Castrol Let's Go! 2

  • Published on
    06-Mar-2016

  • View
    219

  • Download
    3

DESCRIPTION

Castrol Poland magazine for clients and partners

Transcript

<ul><li><p>... PRZYCIGNY DO NIEPOZORNEJ MIEJSCOWOCI POD WARSZAW DZIESITKI DZIENNIKARZY I FOTOREPORTERW.POWODEM ZAMIESZANIA BYA SPONSOROWANA PRZEZ CASTROL IMPREZA VOLVO VIP CROSS 2010.</p><p>VOLVO, BOTO, KURZI GWIAZDY...</p><p>Lets GO! Magazyn motoryzacyjny Castrol | 2/2010</p></li><li><p>W NUMERZE M.IN.</p><p>Lets GO! | 2/2010 | 03</p><p>START | KROPLE</p><p>03 KROPLE</p><p>06 RZECZYWICIESPORTOWA FABIA</p><p>08 VOLVO VIP CROSS 2010</p><p>10 RODZINNYPROFESJONALIZM</p><p>12 BEZPIECZNIEJNI KIEDYKOLWIEK</p><p>15 GOOL</p><p>24 FINAOWAROZGRYWKA</p><p>26 LAMUSCZY NOWOCZESNO?</p><p>28 CASTROL I FORDWALCZ DALEJ</p><p>30 W POGONIZA TYTUEM</p><p>32 OLEKSOWICZNA PITK</p><p>33 MAY DAKAR</p><p>34 UPALNA JAZDA</p><p>35 POCZU AFRYK...</p><p>Drodzy Czytelnicy,</p><p>Na nud w ostatnich mie-sicach na pewno nie mo-glimy narzeka. Za namim.in. emocje zwizane z mundialem, ktrego Castrol by ocjalnym spon-sorem. Przez miesic kibi-</p><p>cowalimy najlepszym druynom wiata, w naletrzymajc kciuki za swoich faworytw na wsplnej impre-zie z nalistami tegorocznego Turnieju Pikarskiego Castrol 5s. Turniej ten, przeznaczony dla partnerw han-dlowych Castrol, rozgrywany by na boiskach w Warsza-wie, Grodzisku Wielkopolskim i Gdasku rwnolegle z rywalizacj zawodowcw w RPA. W wielkim nale 11 lipca najlepszy okaza si zesp Anro-Trade Chwaszczyno. Serdecznie gratulujemy!</p><p>Jednak nie tylko pik nasza rma yje. Od 1 lipca 2010 r.Castrol Polska Sp. z o.o. jest czci Spki EuropejskiejBP Europa SE. To bardzo wana zmiana, gdy pozwala nauproszczenie struktury zarzdzania i ujednolicenie zasaddelegowania uprawnie wewntrz spki i poza ni. Wi-cej na ten temat w artykule poniej. Ponadto na amachnumeru znajdziecie m.in. relacj z Communist Challenge wsplnego przedsiwzicia Castrol i polskiej edycji ma-gazynu TopGear, relacje z aren sportw motorowych czywreszcie gar porad na letnie upay od ekspertw SzkoyAuto. Zapraszam do lektury!</p><p>Krzysztof NakonecznyDyrektor Sprzeday Castrol w Polsce</p><p>Wydawca: BP Europa SE Oddzia w Polsce, Warszawa, ul. Chodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: 22 582 65 00, fax: 22 582 65 02Dyrekcja publikacji: Magdalena Vielhaber | Projekt, redakcja i produkcja: StoryGroup www.storygroup.plRedakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych materiaw. Po wie la nie w ja kiej kol wiek po sta ci oraz ja k kol wiek tech ni k cz ci lub ca o cini niej szej pu bli ka cji bez uprzed nie go pi sem ne go ze zwo le nia wy daw cy jest za bro nio ne. </p><p>BP Europa SE Oddzia w Polsce, Warszawa 2010</p><p>owy salon jest jednym z najad-niejszych punktw dystrybucjipojazdw marki Yamaha w Polsce. Budynek, w ktrym</p><p>mieci si nowa siedziba rmy,prosty i surowy z zewntrz, zaskakuje klien-tw swoim wyjtkowym wntrzem. Dzikioknom umieszczonym w dachu grny po-ziom, na ktrym wyeksponowano nowe mo-tocykle oraz dystrybuowane przez rmakcesoria, jest bardzo dobrze dowietlony i obszerny. Przestronny poziom dolny salonuprzeznaczony zosta na warsztat oraz maga-zyn. Otwarcie nowego punktu byo rwnieokazj do