of 26 /26
BOSNA SEMA bosnasema.ba

Bosna sema extracurricular activities

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Various activities for everyone. Enjoy.

Text of Bosna sema extracurricular activities

Page 1: Bosna sema extracurricular activities

BOSNA SEMA

bosnasema.ba

Francuske revolucije b.b.| 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 33 944 -100 | Fax: +387 33 697- 099

[email protected] | www.bosnasema.ba

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Page 2: Bosna sema extracurricular activities
Page 3: Bosna sema extracurricular activities

BOSNA SEMA

SARAJEVO, 2015

Page 4: Bosna sema extracurricular activities

4 BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Bosna Semaobrazovne institucije

Bosna SemaEducational Institutions

BOSEPONaučna olimpijada projekata Bosna Sema

Bosna Sema Project Olympiad

TakmičenjeVolim Bosnu i Hercegovinu

I Love Bosnia and HerzegovinaCompetition

Međunarodni festivalkulture i jezika

International Festival of Culture and Language

Takmičenje iz engleskog jezika“Masters of English”

Masters of EnglishEnglish Language Competition

1.

2.

3.

4.

5.

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

Page 5: Bosna sema extracurricular activities

5BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

INFIMA(Informatika, Fizika, Matematika)

INFIMA(Informatics, Physics, Math)

Fudbalski klubBosna Sema

Football ClubBosna Sema

IPSS Međunarodni danmulitkulturalni festival

IPSS International DayMulticultural Festival

Bosna Semasportski susreti

Bosna SemaSports Meet

Takmičenje iz engleskog jezika“FUNGLISH”

FUNGLISH English Language Competition

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

6.

7.

8.

9.

10.

Page 6: Bosna sema extracurricular activities

6

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

“Stvaramo uvjete za produktivno i savremeno obrazovanje.”

BOSNA SEMA obrazovne institucijeBosna Sema je privatna odgojno-obrazovna institucija koja ima za cilj pružanje podrške vaspitno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Naše škole omogućuju učenicima boravak u zajednici koja ih razumije i daje im priliku za kvalitetno obrazovanje. Učenicima se pružaju znanja i vještine koji će im pomoći u daljem akademskom životu.

BOSNA SEMAobrazovne institucije

DirektorBosna Sema obrazovnih institucija

Ramazan Çingil

Page 7: Bosna sema extracurricular activities

7

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Nastojimo da učenici kroz obrazovanje steknu znanja koja će im omogućiti lakši pronala-zak poslova i uspješne karijere u svim sferama društva. To će im pomoći da postanu produktivni i odgovorni građani, pa čak i nobelovci.

Misija posvećena obrazovanju

Misija Bosna Sema obra-zovnih institucija je priprema učenika za kvalitetno obra-zovanje u sigurnoj, brižnoj i saradničkoj atmosferi.

To je moguće postići samo kroz kvalitetan nastavni plan, sa snažnim naglaskom na prirodnim naukama (matematici, fizici, infor-matici, biologiji i hemiji).

Standardi nastavnog plana i programa

U Bosna Seminim školama nastava se izvodi po nastavnim planovima i programima odo-brenim od kantonalnih minis-tarstava nauke i obrazovanja.

Nastavni je proces obogaćen, proširen i odvija se uglavnom na engleskom jeziku.Posebna se pažnja posvećuje individualnim potrebama učenika.

Obrazovanje, praktične vještine i jezik vrednuju se kao inte-gralni dijelovi nastavnog plana i programa.

Nastavni plan i program je diza-jniran na način da stimulira intelektualnu znatiželju i razvija vještinu kritičkog razmišljanja kod učenika.

Od učenika doNobelovog pobjednika

Ciljevi u domenu edukacije

Osnovni ciljevi u domenu edukacije su razvijanje ličnih sposobnosti i sklonosti polaznika, te njihovo ospo-sobljavanje za samostalan rad uz upotrebu savremenih tehnologija i stranih jezika.

Naše škole

Primjenom najnovijih evrop-skih standarda u našim školama se postiže visok kvalitet u nastavnim i van-nastavnim aktivnostima što nam obezbjeđuje mjesto među vodećim školama u državi. Registrirane su sljedeće škole:

• Predškolske ustanove u

Sarajevu, Tuzli, Zenici i

Bihaću

• Međunarodneosnovneškole

u Sarajevu, Tuzli, Zenici,

BihaćuiMostaru

• Međunarodnesrednješkoleu

Sarajevu, Tuzli i Zenici

• Sarajevo koledž (Vraca i

Ilidža)

• Unsko-sanskikoledž

Page 8: Bosna sema extracurricular activities

8

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

NAUČNA OLIMPIJADAPROJEKATA BOSNA SEMABosna Sema Project Olympiad (BOSEPO)

O TAKMIČENJUBOSEPO je školska, naučna olimpijada iz oblasti energetike, inžinjeringa i zaštite okoline za učenike osnovnih i srednjih škola naše ustanove.

