CEBBK-AGES Usa Ka Pagpadayag Sa Pito Ka Mga An Exposition Of The Smga Pulong sa propesiya, ... ingnan sa usa ka iskultor nga nagapadayag sa iyang binuhat nga estatwa, nga ginapakita

 • View
  495

 • Download
  215

Embed Size (px)

Text of CEBBK-AGES Usa Ka Pagpadayag Sa Pito Ka Mga An Exposition Of The Smga Pulong sa propesiya, ......

 • Usa Ka Pagpadayag

  Sa Pito Ka

  Mga KapanahonanSa Iglesia

  William Marrion Branham

 • Si Igsoong William Marrion Branham nagwali og usa ka serye nga mga sermon niadtong Disyembre 4-11, 1960, nga nahimong inspirasyon para sa Mensahe nga iyang gisulat diha sa iyang libro nga, Usa Ka Pagpadayag Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia. Kini nga libro pinatikan na ug gipang-apod-apod nga may pahanugot gikan sa William Branham Evangelistic Association.

  Adunay kapin sa 1179 ka orihinal nga mga sermon diha sa Ingles ni Igsoong William Marrion Branham nga gipang-rekord ug anaa diha sa madungog nga format. Kadaghanan sa niini nga mga sermon anaa diha sa mabasa nga format. Adunay mga opisina ug nagapahulam nga mga libraryo sa mga nasud sa tibuok kalibutan nga aduna og mga sermon niini diha sa daghang mga pinulongan.

  CEBUANO

  2014 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

  Alang sa dugang nga kasayuran o aron makaangkon og mga sermon ni Igsoong Branham mahimong kontakon ang:

  VOICE OF GOD RECORDINGSP.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

  www.branham.org

 • USA KA PAGPADAYAG SA PITO

  KA MGA KAPANAHONAN SA IGLESIA

  Ang pagpahayag sa usa ka detalyado nga pagtuon mahitungod sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia ug ang nagkalainlain og nag-unang mga doktrina nga anaa diha sa Pinadayag, Kapitulo Uno hangtud sa Tres.

  William Marrion Branham

 • WILLIAM MARRION BRANHAM

 • EFESO ESMIRNA PERGAMO TIATIRA SARDIS FILADELFIA LAODICEA 53-170 170-312 312-606 606-1520 1520-1750 1750-1906 1906-

  7 KA MGA KAPANAHONAN SA IGLESIA

  IRENAEUSPAUL WESLEYLUTHERCOLUMBAMARTIN

 • LISTAHAN SA MGA HILISGUTAN

  Kapitulo Panid

  PASIUNA

  1. Ang Kapadayagan Ni Jesus Nga Mao Ang Cristo .......... 1

  2. Ang Panan-awon Sa Patmos ............................................ 39

  3. Ang Kapanahonan Sa Iglesiang Efeso ............................ 67

  4. Ang Kapanahonan Sa Iglesiang Esmirna ....................... 119

  5. Ang Kapanahonan Sa Iglesiang Pergamo ...................... 177

  6. Ang Kapanahonan Sa Iglesiang Tiatira .......................... 243

  7. Ang Kapanahonan Sa Iglesiang Sardis .......................... 279

  8. Ang Kapanahonan Sa Iglesiang Filadelfia ..................... 333

  9. Ang Kapanahonan Sa Iglesiang Laodicea ...................... 373

  10. Ang Kalangkuban Sa Mga Kapanahonan ...................... 433

 • PASIUNA

  Bisan pa nga kining libroha adunay kalabutan sa nagkalainlain og nag-unang mga doktrina (sama sa pagka-Dios, Bautismo sa Tubig, ug uban pa) nga makita diha sa Pinadayag, sa kapitulo Uno hangtud sa Tres, ang nag-unang tema niini mao ang pagpahayag sa usa ka detalyado nga pagtuon mahitungod sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia. Gikinahanglan kini aron nga matun-an ug masabtan ang tanang uban pa nga bahin sa Pinadayag, kay sa maong mga Kapanahonan nagaabot ang Mga Selyo, ug sa Mga Selyo nagaabot ang Mga Trumpeta, ug sa Mga Trumpeta nagaabot ang Mga Panaksan. Sama sa unang pagbuto sa kuwitis, ang Mga Kapanahonan Sa Iglesia nagaabot nga may usa ka makusog nga pauna nga pagdan-ag, nga kung wala kadto wala nay uban pa nga kahayag. Apan sa diha nga ang kasanag sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia gihatag pinaagi sa Langitnong pagpadayag, nagsunod na ang kahayag human sa kahayag, hangtud maluag nga nagabukas ang tibuok Kapadayagan atubang sa atong nahibulong nga mga mata; ug kita, nga nalig-on ug naulay pinaagi sa Espiritu niini, nahimo nang andam alang sa mahimayaon Niyang pagpakita, nga mao ang atong Ginoo ug Manluluwas, ang Maong Matuod nga Dios, si Jesus Cristo.

