Click here to load reader

Budget 2021–2024 · PDF file periode, hvor nogle forældre har svært ved at understøtte deres børn tilstrækkeligt. Derfor skal en tidlig indsats give en styrket bevidsthed hos

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Budget 2021–2024 · PDF file periode, hvor nogle forældre har svært ved at...

 • Budget 2021–2024

  Budgetmateriale fremlagt i høring

  Høringsfrist: 21. august 2020 kl. 9

  Høringssvar fremsendes til Økonomikonsulent Mette Jørgensen [email protected]

 • 1

  Indhold 1. Læsevejledning ..................................................................................................................................... 3 2. De politiske pejlemærker .................................................................................................................... 5 3. Indsatser, der understøtter pejlemærkerne ....................................................................................... 6 3.1 Tidlige indsatser ................................................................................................................................. 6

  3.1.1 Investering i tidlig indsats i begyndelsen af barnets liv ......................................................... 7 Den tidlige indsats i begyndelsen af barnets liv - hvad ved vi? ................................................ 7 Tidlig indsats virker og kan også betale sig økonomisk ............................................................ 8 Det er familien, der påvirker barnet mest.................................................................................... 8 Muligheder for indsats ................................................................................................................... 9 Målgruppen ...................................................................................................................................... 9 Sundhedsplejen med en udbygget screening ............................................................................... 9 Opfølgning på om den tidlige indsats virker ............................................................................. 12 Investering ..................................................................................................................................... 12

  3.1.2 Styrkelse af børn og unges sprogfærdigheder og læselyst ................................................... 13 Baggrund og formål ...................................................................................................................... 13 Målgruppe ...................................................................................................................................... 13 Indsatser ......................................................................................................................................... 13 Målbare effekter ............................................................................................................................ 15 Økonomi ........................................................................................................................................ 15

  3.1.3 Tidlig indsats mellem skole og ungdomsuddannelse - Et godt afsæt for alle unge ........ 18 At få en ungdomsuddannelse er afsættet for et godt liv .......................................................... 18 At klare sig gennem folkeskolen får betydning for resten af livet .......................................... 18 Ungdomsuddannelse for unge i Mariagerfjord ......................................................................... 19 Lokale kommunale målsætninger ............................................................................................... 21 Vi skal bedre mulighederne for at nå målet om flere unge i uddannelse .............................. 22 Fastholdelse i ungdomsuddannelse ............................................................................................ 23 Muligheder for indsats ................................................................................................................. 23 Investering ..................................................................................................................................... 24

  3.1.4 Opfølgning på, om de tidlige indsatser virker ...................................................................... 24 3.2 Sammenhængende indsatser .......................................................................................................... 26

  3.2.1 Fokus på koordineret sagsbehandling ................................................................................... 26 3.2.2 Rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne ............................................. 26

  Rekruttering af social- og sundhedselever fra andre brancher ............................................... 28

 • 2

  Økonomisk potentiale .................................................................................................................. 28 3.3 §17, stk. 4-udvalg – Landdistriktsudvikling via samproduktion ................................................ 31

  Baggrund ............................................................................................................................................ 31 Koordinatorfunktion ........................................................................................................................ 31 Etablering af pulje ............................................................................................................................. 32 Samproduktion med civilsamfundet ............................................................................................... 32

  4. Uddybende budgetnoter ................................................................................................................... 34 4.1 Økonomiudvalget ....................................................................................................................... 34 4.2 Udvalget for Børn og Familie.................................................................................................... 44 4.3 Udvalget for Sundhed og Omsorg ........................................................................................... 52 4.4 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse .......................................................................... 65 4.5 Udvalget for Kultur og Fritid .................................................................................................... 67 4.6 Udvalget for Teknik og Miljø .................................................................................................... 81

  Bilag 1 Provenu ved ændrede skattesatser og eksempler ved forskellige familietyper ................. 85

 • 3

  1. Læsevejledning Byrådet i Mariagerfjord Kommune har besluttet en anden budgetproces i år, end den, vi kender fra tidligere. Det betyder, at det politiske Forhandlingsudvalg, som er nedsat med repræsentanter fra alle partierne, tidligt i budgetprocessen har udpeget en række pejlemærker, som de har ønsket, at budgettet skal afspejle. På baggrund af pejlemærkerne har kommunens direktion udarbejdet et oplæg til et budget, som de politiske forhandlinger kunne tage udgangspunkt i. Pejlemærkerne fremgår af kapitel to. De økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen og Udligningsreformen er først kendt efter direktionen har udarbejdet forslaget til budgetoplæg. Det vil sige, at indtægtsgrundlaget for kommunens budget først har været kendt senere. Det betyder, at Mariagerfjord Kommunes økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne er gunstigere, end det var forventet før sommerferien. Økonomiudvalget har derfor besluttet, at følgende skal lægges til grund for de videre forhandlingerne:

  • Der er i dag indarbejdet en økonomisk driftsbuffer på 10 mio. kr. årligt. Denne hæves til 15 mio. kr. Den økonomiske buffer anvendes blandt andet til at imødegå usikkerheder omkring konsekvenserne af de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen

  • Driftsrammerne for kommunens service bør ikke hæves væsentligt. I stedet anbefales det, at der afsættes midler til opsparing til større kommende anlæg eller til engangsinvesteringer

  Nærværende budgetmateriale indeholder ikke et egentligt budgetforslag, men en række budgetemner, som Forhandlingsudvalget sender i høring. Budgetemnerne har forskellig karakter. En del af materialet er udarbejdet som led i det materiale, som direktionen lavede som budgetoplæg på baggrund af pejlemærker. Andre emner er indkommet som ansøgninger fra eksterne aktører eller på opfordringer fra medlemmer af de politiske partier. De uddybende beskrivelser af de enkelte emner vil afspejle den forskellighed. Er der for eksempel indkommet eksterne ansøgninger, som er medtaget i materialet, vil de forelægge som, de er beskrevet i ansøgningen. De emner, som er fremkommet politisk er heller ikke alle udfoldet endegyldigt, da de endnu er politiske tilkendegivelser, som ikke er forhandlet eller drøftet på tværs af de politiske partier. Det er i det perspektiv, emnerne skal læses og bemærkes i høringsperioden. På baggrund af de indkomne høringssvar og under hensyn til de endelige økonomiske mål for anlægs-, drifts og finansieringsbudgettet, vil Forhandlingsudvalget og Byrådet forhandle det endelige budget på plads. Det er derfor væsentligt at understrege, at alene fordi et forslag er medtaget i nærværende høringsmateriale, er det ikke er lig med, at forslaget bliver endelig prioriteret. Ud over de budgetemner, der indgår i materialet her, er der flere tematikker, som også indgår i Forhandlingsudvalgets drøftelser. Særskilt skal særligt følgende nævnes:

 • 4

  • Ledelsesspændet på ældreområdet Henset til også aktualiteten i den generelle fokus omkring ældreområdet, vil ledelsesspændet på ældreområdet i