Prvi BOSEPO je održan u maju 2010. godine.

Ovo je prva i jedina naučna olimpijada ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini. Tradi-cionalnog je karaktera i upečatljiva po jedinstvenim projektima koje realiziraju učenici uz pomoć njihovih mentora i sav-jetnika.

Mjesto je predstavljanja najboljih naučnih projekata, te se često prepoznaje kao naučna konferencija.

Cilj Olimpijade jeste kreiranje podstica-jnog okruženja, koje pomaže učenicima u predstavljaju kreativnih ideja i mogućih rješenja, koja su usmjerena ka podizanju kvalitete života, bez štetnih utjecaja na prirodne izvore i život budućih naraštaja.

Olimpijada je podijeljena u tri kategorije:1. energetika,2. inžinjering i IT,3. zaštita okoline.

Vrijednosti ove Olimpijade :• demonstrira znastvene metode i

tehnike, • potiče interes i želju za istraživanjem

svijeta nauke, • promovira nauku i njenu ulogu i

važnost u našim životima, • pomaže u razvijanju vještina inter-

pretacije,• da približi svijet nauke na jedan kreati-

van i zabavan način.

ABOUT COMPETITIONBosna Sema Project Olympiad is a science competition in the field of energy, engineering and environmental protection targeted at our elementary and high school students.

The competition was first held in May 2010. It was the first and the only competition of this type in Bosnia and Herzegovina. The competition has a traditional character and it stands out for its exceptional projects and participation of many young students and their mentors; the place where the best research projects are presented and which is recognized as a scientific conference.

One of the goals of the competition is to create a supportive environment for students, in which they can present their creative ideas, possible solutions that would contribute to the better life conditions, without harming the environment and natural resources important for global life in the future.

The competition is divided into the following three categories:

1. Energy2. Engineering and IT3. Environment

The true values of the competition:• demonstration of scientific methods

and techniques• encouraging interest and desire for

exploring the world of science• promoting science and its role in our

lives• helping development of interpretation

skills• showing the world of science in a

creative and fun way

CILJEVI TAKMIČENJA

• probudi interes i svijest mladih ljudi o problemima ugroženosti planete Zem-lje,

• pomoći mladim ljudima da shvate ovu problematiku,

• pronaći primjenjiva rješenja za ove izazove,

• potaći učenika na ličnu odgovornost o brizi za Zemlju.

THE OBJECTIVES OF THECOMPETITION

• to stimulate interest and awareness of young people about endangered planet Earth

• to help young people better understand the issues related to environment

• to find plausible solutions for these challenges

• to encourage students’ personal responsibility for the care of the planet Earth and for all beings who live on it

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Page 9: Bosna sema extracurricular activities

9

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Encouraging interest and desirefor exploring the world of

science...

Page 10: Bosna sema extracurricular activities

10

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

O FESTIVALUU vrijeme kada je potreba za mirom i dijalogom veća nego ikada ranije, vjerujući da je važnost jedinstva i zbližavanja među kulturama sve veća i veća, svjesni smo da svaka pojedinačna kultura treba izrasti u svjetsku kulturu i da je neophodno da svi ljudi budu u interakciji sa ostatkom svijeta. Vodeći se takvom idejom, korak po korak započeli samo sa realizacijom sna koji se zove „zbližavanje kultura“.

Od 2006. godine do danas, lijepu i privlačnu stranu uloženog truda prati cijela Turska. Međunarodno društvo za turski jezik, od 2006. godine do danas, aktivno organizira veliki broj raznovrsnih manifestacija, s ciljem dovođenja tur-ske kulture do mjesta koje mu u svi-jetu pripada. To je i svojevrsni doprinos međunarodnom zbližavanju i upozna-vanju turske kulture na najljepši način.

Na međunarodnom “Festivalu jezika i kulture” učestvovali su učenici Sarajevo koledža, Unsko-sanskog koledža te učenici Međunarodnih škola iz Zenice, Tuzle i Sarajeva. Tokom godine više od 200 učenika borilo se za prolaz na navedena natjecanja. Snimci uspješnih učenika iz kategorije pjevanja i recitovanja poslani su i u Tursku. Pobjednici ovog natjecanja učestvovali su na različitim predstavama i festivalima diljem svijeta.

Predstavnici Bosne i Hercegovine su do sada osvojili 22 zlatne, 25 srebrenih i 38 bronzanih medalja.

MEĐUNARODNIFESTIVAL KULTURE I JEZIKAInternational Festival of Culture and Language

HAKKIMIZDAÜlkeler arası barışa ve diyaloğa en çok ihtiyaç duyulan bu zamanda kültürler arası kaynaşmaya ve birliğe önemin arttığını düşünerek çıktığımız bu yolda her kültürün kendi çapında değil dünya çapında bir kültür olması gerektiğini ve bütün insanların dünya ile etkileşim kurması zorunluluğunun farkındayız. Bunun bilinci ile harekete geçerek, kültürleri bir araya getirme hayalini adım adım uygulamaya koyduk.