zaprezentowania nowego modeluYamahy FZ8/Fazer8, ktra jest ju do naby-cia w salonach Yamahy w caym kraju. </p><p>jedno z najbardziej spektakular-nych wydarze sportowych w Polsce, organizowane m.in.przez Aeroklub Podkarpacki</p><p>oraz Fundacj Otwartych Serc.Do Krosna zawitao 27 zag balonowych z Polski, Litwy, Wgier, Czech i Sowacji. Pu-char Redaktora Naczelnego Magazynu Lotni-czego Skrzydlata Polska zdoby GintautasMockaitis, reprezentant Litwy, na drugim i trzecim miejscu uplasowali si Polacy: AdamJasklski i Arkadiusz Iwaski. Na goci cze-kay loty widowiskowe nad miastem, nocnepokazy balonw oraz wystpy m.in. Majki Jeowskiej, Abba Imitation i Zakopower.</p><p>Pod koniec maja oficjalnie otwartonowy salon Yamaha Uhma Bike na ulicy Modliskiej 258 w Warszawie.</p><p>FUNKCJA I STYL</p><p>Na przeomie kwietnia i maja Krosno stao si stolic podniebnychemocji. XI Midzynarodowym Gr-skim Zawodom Balonowym partne-rowa Castrol i Volkswagen Gabo.</p><p>JAK STATKINA NIEBIE</p><p>N</p><p>To</p><p>02 | Lets GO! | 2/2010</p><p>Od 1 lIPCA 2010 R. CAStROl POlSKA SP. Z O.O. jESt CZCI SPKI EUROPEjSKIEj BP EUROPA SE. UjEdNOlICENIE StRUKtUR BP I CAStROl W POlSCE I CAEj EUROPIE POZWOlI lEPIEj KOORdyNOWA I KONtROlOWA POlItyK hANdlOW, dZIAANIA PROMOCyjNE I PROGRAMy SPONSORINGOWE.</p><p>Spka Europejska SE stanowi wspln strukturdla spek dziaajcych w rnych krajach Unii Europejskiej, dajc moliwoci uproszczeniastruktury zarzdzania i ujednolicenia zasad delegowania uprawnie wewntrz i poza spk.Castrol naley do grupy BP od 2000 r. i, podobniejak inne spki BP w Polsce, sta si czci SpkiEuropejskiej. Zmiana formy prawnej nie ma wpywu na dziaalno operacyjn kadego z biznesw BP i Castrol w Polsce. Castrol, czylibiznes olejowy BP, bdzie reprezentowany w Polsce przez BP Europa SE, Oddzia w Polsce,Warszawa. Biznes paliwowy oraz gazowy jest prowadzony w Polsce przez BP Europa SE, Oddzia w Polsce, Krakw. </p><p>Co si ZMIENIA: forma prawna i nazwa spki od 1 lipca 2010 r., </p><p>z Castrol Sp. z o.o. na BP Europa SE, Oddzia w Polsce, Warszawa, </p><p> NIP, REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sdowym. </p><p>Co si NIE ZMIENIA: prawa i zobowizania spki oraz kontakty </p><p>z kontrahentami i partnerami biznesowymi zgodnie z zasad sukcesji uniwersalnej wszelkieprawa i zobowizania umowne Castrol Sp. z o.o. zostaj automatycznie przeniesione na BP EuropaSE, Oddzia w Polsce, Warszawa,</p><p> zobowizania podatkowe w Polsce BP Europa SE,Oddzia w Polsce bdzie podlega polskim przepisom podatkowym i skarbowym, pacc podatki w Polsce, </p><p> strategia, struktura organizacyjna oraz zakres decyzyjnoci osb w biznesie olejowym w Polsce, </p><p> struktura obsugi klienta, wsparcie techniczne,marketing, logistyka i inne funkcje bd prowadzone przez te same osoby z biura w Warszawie, </p><p> rachunek bankowy, numery telefonw, adresy korespondencyjne i mailowe, </p><p> nasza determinacja, aby dostarcza na polski rynek najlepsze oleje i rodki smarne i w peni zaspokaja potrzeby klientw w Polsce. </p><p>zlecenie Castrol w pierwszym kwar-tale 2010 r. firma badawcza Mill-ward Brown, jedna z czoowychwiatowych agencji badawczych </p><p>i ekspert w zakresie bada nad sku-tecznoci reklamy, komunikacj