye8ii toko ka porno, An nezlii, ka, Mog7nag Anani-mu Yamb' mikom.

  13 Pon m' mai-bura tegudugo todim pip, yi

  abudiigo ini ka Yesu, yag ta kotim nai.

  14 Pon Yesu sbiigo ta ponon Yibok, wanGalilaia : pon cera ma iki kwatgo pidi kunlun

  15 il taiji. Yi opgo caba ta ma' kalatau miyu,

  ba cogi mini pip.

  16 Pon yi wana Xazaret. pidim yi iUmgon kakambo : pon uk m' pip m' yi kan ya, yikengo ma' kalatau puru shino, yi cerini ka ka

  1

  7

  yi mad caba. Dam una yi takarda ananozh-caba Esaia. Yi apgo takarda, wen pidimbaljin, ka,

  18 Yibok Anani-mu ne ino,

  Taki yi pamgo ino ka mon ya ceram bwonta ananendi

  :

  Yi wotungo ka mon tag tedog mini kershi,Ka mezh-pidi to anombugum,

  17

 • 4. 19 CERAM BWON MA TAM LUKA

  Mon deb i anarezo,19 Mon tag cor togor Anani-mu.20 Pon yi iiashgo takarda, un anamezh-mana

  pidei, dii' dizhi : pon she-i mini pip m' ta ma'

  21 kalataii cibgo yi run. Pon yi yiko nezhi toyini, ka, Tem ji cam ban ta takarda poki

  22 kwatgo ta kumgu. Yini pip yago kol iki,

  yini tunungo ki ca' ma togor m' pon ta poni

  :

  23 dam yini ka, Shi lauo Yosep'm ? Dam yi kapima, Mani ma wa nezh cam danjin wa ji tona, Anandau, don iko ya tom : ka nan m' mini

  kumgo ka a yazhi ta Kaparnaam, ka ya nini24 taki ta ili mikom cumgo. ' Pon yi ka, Kwnli

  nan nezhi maga, x\nanezh-caba nom pizhi ta25 ili minim cumni nim. Pon cam bwon nan

  nezhi maga, Da puru Elia, manj kanitonnamjin cori kimun ka ter paindi poki, kotim

  kura m' tada yangon ta ki-ilim pip, orop

  26 kAYoloti ne kedi ta Israel;pon kaigo tul Elia

  wan tamwom kam dok, wan nom Shareptadok, ta ili Shidon, tam manj crop kwoloti.

  27 Tib anawalim kedi ne ta Israel purn Elisaio

  ananezh-caba; pon dongo i mum ta talwokazakazak'm, nom Naiman dok mu ma Shuria.

  28 Pon manj yini kumon cab taiji ta ma' kalatau,29 iyu pip yan kom bana ; dam yini ilugo, yini

  kaigo yi ta mana wan tam, yini tuki wanpoyob pandim mana niiyu laljin ki, ka ka yin

  18

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 4. 41

  30 dagi ted til biyu. Pon yi kobini ta birei wanni.

  31 Yi wai Kaparnaura, ma' Galilaiam dok.

  Pon puru shino yi ba op caba yini : yirnblaugo

  ka op-caba mini ; taki caba mini na kelum.

  33 Pon ta ma' kalatau mum dok m' na yibokburam ka pugiit ne

  ;yi tako caba ba tamatama,

  34 yi ka, A ! mini ya nan ka na, Yesu LauoNazaret ? ka wana kebmu ? kan ga non n'

  35 ponko, Mum Iki Canaii ma YamVm. PonYesu pulgo iki,' yi ka, Oizh yo, podo iki.Dam m' bur dako yi ted tili ta talei, ta poduto

  36 iki, shapudugo mu waim. Yimblaugo pip,dam yini yago caba api, yin ka, Ca' shi nan ?taki yi op buram ka pugut ta kelum ka ponon,

  37 podau. Dam cera ma iki watgo kwadun pidkunlun il taiji,

  38 Pon yi ilugo ta ma' kalatau, keni' kama'Shimon. Pon i nene Shimon kom rezo, wi

  39 ka pada;yini yag shilu tam Yesu kido. Pon

  yi cergo tumini ki, yi pulgo pada;poduto iki

  :

  pon temtemi ta ilugo, ba yazh wa to yini.

  40 Ta ugur puda mini pip m' na anambadatun pada ma iyu kedi katto yini watun tamni

  ;

  pon yi ligo yari iyu pip, dongo iyu ya tom.41 Tib buram kedi podgo i mini kedi, yini tako

  caba ba, ka, Ka Lauo Yamba. Yi pulgo iyu,yi ungo yini ka ne cabam, taki yini pongo yiMasiya.

  19

 • 4. 42 CERAM BWON MA TAM LUKA

  42 Pid dargo, yi podgo tarn wai pidim ka

  korok : pon dugum-mu ba pari, wana tamni,43 yiniii par shinni, ka wanni tamwom. Pou yi

  ka pima, Lok na de ya ceram bwon ma shan-kwad Yamba to manam nai tibi : takiwotungon ki taiji.

  44 Badini tagyo ta ina' kalatau Galilaia.

  K PoN mail] dugum-mu shinukun yi, kan kumonca' ma Yamba, yi ni cershi po pal Gennesaret

  ;

  2 yi men inj rap cenirzbi po pali: pon anayip-cogolo podgo bano ta kabei, nom pod shawo.

  3 Pon yi kongo kainjim dok, a ma Shimon, yiyago shilu ka m' pem mund potam ka kogunkaam. Yi dii' dizhi pon ta ka'inji ba op caba to

  4 dugum-mu. Pon m' yi shingo ta cera, yi nego

  to Shimon, ka, Kogun pidim cori, ka pon mayel5 shagu ka kenor wa. Pon Shimon toko, ka,

  Pobi, mini opgo korma cum kwadun pip, yik6 wam : pon ki caba miko, un \va yel sha. Pon

  m' yini yag taiji, yini kergo dugum cogolom7 kedi ; dam sha miyu ba dwato

  ;pon yini laugo

  apwom ta injim dok, ka m' pim wato ukwo.Pon yini wana, yini kendgo po inj pip rap,

  8 dam yin ba yek tul am. Pon Shimon Petro,ma yi megu, uku tondo Yesu, yi ka, Wakotamno; taki na mum nom shashilap, Anani-mu.

  9 Taki yimbHgo, pip ka mini pip ma tamni, ka

  20

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 5. 19

  10 kenor cogolom ban yini kenora ; uk ma takitarn Yakobo ka Yoane, lalin Zebedaio, mini

  kalgo woten ka Shimon. Pon Yesu nego to

  Shimon, ka, Mog ya shom ; dam ji ka wa yip11 mii. Pon m' yini katna injwo wan potam,

  yin mund pip an pini.

  12 Man] yi ta bir manam dok, mo non, mumdok iki kom wah : pon m' yi meg Yesu, yibulgo she-ini tili, yi paidi, ka, Anani-mii, kag

  loko, pidim ka wanu don ino ya kazak a ne.

  13 Dam yi culgo yari, lagmun iki, ka, Na loko;ik ya kazak. Pon temtemi wali kwatudugo

  14 iki. Pon yi nedigo, ka m' pem ne mum: kawako dama, bal iko to anandon-Yamba, un

  wa ta ki tedog pugut ma iko, danjin cabam15 Mose opungon, ta ki kol cum anambena. Pon

  cera ma iki ukgo kuto kwatgo ])idi : damdugum-mum kedi kalki, ka ka yin kum caba,

  1(3 tib ka pada ma iyu k^vadi. Pon yi boshikorok, kan pun dilu.

  17 M' pon temi par taiji, badini op caba;

  Parisaio ka mi ma op tek-cam da ne dizhiagi, mim p

 • 5. 20 CERAM BWON MA TAM LUKA

  ambau kimana, tetun yi pip ka lainji ta bwa20 kimana, ta talei po Yesu. Pori m' yi megu

  lizh-kibi ma tamwo, yi ka, Mu, an ub po21 shashilapgo ka na. Pon ananclakarda ka

  Parisaio ba danidi, ka, Mu ma nezh sbaldYamb' ma a non ? Dom ub po shashilap non,

  22 kom Yamb' dok' m ? Pon m' Yesu meo^udau-caba ma tamwo, yi toko ka pima. An ki

  23 nan m' ma danun caba ta aku ? Manj bwonyoko njila, ne na. An ub po shashilapgo ka na ;

  24 ya ne na, Ilu ya mirgi ? Pon na ka ma kanpono Lauo mu ka kelum ta ki-ihni kan ub poshashilap (yi nego ta ananido, ka). Nan nezhi

  25 ka, Ilu, ad lainjgo, wak kanabgo. Pon temtemi

  yi ilugo ta iyu.ili wam ban yi tishin, wai manni,26 kom cog Yamba. Pon kaag mim pip yan

  curutcnrut, dam yin coko Yamba ; iyu yangom sho, yini ka, Min meg wam dot temi.

  27 Ma idei poti' tani^ yi cibgo anambizh-shanalm' dok, cumi Lewi, ni dizhi pidi pizh shanal,

  28 yi nego ta yi, ka. At pino. Dam yi mundgowam pip, ilu an pini.

  29 Pon Lewi dongo to yi wamanjanam kudi

  ta manni: dugum anambizh-shanal ka mim30 naini kedim dizhi ag wamanjana a ne. Dam

  Parisaio ka anandakard miyu algo bana i

  anaani, yini ka, Ta ki nan ma shan wa ka ezh31 wa ka anambizh-shanal ka ananjashilap ? Pon

  22

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 6. 4

  Yesn toko ka pima, Ananrlom paig da

  32 anandauin ; kom anambada. Na wana tagoukat-ili anandon-pidim, an aiianjashilap.

  33 Pon } ini ka pemo, Anaag Yoane an rnund

  wamanjana kwarkwat, til) } inin pudug dilu ;uk ma tibi tarn mi ma Parisaio ; pon miko ni

  34 shan wa ka ezh \va. Pon Yesu ka pima, Manj

  wanam lara ni taniwo, kwanan apni mund

  35 wamanjana ? Puru ma poto, pon ma adAvanam lara ma tamwo, yini wa mund waman-

  36 jana pur taiji pono. Tib yi nego to yini cabara

  danjin wa, ka : Mu dwad kwal landam lara liii landam man shim ; ka yago, yi wa dwad manj

  lara, tib kwal manj lara lok api ka manjakim.

  37 Tib mu yel winem lara ta lutum manshim ; kayago, winem lara wa tolul luti, yiptuto, tib luti

  38 wa shapto. Pon da yel winem lara ta lutum lara.

  39 Tib mum eg winem manshi loko nam laram

  ;

  taki yi ka, Manjaki kon.

  a Pox puru sliino yi ni niirgi ta bir yaiyam kacau ; anaani ba ced cedaki, badau pori ta yarwo,

  2 kan edi. Pon big Parisaio yago caba, ka, Ta

  ki nan ma yazh warn mu yazhi puru shinom ?3 Yesu toko powo, ka. Ma cibgo ta takardam ya,wam Dawid yago, manj yi ka kum, tib mi ma

  4 tamni; ka yi kengo ma' Yamba, yi katgo pom

  tershi po Yamba, sha, tib uni mi ma tamni

  ;

  23

 • 6. 5 CEBAM BWON MA TAM LUKA

  watn nm sham, nom anandon-Yamb' clowo ?5 Dam yi ka pi ma, Lano mu anaiii puru shino.o Puru shinom nai podna, yi kengo ma'

  kalatau, ba op caba : mum dok ne ta pi' taiji,7 pon yarim tom arsbi. Pon anandakarda ka

  Parisaio ni cibni, ka kan yi pud pada puru

  sbino;yini ka ka yiu we pidi lizh caba iki.

  8 Poll yi pongo dari-caba ma iyu;yi iiego to

  mum vari arshi, ka, Ilu, ceruk ta talei. Dam9 yi ilu ceri' corsbi. Pon Yesu ka pima, N'aii

  maj poku, Don -pidi mu ya puru sbino, ya10 keb-pidi ? madi ki mu ya sbapti mu? Yi yago

  cibu kunun anamben pip, pon yi nego to yi,ka, Culd yargo. Yi yago uk ma : pon yari yatgo

  11 kon. Pon iyu yag kom bana tamatama ; damyini sbimbgo powon ki wam yini wa yazhi iYesu.