2006’dan bu yana sarf edilen emeklerin güzel ve tatlı yönünü bugün bütün Türkiye yakından izliyor. Uluslararası Türkçe Derneği, 2006 yılından bu yana kültürümüzü dünyada hak ettiği konuma getirmek, uluslararası kardeşliği pekiştirmek ve kültürümüzün en iyi şekilde öğrenilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ne Sarajevo Koleji, Una Sana Koleji, Sarajevo International School, Tuzla International School ve Zenica International School katılmaktadır. Yıl içerisinde 200’den fazla öğrenci bu yarışmalara katılmak için arkadaşlarıyla yarışmaktadır. Bosna Hersek’te yapılan şarkı ve şiir finalinde başarılı olan öğrencilerin videoları Türkiye’deki olimpiyat merkezine gönderilmektedir. Şarkı ve şiir yarışmasını kazanan öğrencilerimiz dünyanın farklı yerlerinde yapılan yarışmalara ve gösterilere katılmaktadır.

Bosna Hersek olarak bu yarışmalardan şimdiye kadar 22 altın, 25 gümüş, 38 bronz madalya kazanarak büyük başarılar elde ettik.

CILJEVI TAKMIČENJAJezik je važan činilac koji omogućava zbližavanje i komunikaciju među ljudima. U eri komunikacije, uspostavljanje veza između različitih kultura moguće je upravo putem jezika. Učenici Bosna Sema obrazovnih institucija kroz učenje turskog jezika dobijaju mogućnost da uporede i, iz prve ruke, upoznaju sličnosti i razlike koje odlikuju tursku i bosanskohercegovčku kulturnu baštinu.

S ciljem postizanja boljih rezultata u učenju turskog jezika, za učenike koji pohađaju nastavu u Bosna Sema obrazovnim institucijama, počev od 2003. godine, organzira se Festival jezika i kulture.

AMACIMIZDil insanların birbirlerini anlamasını ve kaynaşmasını sağlayan bir unsurdur. İletişim çağında kültürlerin birbirleri ile kaynaşması, farklı kültürlere sahip insanların birbirleriyle anlaşması dil ile olmaktadır. Bosna Sema Eğitim Kurumları’nda okuyan öğrencilerimiz, Türkçeyi öğrenerek Türkiye ve Bosna Hersek kültürlerlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını daha yakından tanıma fırsatı bulmaktadırlar.

Bosna Sema Eğitim Kurumları’nda Türkçe dersi alan öğrencilerimizin yarışma havasında daha iyi Türkçe öğrenmelerini sağlamak amacıyla 2003 yılından beri Dil ve Kültür Festivali düzenlenmektedir.

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Page 11: Bosna sema extracurricular activities

11

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ülkeler arası barışa ve diyaloğa en çok ihtiyaç duyulan bu zamanda kültürler arası

kaynaşmaya ve birliğe önemin arttığını düşünüyoruz.

Page 12: Bosna sema extracurricular activities

12

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

O TAKMIČENJUZadaća svakog društva koje želi biti međunarodno konkurentno je da stavi svoje potencijale u funkciju najboljih inte-resa i darovite djece, te svoje obrazovane, darovite i kreativne ljude uvažava kao dragocjen nacionalni resurs.

U eri globalizacije, sveopćih promjena u društvu, od vitalnog je značaja kontinu-irano raditi na razvijanju i usmjeravanju darovite djece.Imajući to na umu, Bosna Sema obra-zovne institucije, već drugu godinu zaredom, organiziraju međuškolsko natjecanje „Volim Bosnu i Hercegovinu“ (takmičenje srednjih škola u okviru Bosna Sema obrazovnih institucija iz nacionalne grupe predmeta: Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, Historije i Geografije). Učenici su u prilici iskazati znanje iz navedenih predmeta te osvojiti solidne novčane nagrade.

Prvo je takmičenje održano u Sarajevu, a domaćin drugog takmičenja bio je grad na Uni.Pobjednici dosadašnjih takmičenja bili su Unsko-sanski koledž (šk.g. 2013/2014) i Međunarodna srednja škola u Zenici (šk.g. 2014/2015).

Program je koncipiran multitematski – takmičenje, bogati kulturno-zabavni sadržaji te prezentacije o prigodnim temama.Učenici odgovaraju na pitanja koja proizilaze iz nastavnih programa za odgovarjući predmet.Ukoliko se dogodi da timovi po završetku natjecanja imaju isti broj bodova, onda se poseže za dodatnim pitanjima.

Takmičenje je javnog karaktera, što znači da je omogućen pristup svim zaintere-siranim.

MEĐUŠKOLSKO TAKMIČENJEVOLIM BOSNU I HERCEGOVINUI Love Bosnia and Herzegovina Interscholastic Competition

ABOUT COMPETITIONThe task of any society that wants to be internationally competitive is to put their efforts into the best interest of their gifted children, since educated, talented and creative people are respected as valuable national resources.

