Click here to load reader

Cele mai frumoase aventuri ale lui Nils Holgersson cu ... mai frumoase aventuri ale lui Nils... · PDF file Selma Lagerltif Neajutoratul ,/ i65 Calugari[ele f 170 Marele rdzboi impoti:iva

 • View
  10

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Cele mai frumoase aventuri ale lui Nils Holgersson cu ... mai frumoase aventuri ale lui...

 • SEILIU.& I-AGERI,OF

  CELE MIII FRIJMOASI] AVENTURI ALE LLII

  NffI[,S

  ffl{0[,GHRSS$N .A

  CU GAI1TE:LH SALBATICE

  Traducere din lin:rba germand de HLENI\VAN DALEN

  Edituira i\llondoRo ElucureEti

 • Sekna Lagerljf .A,ventr-rrile lui Nils Holgersson

  Tffi#*? ffjff %$:- ii 3TtrH: ;:':.itrh::t"."i" si cobori Pe mallAngA el' Bhiatul scoase ut' Jttigit de bucurie gi o imbr6lig6

  pe

  n6trana at

 • Selma Lagerltif

  Neajutoratul ,/ i65 Calugari[ele f 170 Marele rdzboi impoti:iva cilugiri[elor / 176 Rdzbunareal i82 Nils / 191 Ciccanul de fier/ 197 Dal;ilf / 213 Parte fr5[easch i224

  Poveste desp're mina din Fatun / 230 Puf Gingag / 242 Vulturul Gorgo / 256

  O dinrineafi in Ange,rrrarnland P6inea / 268 lncendiull 273

  PistorifiaA.sa qi Micul Mats Boala I 2?8 inmormAntarr:a Micului Mats / 286 La laponi i ?9/

  Spre sud! Spre sud! Prima zi de ciilitorie,/ 3l I Pe muntele Ost l3l6 Lqgenda Jiimtland-ului / 320 Legenda desprre Hiirjr:dal,r 327

  Aurul de pe insula de st$nai Pe dn:mul sprre mare / 338 Darul gAgtelor sdlbatirle I 341 La Hc,lger Nils;son / 31t7 Despiir[irea d,e gdgtel'e s&lbatice / 358

  362

 • -qffifffi $frIffitecit

  rv"tr""ai* a n o*anrJ

  d,'*,fi J'ffi#il.1H;Hf ffi $I;'i,Xf f, ffi :T"" Iil"un, - outunelti : MorrdoRo, 2013

  pnU 978"606-4195-63-0

  lDalerr,

  Ii;"nt van (trad.)

  1,1fi'6"311'3== 135.1

  '

  sff,a"D

  ant u' lufrr'rnr e i

  ,-rp1t Difuzerre:

  n,/fii'Jir zs qo

  ffil

  contettz' @lsra;:;nar'ro

  ,,4ilv'$attrar'to

  Aventurile lui Nils Holgersson

  B&iatwl

  SpiriduEu[ Durninicd 20 rnartie

  A fost odat5 un b5iat. Avea cam paisprezece ani, p6r de culoarea c$nepii, era ?nalt gi bine f{cut. Nu prea eta bun de ninric, fiindci cel mai rnult ii plficea sd mdnffnce gi sd doarmd gi cea mai rutare plScere a lui era sd ticluiascd rnereu cAte ceva.

  Era intr-c dirninea[d de durninicd, iar pdrin[ii se pregdteau s5 plece la bisericS. Doar ir-l cdrnag6, bdiatul gedea pe marginea mesei gi se gAndea ce grozav ar fi ca tata gi rnarna s-o ia din loc iar el sd poatd face wea c&teva ore ce-i place. ,,Ag putea s5 iau flinta ta.tei gi sd trag cu ea, fdrd s5-rni interzic{ cineva", iqi spunea el.

  Dar, cle parcfr. i-ar fi citit g&ndurile, tat5l care st5tea in prag Ei se pregitea sd ias5, se opri gi se intoarse spre el:

  -- Fiindch nu wei sd mergi cu mine gi cu maicS-ta la bisericd, a spus el, atunci trebuie cel pu{in sd citegti acasfl predica. imiprolni[i cd aga ai sd taci?

  - Da, a rispuns bdiatul, asta pot sd fac. Dar binein[eles

  cd se gAndea cd n-o sd citeasc& decdt atAt cat o sa poiteascS.