  12 Pon pur taiji yi waigo kambandi pudugdihi

  ;yi kwatgo cum pip ta pudug dihi tam

  18 Yamba. Pid dargo, pon yi doko anaani;yi

  tembudugo ta talwo bwama shali rap, tib14 yi kek cumwo anawoten : Shimon m' yi kek

  cumi Petro taki, ka Andrea malli, ka Yakobo15 ka Yoane, ka Pilippo ka Bartolomaio, ka

  Mattia ka Toma, ka Yakobo lauo Alpaio, ka16 Shimon, mum cumi keshi Zhelote, ka Yuda

  lauo Yakobo, ka Yuda Tskariote, mum vajr3 7 ananjogoi-mu

  ;yi yekgo ka yini, cerini pidim

  24

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 6. ^9

  lalash, tib dugum anambinim kedi, kadugum-muin wana ta ilim pip ma Yudaia ka

  Yerosolum, ka il Tiiro ka Shidon. poki pushin

  po pali, mini wana kumon caba mini, tib ka

  IS ka iyu ya lom ka pada mn iyu: pen dongo

  mim reigo po biiram ka pugut ya tom.

  19 Dam dugum-mum pip ba par lagum iki ; takiponon ni podok ini, kan donun iyu pip ya tom.

  20 Yi ilugo she-ini cibun anaani, pon yi ka,

  Palin ma ananendi : taki shan-kwad Yamba

  21 miku. Palin mam agi ka kuni shi : taki akuwa yaz kwin. Palin ma ma wuzhi shi : taki

  22 ma wa worworo. Manj mii wanu shimgu,

  manj yini wanu abudugu, ka shaldgu, ka dak

  cumgu uka ta wam desha, taki Lauo niu, ma23 palin. Ma ya ka waiz-ik pur taiji, bel

  tori : taki, mo non, wai ma ya tamgu a ked takiton ; taki nom powo yago uk ma i ananezh-

  24 caba. Ya mam ka kwada I taki ma pigu wam25 repgo kaaku. Ya mam agi kwin shi ! taki

  kum wa yazhgu. Ya ma ma woro shi I taki26 ma wa shigini tib ma wa wuzhi. Dimin mim

  pip ne caba ikn kon, ya maga ! taki nom powo

  yago uk ma i ananezh-cabam kom pelim.

  27 Pon nan nezhi maga ma kunioni. Ma amud

  28 anawezhgura, ub kon ta ki mi ma shimgu, ma

  cog mi ma ezh korok iku. pud (hlu i mi ma

  29 shaldgu. Mu ma i)al shelanwalgom dok un

 • 6. 30 CERAM BWON MA TAM LUKA

  9kosh dok tibi ; mu lua ad obakgo, mog kwato30 shikalo'om tibi. Ka non va shilu tamofo,

  kwando;poii tarn mu ma ad kingo mog shilu

  31 pidim. Tib daiijin wam ma loko mii yadaku,32 tib ma ya iik ma yini. Tib ka ma amud mi

  ma amudugii, wam ma nan we nan ? an ki33 tak ananjashilap amdi mi ma amudwo. Tib ka

  ma ub kon ta ki mi ma ub kon kiga, w^am manan Ave nan ? an ki tak ananjashilap ni yazh

  34 taiji. Tib ka ma un cakcaki to mhn ma Hngonkeku, ka, ma wa pizhi tamwo, wam na nan wenan ? tak ananjashilap ni unug cakcaki toananjashilap, ka ka ;yin pii pidei nam

  35 poapi. Ma amud anawezhgum dama, ub konta kiwo, un cakcaki, ma ya kaak rap'm ; wai matamgu wa yaz kudi, tib ma wa yaz lalin CanaiiTamatama : taki yi bok ka ananottain ka

  36 ananjashilap. Ya ka dol ta aku, danjin Pobo37 mikum ka dol m' ta ani. Tib ma shid cabam,

  pon manku wa siiidgu cabam : ma bel badkelum'm, pon manku wa bel bad kelum ikum:

  38 ma tedo, ])on wa tedoku : ma unu, pon waunuki maga ; danji kon, shinji, yagishi,cududu, yini wa unuki poshingu. Dan-wamma dango, a ndash ma wa dani mag takin.

  39 Pon yi nego to yini cabam danjin wa, ka,Kwanan anambugum dom tuk anambugum ?

  40 yini pip rap wa ukru ta bwam ? Ananjiw-wa yok mu ma op caba yim : pon dimin kayi

  26

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 6. 49

  kwatgo cini yi yago iik mu ma op caba vi.41 Dam an ki nan m' ka cib lacibok m' ta she-i

  malgo, pon ka ni yimb pidam ta she-i42 mankom ? A naka, kan manko ka cib pidura

  ta she-i mankom, pidim ka yan caba ka malgo,ka, MaH, din pnd lacibok m' ta she-iko, a ne ?Anayoknl-caba, pud pid ta she-ikora cumgotermin, ka pon ka wa wezhi kon yago lob

  43 pudug lacibok m' ta she-i malgo. Pidum konmanj lai laim desha nim ; tib pidum desha

  44 manji lai laim bwon nim. Pidum pip kompidum kan poni laiwom cumvvo. Taki mu niyuk tuzhi ta awim, tib yini ni yuk wulit ta

  45 awi mum. Mum kon ni pudug wam kon tawaim kon kaljin ta ani

  ;pon auanjapyo ni

  pudug shapyo ta wamanjapyom kalji : takiponiii cera tam uogyom ta ani.

  46 Til) an ki nan ma dobnon .\nani-mu,Anani-mu, pon ma yazh wam na nezhim ?

  47 Ka mu mala wat tamno, ka }'i ni kumon cabamino, ka yi ni yazhi wai, na wa opi maga wam

  48 yi danun : } i uk mu ma lai mana, yi upgo bwa,wan pidim cori, yi tub tulei ki pandi : pon m'am yag bil, am ma kaio mal i man taiji, pon

  49 ta dom yagidim : taki ta lalji kon. Pon mumkumgo, ka yi yago waim, a uk mam lalogmana ki bogzhi kwat ka tub-tulei ; am makaio malgo kamei, pon temtemi ribgo ; damkebo ma tam man taiji kiro.

  27

 • 7 1 CERAM BWON MA TAM LUKA

  n Ma yi kvvatgo po nezh cab manni ta kumduguin-mu, yi kengo Kaparnaum.

  2 Pon cobok kenturioii m' dok, kibei ta ani,

  3 na pada, ba pod murundura. Pon m' yikuiiigo cer Yesu, yi wodgo mini kudi ma ma'Yiidaia wan tamni, an maj poni ka m' pern

  4 wat mad ki launi. Mano, m' kenog tam Yesu,ba kukli, yini ka, Yi podgo pidi ma ga yan

  o taiji yi ; taki kib mama ne ta ani, tib manni yi() laldamgo ma' kalatau mimu. Pon Yesu yago

  mirgi ka yini. Pon m' yi podgo pidim tal kamanam, kenturion kaigo tul ananjerri, ka,

  Anani-mu, mog yad bandiom ; taki na podgo7 ])idi ma ga ken kamannom : tibi na yago nezhi

  na na podgo pidi mizh tamgom: ka ne cam dok,

  8 pon wa don i launo ya tom. Taki na tibi namum kutshin tul kehun, tib na na ananjagatamno : pon na ne ta nni ma, na, Wako, pon yi

  wanni;])on ta mum nai na, Wato, pon yi wato

  ;

  tib ta cobogno na, Ya wa taiji, pon yi ya.9 Pon m' Yesu kumgo cab taiji, yi tunungo caba

  ki mendam, yi penurugo ini, ne to dugum-muma adog pini, ka, Nan nezhi maga, Pip ka tam

  10 Israel din weo- lizh-kib uk shim. Pon mimban wona shiwogo mana wa wen lauoyagtom.

  11 Coroo, |)on vi wariro manam dok cumikeshi Naiii ; anatmi yago mirgi ka yi, ka

  12 dugnm-mum kedi. Pon m' yi ba pod pokar

  28

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 7. 22

  mana, mo. kom adog mum miishi, laiiom nomyi dokdok tam nonni, baitam orop kwoloti :

  13 tib dugum-mu ma mana ked ka iida. PonAnani-mu megu ta, iiii belgo ka nda, dam yi

  14 nego to ta, ka, Mozh ya wuzhim. Yi wargora, pon yi lagumgo inji : pon anambwumicerau cersbi. Pon yi ka, Ananwatak, nan

  15 nezbi ka, Ilu. Pon mum ban musbi ibio^odii' dizbi, ba nezb caba. Pon yi ungo yi to

  16 nonni. Dam sbo kutgo mini pip: pon yinicoko Yamba, yini ka, Ananezb-cabam kudi ilia

  ta talmu : tibi, Yamba wana diu ka muni.17 Cer taiji ma iki watgo, kwadun il Yudaiam

  pip, kunlun ilim kursb ru.

  18 Pon anaag Yoane cergo wa taijim [)ip to yi.19 Pon Yoane doko anaanim rap watun tamni,

  kain tulei wan tam Anaiii-mu, ka, Ka mu ma20 waro, ya mini mezli ki mum nai ? Pon m'

  mim bano wana tamni, yini ka, YoaneAnayubul-mu wotamgo watun tamgo, ka, Kamu ma waro, ya mini mezh ki mum nai ya ?

  21 Kot taiji yi dongo i mim kedi, pudgo padama iyu ka wa ma kwat mu ka bur shapyo

  ;

  tib ta mim kedi kom pugum yi ungo mezh-22 pidi. Dam yi toko, yi ne ta yini, ka, Ma

  waku, cero Yoane wam ma megu ka kumoni

  ;

  anambuguni ni mezh pidi, ananido a ni mizhi,

  i anawali potshi, tib ananend-kuma ni kumon

  29

 • 7. 23 CERAM EWON MA TAM LUKA

  cabii, Ji ni ilu mim niuslii, a ni yazh cerara23 bwon to ananoiidi. Tib kan iion we shaldo

  ka ugur to cuinnom, yi paliii.

  24 Pon manj anawoteu Yoane lingon niirgi, yiba cera ma i Yoane ta dugummu, yi ka, Mapodaku wan kanorokun cib nan ? bada ma

  25 yagidi ibat o ? Ma podakim mezh nan dama ?Mum iki shitshin landam bok o ? Mo, mimiyu sbitshin landam kwatin ka anaiiwadam

  26 inin an ma' anamai. Ma podakun mezh nandama? ananezh-cab ya ? 0, nan nezhi maga.

  27 yi voko ananozh-caba tamatama. Ma vimbalnntron caba iki. ka.

  Mo, nan wot anawotenno to ki idgo.

  Mu ma wa don ok miko ])oko.28 Xan nezhl maga, Ta tal mim laigo orop, mum

  yok Yoane nim : pon mum lakidau ta shan-29 kwad Yamba yoko yi. Dam mim pip, m' yini

  kumgo, pip ka anambizb-shanal, adgo Yambavan anandon-])idi, taki yublaugon yubul

  30 Yoane. Pon Parisaio ka mi ma op tek-camda tedo'O kai to cumwo ca' ma Yamba, taki

  31 yublaugo yim. Dam nan m" na wanu dan32 pud-mu ma mima, tib yini uk nan? Yini uk

  lalin m' dizhi ta loma, kom dobyu api ; mi manezhi, ka. Mini pedgo lira maga, pon ma yagkollom ; mini yago lull, pon ma yag wuzhim.

  33 Taki Yoane Auayubul-mu wana kom shanpom kom ezh winem ; pon ma ka, Bura ne iki.

  30

 • CEKAM BWON MA TAM LUKA 7. 44

  34 Lauo inu wana, kom shau wa koni ezh wa;

  pou ma ka. Mo. anandelo, anaezh-wine, cer35 anambizh-shanal ka ananjashilap I Pon lalin

  cin 111' pip ado'o ta van anandon-pidi.