Guiding children’s development is a vital work in the era of globalization and the constant universal changes in society. Having this in mind, Bosna Sema Educational Institutions, for the second year in a row, are organizing the interschool competition “I Love Bosnia and Herzegovina” (secondary school competition within Bosna Sema Educational Institutions from the following subjects: Bosnian, Croatian and Serbian language and literature, history and geography). Students have the opportunity to demonstrate their knowledge of the subjects and win monetary awards.

The first competition was held in Sarajevo and the host of the second competition was the town on the river Una, Bihać. Winners of the previous competitions were Una Sana College (school year 2013/2014) and the International High School in Zenica (school year 2014/2015). The program is designed as a multithemed competition, with rich cultural and entertainment shows and an educational section. Students answer questions related to their course curriculum. If two teams have the same amount of points at the end of competition, additional questions are asked.

The competition is open to public meaning all interested individuals are able to participate.

CILJEVI TAKMIČENJA

• njegovanje povijesno-kulturne baštine,• razvijanja svijesti o nacionalnoj pri-

padnosti, • razvijanje spoznaje o kulturnom iden-

titetu svoje sredine, uz istodobno res-pektiranje osobenosti drugih kultura,

• razvijanje duha tolerancije,• razvijanje ljubavi prema Bosni i Her-

cegovini.

THE OBJECTIVES OF THECOMPETITION

• fostering historical and cultural heritage• raising awareness of ethnicity• developing knowledge of individual

cultural identity while respecting the characteristics of other cultures

• developing tolerance• developing love for Bosnia and

Herzegovina

Page 13: Bosna sema extracurricular activities

13

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Thetaskofanysocietythatwantstobeinternationallycompetitiveistoput

theireffortsintothebestinterestoftheirgiftedchildren.

Page 14: Bosna sema extracurricular activities

14

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

O TAKMIČENJUMasters of English je takmičenje iz engleskog jezika iz različitih kategorija koji svake godine organiziraju Bosna Sema obrazovne institucije.

Takmičenje okuplja preko 200 mladih i talentovanih jezičara te njihovih profe-sora iz četiri grada Bosne i Hercegovine, uz učešće šest različitih škola.

U svih 7 kategorija naši mladi i entuzijastični učenici pokazuju izuzetne vještine i znanja. U takmičarskoj, i nadasve ugodnoj atmosferi, naš stručni žiri kao i mnogobrojni gosti, takmičari te nji-hovi prijatelji i članovi porodice uživaju posmatrajući mlade inspirativne debatore, govornike, gramatičare i spisatelje u utrci za medalje.

Svaka škola ima 3-5 predstavnika-takmičara u raznim kategorijama:test generalnog znanja engleskog jezika, akademsko pisanje, kreativno pisanje, izazov sricanja riječi, debata, uvjerljivo govorenje i “Engleska liga šampiona” u kojima učestvuju kao timovi.

MEĐUŠKOLSKO TAKMIČENJE“MASTERS OF ENGLISH”Masters of English Interscholastic Competition

ABOUT COMPETITIONMasters of English is an English language competition in 8 different categories organized annually by Bosna Sema Educational Institutions.

Masters of English brings together over 200 young language talents and their teachers from six different schools and four cities of Bosnia and Herzegovina every year.

In all categories, our young and enthusiastic students show outstanding skills. In a competitive but pleasant atmosphere, our scientific committee, contestants and their friends and family members, and spectators enjoy watching young and inspiring debaters, speakers, grammarians and writers in the race for medals.

Each school sends 3-5 students to compete in different categories - General English Proficiency, Academic Writing, Creative Writing, Spelling Bee, Debate, Persuasive Speaking and English Champions League. Students compete individually, except in the Debate and English Champions League categories, where they participate in teams.

CILJEVI TAKMIČENJA

• motivisanje učenika iz naših osnovnih i srednjih škola da prepoznaju radost u učenju engleskog jezika te pospješe svoje samopouzdanje pri upotrebi engleskog u komunikaciji sa drugima,

• pomoć učenicima da primjene svoje znanje engleskog jezika,

• pružanje prilike mladim ljudima da demonstriraju svoj nivo znanja engleskog jezika,

• ohrabrivanje svakoga da pokaže svoje znanje na bilo koji način.

THE OBJECTIVES OF THECOMPETITION

• encourage our middle and high school students to find joy in learning English and become more confident in communicating in English

• help students put their English into action

• enable young people to demonstrate their fluency and knowledge in English

• encourage everyone to show their abilities in one way or another

Category Target Event/Country

Persuasive Speaking English in Action/Croatia

Spelling Bee English in Action/Croatia

Debate English in Action/Croatia

Creative Writing: Short Story/Poetry/Essay Genius Olympiads/USA

Gulen Youth Platform Essay Contest University of Houston/USA

Fountain Magazine Essay Contest The Fountain Magazine/USA

English Champions League International Burch University 50% scholarship/B&H

General English Proficiency Hippo-English Language Competition/Italy

Masters of English aims the following national and international events and competitionsand the winners are encouraged to represent Bosnia and Herzegovina in the best way possible.