  Kini nga sinulat gisulat diha sa pang-unang persona tungod nga usa kini ka mensahe gikan sa akong kasingkasing alang ngadto sa mga kasingkasing sa mga tawo.

  Nagmaampingon kami nga dagkoon ang unang mga letra sa tanang mga ngalan ug mga titulo, mga pungan ug mga pulingalan, ug uban pa, nga nagapahinungod sa pagka-Dios, ug ang mga pulong nga Biblia, Kasulatan, ug Pulong, maingon nga ginaisip namo nga angayan lamang kini pag-hisgotan ang pagkahalangdon ug Persona sa Dios ug ang Iyang Balaan nga Pulong.

  Ginaampo ko nga ang panalangin sa Dios maanaa sa matag usa nga magbasa niini; ug hinaut nga ang paglamdag sa Espiritu sa Dios mao ang mamahimo nga talagsaong bahin sa matag usa.

  William Marrion Branham

 • KAPITULO UNO

  ANG KAPADAYAGAN NI

  JESUS NGA MAO ANG CRISTO

  Pinadayag 1:1-20

  1. Ang Kapadayagan ni Jesus Cristo, nga gihatag sa Dios kaniya, aron igapadayag ngadto sa Iyang mga alagad ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay; ug Iyang gipadala ug gipahibalo kini pinaagi sa Iyang manolunda ngadto sa Iyang alagad nga si Juan: 2. Nga mao ang nagmatuod sa Pulong sa Dios, ug sa pagpamatuod ni Jesus Cristo, ug sa tanang mga butang nga iyang nakita. 3. Bulahan siya nga nagabasa, ug sila nga nanagpatalinghug sa mga pulong sa propesiya, ug nagabantay sa mga butang nga nahasulat niini: kay ang panahon haduol na. 4. Si Juan nganha sa pito ka mga iglesia nga anaa sa Asia: Ang grasya maanaa kaninyo, ug ang pakigdait, gikan Kaniya nga mao Ang sa Karon, ug mao Ang sa Kaniadto, ug mao Ang Sa Umalabot; ug gikan sa pito ka Espiritu Nga anaa sa atubangan sa Iyang trono; 5. Ug gikan kang Jesus Cristo, Nga mao ang Kasaligan nga Saksi, ug ang Panganay Sa Mga Nangamatay, ug ang Punoan sa mga Hari sa Yuta. Kaniya Nga nahigugma kanato, ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa Iyang dugo, 6. Ug naghimo kanato nga usa ka gingharian ug mga sacerdote ngadto sa Iyang Dios ug Amahan; Kaniya ang himaya ug ang panggahum hangtud sa kahangturan. Amen. 7. Ania karon, moanhi Siya uban sa mga panganud; ug makita Siya sa tanang mata, ug kanila usab nga nanagdughang Kaniya: ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod Kaniya. Oo, Amen. 8. Ako mao ang Alfa ug ang Omega, ang Sinugdanan ug ang Katapusan, nagaingon ang Ginoo, nga mao Ang Sa Karon, ug Ang Sa Kaniadto, ug Ang Sa Umalabot, ang Makagagahum Sa Tanan. 9. Ako si Juan, nga inyong igsoon, ug umalambit uban kaninyo sa kasakitan, ug sa gingharian ug sa pagpailub nga diha kang Jesus Cristo, didto ako sa pulo nga ginganlan og Patmos, tungod sa Pulong sa Dios, ug sa pagpamatuod ni Jesus Cristo. 10. Diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo, ug hingdunggan ko gikan sa akong luyo ang usa ka makusog nga tingog, nga daw trumpeta,