  36 Pon Parisaiom dok loko uka vi da sha waka vi. Dam vi kenoo- ma' Parisaio. vi van

  37 din ag wamanjana. Pon mo, manj orop mamana. a ananjashilap

  ; mad pongo ka yi nidizhi ag wamanjana ta ma' Parisaio, ta ana

  3X tod yelam \\\ linlin. ta cergo ta pi. pidim ka

  ynni, kom wuzhi, baduto dol ynni am she-ito,pon ta pami ok ki(io, ad |)0to cnblun yuni,

  39 pagan yolami. Dam \\\ Parisaiom ban tak kinimegn, yi dango caba ta ani, yi ka. Mu zhi deva ananezb-caba. taki orop ma ni laanm iki,ka nda non. kan orop m' kaka. yi da poni, ka,

  40 a ananjashilap. Dam Yesu toko ka pemo,Shimon, na na cabam na wa nezhi ka. Pon

  41 yi ka. Maiop-caba. no. Mnm nnog cugad-wa,yi na anaobim rap : ma ka ob shilei won

  42 powat. ma k\vi[)owat. Taki wa ma ani matamwo nim. yi nbudugo poki yinim pi]3 rap.

  43 Ma ma wa amadni yok ani njila ? Shimontoko, ka, Xan dani nnnn yi imgon po anomkadi tamatama. Pon yi ka pemo. Ka dango

  44 lop, Yi pennrugo ini an orop m' bano, yi ne taShimon, ka, Kan mczh orop zlii ? Xa kenakamango, ka undango am ma war yunom:

  31

 • 7. 45 CERAM BWON MA TAM LUKA

  mito ta dolgo yuno to am she-ito, yidi ok kido.45 Ka yadungo cubluni: mito yarim mon

  kendungon, di dadwadgo kandal ciibiil ymiom.

  46 Ka pamgo kinoii yelam'm : mito ta pamgo47 yunoyelam m' linlin. An ki taiji nari nezhi

  ka, All lib ])o shashilap mitom kedi ; taki ta ria

  amdom kedi : mum po wam lakidau ushin, ari48 amdom lakidau. Pon yi ka pazhi, An ub po49 sbasbila}>ji. Pon mim digo ag wamanjana ka

  yi ba dan caba ta awo, ka, Mu ma ub po50 shasbilap sbi non ? Pon yi nego ta orop m'

  bano, ka, Lizb-kibi ma tamji madog kiji ; warkon bu.

  o WuNGO yi yago sbana ta bir manam kurshkudi ka manam kursb katsbi, kom tagyo kanyan cerain bwon sban-kwad Yamba ; mim

  2 bwama sbali rap tamni, pip ka mim orop m'ivu donji ka bur shapyo ka ])ada : Maria, cumi

  kesbi Magdalene, a manj buram pelu pongon

  3 ito, ka Yoana, orop Kuza, ananabur Erode,

  ka Shusanna, ka mim naim kediui kwandgokinwo to yini.

  4 Pon m' dugum-mum kedi kalgo, tib mimpon ta manam pip watun tamni, yi yago caba

  5 yini daiijin wa, yi ka : Ananjwad wa waigosbwad slialli : yi ba shwadi, pon bigi uku ta

  kiloko ; kan ladi yu, pon yidim ta kiton sbago.

  32

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 8. 17

  f) Pon bigi uku ki pandi; ta porra, poii aruto7 taki ta na am'iii. Pon bi^i uku ta bir awi;8 pon awi kambgo iapi shipti. Pon bigi uku

  ta ilini kon, kambuto, laigo dibi Avon. Yi ba

  nezh cab taiji, yi tako, ka, Mum ka kumamkan kumon caba, dim kumo.

  9 Anaani majgo poni, ba par pidi cabam10 danjin wa. Pon yi ka, A ni unug pondo tuk

  ca' ma shan-kwad Yamba to maga: pon tabig mii, nom cabam danjin wa; ka ka takmezbi, yini mezhim, ka tak kumoni yiui

  11 lerim. Shi nda cabam ban danjin wa: Shall12 nda cab Yamba. Ma ta kiloko a yinim

  kumgo; mai-bura wato pono, pud cabi ta awo,ka ka yini li kewom dam wa mad kiwon.

  13 Ma ki pandi a yini, dimin yini kumgo, vinipi cabin waiz-ik; taiji ka yarim, yinin corn ta

  14 lizh-kibi, pon kot todi yini dwadun ki. Manjugudugo ta bir awi, shi yinim kumgo, yin bakuru miyu, pon a ni shipudwo bam-wa, kakwada ka wa ma ndund ik ma kur shi, dam

  15 yini nag ka laim. Pon ma ta ihm kon, ayini, kan dimin ka yini kumgo cabi, yini kutkwin ta kibim lop, bwon, yini omjau yaz kalai kibei kershi.

  16 Tib mum lambgo wamalizh-wi tuki lalam,lii tul pidindidam; dam yi liin ki cakdaki, ka

  17 ka mi ma kendu we wi. An ki wam poyo

  33

 • 8. 18 CERAM BWON MA TAM LUKA

  ma wa yaz tatamdam'm nim; tib warn tukshima wa pondowim uim, ta wa yaz tatamdam.

  18 Dam ma kaii pon pidim ma kumon caba: takikan non na wa, wa anug wa yi

  ;pon kan non

  iia wam, wam yi daiigo ka ne tamni wa adoki.19 Pon nonni ka anamalli wato tamni, pon20 yini domog ken tamnim an ki dugnm-mii. Ba

  ceri yi, ka, Nongo ka anamalgo ni cenirzhi ta21 tarn, kom par tnezhgo. Pon yi toko ka pima,

  Nonno ka anamallo a mi ma kumon ca' maYamba, ya wai.

  22 M' pon temi pur taiji, yi doni ini kengokainji, pip ka anaani; pon yi ka pima, Di minbelam ta pali wan okshu: dam yini kutgo

  28 mirgi. Pon manj yini yan mirgi, itida adigo:pon ibat m' tada yektun ki pali; am ba yaz

  24 pash ka yini, murundum ba yazhwo. Damyini kengo tam Yesu, pigidi, ka, Pobi, pobi,minin cogyo. Pon yi tora, yi pulgo ibat ka

  25 ban am: dam yini yan ribi, pidi van yo. Ponyi ka pima, Njo lizh-kibi ma tamgu ? Damyini tanungo, sho ne, yini yago caba api, ka,

  Dam mu zhi non, an ki tak ibat ka am yi opi,pon yini lok poni ?

  26 Dam yini podgo il mi ma Gerasa ma ki id27 Galilaia. Pon m' yi podgo tam, mum ka

  bura ma inim podgo ta mana shimbgo ka yi;mil^'o di 'i ted^o landa inim. tib dio^o ta

  M

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 8. 38

  28 kabim, nom ki-piiri. Ma yi megu Yesu, yibelgo lull, yi ugi poni, pon yi nego cam ba,

  ka. Is a ya nan ka na, Yesn, Lauo YambamCanan Taniatama ? Nan wabgo, niog reinom.

  2d Taki yi ba nozli baram ka pngut, ka m* pazh

  pocluto i mil taiji. Taki kwarkwat ta kan

  knti: mii mezhi mezlii, ini kershi yanli. tobzhi

  \va; pon yi kan dwad warn korshin yi, bur kan

  oO tenli wan kanorok. Dam Ye.su majgo poni,ka, Cumgo nan ? Pon yi ka. Wonwon; taki

  31 buram kedi kenog ini. Dam anambena paidi,32 ka m' pern no ka yini war kanjerim. Dam

  dugam kwambani kedi ni ed wa kambandi:

  yini paidi ka m' peni nndau oko kaji yin ken

  33 ivu. Dam yi uni yini. Pon bura ])odau imum l>ano. kenau i kwambani: dam dugmivau"o wo ka kaio wan ra kambali, coktun.

  34 Pon uV anandi megu warn yago, yini weau.

  35 wa eer ta bir mana ka pidim ka korok. Pon

  waro-o wau mezh wam vago: vini wana tarnYesu. wen mum bur podaugo ini, ni dizhipidim ka yu Yesu. iki teshin landa, kanibi

  36 bwon: dam ba sbo. Pon anamezhi eergo pidi

  37 mad ki jinambura to yini. Dam mini pip m'po ili pushin il mi ma Gerasa paidi, ka m pemdi wanni tamwo; taki iyu yag nom shom tada:

  3S dam yi kengo kainji. shini. Pon mum burpodaugo ini pudgo dilu ranmi ka ka yi dii' ka

  35

 • 8. 39 CERAM BWON MA TAM LUKA

  39 pemo: pon yi ligo tulei, yi ka, Shik mango,

  ka tepud warn kndim Yamb' yaduko. Ponyi waigo kambir manam pip, badini tagonwarn kudiiii Yesu yadigo.

  40 Ta shizom Yesu sbidiinoron, duirnm-mulokon tamatama; taki yini pip ni mezh kini.

  41 Pon mo, mum dok wan a, cumi Yairo, yi maima' kalatau: yi uku po yu Yesu, ba paidi ka

  42 m' pem ken kamanni; taki yi iia lauom orop,kom da, cor mitom kwalgo taki bwama shalirap podgo, baitam kom murundum. Pon tamirgim yi wannin, dugum-mu margo yi.

  43 Pon manj orop podok tom ma ito ne coriyag bwama shali rap, manj shago waraanurtompip to ki anandau, pon pidi don ito ni tamwom,

  44 ta wana pi, pon ta lagumgo band-tul landni:

  45 pon temtemi podok torn ma ito wizgo. PonYesu ka, A non m' laoumo-o ino ? Pon m'mini pip shingo poki, Petro ka, Pobi, dugum-

  46 mu ni ombulugo, kom sbinko. Dam Yesu ka,Anawai lagumgo ino; taki na megu na ponon

  47 podudugo ino. Pon m' orop pongo itotukshim, ta wana, ito kom kono, ta uku poniba ceri ta i mim pip tul m' ta lagmungon iki,

  48 ka tul m' donungon it temtemi. Pon yi kapazbi, Lauo, lizh-kibi ma tamji madgo kiji;war kon bu.

  49 Manj yi yan caba, di kwatgom, mum dok

  36

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 9. 6

  wana ta ma' rnai ma' kalatau, yi ka, Laugomadgo; dam mog pish po Anaop-cabam.

  50 Yesii kumgo, dam yi toko poni, ka, Mog ya51 shom: li gom keko, wa mad kid pono. Pon

  m' yi podgo m.ana, yi iingo mu keni ka yim,nom Petro, ka Yoane, ka Yakobo, ka pobo

  52 lau-orop ka nondo. Aii wazh pip, anshigindo: pon yi ka, Ma ya wuzhim; an ki ta

  53 musliim, an tida. Pon yini worgo yi54 dadesha, taki yini ])ongo ta mushi. Manni yi

  kuti yari, yi yago dobya, ka, Laii-orop, ilu.55 Dam cirumdo sbina, ta il temtemi : pon yi56 nego ka m' un wa pazh sha. Yimbulugo

  analaido: pon yi ka m' pim ne wam yago mum.

  Q Yi doko mini bwama shali rap kali iapi, poayi ungo to yini ponon ka kelum ki buram pip,

  2 tib ka ka yin pud pada. Pon yi wodgo yini,ka m' pim tag shan-kwad Yamba, m' pim don

  3 i mn. Yi nego to yini, ka. Ma ad wa ta kimirgkum, ka ala, ka lutu, ka po, ka shanal;

  4 ma ya ka shikal m' rap'm. Pon ka taki maken man jila, ma dik pi' taiji, pon ma ya ma

  5 ili pi' taiji. Ka taki tika wa pizhgum, damm' ma Hi ta man taiji, ma yid kalau ta yugu

  6 taki kol ma ya iyu. Dam yini ligo mirgi,yini batgo ki mana, kan yan ceram bwon, komdon i mu ta ])idim pip.

 • 9. 7 CERAM BVVON MA TAM LUKA

  7 Dam mai Erode kumgo cer warn pip m'yago: yi tunniigo ki tamatama, taki an nezhi

  8 big mn, ka, Yoane ilugo ta murundum; ponma bigi, ka, Elia cugudna; ma bigi, ka, big

  9 ananezh-cabam dok m' da aidigo. Pon Erodeka, Na kabgo ki Yoane: pon mum nan kumoncera nk ma iki shi non ? Dam yi pargoniezhi.