Page 15: Bosna sema extracurricular activities

15

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Encouraging our middle and high school students to find joy in learning English and become more confident in communicating in

English...

Page 16: Bosna sema extracurricular activities

16

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

O INFIMIINFIMA je mala naučna organizacija koja funkcionira u sklopu Bosna Sema obra-zovnih institucija.

Nastala je 2000. godine, s ciljem da objedini razne aktivnosti koje se tiču takmičenja i pripreme učenika za takmičenja iz informatike, fizike i matematike. Osnivanjem ove naučne jedinice, ostvaren je veliki napredak u samoj organizaciji odlazaka učenika na takmičenja, u radu i pripremi učenika za takmičenja, kao i u praćenju njihovog napretka. Tokom svog rada, uspješno je uspostavila suradnju s udruženjima matematičara, fizičara, informatičara na svim nivoima u BiH, kao i institucijama nadležnim za organiziranje takmičenja.

INFIMA je otvorila vrata svim učenicima u Bosni i Hercegovini koji su iskazali želju za dodatnom edukacijom u oblastima infor-matike, fizike i matematike. Svake godine ova organizacija prima veliki broj zahtjeva za učešće na naučnim kampovima.

Sa svojim malim timom i kapacitetima pokazala je da može pružiti usluge raznih vrsta seminara, radionica i kampova u svrhu edukacije i rada s talentiranim učenicima iz već navedenih naučnih oblasti.

Danas, iza ove organizacije stoje veliki rezultati na svim poljima nauke iz informatike, fizike i matematike. Rad ove organizacije je prepoznatljiv.

Naši su učenici redovni predstavnici BiH u svim državnim timovima, i pokazali su zavidne rezultate na mnogobrojnim takmičenjima. Mogu se pohvaliti velikimbrojem osvojenih prvih mjesta i medalja u oblasti prirodnih nauka.

INFIMA(Informatika, fizika, matematika)INFIMA (Informatics, physics, math)

ABOUT INFIMAINFIMA is a scientific organization that operates within the Bosna Sema Educational Institutions.

It was established in 2000 with the aim to combine the various activities related to the competition and preparation of students for competitions in computer sciences, physics and mathematics. With the establishment of this organization, there has been a great progress in the organization of students to participate and prepare for the competitions as well as monitoring students’ progress. During its work, it has successfully established various contacts with associations of mathematicians, physicists, computer scientists at all levels in B&H, as well as the institutions responsible for organizing the competitions.

INFIMA opened its doors to all students in Bosnia and Herzegovina, who expressed a desire for more education in the fields of computer science, physics and mathematics. Every year the organization receives a large number of requests for participation in study camps.

Despite its small team and capacities, INFIMA has shown to be able to provide services of various types of seminars, workshops and camps for the purpose of education and work with talented students from the already mentioned scientific fields.

Nowadays, these organizations are behind the great results in all fields of science in computer sciences, physics and mathematics. The work of this organization is evident by the fact that our students are regular representatives of Bosnia and Herzegovina in all national teams and have shown remarkable results in numerous competitions.

GLAVNI ZADACI

• pružanje informacija učenicima o takmičenjima,

• organiziranje naučnih kampova, klubova, seminara i radionica na kojima se učenici dodatno educiraju i spremaju za naredna takmičenja,

• kontinuirani rad s nadarenim učenicima,

• stalni rad na usavršavanju nastavnog kadra u cilju postizanja bolje i kvalitet-nije nastave,

• priprema i organiziranje slanja učenika na kantonalna, federalna, državna i međunarodna takmičenja,

• pružanje kvalitetnih i pravovremenih informacija o takmičenjima putem web- stranice http://infima.ba/.

MAIN TASKS

• providing information to students about the competitions

• organization of scientific camps, clubs, seminars and workshops at which students preare for the competitions

• continuing work with talented students• continuing work on the development

of the teaching staff in order to achieve better and more quality education

• preparation and organization of sending students to the cantonal, federal, state and international competitions

• providing quality and timely information on the competitions via the website http://infima.ba/

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Page 17: Bosna sema extracurricular activities

17

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Rad ove organizacije je prepoznatljiv po tome da su naši učenici redovni predstavnici BiH

u svim državnim timovima i sudjeluju na međunarodnim takmičenjima.

Page 18: Bosna sema extracurricular activities

18

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

O FK BOSNA SEMAUčenici i studenti Bosna Sema obrazovnih institucija, od osnivanja ovih institucija do danas, našoj su državi donijeli stotine odličja s međunarodnih takmičenja na svim poljima nauke, a posebno iz matema-tike, fizike, hemije, informatike i biologije.

