Bosna sema extracurricular activities

 • View
  230

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Various activities for everyone. Enjoy.

Text of Bosna sema extracurricular activities

 • BOSNA SEMA

  bosnasema.ba

  Francuske revolucije b.b.| 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 33 944 -100 | Fax: +387 33 697- 099

  info@bosnasema.ba | www.bosnasema.ba

  BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

 • BOSNA SEMA

  SARAJEVO, 2015

 • 4 BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

  Bosna Semaobrazovne institucije

  Bosna SemaEducational Institutions

  BOSEPONauna olimpijada projekata Bosna Sema

  Bosna Sema Project Olympiad

  TakmienjeVolim Bosnu i Hercegovinu

  I Love Bosnia and HerzegovinaCompetition

  Meunarodni festivalkulture i jezika

  International Festival of Culture and Language

  Takmienje iz engleskog jezikaMasters of English

  Masters of EnglishEnglish Language Competition

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  4-5

  6-7

  8-9

  10-11

  12-13

 • 5BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

  INFIMA(Informatika, Fizika, Matematika)

  INFIMA(Informatics, Physics, Math)

  Fudbalski klubBosna Sema

  Football ClubBosna Sema

  IPSS Meunarodni danmulitkulturalni festival

  IPSS International DayMulticultural Festival

  Bosna Semasportski susreti

  Bosna SemaSports Meet

  Takmienje iz engleskog jezikaFUNGLISH

  FUNGLISH English Language Competition

  14-15

  16-17

  18-19

  20-21

  22-23

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

 • 6EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

  BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

  Stvaramo uvjete za produktivno i savremeno obrazovanje.

  BOSNA SEMA obrazovne institucijeBosna Sema je privatna odgojno-obrazovna institucija koja ima za cilj pruanje podrke vaspitno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Nae kole omoguuju uenicima boravak u zajednici koja ih razumije i daje im priliku za kvalitetno obrazovanje. Uenicima se pruaju znanja i vjetine koji e im pomoi u daljem akademskom ivotu.

  BOSNA SEMAobrazovne institucije

  DirektorBosna Sema obrazovnih institucija

  Ramazan ingil

 • 7 VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

  Nastojimo da uenici kroz obrazovanje steknu znanja koja e im omoguiti laki pronala-zak poslova i uspjene karijere u svim sferama drutva. To e im pomoi da postanu produktivni i odgovorni graani, pa ak i nobelovci.

  Misija posveena obrazovanju

  Misija Bosna Sema obra-zovnih institucija je priprema uenika za kvalitetno obra-zovanje u sigurnoj, brinoj i saradnikoj atmosferi.

  To je mogue postii samo kroz kvalitetan nastavni plan, sa snanim naglaskom na prirodnim naukama (matematici, fizici, infor-matici, biologiji i hemiji).

  Standardi nastavnog plana i programa

  U Bosna Seminim kolama nastava se izvodi po nastavnim planovima i programima odo-brenim od kantonalnih minis-tarstava nauke i obrazovanja.

  Nastavni je proces obogaen, proiren i odvija se uglavnom na engleskom jeziku.Posebna se panja posveuje individualnim potrebama uenika.

  Obrazovanje, praktine vjetine i jezik vrednuju se kao inte-gralni dijelovi nastavnog plana i programa.

  Nastavni plan i program je diza-jniran na nain da stimulira intelektualnu znatielju i razvija vjetinu kritikog razmiljanja kod uenika.

  Od uenika doNobelovog pobjednika

  Ciljevi u domenu edukacije

  Osnovni ciljevi u domenu edukacije su razvijanje linih sposobnosti i sklonosti polaznika, te njihovo ospo-sobljavanje za samostalan rad uz upotrebu savremenih tehnologija i stranih jezika.

  Nae kole

  Primjenom najnovijih evrop-skih standarda u naim kolama se postie visok kvalitet u nastavnim i van-nastavnim aktivnostima to nam obezbjeuje mjesto meu vodeim kolama u dravi. Registrirane su sljedee kole:

  Predkolske ustanove u

  Sarajevu, Tuzli, Zenici i

  Bihau

  Meunarodneosnovnekole

  u Sarajevu, Tuzli, Zenici,

  BihauiMostaru

  Meunarodnesrednjekoleu

  Sarajevu, Tuzli i Zenici

  Sarajevo koled (Vraca i

  Ilida)

  Unsko-sanskikoled

 • 8EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

  BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

  NAUNA OLIMPIJADAPROJEKATA BOSNA SEMABosna Sema Project Olympiad (BOSEPO)

  O TAKMIENJUBOSEPO je kolska, nauna olimpijada iz oblasti energetike, ininjeringa i zatite okoline za uenike osnovnih i srednjih kola nae ustanove.

  Prvi BOSEPO je odran u maju 2010. godine.