  10 Anawoten, m' yin sliina, tepndngo to yi

  warn pip m' j^ini yago. Pon yi katgo yini,

  wan jjidim doto wai manam dok cumi keshi11 Betsaida. Pon dugum-mu, kom pondowi,

  wauon adog pini: yi lokon tamatama, pon yiyago ca' ma slian-kwad Yamba to yini, tibmim iyn loko don doni yi dongo ya tom.

  12 Pud ka kwado; pon mim bwama sbali rapwana, yini nego to yi, ka, Li tul dugum-mu,

  ka yin war mana ka manam ka korok kunul-jin mini, ka titan, ka we wamanjana: taki

  18 minin pidim wiwi. Pon yi nego to yini, ka,

  Dni'maga wam yini sba. Pon yini ka, Katak mini wari pad wamanjana to cum dugum-mum pip zhim, a nom kwaksliak m ])owat ka

  14 cogolom rap, nam nai nim, tannnu. Takitak mim won kwi[)owat yini podgo. Dam yinego to anaani, ka M' didau dizbi kwatulji,

  15 poapi kwipowat kwipowat. Dam yini yago1() uk sbi, yini ligo pip pidindiu. Pon yi ili

  38

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 9. 27

  kwakshak m' |)0\vat ka cogoloni rap, yi yago

  cib ta kiton, paidi, shinli; yi uni anaani, ka m'

  17 pini tero po duguin-mu. Dam yini shago,kaawoni pip van kwikwigin: ])an katgo big

  shilakini digo tamwo ta lurum bwama shali

  rap.

  18 Podiia temi yi ba i)udiig dilii, yi doi doni,

  anaani tamni: yi majgo powo, yi ka. Dugum-

  19 mu na na non ? Yini toko, ka, YoaneAnayubul-mu; pon bigi ka. Elia; poii bigi ka,

  20 big ananozh-cabarn dok m' da aidigo. Pon yi

  ka pima, Pon manku ma ka na non ? Pon

  21 Petro toko, ka, Masiya ma Yaml)a. Pon yi22 pulgo iyu. yi ka m' pim ne taiji mum; yi ba

  nezhi, ka, Lok Lauo mu da rei |)o wa kedi,lok da kodi mim kudi ka anamai don-Yambaka anandakarda, ka kwali, ])on nunuii pudei

  23 wa aio. Pon yi nego to mim pip. ka. Ka mulok rnizbi pino. m' dob ini ^vam, m' pom ad

  24 pidu mini.' an pino. ' Taki kan non lob mad

  kuru mini, yi wa cogyoi; pon kan noii wa cog

  25 kuru mini cumno, mu taima wa madi. Takikan mu tap ki-ilim |)ip, pon ka yi kan cog inikan un ini pokai. aiam ma ya tamni nan ?

  26 Taki kan non ka i' takko ka na ka caba mino

  takin, pon m' Lauo nui wato ta kwadnira

  cumni, ka ma Pobi, ka ma anawoten m'

  27 canan. ini wa tak ka yi. Pon nan ne/Jii maga

  39

 • 9. 28 CERAM BWON MA TAM LUKA

  nwuli, Bifjf mim cershi iiini, ma mi ma wa tanmurundum'm pip, di yiii meg' shan-kwadYambam.

  28 Tidi ta pi cer taiji taki parpada podgo,

  pon yi katgo nom Petro ka Yoane ka Yakobo29 ini, pon wan kambandi pudug dilu. Yi ba

  pudiig dilu, pon i she-ini monulugo yatgo

  30 doto, tib landni yatgo pe nilipnilip. Pon mo,mim YH]) ba cera ka yi, a nom Mose ka Elia;

  31 iyu balji kom kwada, yini yago cer podog32 mirgim yi wa yazhi ta Yerosohim. I Petro

  ka ma mi ma tamni tada yag kom itida: pontaki yini omjau ka idei, yini megu kwadni, ka

  33 mim rap m' cenirzhi ka yi. Dam manj yinabdungon ka yi, Petro nego ta Yesu, ka,

  Anani-mu, dium nini kon mini: dam di mindon kundur kunun; dok to ka, dok to Mose,

  34 dok to Elia: kom pondo Avam yi nezhim. Ponmanj yi nen cab taiji, adam wana, kanunkiwo: dam manj yini kengon kaadami, iyu

  35 kom sho. Pod dilu pona ta adam, ka, ShiLaunom tendshi: ma kan kum caba tamni.

  38 Pon ra' dil vaw, wen Yesu doi doni. Yiniyo, dam pur taiji yini cergo warn yini megumum, kam dok.

  37 Pon pidi kwalgo, manj yini yektaun ta

  38 pandi, dugum-mum kedi shimbgo ka yi. Ponmo, mum dok ta dugum-mu tako caba ba, ka,

  40

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 9. 49

  Maiop-caba, nan paidgo, cib laiino; taki launo

  39 dokdok kom yi: pon nio, bura ba kuti, lulbezhigo nai; ba regidi, lin pulimbuli; ta kan

  40 podi na tonii, van keb iki. Dam na paidgoanaako, na m' pirn pudu; pon yin domgom.

  41 Dam Yesu toko, ka, Ai pud-mu kom kendlizh-kibi kom shasbilap, na wa din ka maga,na edun ka maga, podun kot nan ? at laiigo

  42 watun nini. Yi watun pono, pon bura kebgo

  yi, ba regidi tamatama. Pon Yesu pulgo iburam ka pugut, donun i lauo ya tom, pon yi

  43 imi pobei pidei. Dam yimbulugo vini pipkudi ma tarn Yamba.

  Yini ba tunun ki wam pip m' yi yago, pon44 yi nego to anaani, ka, M' ca' shi ken kanumgu45 kwin: taki wa unug Lauo mu ta yar mil. Pon

  yini lergo ka cab taijim, a tukshi kiwo, ka ka

  dam yini meim; tib yinin sbod maj pidi cabtaiji.

  46 Pon sbin yago ta talwo, yini ka non ta

  47 talwo yoko apni. Pon m' Yesu megu shinom48 ta awo, yi il layibli, lii ani, j)on yi ka pima,

  Kan non pi layibul ma ka cunmo, yin pizhno

  :

  tib kan non ]jino, yin pizb ananai-tullu: taki

  mum lakidau tamatama ta talgu, yi kudi.

  49 Pon Yoane toko, ka, Anani-mu, minimegu mum dok nom pudug bura ka cumgo;

  41

 • 9. 50 CERAM B\VO>; MA TAM LI KA

  pon mini kvvjitgo yi. ttiki yi ni iicloo- |>i ka

  50 minim. Dam Yesu iiego toyi. ka, Ma kwatom:taki mil ma yazhgum a ciimgii.

  51 Podna temi, ])iirii ma wanu pizhiii tiikiton, yi kwadiilugo she-ini. ka ka yi war

  52 Yerosohim, yi wodgo anawoten m' rap lii

  ])()ni: dam yini waiigo, ken manam dok ma mi53 ma Samaria, ka ka yin kand kini. Pon yini

  pigu yim, taki she-ini nka yin wai Yerosolnm.

  54 Pon m' anaani nom Yakobo ba Yoane megu,yini ka. Anani-mu, ka min ne ka m' wi yekto

  55 ta kiton kebwo, ka lol^i ? Pon yi pennrngo

  56 ini, ya pula ivu. Pon yini wargo manam nai.

  57 Yini ba mirgi. j)on mum dok ka pemo,58 Kag war jo, na ad l)igo. Pon Yesu ka pemo,

  Owo na bwa, tib yidim ta kiton na pidindiu;pon Lauo nui ka ])idini yi wanu lizh kinim.

  59 Yesu nego to nuun nai, ka. At pino. Pon yika. Anani-mu, undun oko n' wal ])ono termi.

  60 Pon yi nego to yi. ka. Mund anandopok kawal dopogwo: miko ka wako ka nan cer shan-

  61 kwad Yamba. Pon mum nai ribi ka. Na waadog pigo, Anani-mu: j)on undun oko ma na

  62 uen pono mi ma maim terini. Pon Tesu kapemo, Taki mu, ka yi li yari i janaklan wodo,

  pon ka yi ni cibud pi, yi ])odgo pidi shan-

  kwad Yambam.

  42

 • CKKAM BWOX MA TAM LUKA 10. 13

  -I n Yago pi Anani-mu tembudugo m naikwipelu, }'i wodgo yini rap rap lii poni wan

  mana ka pidini pip m' yi wauii ])od manni.

  2 Tib yi ka pima, Maiii pet-wa yag kedi, pon

  anawoten katshi: dam ma pud dilu tarn Aiianipet-wa, ka ka yi kai tul anawoten wanu pet-wa.

  3 Ma waku: mo. nan wotku, uka ma lau-tenjim4 ta tal lalutu. Ma ad wamayel-kinam, ka5 kiturn, ka tagam; ma tai mu okom. Pon m'

  ka ma ken kab zhila, termin ma ne ka, M'6 togor ya man ji. Pon kan lano togor ne ta

  pi" taiji, togorgu wa diu iki: ka dam nim, ta

  7 wa shizo watun tamgu pidei. Ma omak dizhta man taiji, kom shan wa kom ezli wa ma

  tamw(^: taki anawoten lob pizli wa ma8 wotenni. Ma ya rigrig'm ta mana. Pon kama ken man zhila, ka yin lokku. ma kan sha

  9 wam tershi poku: ma kan don i anambadamta pi' taiji, ma ne to anambena, ka, Shan-

  10 kwad Yamba ba pod tamgu. Pon ka ma kenman zhila, ka yin lokkum, ma podaku, wan

  11 kambir mani. ne ka, Tak kalau ma mango,

  andji yuniu, mini yidtaku: pon ma kan poni,

  12 shan-kwad Yamba ])a podo. Xan nezhi maga,

  Cilipi ma wa yazh i Shodoma pur taiji, ka

  manj ma wa yazh i man taiji, ma Shodoma

  13 lele. Ya nji, Korazin I ya nji, Betsaida ! taki

  ka wamaml)onon m' yago ta talgu de ya ta

  43

 • 10. 14 CERAM BWON MA TAM LUKA

  Turo ka Shidon, da yin da kat ili, iyu tetshin14 Iandam calala, dizh ta doka. Pon cilipi ma

  wa yazh i Turo ka shidon puru wer-kwin kamanj ma wa yazh iku, ma Turo ka Sliidon

  15 lele. Tib ji, Kaparnaum, wa ilji ton ya ? ci16 wa yeko wan Aides. Mu ma kumono^u an

  kumonno; tib mu ma kodiru an kotno; tib muma kotno an kot anawotenno.

  17 Kwipelum bano shina ka waiz-ik, yini ka,Anani-mu, tak bura vaii'o ta yarmu ka cumsfo.

  18 Pon yi ka pima, Xa megu Shatana kom ugur19 ta kiton uk am ma kiUp. Mo, na ungo kelum

  maga m' kan ladun ki azhi ka pondi, kakehim ponon m' pip m' tam anawezh-mum:

  20 tib wa ma wa domanofu nim, kam dok. Ponma wai ik ka shim, a ndaki l)ura yag ta yargu

  ;

  ma Avai ik taki cumgu balulji ta kiton dama.21 Kot taiji Avado ini waigo ka Yibok m'

  Canan, dam yi ka, Xan coko, Pobi, Ananikaniton ka ki-ih, taki ka tukgo wa taiji kiananjin ka mim darshi, pon ka oko yini tolahn: o, Pobi; a ndaki ta wam ik waingon.

  22 Undungo wam pip Pono: kan Lauei non muma ])oni nim, nom Pobei; tib kan Pobei non,poni nom Lauei, tib poni, kan non, Lauei loko

  T^ obi ta yi. Pon yi peiiurugo ini un anaani,

  shal caba, ka, Pahn she-idum meg wam ma24 mezlii: taki nan nezhi maga, ananezh-caba

  44

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 10. 35

  kedi ka anamai parudugo mezh warn mamezhi, pon megum : tib jini parudugo kumoncabam ma kumoui, pon kumgom.