Jedan od najvećih uspjeha jeste zlatna medalja s Balkanske olimpijade iz matematike i dvije srebrne medalje sa Svjetske olimpijade iz fizike. To su prve tri medalje takvog sjaja u historiji Bosne i Hercegovine kao samostalne države.

U namjeri da svoju energiju, želju i viziju Bosna Sema obrazovne institucije prošire i na sportske terene, osnovan je novi fud-balski klub pod nazivom “Bosna Sema”. Klub zvanično postoji od maja 2014. godine i svoj je put započeo u Kantonal-noj ligi Sarajevo.

FK “Bosna Sema” trenutno broji 23 fudbal-era, a broj igrača koji su dolazili na probu i tražili svoju šansu da postanu dio tima prelazi cifru od 90 fudbalera.

Uvjeti koji se nude fudbalerima ovog kluba ogledaju se u obrazovanju, smještaju i treniranju, tako da je fudbalerima izvan Sarajeva ponuđen besplatan smještaj i tri obroka dnevno.

Fudbaleri s posebnom preporukom stručnog osoblja kluba i oni koji imaju potrebne preduvjete za upis u Bosna Sema obrazovne institucije imaju pravona besplatno školovanje unutar ovih institucija. Također, jedna od usluga koje je klub omogućio svojim igračima jeste prevoz na treninge i utakmice.

FUDBALSKI KLUB BOSNA SEMAFootball Club Bosna Sema

ABOUT FC BOSNA SEMAStudents of Bosna Sema Educational Institutions, since the establishment of these institutions in 1998, brought hundreds of medals from international competitions in all fields of science, particularly in the fields of mathematics, physics, chemistry, computer sciences and biology to our country.

Among the biggest successes are one gold medal from the Balkan Olympiad in mathematics and two silver medals from the World Olympiad in physics.

In order to extend the energy, desire and vision of Bosna Sema Educational Institutions to sports fields, a new football club called “Bosna Sema” has been established. The club officially exists since May 2014 and its path started in the Cantonal League of Sarajevo.

Bosna Sema currently has 23 players and the number of players who came to the trials and asked for their chance to become a part of the team exceeds 90.

The facilities offered to football players of the club include education, housing and training. The football players coming from outside of Sarajevo are offered free accommodation and three meals a day.

Football players with a special recommendation of professional staff of the club and those who have the necessary prerequisites for entering the Bosna Sema Educational Institutions have the right to free education within these institutions. Also, one of the services available for free to the club’s players includes transportation to trainings and matches.

GLAVNI ZADACI

• plasman u viši rang,• spoj obrazovanja, odgoja i sporta• proizvodnja uspješnih i karakternih

fudbalera,• izgradnja stabilnog, profesionalnog i

uspješnog fudbalskog kluba,• postizanje vrhunskih sportskih rezul-

tata na svim nivoima takmičenja,• okupljanje i aktivno učestvovanje u

fudbalskom sportu djece, omladine i odraslih,

• obrazovanje fudbalera kluba, obezbjeđivanje uvjeta za školovanje

• razvoj i unapređenje fudbalskog sporta.

GOALS AND OBJECTIVES

• placement in a higher rank• combination of education, upbringing

and sports• building successful players with a

character• building a stable, professional and

successful football club• achieving the top results in all levels of

competition• gathering and actively participating in

football for children, youth, and adults• providing favorable conditions for the

education of club players• development and improvement of

football as a sport

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Page 19: Bosna sema extracurricular activities

19

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Svoju energiju, želju i viziju Bosna Sema obrazovne institucije proširile su i na

sportske terene, osnovan je novi fudbalski klub pod nazivom “Bosna Sema”.

Page 20: Bosna sema extracurricular activities

20

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

O IPSS MEĐUNARODNOM DANUKao međunarodna škola, IPSS pozdravlja i pruža dobrodošlicu učenicima širom svi-jeta. “Građanin svijeta” je jedno od četiri osnovna principa IPSS obrazovne filozo-fije. Odlična prilika za sve da ovo ostvare jeste obilježavanje “Međunarodnog dana”.

“Međunarodni dan” je obrazovni, mul-tikulturalni festival, s ciljem okupljanja svjetskih kultura, kako bi promovirali uvažavanje i razumijevanje naroda svijeta na zabavan i interakcijski način.

Informativni štandovi pružaju glavninu edukacije na dan događaja. Volonteri ili učenici pripremaju i vode ove štandove. Svaki štand pruža informacije o jednoj državi.

Voditelji štandova bi trebali, po mogućnosti, nositi narodnu nošnju i pripremiti brošure, eksponate i suvenire određene države. Svaki štand predstavljaosnovne informacije i znamenitosti određene zemlje.

Kako bi se što bolje razumjeli drugi narodi, za djecu su dostupne i raznovrsne multi-kulturalne igre.

IPSS “INTERNATIONAL DAY”MULTIKULTURALNI FESTIVALIPSS International Day Multicultural Festival

ABOUT FESTIVALAs an international school, IPSS welcomes students from all around the world. So, “World Citizenship” is one of the four core principles of IPSS Educational Philosophy. Celebrating International Day is a great opportunity for all to achieve it.