  I se pdrea cd rutarna lui nu .se migcase nicicAnd aga de repede ca acum. intr-o clipit6 a aiuns lSngd poli{a cu c5r{i, a scos Ccrrfe a de rugdciuni a lui Luther, a deschis la predica din ziua aceea gi a pus cartea pe masfr, IAngS fereastr6. Apoi a mai deschls Ei Euartghelia gi a agezat-o lAngd Cartea de rugrkiuni. in cele din urmd a impins lAngd rnasd scaunul mare, cu speteazfi, pe care il cumpdraserd anul trecut la

  5

 • Setrma Lagertaf

  Iicita[ia din casa parohiald din Viirnrr-renhog gi pe care in afard de tata nu avea voie sd gadd nimeni.

  Bdiatul se gAndea c5 rrrama chiar igi d5 prea mare osteneal5 cu toate pregdtirile astea, fiindcd el oricum n-avea de gAnd sd citeascd mai rnul{ de o paginS, doud" Dar pentru a doua oard, tatdl parcd i-ar fi citit drept in suflet, fiindc5 s-a apropiat de el Ei i-a spus cL! glas aspru:

  - Fii atent gi citeEte de la un capdt Ia altul! CAnd neintoarcem, o sd te intreb de pe fiecare pagin5 gi dacS ai sirit ceva, n-o sd-[i meargd bine.

  - Predica are paisprezece pagini gi jum6tate, a spusmama, ca gi cAnd ar fi vrut s5-i stabileascd norrna. TreLruie sd te apuci ?ndat6, dacd vrei s5 Ei sfdrgeEti.

  $i zicAnd acestea, in cele din urmd au plecat, iar bdiatul, care stdtea in prag gi se ulta dup6 ei, se sirn[ea de parcd ar fi fbst prins intr-o cursd. ,,Acum se felicitd c5 au ticluit-o aga gi cd, at&ta vrerne cAt sunt pleca[i trebuie sd stau Ei sd citesc predica," se gAndea el.

  Dar marna Ei tata precis nu se felicitau, ci erau tare rnAhni[i. Erau oameni sdrmani, aveau doar o cdsu[A a lor, iar pdm$nt nu mai mult dec6t finea grddina. CAnd trdseserS aici, n-aveau de hrSnit rrrai mult de un pr:rc qi niEte gdini; dar erau din cale afard sArguincioEi gi destoinici, aEa cd acurn aveau gi vite gi gAgte. Crozav cum rnai ddduserd inainte gi in acea dirninea(6 fhrmoasS, dacd n-ar fi trebuit sd se gAndeascd neincetat la b5iatui lor, ar fi rners fbarte bucurogi gi mullumili la blseric5. Tatdl era necSjit cE fiul sdu e aEa de tr6ndav gi leneq, cd la gcoald n-a invd[at nimic Ei cd e a$a un pierde-vard c5, doar la mare ananghie te-ai fi putut incumeta sd-l pui s5 pdzeascd gAgtele. Mama nu putea sii-l contrazicd, dar ea era necdjitd mai rnult pentru c5 bhiatui era tare sdlLratic gi rdu. nemilos cu animalele qi dugmdnos cu oarnenii. ,,Ah, dacd i-ar izgoni Durnnezeu rdutatea gi i-ar da

  6

 • Aventurile tui Nils Halgerssrn

  ait6 inirrra!" oftfi mama. ,.llAnEL la urmd o sd aducd necazul asupra lui pi asupra noastrii".

  Bdiatul s-a gAndit mult dacti sd citeascd sau nu predica' a- ins5. pAna Ia. urrnd i s-a p'ilrut cti e mai cuminte ca de ast6 datd s5 fie a:icultdtc,r. S-a arg€zftt deciin scaunul parohial 5i a inceput sd citeasc,i. Dar dupd ce a bolborosit o r''rerne cuvintele cu jumdtiate der gurii, i s-a pdrut c5 murrnurul il adoarrn€ pi a sim[it cum atiPeEte"

  AfarS era o vreme rriinunatd de primdvarii' E drept cd

  era abia 20 rnart.ie, insi biS.iatul locuia mult in sudul .Schonen-utrui, in satlll We":tv5mrnenhog, iar acolo primdva:ra era in toi" rcopacii inc6 nu inverziserd, insd preiutindeni creqteau muguri rioi. 'IE:ate gropile erau pline cu apd, poclalba tnflr:rea pe marginea iinorrnintelor, iar tufSriSul ciure

  lregtea pe zidul mic de piaLtr5 se facuse cafeniu gi strdlucitor'

  PXdurea de fag se ihtind,ea drept in departare 5i se f5cuse rnai deasd, iai peste plimfr*t se boltea un cer inalt gi alibastru. Uga casei (3ra intredescl'risd, iar cAntecul ciocirliih:r se putea ar.rz;i p6nd in odal,e. Gdinile gi gagtele se plirnLrau cle

  colo-colo pirin curte, iar vitele care sim{iserd ctin graid aclierea de prirnava;ra, strigau din cAnd in cdnd: ,'1\4u! Muu!"