marketingow,mediami i si marek, przeprowadzia kolejne jubadania z cyklu Brand Health. Maj one nacelu zbadanie pozycjonowania Castrol na rynkuoraz poznanie opinii uytkownikw samochodwna temat marki. Wyniki daj powody do dumy.Castrol jest najczciej wymienian mark ole-jow na rynku, a w kategorii wspomaganej zna-jomoci marki uzyskuje imponujcy wynik 96 proc.! (wiadomo wspomagana to procentgrupy docelowej, ktry deklaruje znajomo markipo jej wyczytaniu przez ankietera). Te osigniciato zasuga wysokiej jakoci produktw Castrol, a take wietnej sieci sprzeday. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!</p><p>Na</p><p>odczas Forch-Motorshow d 2010odbya si prezentacja wszystkichdostpnych marek samochodwosobowych, specjalistycznych po-</p><p>jazdw uytkowych, dystrybutorwjednoladw, producentw ogumienia samocho-dowego oraz wielu innych firm zwizanych z bran motoryzacyjn. Wrd wystawcw niezabrako oczywicie firmy Castrol. W czci wido-wiskowej du popularnoci cieszyy si m.in.przejazdy Porsche GT, terenwkami czy samocho-dami startujcymi na mili. Nie zapomniano</p><p>rwnie o najmodszych. Akademia Zabawy zor-ganizowaa dla nich plac zabaw. P</p><p>CASTROL JEST NAJCZCIEJ WYMIENIAN MARK OLEJOW NA RYNKU, A W KATEGORII WSPOMAGANEJ ZNAJOMOCI MARKI UZYSKUJE IMPONUJCY WYNIK 96 PROC.! </p><p>CASTROL LIDEREM!</p><p>PROFESJONALNI SDZIOWIE I DWUOSOBOWE DRUYNY KADA W BARWACH JEDNEGO Z ZESPOWPIKARSKICH, BIORCYCH UDZIA W TEGOROCZNYCH MISTRZOSTWACH WIATA W RPA.</p><p>MAY MUNDIAL</p><p>PRZEJADKA PORSCHE GT CZY UDZIA W TZW. DRIFT TAXI TO TYLKO NIELICZNE ATRAKCJE, KTRECZEKAY NA FANW MOTORYZACJI 19 CZERWCA NA TERENIE DZKIEJ GIEDY SAMOCHODOWEJ.</p><p>WITO MOTORYZACJI</p><p>96PROC. RESPONDENTWPRZEBADANYCH PRZEZMILLWARD BROWN ZNAMARK CASTROL</p><p>urniej pikarzykw stoowych, bo o nimmowa, odby si 5 maja w Bechato-wie. Zosta zorganizowany przez Castrol dla partnerw biznesowych </p><p>dealerw Ford, Renault i Peugeot. W sumie w rozgrywkach uczestniczyy 32 dwuoso-bowe druyny. Kadej z nich przypisano jeden kraj, z ktrego zesp bra udzia w pikarskich mistrzo-stwach wiata. Nad przebiegiem meczw czuwali li-cencjonowani sdziowie. Jak na boiskach prawdzi-wego mundialu nie zabrako emocji. Imprez popro-wadzi znany prezenter telewizyjny Boydar Iwanow.</p><p>T</p></li><li><p>Lets GO! | 2/2010 | 05</p><p>KROPLE</p><p> 04 | Lets GO! | 2/2010</p><p>toisko i cz wizualizacyjn stoiskaCastrol przygotowali Pawe Mastale-rak i Jarek Nawrocki, ktrzy podczastargw rozmawiali z potencjalnymi</p><p>klientami. Z obecnoci Castrol na tar-gach waciciel Rodonu wie due nadzieje na roz-wj sprzeday produktw olejowych. Organizatorpostara si o liczne atrakcje od tradycyjnego grilla,przez liczne konkursy, rwnie dla dzieci, po losowa-</p><p>nie nagrd dla najlepszych klientw. Na targach po-jawi si rwnie Mariusz Pudzianowski, ktry cht-nie rozdawa autografy swoim fanom. Imprezaprzycigna bardzo duo klientw rmy z caej Wiel-kopolski. 10 czerwca, dzie przed Moto Akademi,waciciel Rodonu zaprosi na uroczyst kolacj,ktra odbya si w restauracji w rynku w Lesznie,dostawcw uczestniczcych w targach oraz wszyst-kich pracownikw.