  25 Pon mo, anaop-cam da cerini, badigomagni, yi ka, Maiop-caba, a nan m' na wayazhi, na kan tap kurum boko tamatama?

  26 Pon yi ka pemo, A nan in' balji ta tek-cam27 da ? ka cib kandakard naka ? Yi toko, ka, Ka

  amud Anani-mu Yamb' miko ta shuldumo^ompip, ta kekom pip, ta toragom pip, ta akorn pip

  ;

  28 tib ka amud apko uk m' ka amdun iko. Ponyi ka pemo, Ka toko lop : ya taiji, pon ka wa

  29 kuru. Pon taki yiloko adotj; ini yan anandon-pidi, yi nego ta Yesu, ka, Dam a]>no non ?

  30 Yesu toko, ka, Alum dok ni yeko ta Yerosolum,war Yeriko

  ;pon yi uku ta tal ananwadi

  ;

  anambena wopudugo kmdni, mali, tedi, komol par murundum. wauo. Pon anandon-

  Yambam dok ni mirgi, yi yaigo vaiji ok taiji

  :

  32 pon m' yi megu yi, yi kobi' shap. Uk ma takimu ma Lewim dok, ma yi podna pi' taiji, men

  33 yi, kobi' shap. Pon mu ma Samariam dokkom mizhi podna pidim ka yi : pon m' yi megu,

  34 i' belgo. Dam yi wargo ani, yi ombul i padi,ba dir yelam ka wine ta ki : pon yi ligo yi to

  ki wamawodnim cumni, adi Avan kama' ronom35 donji, ba popti. Pid kwalgo yi pud shiiei rap,

  uni mu ma mana. yi ka. Ka popudni : pon ka

  45

 • 10. 36 CEKAM BWO.N MA TAM LUKA

  ka cog nau m' iiai, inino, ina na shido pidei,

  36 iia wa uiniki ka pidei. Ta tal mim kunun zhi,kan nezhi ka ka ya ap mum uk ta tal ananwadi

  37 mu zhila ? Pen yi ka, Mum dolgo ani ka yi.Pou Yesu uego ta yi, ka, Wako, ya iik mataki.

  38 Yui ba mirgi, yi keugo maoaui dok: manj

  39 oroj) cumi Marta loko yi ta mando. Tib ta iia

  mtddo cumi kesbi Maria, ta kan dii po yu Yesu

  40 taki, an kumon caba mini. Pon pishgo poMarta \azb-\vam kedi : dam ta wana tamni, taka, Anani-mu, mallo mundgo na don dono ki

  vazb-wa, ka kwin'm ya ? (]am ne ka m' pazb

  41 ukno. Pon Anani-mu toko ka pazbi, Marta,

  Marta, cin bam warn kedi, tib cin par ciHpi

  :

  42 de ya wam latika, ka dok, ken: taki Mariatendgo tinnvam kon ma wa adoki tamdom.

  1 -| PoHNA temi yi ba ])U(big dibi ta pidim dok,

  pon m' kwatgo poki, big anaanim dok nego to

  yi, ka, Anani-nui, otam [)udug dibi, uk m'

  2 Yoane oko anaani tibi. Dam yi ka pima.Diminmia pud dibi, ma ne ka, Pobi, m' cumgo

  3 ya canan. M' shan-kwadgo \Nato. Undam

  4 po minm lob jnidei pudei. Tib ub ])o

  sbashilapnni ka mini : taki rnamu tibi, minin

  ub ]>oki ka mim pip m' obnui ta kiwo. Tib

  mog anui wanu todim.

  5 P(^n yi ka pima, Mu mala ti talgum ka cero,

  46

 • CEKAM BAVON MA TA.M LUKA 11. 17

  wa mizh tamni ta talcum, wa nezhi ta yi, ka,6 Cero, kwandun kwakshak kunuri; taki cer

  minom ta mirgi waiia tamno, pon n' ka wa7 ma na lino ponim; pon mum ta mana da toto,

  ka, Mog pi:sh ponom: pomana nashshi pono, tiblalinno ni tamno pidindida; na dom il unuki

  8 kam? Xan nezhi maga, Ka tak yi wa il unukiyi taki yi cerrini, pon taki bamin mini, yi wa

  9 ilu, wa unug wa ma nendi to yi. Tib nannezhi mao'a. Ma kan shili. wa unuki maa^a:paro, ma wa wezhi: nan iki, wa a pi to maga.

  10 Taki mim pip ma shilii an pizhi; tib mu mapari an wezhi; tib mu ma nan iki. waapi to yi.

  11 j\Iu ma talgu a ne, yi pobi, ka launi shil12 cogolo, yi yet ki cogolo azhi uni to yi? Ka18 dam yi shil dom, un pondi to yi? Ka dam

  maga, kom shapyo, pongo unug togor m'bwon ta lalingu, Pokum ta kiton wa unugYibok m* Canan ta mi ma shilu tamni vokom' pip'm?

  14 Pon yi ni juukig l)ura. tib ta na kend-pok.Pon m' bur podudugo, ananend-pok yago

  15 caba: dugum-nni tunungo ki. Pon bigwo ka,16 Yin pudug buraii Bezebol, mai bura. Pon

  bigi, kommagni, pargo tamni wamambondowim17 wan ta kiton. Pon yi, taki yi pongo dan-cab

  miyu, ka pima, Ka il-mai mala abud ra{) yaapi. wa shapto nai: tib mana ma ya api ugi.

  47

 • 11. 18 CERAM BWON MA TAM LUKA

  18 Tib ka Shatana abud rap ya i' doni, shan-

  kwadni wa cero naka ? taki raa ka na ni

  19 piidug biiran Bezebol. Pon ka na ta Bezebol

  ni pudug biira, lalingn ni pudukin noii ? dam

  20 yini wa yaz anawer-kwingu. Ka dam na ni

  pudug buraii poyar Yamba, shan-kwad

  21 Yamba p(xlna tamgu pono. Dimin anandomkatshin wa ma mbana koron talmanam cumni,

  22 kina mini pinei cokom: pon dimin mumyogigo ka tom mini yekna tondoni, ma yi

  latgo kini, yi kwadi tamni wa ma nan inim

  23 ban vi lig keni iki, tiktun kwadwai. Mum kanam an yazhno; tib mu ma yuki ka nam an

  24 wopti dotok. Buram ka pugut, dimin ta podi

  i mu, ta ya mizhi ta bir pidim am nim, kanpar shino, pon taki ta wegum, ta ka, 'Na wa

  25 shizo wan kanabno, ]ndi man potungon. Pon

  26 m' ta wana, ta wegii pamji, tekshi. Ta wat

  pono, katto buram nai pelu, manj yogudugo

  ka shapyo; pon yin kemdauon diwon pi' taiji:

  dam deshi ma pi tarn mu taiji yok manj tubu.

  27 Pon manj yi nen cab taiji, manj orop m'

  tiim dugum-mu tako caba ba, ta ka pemo,

  Palin agom angon ga, ka widi mog cambgo.

  28 Pon yi ka, Mani palin mi ma kum ca' maYamba ka pizbi.

  29 Pon m' dugum-nui ba kalo tamni, yi yiko

  nezhi, ka. Pud-nui zbi a pud-mum sbapshi:

  48

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 11. 39

  an par wamambondovvi ; pon wa unug wam-

  ambondowi to yinim, nom wamambondowi30 Yona. Taki poapi ka Yona yaigo wamam-

  bondowi ta mi ma Ninewi, uk ma taki Lauo31 ran wa yazo ta pud-ma zhi. Maim orop ma

  ton wa ilu ta k9t wer-kwin ka mini ta pud-mu zhi, ta wa bel bad keliim ma iyu: taki tawanaii pidim ka kwat po ili, ka kad kum cinSolomon; pon mo, wam yok Solomon ne nini.

  32 Mi ma Xinewi wa ilu ta kot wer-kwin kapnd-mu zhi, yini wa bad kehun ma iyu: takiyini katgo ili danjin tagi Yona: pon mo, wamvok Yona ne nini.

  33 Mu nim, kan dimin yi lambgo wamalizh-wi, li ta bwa, ka tul kodop, yi liin ki cakdaki

  34 dama, ka ka mi ma kend we w4. Wamalizh-Avi ma iko a she-iko: dimin she-ik torn, ikompip shanjan tibi; pon dimin ta shapshi, iko

  35 rim tibi. Dam ka kan poni ka wamaai iko36 rim'm ya. Ka dam ikom pip shanjan. ka

  pidim rim ne tamdom, ta wa }az shanjan pip,

  poapi ka dimin wamalizh-wi aigo ka ka kilipi.

  37 Ma yi kwatgo po caba. Parisaiom dok takokini ka m' pern wato ka sha wa ka yi: dam

  38 yi kengo, yi yan diu ag wamanjana. Pon m'

  Parisaio megu, yi tunungo taniatama, taki di

  39 yi palog inim di wamanjan podnani, Pon

  Anani-mu ka porno, mima shi ma Parisaio ni

  49

 • 11. 10 CERAM BWON MA TAM LUKA

  popiid telpi tindi ka timbeli: pon ka'iku

  40 kwatshin kvvad-wa ka shapyo. Anandomar,

  41 mum dongo tel|)i doiigo kanabim tihi ? Poiima nan mi ta ki wamandou'or wa ma kanabei

  ;

  pon mo, ^vam pij^ kazakazak to maga.

  42 Pon ya mag- Parisaio I taki ma tibul mintka ru ka alam ]^ip bwama, an tiblakim dok,j>on ma shag weram kon ka anuid Yamba : ponwa taiji ma de ya, tib ma da miind yazh warn

  43 banom. Ya mag Parisaio ! taki kib pidindiu ma44 poki no ta aku, ka kib tain m' ta loma. Y^a

  maga I taki ma poapi ka purim tiikshi, pon mima lat ki pongom.

  45 Pon big anandek-cam dam dok toko kapemo, j\1aiop-caba, kan nezh ea' shi, ka kan

  46 shaldun min tiki. Pon vi ka, Ya ma: tibi,anandek-cjun da ! taki man lizbi ta ki miiadok in adoki cilip. pon mankn ma ni tan

  47 adoku poyargum dok'm. Ya maga I taki mani kd pnr ananezh-caba, nom poku toku yini.

  48 Dam ma ananol, ma ni lop woten nom poku:taki anambena toku yini, pon mankii ma ni lal

  49 puru. An ki taiji tibi cin Yamba ka, Xa wawot ananezh-caba ka anawoten to yini ; bigi

  50 yini wa togni ka kai ; ka ka wa dop obi i pud-mu zhi taki tom m' yipndugo yarim tungon

  51 tul kuru : yarim tul tom Abel pongon podun

  tom Zakariam coko ta bir pand- Yamba ka ma'

  50

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 12. 8

  Yamba : o, nan nezhi maga, ^va dop oln i pud-52 mu zhi. Ya mag anandek-cam da! taki ma

  adgo \Yamaap pondo-caba ted nini: manku makengom, tib mi ma ba keiio ma kwati.

  53 Pon m' yi podgo ta pi' taiji, anandakardaka Parisaio ba dokam poni tamatama, yini ba

  54 par lizhni ta nezb-cabam kedi;yin anji, ka ka

  yin yip cam pon ta poni.

  JO KoT taiji, manj dugam-mum kodkedi kalgon,nom lapud api, yi yiko nezhi to anaani termi,

  ka, Ma sban ik ka yeast Parisaio, shi yokul-2 caba. Pon wam tukshi ma \va yaz tatamdam'm

  nim; tib warn poyo ma Ava pondowim nim.3 Dam kan nan m' ma neg ta rim, wa kumoni

  ta pidim can: tib cabam ma neg ti\ kuma ta4 kabi ma pi, wa tagi ta kimana. Xan nezhi

  maga, apno, Ma shod mi ma kwal i mum, ponm' kwat poki, wam nai m' yini wa yazhi ne

  5 tamwon. Na wa ob mum ma wa sliodi tomaga: ma shod mum ma yi kwatgo po kwaH,yi na kehim tedoki ta Gecnna; o, nan nezhi

  6 maga, ma shod yi. An j)ad layid ])owat pokob rap'm ? tak manj dok, mundi tam

  7 Yambam. Pon tak ok kigu a ni madi pip.8 Ma ya shorn: ma kon yok layidim kedi. Nan

  nezhi maga, Ka non ya kol ino ta i mii,Lauo mu wa yazh kol iki ta i anawoten

  51

 • 12. 9 CERAM BWON MA TAM LUKA

  9 Yaiiiba: pon nin ma shin pono ta i mii, wa10 shin po mendam ta i anawoten Yamba. Tib

  kan non ne caba i Lauo niii, ^vi\ ub poki kayi: pon wa ub poki ka niu ma shald Yibok m'

  11 Canai/m. Dimin yini kat maga wan tarnananalatan, ka anamai, ka ananehim, ma kwin

  12 pidi top cabam, ka cam ma Ava nezhi: taki kottaiji wado Yibok m' Canan Ava opi magacabam lop nezhi.