 • 2 USA KA PAGPADAYAG SA PITO KA MGA KAPANAHONAN SA IGLESIA

  11. Nga nagaingon, Ako mao ang Alfa ug Omega, ang Nahauna ug ang Ulahi: ug, Kung unsa ang makita mo, isulat mo sa usa ka basahon, ug ipadala kini ngadto sa pito ka iglesia nga anaa sa Asia; ngadto sa Efeso, ug ngadto sa Esmirna, ug ngadto sa Pergamo, ug ngadto sa Tiatira, ug ngadto sa Sardis, ug ngadto sa Filadelfia, ug ngadto sa Laodicea. 12. Ug milingi ako sa pagtan-aw sa tingog nga nagpakigsulti kanako. Ug sa nakalingi ako, hingkit-an ko ang pito ka kandiliro nga bulawan; 13. Ug sa taliwala sa pito ka mga kandiliro ang usa nga sama sa Anak sa Tawo, nga nasul-oban sa usa ka bisti hangtud sa mga tiil, nga nabakusan sa may dughan sa usa ka bakus nga bulawan. 14. Ang Iyang ulo ug ang Iyang mga buhok maputi nga sama sa maputing balhibo sa carnero, maputi sama sa niyebe; ug ang Iyang mga mata sama sa siga sa kalayo; 15. Ug ang Iyang mga tiil sama sa tumbaga nga masidlak, nga daw inulay sa hudno; ug ang Iyang tingog sama sa dahunog sa daghang mga tubig. 16. Ug sa Iyang too nga kamot nagkupot Siyag pito ka mga bitoon: ug gikan sa Iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga duhay sulab: ug ang Iyang nawong sama sa adlaw nga nagasidlak diha sa labing kakusog. 17. Ug sa pagkakita ko Kaniya, natumba ako nga daw patay diha sa Iyang tiilan. Ug gitapin-an Niya ako sa Iyang too nga kamot, nga nagaingon kanako, Ayaw kahadlok; Ako mao ang Nahauna ug ang Ulahi: 18. Ako ang Buhi, ug Ako ang namatay; ug, tan-awa, Ako karon buhi hangtud sa kahangturan, Amen; ug ania Kanako ang mga yawi sa kamatayon ug sa hades. 19. Karon isulat mo ang mga butang nga imong nakita, ug ang mga butang nga mao karon, ug ang mga butang nga manghitabo sa human niini; 20. Ang tinago sa pito ka mga bitoon nga imong nakita sa Akong toong kamot, ug ang pito ka mga kandiliro nga bulawan. Ang pito ka mga bitoon mao ang mga manolunda sa pito ka mga iglesia: ug ang pito ka mga kandiliro nga imong nakita mao ang pito ka mga iglesia.

  ANG PASIUNA SA KAPITULO UNO

  Pinadayag 1:1-3, Ang Kapadayagan ni Jesus Cristo, nga gihatag sa Dios kaniya, aron igapadayag ngadto sa Iyang mga alagad ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay; ug Iyang gipadala ug gipahibalo kini pinaagi sa Iyang manolunda ngadto sa Iyang alagad nga si Juan; nga

 • ANG KAPADAYAGAN NI JESUS NGA MAO ANG CRISTO 3

  mao ang nagmatuod sa Pulong sa Dios, ug sa pagpamatuod ni Jesus Cristo, ug sa tanang mga butang nga iyang nakita. Bulahan siya nga nagabasa, ug sila nga nanagpatalinghug sa mga Pulong sa propesiya, ug nagabantay sa mga butang nga nahasulat niini: Kay ang panahon haduol na.

  Ang magsusulat (dili ang tigmugna) niining basahon mao si San Juan nga balaan. Nagkauyon ang mga magsasaysay nga gigahin niya ang ulahing bahin sa iyang kinabuhi didto sa Efeso, pero niadtong panahona nga ginasulat niya kini nga basahon atua siya didto sa Isla sa Patmos. Dili kini estorya sa kinabuhi ni Juan, kondili mao kini ang Kapadayagan ni Jesus Cristo sa umalabot nga mga kapanahonan sa iglesia. Gitawag kini diha sa bersekulo 3 nga usa ka propesiya ug sa tinuod mao gyud kini.

  Kini nga basahon gitawag sa kasagaran ang Pinadayag ni San Juan, pero dili kana husto. Kini mao ang Kapadayagan ni Jesus Cristo nga gihatag kang Juan alang sa mga Cristohanon sa tanang mga kapanahonan. Kini ang mao lamang nga basahon sa tibuok Biblia nga gisulat ni Jesus Mismo, pinaagi sa pers

Related documents