</p><p>ajmodsi uczestnicy piknikumogli liczy na wiele atrakcji:eurobungee, minikady,dmuchace, zajcia pla-</p><p>styczne oraz przejadki am-biami po off-roadowym terenie, ktrecieszyy si najwiksz popularnoci. Do-rosym emocji dostarczy konkurs jazdy ci-arwk DAF dla kobiet. Cho poprzeczkabya postawiona wysoko, panie wietniesobie poradziy z manewrami i slalomem w konkursie DAFka ryzyka. Dla zwyci-czy rywalizacji Castrol snansowa na-grody, a na wszystkich uczestnikw piknikuczekay rmowe ulotki, foldery i materiayreklamowe. Firma Warsaw Truck Center,autoryzowany dealer samochodw ciaro-wych marki DAF, od wielu lat poredniczyw sprzeday produktw marki Castrol.</p><p>...jed bezpiecznie pod takim tytuem odby si w Siedlcach konkurs plastyczno--literacki, zorganizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dla klas I-III. Castrol by fundatorem nagrd dla zwycizcw.</p><p>MAMO, TATO...</p><p>ORIENTUJ SI!</p><p>mogli liczy gocie rodzinnegopikniku dla klientw serwisu Warsaw Truck Center w Dugoce,ktry zorganizowano w sobotnie popoudnie 29 maja.</p><p>NA DAF(k)RYZYKA IROZRYWKI</p><p>S</p><p>N11 CZERWCA NA LOTNISKU W LESZNIE ODBYY SI TARGI MOTORYZACYJNE POCZONE</p><p>Z PIKNIKIEM DLA KLIENTW FIRMY RODON Z KAROLEWKA, DYSTRYBUTORA Z GRUPY GAU.</p><p>MOTO AKADEMIA</p><p>omysodawcami konkursu byli: HannaKrupa, dyrektor Miejskiego Przedszkolanr 15 w Siedlcach, oraz Andrzej Ja-strzbski, prezes rmy Jastrzbski S.A.,</p><p>autoryzowanego dealera Opla i Chevro-leta. Wyniki ogoszono 31 maja, a uroczyste wrcze-nie nagrd zwycizcom miao miejsce 12 czerwca.Laureaci otrzymali ufundowane przez Castrol: piki,</p><p>plecaki, breloczki, dyplomy, a ich opiekunowieksiki, w ktrych opublikowano wszystkie nadesanena konkurs prace literackie i plastyczne. Prace monaoglda te w siedzibie rmy Jastrzbski S.A. w Siedl-cach, na ul. Targowej 20 do koca lipca.</p><p>Pena lista zwycizcw znajduje si na stronie:www.mp15.siedlce.net</p><p>rasa dwudniowego rajdu, ktry rozpo-cz si 22 maja, wioda z parkinguprzy orodku Ciekw w Wile Malince do orodka narciarskiego So-</p><p>szw. Najwaniejsza bya umiejtnoorientacji w terenie oraz prowadzenia samochodwMitsubishi i Kia z napdem 4x4 w grskich warun-kach. Po zakoczonym rajdzie na zawodnikw cze-kao wiele atrakcji: pyszne jedzenie, strzelanie z ukw, cianka wspinaczkowa, jazdy testowe sa-mochodami terenowymi, a wieczorem wsplna za-bawa. Zwycizc trialu zosta Jzef Bil, kierujcyMitsubishi Outlanderem, ktry zdoby gwn wy-gran rodzinny, weekendowy pobyt w hotelu PodJedlami w Wile. Wszyscy uczestnicy otrzymali me-dale i ufundowane przez Castrol nagrody rzeczowe.</p><p>400PRAC PLASTYCZNYCHORAZ 50 LITERACKICHZGOSZONO NA </p><p>KONKURS</p><p>P</p><p>T</p><p>Lene, grskie drogi, mapy, ksiki z opisem trasy i jedno zadanie spisaniekodw z 15 wytyczonych punktw kontrolnych przy pokonaniu jak najmniejszejliczby kilometrw. Za nami V Zlot Off-Roadowy Moto Katowice. </p><p>Brama w barwach Castrol EDGE wyznaczaa wjazd na teren targowy</p><p>Rywalizacja cignikami siodowymi przeznaczona bya dla... kobiet</p><p>Slalom wyznaczay jakeby inaczej beczki Castrol</p><p>Pawe Mastalerak i Jarek Nawrocki</p><p>Castrol kibicuje nie tylko pikarzomczy zespoom rajdowym, ale rwnie... wyborom miss.