  13 Pon mum dok ta dugum-mu nego to yi, ka,Maiop-caba, ka m' pom inallo min tikud wa

  14 ma pomu ka j)omo, Pon yi ka pemo, Angoyan anawer-kwin ka anandikud-wa to kiga

  15 non, abo ? Pon yi nego to yini, ka, Ma kanponi, shan ikii ka per- warn pi}): taki ka nogyo

  ne tani mn, kiu-u mini to tam wa ma tamnim.16 Pon yi nego to yini cabam danjin wa, ka,17 Yaiya ananwadam dok yago wa kedi; pon yi

  tunungo ta ani, yi ka, Na ya naka, taki na na18 pidim na wan a yel wanom ? Dam yi ka, 'N-a,

  ya nji : na wa kip tab mino, pon n' lal namkudim voko ; pon n' yel can minom pi|) ka kina

  19 mino ta kabei. Pon n' ne cirunmo, na,

  Ciramno, ci na kinam kedi kumbji po cor kedi

  :

  20 shino, sha wa, e wa, ya palam. Pon Yambaka ])emo, Anandomar, tem zhi la cum a ni par

  cirumgo ta tamgo; pon warn ka dongo ya ma21 non ? Uk taiji a mu ma kumb kina to cumni,

  pon yi ka kwad cum Yambam.

  52

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 12. 34

  22 Pon yi nego to anaani, ka. Dam nan iiezhimaga, Ma kwin kurum ma kurshin ka warn mawa shanim ; ma kwin ik ka warn ma wa

  23 tedokim. Taki km*u yok wamanjani, lib ik24 yok landi. Ma kan yimb sheli, yini sho warn,

  pet wam ; kab kal-wa ka taba ne tan i worn;

  Yamba ni nnug wamanjanvvo : ma kon yok vidi25 uka nan ! Mam pip kan non, ka yi kwini, yi

  dom Ilk kud tam kurii minim dango rozpak26 dok? Ka dam ma dom yazh wam Jakidaum,27 an ki nan ma kwin bigi ? Ma yimb ])il-wa,

  ka yini lend wam, yinin lek wam;pon nan

  nezbi maga, Solomon, manj yi ka kwad minim28 pip, iki tesiii uk manj dok'm. Ka dam Yamba

  tekok i korok m' ta kana uk ma, wam temi ne,pon dozhi a ni tedoki ta rubit, yogi nda kaka

  29 ka maga, mam ka kend lizh-kibi ? Ma kanpar wam ma wa shanim, ka wam ma waezhiin,

  30 ma ya ka kaagom rap'm. Taki tun mim taki-ili, niparud wataijini pip: pon Poku pongo

  31 ma na kend wa taiji. Pon ma kan par shan-32 kwadni, pon wa tap wa tiiiji ka maga. Ma

  ya shorn, hidugum ten ji ; taki i pobi waigoka

  33 unug shan-kwadni maga. Ma wai wa matamgu, un wamandogor : ma don cumguwamayel-kina nam tna manjyoni, kina makuUm ta kiton, pidim ananjir wargom, tib

  34 nukulo shaptini. Taki pidhu ka kingu,

  kekun pi' taiji taki.

  53

 • 12. H5 ("KKAM r>W()X MA TAM LUKA

  35 Ma kenro kamo^u, m' wamalizh-vvigu ya86 ka wi ; mankii ina ya iika mi ma mezh ki

  Ananiwo, ma yi shid ta slian wa ma wnla ; kaka, dimiii yi wato, ka yi nan pomana, yin apti'

  o7 temtemi. Dimin anani-mu wato, ka yi we

  C'obogni kom cok pidi, paliii cobok taiji : kwulinan nezhi maga, yl wa ker kamni, yi wa lizhwo

  3(S pidi wamanjana, pon wat ba unuki yini. Kayi wat ta talcum, ka nda kot waiz wuzh yahu

  ol) pon wewo uk ma, palin mi taiji. Pon ma kanponi ji, mu ma mana, ka yi dan pondo kotmizh ananjiri, yi da un manni ka cngidim.

  40 Mankn taki, ma don ik donji : taki ta kotim mai)i danim, Lauo mii wato.

  41 Pon Petro ka, Anani-mu, ka nezh en shim

  4'2 danjin wa to mini, ya ta mim pip taki ? PonAnani-mu ka, Dam a non ananabur m' kibeikon ka cin. mum ananini Hi to ki manni, ka ka,ma poto, yi kan un wamanjanwo danji ?

  45 Palin cobok m ananini wato, me kom yazhi44 nk ma. Nan nezhi maga nwuli, yi wa lizhni

  45 ki wam |)ip ma tamni. Pon ka cobok taiji danita ani, ka. Ananino ni tundu ta niizhi ; ka yi

  kut mal cobok m' wana ka cobok m' orop, ba

  4() .slian wa ka czb wa, yor ini min; anani cobok

  taiji wato |)urum yi men kinim, kot m' yi

  pongon'm, |)on yi wa abud iki, pon yi wa unug*

  wa ma mondam. kali na mim kibei dosha.

  54

 • CERAM BWOX MA TAM J.UKA 12. 58

  47 Poll cobok m' ponf^o warn kaag' Aiianini loko,

  ka yi clongo i' donjim. ka yi yag waiii danjiii

  48 caba minim, wa sliwatni kedi; pon mnmpongom, ka yi yag warn po shwati, washwatni latika. Pon kan unug warn kedin tonon, wa dop obim kedi iki: tib wa sbil warnkedi tarn mum yini ungon wam kedi.

  49 N' wanan tedoo- wi ta ki-ili: ka wanm50 kush termin, nan par nan ? Yul^hi ma wanu

  Tubuldo an cumno: ino shinzbi uka nan nodun^ .151 ta tegadnn ! ^fan danidi \r wanan unn^'-

  togor ta ki-ili ? M'm. nan nezhi magfa; a52 tikto daina: taki dam zhi. mini powat wa j^az

  ta manam dok, kunun wa Avezh'rap'm. rap wa53 wezh kunun 'm. Yini wa tikud a pi. pobi

  wezh lauom, Jauo Avezh pobim: noni wezhlauom orop'm, lauom orop wezh nonim; onawezh wurugdom, wuruki wezli ondoin.

  54 Pon yi nego ta dugum-mu taki, ka. Diminma me adam ni ilu ta ok ugur-puda, temtemi

  55 ma ka, Am ni wato; pon vat uk ma. Tibdimin ibat ma ton ni kobu, ma ka, Pidi wa

  56 yaz wi; pon yat uk ma. Anayokul-caba, mapongo mad pidim ta ki-iU ka pidim ta kitim;

  57 pon a naka ma ponog mad k9t shim ? An kinan manku ma doku iku ma wer wam

  58 bwon'm ? Taki dimin niu ma va kwinka na ba mizhi war tam ananehnn. ka pirgud

  55

 • 12. 59 CERAM BWON MA TAM LUKA

  mir kig ka yi; ka shodun manj yi culgo wantarn anawer-kwin, poii anawer-kwin uugo

  59 dogari, pon dogari tek ta ina' lizh cobok. Nannezhi ka, Ka wa podok ta pi* taijim, karn dok,podun ka aniiii ])0 lawaim kwadungon poki.

  1 o KoT taiji wado big mii ne. yiniii ceri to yi imi ma (ialilaia. Pilato shako tomwo

  2 ka wamambid-kiwo. Yi toko ka pima, Mandan mi ma Galilaia taiji a ananjashilap m'yoko mi ma Galilaiam pip, taki yini reigo po

  3 wa taiji ? M'm, nan nezhi maga : pon, ka madwadi kim. mam pip wa cogyo uk ma.

  4 Ka mini, bwama shah parpada, kimanangudugo kiwo togaugo, nian dan yini aanandaram yoko mini [)ip m' kursh ta

  5 Yerosolum? M'm, nan nezhi maga: pon, kama dwadi kim, mam pi[) wa cogyo uk ma.

  6 Pon yi nego ca' shim danjin wa, yi ka;Mum dok iia tuzhi lambji ta yaini; yi wana

  7 kom i^ar lai iki [>on weguni. Pon yi nego toanawodi, ka. Mo, na na wato cori yag kununzhi, kom par lai ta tuzli slii, pon na wezhim

  :

  8 kazu; ta ki nan ta shaptun ih pokai? Pon yitoko, yi ne ta yi, ka, Pobi, mundun ne mihni

  9 taki, ma na wodi, van shupu: })on ka da yibyaz ka lai j)i, kon ; ka dam yagoni, ka kazhi.

  10 Puru shino yin op caba ta ma' kalataum

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 13. '21

  11 dok. Pon mo, manj orop m' ka buram kakendtom cori yag bwama shali parpada; iki

  12 wurumji, ta dom cop it kon'm. Pon m'Yesu megu ta, yi doko, pon yi ka pazhi, la

  13 wargo petshi ka kendtomji. Pon yi ligo yariiki: pon temtemi ito copudago, baduto cog

  14 Yamba. I mai ma' kaiatau yag nom banataki Yesu dongo i mu puru shino, clam yi toko,yi nego ta dugam-mu, ka, Purum wotenyano paindi: dam wat ta kabei, wa don iku,

  15 wat puru shinc^m. Pon Anani-mu toko poni,yi ka, Anayokul-caba, mam pip, kan non, 3-ikan pet tana ka lanor mini, culi wan pidi ezh

  16 am puru shinom? Dam obzhi, taki ta lauoAbraam, manj Shatana kergo, mo, coribwama shali parpada, yago lop pet warn kershin

  17 .shi puru shinom? Pon manj yi nen cab taiji,ianawezhnim m' piptakko: pon i dugum-mumpip waigo ka wam kudini pip ui yago tamni.

  18 Dam yi ka, Shan-kwad Yamba uk nan ?19 tib na wa danin nan ? Ta uk shala mustard

  m' mum dok adgo tedi ki yainim cimmi; tayago kambo, vat pidu; pon yidim ta kiton

  digo pakdo.

  20 Yi nego takin, ka, Xa wa dan shan-kwad21 Yamban nan ? Ta uk yeast m' manj orop

  adgo tuk ta kutum danish kiuuui. podun

  yeast kwadun ikim pi[).

  57

 • 15. 22 CEHAM BWOIS MA TAM LUKA

  22 Yi ba bapiid ki iiianain karsh kudi ka

  iiiauam kursh katshi, kaii op caba. kan wan2H Yerosolum. Poii mum dok ka perao, Anani-

  mu, mim kiwo madi latika ? Pon yi iiego to24 yini, ka. Ma pirgiid keno to pomaiiam bitil:

  taki, nan nezhi maga, mim kedi wa par keni,25 pon yini ^\a domnim. Ka taki mu ma raana

  ilugo, nash pomani. poii ma kutun cenro tatam, kom nan jKunani. ba nezhi, ka, Anani-nm, aptamu; pon yi wa topi, wa nezhi maga,Na pongo maga ka pidim ma watungon'm.

  2f) Pon mu wti yip nezhi pono. ka. Min shag waka ezh wa ta iko, til) ka ok caba ta bir mamu;

  27 dam yi wa caba, wa nezhi maga, Xa pongopidim ma watungon'm: ma waku tamno, mam

  28 pip anawoten keb-pidi. M* ma me Abraamka Isaak ka Yakob ka ananezh-cabam pip ta

  pidi shnn-kwad Yamba, [)on ma, doku iku,

  kom yelji tam. wuzhi ka ed-wuda wa yazo.29 Pon yini wato to ok amb-pnda ka ok ugur-

  puda, ka ra ka ton. wa diu j)i(U shan-kwad

  30 Yamba. Pon mo, juianir-pi ma wa yazanamboki a ne, lib anamboki ma wa ya/ananir-pi a ne.

  01 Kot taiji wado big J^irisaio wana, ba nezhi

  to vi, ka. Poduko, wak nini: Erode loko

  02 kwalgo. Pon yi nego to yini. ka, Ma waku,ne to owo taiji, ka, Mo non, nan pudng bura,

  r>,s

 • Ci;i{AM r.WON MA TAM LIKA 14. 8

  nail kwat pada, temi ka dozhi, poiio iiunuiii

  33 na kwat poki. Pon lok iia de ya inizhi temi

  ka dozhi ka tabu: taki muriuiduin anaiiezh-

  34 caba po yazoni, nom Yerosolum. Ai Yero-solum, Yerosolum, ma tog ananezh-caba. kan

  kwali paiidi mim wona watun tamdo I timkedim uka nan na da kal lalinji, uk non yabim

  kan kal lalindoni cumdo tul bokbogdo, pon

  35 ma lokoni I Mo non, a ni mund mangii tomaga: nan nezhi maga. Ma wa wezluKjni.podan ma neno. ka, Palin mu ma waro kacum Anani-mu.