  Ovo je prva i jedina nauna olimpijada ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini. Tradi-cionalnog je karaktera i upeatljiva po jedinstvenim projektima koje realiziraju uenici uz pomo njihovih mentora i sav-jetnika.

  Mjesto je predstavljanja najboljih naunih projekata, te se esto prepoznaje kao nauna konferencija.

  Cilj Olimpijade jeste kreiranje podstica-jnog okruenja, koje pomae uenicima u predstavljaju kreativnih ideja i moguih rjeenja, koja su usmjerena ka podizanju kvalitete ivota, bez tetnih utjecaja na prirodne izvore i ivot buduih narataja.

  Olimpijada je podijeljena u tri kategorije:1. energetika,2. ininjering i IT,3. zatita okoline.

  Vrijednosti ove Olimpijade : demonstrira znastvene metode i

  tehnike, potie interes i elju za istraivanjem

  svijeta nauke, promovira nauku i njenu ulogu i

  vanost u naim ivotima, pomae u razvijanju vjetina inter-

  pretacije, da priblii svijet nauke na jedan kreati-

  van i zabavan nain.

  ABOUT COMPETITIONBosna Sema Project Olympiad is a science competition in the field of energy, engineering and environmental protection targeted at our elementary and high school students.

  The competition was first held in May 2010. It was the first and the only competition of this type in Bosnia and Herzegovina. The competition has a traditional character and it stands out for its exceptional projects and participation of many young students and their mentors; the place where the best research projects are presented and which is recognized as a scientific conference.

  One of the goals of the competition is to create a supportive environment for students, in which they can present their creative ideas, possible solutions that would contribute to the better life conditions, without harming the environment and natural resources important for global life in the future.

  The competition is divided into the following three categories:

  1. Energy2. Engineering and IT3. Environment

  The true values of the competition: demonstration of scientific methods

  and techniques encouraging interest and desire for

  exploring the world of science promoting science and its role in our

  lives helping development of interpretation

  skills showing the world of science in a

  creative and fun way

  CILJEVI TAKMIENJA

  probudi interes i svijest mladih ljudi o problemima ugroenosti planete Zem-lje,

  pomoi mladim ljudima da shvate ovu problematiku,

  pronai primjenjiva rjeenja za ove izazove,

  potai uenika na linu odgovornost o brizi za Zemlju.

  THE OBJECTIVES OF THECOMPETITION

  to stimulate interest and awareness of young people about endangered planet Earth

  to help young people better understand the issues related to environment

  to find plausible solutions for these challenges

  to encourage students personal responsibility for the care of the planet Earth and for all beings who live on it

  BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

 • 9 VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  BOSNA SEMA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

  Encouraging interest and desirefor exploring the world of

  science...

 • 10

  EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES VANNASTAVNE AKTIVNOSTI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

  BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJEBOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

  O FESTIVALUU vrijeme kada je potreba za mirom i dijalogom vea nego ikada ranije, vjerujui da je vanost jedinstva i zbliavanja meu kulturama sve vea i vea, svjesni smo da svaka pojedinana kultura treba izrasti u svjetsku kulturu i da je neophodno da svi ljudi budu u interakciji sa ostatkom svijeta. Vodei se takvom idejom, korak po korak zapoeli samo sa realizacijom sna koji se zove zbliavanje kultura.

  Od 2006. godine do danas, lijepu i privlanu stranu uloenog truda prati cijela Turska. Meunarodno drutvo za turski jezik, od 2006. godine do danas, aktivno organizira veliki broj raznovrsnih manifestacija, s ciljem dovoenja tur-ske kulture do mjesta koje mu u svi-jetu pripada. To je i svojevrsni doprinos meunarodnom zbliavanju i upozna-vanju turske kulture na najljepi nain.

  Na meunarodnom Festivalu jezika i kulture uestvovali su uenici Sarajevo koleda, Unsko-sanskog koleda te uenici Meunarodnih kola iz Zenice, Tuzle i Sarajeva. Tokom godine vie od 200 uenika borilo se za prolaz na navedena natjecanja. Snimci uspjenih uenika iz kategorije pjevanja i recitovanja poslani su i u Tursku. Pobjednici ovog natjecanja uestvovali su na razliitim predstavama i festivalima diljem svijeta.

  Predstavnici Bosne i Hercegovine su do sada osvojili 22 zlatne, 25 srebrenih i 38 bronzanih medalja.

  MEUNARODNIFESTIVAL KULTURE I JEZIKAInternational Festival of Culture and Language

  HAKKIMIZDAlkeler aras bara ve diyaloa en ok ihtiya duyulan bu zamanda kltrler aras kaynamaya ve birlie nemin arttn dnerek ktmz bu yolda her kltrn kendi apnda deil dnya apnda bir kltr olmas