</p><p>Mio nam poinformowa, e Mar-tina Janeczko, crka wacicieliAuto Tim Janeczko Sp. z o.o., dealera marki Fiat i Alfa Romeo w Opolu, zostaa wybrana Miss Na-stolatek Opolszczyzny 2010. FirmaAuto Tim Janeczko Sp. z o.o. ju od18 lat jest partnerem handlowymCastrol. W nale 18 czerwca w Discopleksie A4 w Pietni rywalizo-wao 11 kandydatek w wieku 13-18lat. Konkurs odbywa si pod patro-natem Rynku lskiego, inicjatora i wykonawcy wielu wanych dlaOpolszczyzny przedsiwzi promo-cyjnych oraz przedstawiciela War-szawskiego Biura Miss Polonia.Serdecznie gratulujemy Martinie i yczymy dalszych sukcesw!</p><p>NAJPIKNIEJSZA</p><p>MartinaJaneczko</p><p>imprezie otwarcia 1 lipca 2010 r.gocili: klienci VIP Firmy Karlik, or-ganizatora imprezy, wadze i przed-stawiciele miasta, Zarzd Volvo</p><p>Auto Polska Spka z o.o., kliencisponsorw, przedstawiciele kultury i sztuki orazdziennikarze. Gal, prowadzon przez MarcinaProkopa, uwietni m.in. koncert Kayah oraz wy-stp duetu barmanw: Flair Factory pokaz barmaski poczony by z zabaw z gomi i obsug. Nowy salon w Baranowie zapewniakompleksow ofert nowych i uywanych samo-chodw, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyj-nego, usug blacharskich i lakierniczych </p><p>oraz szeroki pakiet usug ubezpieczeniowych.Salon liczy ok. 2100 m i spenia wszystkie naj-wysze standardy centrali Volvo. Wicej o obiek-cie i Firmie Karlik w rozmowie z jej prezesemJackiem Knociskim na str. 10-11.</p><p>NOWY SALON I SERWIS VOLVO W BARANOWIE TO DRUGI AUTORYZOWANYSALON FIRMY KARLIK, ULOKOWANY TU OBOK TRASY A2. </p><p>NA SALONACH</p><p>Na</p><p>500OSB UCZESTNICZYO W IMPREZIE OTWARCIA SALONU, KTREJ CASTROL BY JEDNYM</p><p>ZE SPONSORW</p><p>W rajdzie wystartoway zarwno samochody przygotowanedo off-roadu, jak i zupenie cywilne wersje modeli 4x4</p></li><li><p>Lets GO! | 2/2010 | 07</p><p>KROPLE</p><p>06 | Lets GO! | 2/2010</p><p>Rozpocza si seryjna produkcja zaprezentowanej po raz pierwszy na marcowych targach w Genewie Skody Fabii w wersji RS.</p><p>RZECZYWICIE SPORTOWA FABIA</p><p>Zaprezentowany w kwietniu na targach w Lipsku nowy VW Touran ma za zadanie powtrzy sukces poprzednika. Poprzednika, ktry zosta sprzedany w 1,13 miliona egzemplarzy. </p><p>trudne zadanie? Za spraw wieego, cho jak na Volkswagena przystao stonowanego, nawizujcego do Polo, Golfa czy nowego Sharana designu, pojemnego wntrza, a take bogatej oferty jednostek napdowych, nowy Touran ma w zasadzie wszystko, by je speni. Nowy minivan z Wolfsburga napdzany bdzie gam nowoczesnych silnikw, ktre cz wysokie osigi z niskim zuyciem paliwa. Podstawowymsilnikiem benzynowym bdzie 105-konny 1.2 TSI. Wrd diesli bazow jednostk bdzie 1.6 TDI o mocy 90 KM. Mocniejsze wersje silni-</p><p>kowe w standardzie dostpne bd z automatyczn skrzyni DSG. </p><p>ebiut Mondeo jest ostatnim etapemkompleksowego unowoczenianiacaej rodziny duych modeli Forda, do ktrych obok Mondeo nale take</p><p>Galaxy i S-MAX. Delikatnie zmienionalinia nadwozia, nowy zarys pokrywy baganika, jesz-cze bardziej zaznaczony wlot powietrza z przodu, a take wiata wykorzystujce diody LED id w parzez nowym wzornictwem wntrza, ktre podkrela wy-</p><p>sok jako Forda Mondeo. Zmiany zaszy take podmask. Odmodzone Mondeo dostpne bdzie po razpierwszy z 240-konn odmian 2-litrowego silnikabenzynowego EcoBoost, a take unowoczenion jed-nostk...</p></li></ul>