  1 A PoDXA temi pufu shino, m' yi kenog ma'maim dok ma Parisaio, ka ka yi sha po,

  '2 vini ni cibni. Pon mo, mum dok iki ubuslii3 nom am ne poni. Pon Yesu toko, yi yag

  caba ka anandek-cam da ka Parisaio, yi ka,

  4 Don-nui. mu ya puru shin, ya ye? Ponomjau yidiri. Pon Yesu kutgo yi. don iki,

  5 H tulei wanni. Pon Yesu ka ])ima. Mam pip,kan non. kan yi na lauo kan yi na tana ug ta

  bwa-am, yi oi temtemi to t(;n puru shinom?

  6 Dam pidi top cab taiji tie tamwom.

  7 Pon \\ vago cabam kan danun wu ka

  mim ki tauhzi. taki vi kan pomdi vinin tembudS pidiiidium ka poki ; ba nezhi yini, Diinin

  \varg

 • 14. 9 CERAM BWON MA TAM LUKA

  uiogdiupidindium ka pokira, ka shodun iDanj

  9 wargo tagi ki mum kudim 3^ogoko, pon mumbail tak kigo ka kini wat ne ta ka, ka, Unpidei mu zhi; poii ka, iko takshi, ba par

  10 pidindiu ma pirn pip pono. Pon dimin wargotagi kigo, waro diu pidindiu ma pim pip, kaka, dim in mum tak kig wan a, yi ne to ka, ka,Cero wan poki: pon ka wa wezh mad pono tai mim |)ip ma dii ag \vamaujana ka na.

  1

  1

  Taki, noil ad ini ya canan, wa adoki ya leduk;pon mu ma ad ini ya leduk, wa pdoki yacanan.

  12 Yi nego to mum tak kini taki, ka, Diminka don wamanjana, kan m' ta puda, kan m'

  ta wini, mog dob ananjergom, ka malgom, kacidamgom, ka apgom ka k\va

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 14. 28

  tainom, yi dom yaz anaanom.

  28 Mam [)ip, kan non, ka yi lokolal manain kudi,termin yi dii mad bad lalim, ka yi ka wa ma

  61

 • 14. 29 CERAM BWON MA TAM Lt KA

  29 teguduii ? Ka sliodun inanj, ka yi lig tubtulei, poll ponog tegidiiii, mi ma mezhi ba sliaii

  30 daudni, ka, Mu zhi kutgo lala, pon ponog31 tegidim. Mai mala tibi, ka yi wa shimb ka

  maim iiai ta kei, termin yi wa di dizhi timunika yi, iia mim won won dibi won, dom shimboka mu ma waro kei ka yi ka won won dibi won

  32 rap to anim ? Pon ka uk mam, manj mumbano tal, yi wod ananabur, kan par pidi op-

  33 togor. Dam marc pip uk ma, kan non, kayimund wa ma tamnim pip'm, yi dom yaz

  34 anaanom. Dam dokanja kon: pon tak35 dokanja kad ya orobluk, wa donin nan ? Ta ka

  aiam'm, kandakiili, kandai purut: an tedoki

  nini. Mum ka kumam kan kumon caba, dimkumo.

  -I K Anambizh-shanal ka ananjashilap m' pip ni

  2 mizh ani ka ka yin kum cab mini. PonParisaio, pi]^ ka anandakarda, alog bana, ko,

  Mu zbi loko ananjasbilap, tib yi ni shan waka yini.

  3 Dam yi nego to yini ca' sbim danjin wa, ka,4 Mam [)i]i, kan non, kan yi iia tenj won, ka yi

  cog manj dok, yi mund kwilamda sbali laiiidata kaua, wa par nam coko. podun yi wenum ?

  o l\)n 111' yi wcgu, yi Hi rozni, i' waigo.

  G Pon m' yi wan mana, yi dot ananjoi-ri ka

  G2

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 15. 17

  apni, ba nezhi to yini, ka, M' ik wain ka iiiino,

  7 taki na weg tenjnoni coko. Nan iiozlii inaga,

  nk ma, waiz-ik \va yazo ta kiton, ta ki anan-

  jashilap n\ dok nia kat ili, wa yogon inanj mawa yazo ta ki anandon-pidi kwilamda shall

  lamda, mini kat-ili ne ciimwom.

  S Tib orop zbila. ka nda na sliilei hwama,

  kad cog shilei dok, ta lamhi wamalizli-wi, pam

  kaniana, ])ar pigam})igam, podun ta wenum?i) Poll m' ta wegu, ta dot ananjordo ka apto,

  ta ka, W ik waiu ka mino. taki na weg shilei10 nion eoko. Uk ma, nan nezhi maga. waiz-ik

  ne ta i anawoten Yaniha ta ki ananjashilap m'

  dok ma kat ih.

  1 1 Pon yi ka, Mum dok ne, yi na lahn i-ap:12 mmii (hii nego ta poni. ka, Pobi iitiin wam

  ciimnom ta kinoo. Dain yi tiktud wamannrri

  lo t(j yini. Tid yag kedim ta ])i. pon lauom

  (hh kalgo wa ])ip. yaii mirgi wan ihm tal; yi

  likudiigo kina mini ta |)i' taiji, koni kuri

  14 shapyo. Pon m" yi cokudugo wa i)ip, kumiiT tada yag ta il taiji; kend l)a vazhni.

  1") Pon yi di' ka ananianan dok ma il taiji; ponmendam kai tulei wan kaiini ti kwambaiii,

  l() W pergokwazh kaaiiin parar.. kwambaiii shaiii:17 mu ni kwand wa yim. Pon m' kei shina, yi

  ka, Anawc^ten pono ktvli uka nan nogzhi ka

  wamanjana, pon mino kum ))a kwallo nini I

  (i3

 • 15. 18 CERAM BWON MA TAM LUKA

  18 ^a wa ilu, war tarn pono, n' ne ta yi, ka,Pobi, na yago shashilap ka kauiton, to ik tibi:

  19 na ])o dop laiigo dam nim: ano ya uk

  20 anawotengom dok. Dam yi ilugo, wana tamponim cumni. Pon di yi yag rum, ])oni

  megu yi, riiktugni shapudago, yi yago wo,

  21 yi uka ta rozei, obi ini. Pon lauo ka porno,

  Pobi, na yago shdshilap ka kaniton. to ik tibi:

  22 na po dop laugo dam nim. Pon Pobi negoto cobogni, ka, Ato obak m' yokom pip kadabiil, tedi iki; un avoI ta yari ka tag ta ynni:

  23 ato laii-karuam kennidngo, kabi, di niin sha

  24 wa, yan palam: taki mu zbi, lainio, mushi, ponyi yag ka idei yazhi; yi coko pon wegu wezhi.

  25 Dam yin ba j^alam. Launim kndi an yaiya:yi ba mizb pono, l)a i)od mani, pon yi knmgo

  2() dil nan-wa ka koUo. Pon yi don anawoten

  27 m' dok, yi majgo wa taiji. Mendam ka pemo,Malgo wana; tib poko kabgo lau-kariiam

  28 kemudiigo, taki yi wegu yi tom. Pon i' yag

  nom bana, dam yi kodgo keno: pon poni29 podgo tam, ba wabi. Pon yi toko, yi ne ta

  ])oni, ka. Mo. cor minom kedi uk ma na niniadgo, yanom pip din yelgo cab mikom; digundungo lamem, pip, ka kan ya |)alam ka

  30 ananjerro: J^on m' mu zbi, laugo, wana,mmn .sbag wanianurgo ka anarijasbilap m'oroj), ka kibdi' lau-karuam kemudugo

 • CERAM BWOX MA I AM Ll'KA 16. 9

  81 Pen yi ka pemo. Lauo. lu' pip kaii taiuno, tii3

  32 \va ma tamnoni pip a miko. A loh yazh palamka wore: taki inn zhi. nialii'o, mnshi. pon yi

  yag ka idei yazlii : yi coko. pon wegn wezhi.

  1 /: Yi neg'o to anaani taki, ka. Ananwadani dokne, yi na ananiezh-niana ; waruo tanini ligo

  shanjara i nui tainia, ka yi ni liknd kin pemo.

  2 Yi doko yi, yi ka pemo, A nan ji ma na knmoniiko ? certnn pidi wotengo; taki dam ka dom

  3 vazh Nvoten manam. Pon anamezli-mana

  dango caba to ani. ka, Xa ya naka, taki j^ononi adog woten mezh-mana tamno? Tom m'

  4 na van wodo nim : ino taki ka shihi, Xa pongowam na \va yazhi. ka ka ma ten ta woten mezh-

  5 mana. yini lono ta mano. Pon yi doko mini

  nom ob poni ta kiwo. yi nego to anaml)oki. ka,6 Ob ponom ta kigo tika ? Yi ka. Yelam ya

  Avon ta digtngn. Pon yi nego to yi, ka. Xgo,

  takarda miko, dik dizb kadabnl. bal k\vij)owat.

  7 Pon yi nego to nunn nai, ka. Obim ta kigotika? Yi ka. Canm kenirzhi knkndi won.Yi nego to yi ka, Xgo, takarda miko. bal

  8 kwiparpada. Poni eoko anamezli-mana nomkeb-pidi taki 3'i yagon ein : taki to cnm pnd-mn mivn lalin knr shi ka ein yoko ma lalin

  i) Avamaai-pidi. Tib mino nan nezbi maga. Maad kina nom keb-|)idi van ananjero ka maga :

  Go

 • 16. 10 (KKWM HW(L\ MA TAM LI KA

  10

  11

  u15

  n;

  17

  LS

  1!)

  ka ka ira kiili, yini \va pizhgu wan kanabiniboko taniataina. Mum kanihiiii koii to kiwain lakiyn taniatania a na kil)hn kon to ki

  wani kedi: nunii ka koh-])i(ii to ki wani lakidau

  a na kob-pidi to ki wani kedi. Dam ka tak mayag ka keb-pidi to ki kina noin ke])-pidi, walizbi tainiiu nam kon noii? Ka ma vao-nom kol)-])idi to ki wa ma nuim nai, wa nnuu'wa mainu maga noil ? Col)ok dom mad pobraj)'m: t::ki yi wa sbigu ka mum dok amudnnmi dok: ka yi omji' dizbi ka mum dok,sbald mum dok. Ma dom mad Yamba ka kina])oki rap 'm.

  Parisaio. kcmi per wa. kumgo cab taijimpi]): ])on ba sliaii daudni. l^)n yi ka j)ima.

  Ma mi ma kat iku van anandon-j)idi ta i mii:pon Yaml)ani pombud kaneku: taki wam cananta tal mii, a sbapyo ta i ^'amba. Tek-cam da

  ka ananezli-cal)a no Voane potun: \arim cor

  taiji watungon a ni ccr sban-kwad Yamba:

  kan noil, kan non, a ni ken ka tomi.

  Pidi cogoi kaiiiton ka ki-ib kon voko pidi

  ugur wam tobuljim dok m" ta tck-cam da.Xon kai oi'opni. wub nT nai. \"i ni cir

  wula: til) mu ma wul manj mcmi kaigo nminimi cir wula.