  Eiiatul citea gi a[ipera gi sr: lupta cu somnul' ,,Nu, nu vreau s5 dorrn", se gendea el; ,,,altfel nici p'{n& la prrAnz n-o

  sii fir"r gata cu ptedica". bar, oricare ar fi fost moti ul, pAnS la urmii a adormit' Nu-gi putea dla seanoa dac6 a dorrnit mult sau pu[in,

  elar l-a trezii un foqnet u;urel c6r€ s€ auzea din spatele pri'

  Pe peruazul ferestrei, chiar in fala lui era G rglindd tn care puteai l,edea aproape intreager adaie. chiar in clipa in ca;re talutut a ridicat citp,s|, pri',,irea i-a c6zut in aglincld 5i a bag'at de seam6 c*i la cufd.rul rnamei ceipacul era deschis.

  Mama avea un cr:f5r mare, greu' din stejar, cu ferecituil det fier p€: c{rf€,1in aiard de ean nimeni n-avea v$ie

 • Seilrna Lagerldf

  sii-l deschid6. in6runtru pastra tot ce rrlostenise de la rnama eii qi tot ce avea la inim.i. Acolo erau cAterva costlrme n,a[ionale demod;rte, dirr pAnzd rogie cu ilice scurte gi fuste p.lisate gi pieptarer brodeite cu perle. Erau acolo gi basmale allbe cu intdriturd rtri catairarne grele Ei lSnligoare de argint. in w:emurile noi lurnein nu mail voia s,5 poarte astfiel de lucruri, iaLr mama se gAnodise de mafl multe ori sd le vAnd6, dar nu se irrdurase nlciodatill,

  Acurn b5iatlrJ 'yede;a foarte clar in oglindi ,:um capacul ciufdrului std dat tie-o perfte. Nu pricepea cum s-a intAmplat a:ia ceva, fiindci iminte sd plece, rna,ma il inchisese. Nu i s- a;r fi putut intAmpla niciodatii mamei sd lase c&prag11l deschis atlunci c6nd el treiluLia sd rSnrAnii singur ar:asd.

  I s-a fdcut fricii. Se ternea cd s-a fi putut strecura vreun hof irnduntru Ei mr indrdznea sii se rnigte din loc, ci stdtea [erapiin gi s,r uita [inl.d in r:glincld.

  Pe cAntl geclea aEa gi agtepta ca ho[ul sii se arate, a irrceput sd se intr:r,lbr€ c:€ fel de umbrir o fi aceea care cidea p,e marginea cufdrr"dui" iie uita gi se uita gi nu-i venea s6-Ei crreadS ochilor. f,lar, cee;a ce la inceput p,iruse ;l fi o umbr5, devenea dir: ce in ce ma'i clar gi in curAnrl a bi$lat de searnd c;i era aievea; gi rrimic a.ltcerva deciit un spiridug care gedea ciilare pe nnarginea cufdrului.

  Bdiatul auzil;.e vorblnclu-se despre spiridrugi, dar nu-i trecuse niciodatd. prin cap cd ar pute,a fi atAt de mic!. Spiridugul care stai!.ea acolo pe marginea cufdLrului nu era ntai rnare de-o gchioapei. Arrea c faldL zblircitd, fdr6. barba gi purta un surtuc negru cu poale lungi, pantalioni p5nd la qi:nunchi Ei o pdliirie neagr'5 cu boruri liargi. Era subfirel qi Iiagil, cu dantele la gdt gi la mangete, cu r:atararne la pantof! Ei cu jartiere legate cu fund5. Acum tocrnai scosese din crufdr un pieptar gii l;e uita la lucrdturrd vec:he cu atdta aten[ie irrcAt nu b6gase de :;earnLS cti bdiatul s-a tlezit.

  I

 • . r asertOf Ina v

  il"-"' - /,pes2fldl')Y^arrnku pdsira tot ce rno$tenise de la rnama gil ,i pI co autre la inimii. Acolo era,u cdte,va costlrme ef ionale

  o.'*ll^t,Tt, eJin p&nzd roEiie cu ilice scurte gi fuste ttoae t]^v;|;;ole' lxodeLte r:u perle. Erau acolo Ei bismate

  lf;fi ryf{l.*ilf i'Jlffi .,:i:':,'1,3#i:"#;J::1Thlil

  iliy$ffi{d,l}se de mai muLrte oii

  'd le

  'dnr,d, dar nu se

  ['"6c!uy!]lrtLti ve

Search related