International Day is an educational, multicultural festival which aims to bring together the cultures of the world to promote appreciation and understanding of the peoples of the world in an interactive and entertaining way.

This event provides knowledge and understanding with world music, informative booths for various countries, an international food court and a wide variety of games, and activities.

Informative booths provide the bulk of the education on the event day. These booths are prepared and hosted by volunteers or students. Each booth provides information about a different country. Booth hosts are encouraged to wear native dresses and come prepared with handouts and other displays for the booth. Each booth provides a basic introduction to the country represented.

Volunteers can operate a wide variety of food stands in their booths. Food includes authentic ingredients and native recipes to accurately introduce visitors to different meals from around the globe.

A variety of multicultural games are available to captivate young children, who may not understand the details given at the booths.

GLAVNI ZADACI

• da se na zanimljiv način predstave raznovrsnosti kultura,

• da promovira osnovne ljudske vrijednosti, njihovo prihvatanje i uvažanje,

• biti otvoreniji prema osobama koje dolaze iz drugih zemalja,

• promovirati mir, ljubav, slobodu, i ljepotu raznolikosti,

• da se djeca kroz edukativno-zabavne festivale uče uvažanju drugih i njihovih običaja,

• izgraditi nova dugotrajna prijateljstva s ljudima iz drugih zemalja i kultura.

GOALS AND OBJECTIVES

• to show the diversity of cultures• to promote basic human values as well

as their acceptance and importance• to be more open to people who come

from other countries• to promote peace, love, freedom and

beauty of diversity• to teach children the importance of

others and their customs through educational and entertaining festivals

• to build new lasting friendships with people from other countries and cultures

Page 21: Bosna sema extracurricular activities

21

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

International day is an educational, multicultural festival which aims to bring together cultures of the world to promote appreciation and understanding of people of the world in an interactive and enter-

taining way.

Page 22: Bosna sema extracurricular activities

22

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

O SPORTSKIM SUSRETIMAOd 2012. godine, u organizaciji Aktiva srednjih škola profesora Tjelesnog i zdravstvenog odgoja Bosna Sema obrazovnih Institucija, u kontinuitetu se održava međuškolsko takmičenje u muškoj konkurenciji u sljedećim disci-plinama: košarka, mali nogomet, odbojka i stoni tenis.

Učestvuju slijedeće škole: •Sarajevo koledž, •Unsko-sanski koledž,•Međunarodna srednja škola Sarajevo,•Međunarodna srednja škola Tuzla,•Međunarodna srednja škola Zenica.

Šk. g. 2012/2013. i 2013/2014. u ekipnom plasmanu prvo je mjesto osvojio Sara-jevo koledž, dok je u školskoj 2014/2015. godini, prvo mjesto pripalo Međunarodnoj srednjoj školi u Tuzli.

Navedena takmičenja su održana u orga-nizaciji Sarajevo koledža. Poseban cilj ovog takmičenja jeste stvaranje trajne navike za svakodnevnim vježbanjem u cilju održavanja i jačanja zdravih i radnih navika. Razvijanje i usavršavanje psihomotornih sposobnosti i sportskog odgoja.Ključna se vrijednost ovog takmičenja ogleda u motiviranju učenika da se aktivno bave tjelesnim aktivnostima, sportom, rekreacijom, i da pokažu veću želju za učestvovanjem na sportskim takmičenjima.

Također, kroz ovo takmičenje želimo naglasiti važnost i ulogu sporta u odgoju i obrazovanju učenika. Probuditi svijest o važnosti redovnog tjelesnog vježbanja, i maksimalno približiti učenicima činjenicu da vlastitim trudom mogu djelovati na promjene svog izgleda i zdravlja.

BOSNA SEMASPORTSKI SUSRETIBosna Sema Sports Meet

ABOUT SPORTS MEETSince 2012, a team of experts consisting of sports teachers from high schools of Bosna Sema Educational Institutions hold an interschool competition in the following disciplines: basketball, soccer, volleyball and table tennis.

The participating schools are as follows:•Sarajevo College•Una-Sana College• International School of Sarajevo• International School of Tuzla• International School of Zenica

In the school years 2012/13 and 2013/14, Sarajevo College got the first place and in the 2014/15 school year, International School of Tuzla achieved the first place in the overall standings.

For the past three years, the competition have been organized by Sarajevo College.

The specific objective of this competition is to create a permanent habit of daily exercise in order to maintain and strengthen the health, and development and improvement of psychomotor skills, and sports education.

The key value of this competition lies in motivating students to be actively engaged in physical activity, sports, recreation and to demonstrate a greater desire to participate in sports competitions.

Also, through this competition, we want to emphasize the importance and the role of sports in the education of students, enhance their awareness towards the importance of regular physical exercise and show students that they can improve their health with their own efforts.