  Ananwadam dok a ne, iki tesbin landamtai ka landam jx; doto. jmdci pudci yi ni kwat

 • ( i:i{A.M r.WON MA TAM LL KA 16. ol

  :^() wuniaiiiirimi pip: a ni tedog tmaiijiluni dok,

  lii poniani, cUini La/.aro, iki kwatshin janiharwi,

  21 koni per niaiij aiii yan kwin to warn uuiia kitable ananwada: tak hai tibi iii wato iii curnl)ob

  22 I padiii. Podna temi, aiianiil Tiioiio, waro'oadi aiiawoteii Yaiuba, wan posliin Abi'aain: tib

  2r> ananwada mono, wargo wall. Pon ta Aidesyi ilugo she-ini ton, iki koni rezo, ])on vi men

  24 Abraam tab ka Lazaro to poshinni. Pon vitako caba ba, ka, Pol)i Abraam, dol(hm kaako,kain tul Lazaro. ka ub podom yari ta am,doldun dau^no: taki ino kom doman ta daU) ananezb-caba : dim knm caba tamwo. l^on yi

  ka, ^Im, ])ol)i Abraam: ])on ka mnm wanapi(b murun(bnn war tamwo yini wa kat ib'.

  ol Pon yi ka ])emo. Ka yin knm caba tam Moseka ananezb-cabam. pi]) gai ka nni ai ta

  mnrnndum, yini wa lop ))okim.

 • 17. 1 CEHAM BWON MA TAM LUKA

  I y PoN yi nego to anaaiii, ka, \Va ma shald iniika ugiir wato, kiiliin

  ;pon mum sliald

  '2 watiuigon tamei wa yazo yi I Ka vvargo log

  pill rozni, tedi ta [lali, a lobni, yoko manj yi

  3 shalungon lamu ziiim dok ka iigur. Ma shaiiik shaiiji : ka malgo ya shashilap, ya piila iki ;

  4 poll ka yi kat ili. ul) ])oki ka yi. Ka yi yashashilap iko ta jnidam dok tim ])elu. pon ka

  yi penur iiii wan tamgo tiiii pelu. kom nezhi,ka. Nan kat ili: ka nb poki ka yi.

  5 Pon anawoten nego to Anani-mu, ka,G Lktani kud lizh-kibi. Anaiii-mu ka, Ma de

  ya ka lizh-kibi ]>oapi shala mustard, ma da neto tuzh shi. ka, ^P |)U(1 slii lamb ta pali : ta da

  7 lop p()ku. Pon mam pip, kan non. ka yi nacobok kanu wodo kanu ti teiiji, pon kanmendain wanan korok, yi wa nezhi to yi, ka,

  8 Wat temtemi, ka diko ag wainanjana ; kwanaii}i \\a nezhi to yiin. ka, Don wa n slia, kaker kamgo, ka na kwandim wa, podim nakwadim ])o shani ka ezhi; ka ])on ka sha mik

  9 ka ezhi? K wanan yi amiid cobok taki10 mendam yago wam nezhi ? Manku iik ma

  tibi, diinin ma yag wam pij) iiT nezhi to maga,ma ne ka, Mini cobok ma aiam'm : mini vauowam lobmu.

  II Podiia tenii yi ba mizhi wan Yerosoluin,12 yi koblni ta bir Saiiiai-ia ka (iahlaia. Manj yi

 • CERAM BWON MA TAM LUKA 17. 26

  kenn manam dok, mini bwiuna iioni wall13 shimbun ka yi, cerau tal : yiiii tiiko caba ba,

  14 ka, Yesa, Pobi, doldam kaako. Pon m' yi

  megu 3'ini, yi nego to yini, ka, Ma waku, obiku anandon-Yamba. Dam m' yini ta ki

  15 mircri, iyu va:o kazakazak. Pon mum dok,ma yi meg ini donji, shini, kom cog Yamba

  16 dili ba; pon yi bulgo 8be-ini tili po yuni, ba

  17 taini: yi mu ma Samaria. Pon Yesu toko, ka,1 bwamam bano yag kazakazak'm ? pon a njo

  18 mim lamda ? Wegu mum shina cog-ID Yambam, kom ron zhi ? Pon yi nego to yi,

  ka, Ilu, ka wako : lizh-kibi ma tamgo madogkigo.

  20 Taki majog poni Parisaio, ka shan-kwad

  Yamba poto dimin, yi toko powo, ka. Shan-

  21 kwad Yamba ni vvaro to mezhim: tib yini wanezhim, ka, Mo, nini I Mo, ta j)i' taiji I taki molion, shan-kwad Yamba nda talgu.

  22 Pon yi nego to anaani, ka, Pudei wato mawa per mezh ])udeim dok ma Lauo nni, pon

  2H ma wamezhim. Yini wa nezhi maga, ka. Mo,ta pi' taiji I Mo, nini ! ma warom, ma jid pirn :

  24 taki poapi am ma kilip, dimin ta ya kilip takiton, ta ai i)idi podun kaniton m' iiai ; Lauo

  2o nui wa yazo iik ma ni |)ud mini. I*on termin

  lok yi da rei po wa kedi, ka kodi tam pud-mn

  26 zhi. Poapi warn yago j)uru Noe, wa yazo uk

  6!)

 • 17. 27 CERAM BWON MA TAM LUKA

  27 ma puru Lauo mu. Yinin shan wa, yininezh wa, yinin wula, a ni unug orop ta wula,

  podun purum ISoe kengon inji, pon am keb-28 mu waiia, kebgo yini pip. Uk ma tibi poapi

  wam yago puru Lot; yinin shan wa, yininezh wa, yinin pad wa, yinin waizh wa, yinin

  29 sho, yinin lala; pon purum Lot pongon taShodoma, wi ka pand-wi tigo ta kiton, kebgo

  30 yini pip: wa yazo danjin wa taiji puru ma31 wanu bal i Lauo mu. Pur taiji mu ma

  kimana, ka kina mini ta mana, dim yeko

  kadim: dim mum ta yaiya sbiwo uk ma pidim.32, 33 Ma kan yimb orop Lot. Kan non par

  mad kini, j'l Ava cogyo ki: pon kan non w^i34 cogyo }'i wa madi. Xan nezhi maga, pur

  taiji, ma ya ta cum, mi ra]) wa yazo tapidindidam dok; wa adog nmm dok, wa mund

  35 mum dok. Orop rap wa abo ta iapi; wa adog36 manj dok, wa mund dok, Pon yini toko ka

  pemo. To sho, Anani-mu ? Yi ka pima.Pidim ka dopok, kogiok wa kal ta pi' taiji tibi.

  -j o Yi nego to yini cabam danjin wa, an cumnezhi ka yin da na pud dihi kwarkwat. to

  2 bandini; yi ka, Anawer-kwin lie ta maiiam

  dok, kom shod Yambam, kom mad mum:3 orop kwoloti ne ta man taiji taki; ta kan war

  tamni, kom nezhi, ka. Lop tulhi ka mu ma

  70

 • CEKAM BWON MA TAM LUKA 18. 1-4

  4 ya kwin ka na. Yi kodgo wan puruin dok:pon yag'o pi yi dango ta ani, ka, Ka na shod

  5 Yambairi, ka na mad mum: pon taki oropkwoloti zhi ni pish pono, na lobi taldo, na ka

  dam pazhi undun op-korma ta mizhdom6 kwarkwat'm. Pon Anani-mu ka, Ma kuni7 cam anawer-kwin nom kob-pidi uezhi. DamYamba \va lo]) tul mi minim tombishi, komAvuzhi to yi ta puda ta cmn. tib ini mili ta rez

  8 ta kiwom ? Kan nezhi maga, Yi \va loptulwo ka dabul. Pon purum Lauo mu wato,kwanaii yi \va wezh lizh-kibi ta ki-ili ?

  9 Yi vao'o ca' shim dani'in Ava ta mini lio-

  keo iyu dowo. ka, Yini na rlon-pidi, [)on yini

  10 doko big mii wam, yi ka: Mii rap ambau waukama' Yamba, pudug dilu: mum dok Parisaio,

  11 mum dok anambizh-shanal. Parisaio cerini,pon yi pudgo dilu to ini uk shi, Y^amba, nancoko, taki na poapi ka big miim, anainvadi,

  ananeb-pidi, ananjir-wula, tib tak anambizh-

  1:^ slianal zhi na poapim. Pud pelu, na ni ladirap, na A\du wam: wam pip m' na wezlii

  lo na til)ul bwama un tiblakim dok. Ponanambizh-shanal. cershi tal, loko vi da il tak

  she-ini toi/m, yi malgo poshinni. ka, Yamba,14 kaak ya dol ka na ananjashilap. Xan nezhi

  maga, Mu zhi yekigo wai manni. kibei vag kadon-pidi to ki mum dok: taki, non ad ini ya

  71

 • 18. 15 CERAM BWON MA TAM LUKA

  canan, wa adoki ya leduk; pon mu ma ad iniya leduk, wa adoki ya canan.

  15 Yinin adog lalinvvo watun tamni takin, ka

  ka yi lagum iyu : pon m' anaagi megu, yin pulog

  16 iki. Pon Yesu doko yini watun tamni, yi ka,Un lalin ka wat tamno, ma kwatom: taki

  ] 7 shan-kwad Yamba a bigwo. Kwuli nannezhi maga, Kan noii pi shan-kwad Yambauk layiblim, yi ken kanabeim kam dok.

  18 Pon ananwad maim dok majgo poni, ka,Maiop-cabam Kou, na ya naka kan tap kuruni

  19 b9ko tamatama ? Yesu ka pemo, An ki nanka ka na kon ? Kon mum, dokdok nom

  20 Yamba. Ka pongo cabam teksbi, Mog cirwulam, Mog kwal mum, Mog ya cirim, Mogya kol ka yel-cabam. Mad poko ka nongo.

  21 Pon yi ka, Yari man ilungon lakidau, na adgo22 yar taijim pip. Pon m' Yesu kumgo, yi ka

  pemo, Mundug wa dok tamgo: wai warn pipma tamgo, tikto ananendi, ka wa wezh kin ta

  23 kiton: pon wato, ad pino. Pon m' yi kumogcab taiji, i' belgo tamatama, taki yi na kwadani

  24 tada. Pon Yesu, kom mezhi, ka, Pidi kenshan-kwad Yamba tam mim ka kwada cilip

  25 uka nan I Taki pidi ken kambwa lipra tamtelim kon yoko pidi ken shan-kwad Yamba

  26 tam ananwada. Pon ananumoni ka. Dam27 wa mado ki nom non ? Yi ka, Warn po yazo

 • CERAM BWOX MA TAM LUKA 18. 41

  28 tarn miini a po yazo tarn Yamba. Pon Petroka, Mo, mini inundna wamiun cummu, mini

  29 an pigo. Yi ka pima, Kwuli nan nezhi maga,

  Ka mu mundgo mana, ka crop, ka malli,ka analai, ka lalin, to cum shan-kwad Yamba,

  30 yi wa pizh aiam m' kedi mima zhi ka kurumboko tamatama ta bok-kuru ma ^varo. minipoki ubi nim.

  31 Yi katgo bwama shali rap ini, yi ka pima.Mo, minln ambamu wam Yerosolum, pon wategod wam pip m' balji tarn ananezh-caba i

  32 Lauo ma. Taki wa unuki to Kwaniii, washan daudni, wa sballi dadesba, wa povud

  33 ilisb iki: yini wa shwatni, yini wa kwali: pon34 nunuii pudei yi wa aio. Pon yini lorgo ka

  wa taijim kam dok; tib cer taiji tukshi takiwo, yini pongo cam nezliim.

  35 Podna temi yi ba pod ^ eriko, anambugum36 dok ni dizbi kiloko kom sliiln. Pon m' yi

  kumgo dil dugum-mu ma kobau, yi lagumgo37 pidi wa taiji. Yini certigo, ka, Yesu Lauo38 Xazaret ni kobini. Pon yi tako caba ba,

  ka, Yesu, Lauo Dawid, doldun kaako.39 Anamboki ba pula iki, ka m' j>em omi vo:

  pon yi ukgo kud tagyo. ka. Lauo Dawid,40 doldun kaako. Dam Yesu ccrini, ka m' at

  watun tamni: pon m' yi j^odna ru, yi majgo41 poni, ka, A nan m' ka loko na donduko ? Yi

  / o

 • 18. 42 CERAM BWON MA TAM LUKA

  42 ka, Anani-mu, na kan me pidi. Pon Yesunego to yi, ka, Me pid