GLAVNI CILJEVI

• stalna promocija sporta i njegovih vri-jednosti,

• kontinuirano motiviranje učenika da se bave sportom,

• da su sport i sportski rezultati odlično sredstvo za promociju škole,

• značaj i uloga sporta u obrazovanju i odgoju djece,

• da sport doprinosi u izgradnji boljeg društva,

• da sport pomaže u očuvanju i unapređenju zdravlja,

• da se svakom učeniku osigura sloboda izbora i mogućnosti bavljenja sportskim aktivnostima.

GOALS AND OBJECTIVES

• continuous promotion of sport and its values

• continuously motivating students to the practice of sport

• that sports are an excellent means of promoting school

• that sports contribute to building a better society

• that sports help maintain and improve health

• that each student are given the freedom of choice and opportunities for sport activities

Page 23: Bosna sema extracurricular activities

23

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

“Ključna vrijednost ovog takmičenjaogleda se u motiviranju učenika da se aktivno bave tjelesnim aktivnostima,

sportom i rekreacijom.

Page 24: Bosna sema extracurricular activities

24

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ·

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

O FUNGLISHBosna Sema obrazovne institucije orga-niziraju takmičenje pod nazivom“FUNGLISH”. Takmičenje upućuje na glavnu ideju ove cjelokupne vannastavne aktivnosti, što je naravno zabaviti se i poboljšati vještine iz engleskog jezika, tj: •spelovanje, •scenski nastup•pjevanje, •oralna spretnost/vještina govora,• i recitovanje poezije.

Možemo reći da osnovne kategorije ovog takmičenja obuhvataju sve oblike engleskog jezika koji se mogu naći u stvar-nosti. Stoga, glavna svrha ove aktivnosti jeste širenje upotrebe engleskog jezika izvan učionice u potpuno drugačijem okruženju, gdje se pojavljuju neki novi izazovi i mogućnosti.

Odjel Bosna Sema za osnovnu školu (PSD) organizira “FUNGLISH”, takmičenje iz engleskoj jezika među učenicima iz Bosna Sema osnovnih škola.

Takmičenje se odvija kroz pet kategorija i otvoreno je za sve razrede, od prvog do petog.

FUNGLISH 2015 je bio izvrsna prilika za djecu da se zabave, vježbaju ono što su već naučili, te da se oslobode treme koja je bila očita u svim kategorijama takmičenja.

Uprkos tremi, učenici su bili opušteni i imali su odličnu podršku publike: učitelja, prijatelja i porodice. Zapravo, druženje s porodicom i prijateljima je i bio naš cilj pri organiziranju ovog takmičenja.

MEĐUŠKOLSKO TAKMIČENJE “FUNGLISH”FUNGLISH English Language Interscholastic Competition

ABOUT COMPETITIONThe English language competition organized by the Bosna Sema Educational Institutions for primary schools is named “FUNGLISH” in order to give the taste of the main idea behind the whole extracurricular activity, which is of course having “fun” and improving “English” skills, namely: •spelling•stage performance•singing•oral proficiency•and poetry reciting

The main categories of the competition can clearly give the idea that they encompass all the forms and shapes of language that can be found in real life. So the main purpose of this activity is to extend usage of English language beyond the classroom walls and into a completely new surrounding, where some new challenges and opportunities arise.

Bosna Sema Primary School Department (PSD) organizes FUNGLISH, the English language competition among Bosna Sema Educational Institutions primary school students. Competitions are open to all year groups, from year group 1 to year group 5.

FUNGLISH 2015 was an excellent opportunity for the kids to entertain themselves, to practice what they have learned and to free themselves of the stage fright, which was obvious in all categories of the competition. Despite the stage fright, they were mostly relaxed and easy-going and they have really had a great support from the audience, which consisted of their teachers, friends and families. Actually, that was what we aimed before we organized the event.

GLAVNI CILJEVI

• demonstriraju svoje sposobnosti iz engleskog jezika,

• izgrade prijateljstvo sa učenicima iz drugih kampusa,

• jačaju svijesti o značaju engleskog jezika,

• poboljšaju svoje samopouzdanje ,• razviju komunikacijske vještine,• prezentiraju ideje na različite načine.

GOALS AND OBJECTIVES

• demonstrate their abilities in English language

• build friendship among students from different campuses

• raise the awareness of significance of English language

• improve their self-confidence through competitive events

• develop communication skills• present ideas in many different ways

Page 25: Bosna sema extracurricular activities

25

· VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI · EXTRACURRICULAR ACTIVITIES · VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Glavna svrha ove aktivnosti jeste širenje upotrebe engleskog jezika izvan ucionice u pot-

puno drugacijem okruženju,gdje se pojavljuju neki novi izazovi i mogucnosti.

Page 26: Bosna sema extracurricular activities

BOSNA SEMA

bosnasema.ba

Francuske revolucije b.b.| 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 33 944 -100 | Fax: +387 33 697- 099

[email protected] | www.bosnasema.ba

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS