bm presentation final.ppt

Embed Size (px)

Text of bm presentation final.ppt

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  1/17

  Membandingkan Makna BahasaSlanga Dalam Kalangan Remaja

  dengan Bahasa Melayu

  NAMA : MATHILDA ANN A/P INS!N

  KAR"N A/P #AI"R D"$I P"RMATA SARI AHMAD $A%I&DDIN BIN AHMAD R"D#&AN

  NAMA '&R& : P&AN N!RHA(ATI BINTI MASRI

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  2/17

  P"N'"NAL

  AN

  LATARB"LAKAN

  '

  D"%INISIK!NS"P

  D"%INISIS"MANTI

  K

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  3/17

  SLANGA

  Ke)elbagaian

  bahasa yang*idak +asmi dan*idak baku

  Bidang k,sa

  ka*a da+i)adabidang -,n,l,gidan*a*abahasa

  be+si-a*

  semen*a+a danlebih digunakan,leh g,l,nganmuda

  ',l,ngan+emaja membe+imakna baha+u

  ke)ada

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  4/17

  !B."KTI%

  KA.IAN

  Menyena+aikan

  )e+ka*aan slangayang se+ingdigunakan dalamkalangan )elaja+sek,lah

  Mengenal)as*imaksud bahasaslanga yang *elahdikenal)as*i dalam

  kalangan )elaja+

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  5/17

  KEPENTINGANKAJIAN

  ijadikan sebagai

  panduan kepadamasyarakat ataurganegara Maaysiatuk menggunakan

  !a"asa Meayuyang ebi" tepat

  Menjadikan sebagba"an rujukan untmenjaankan kajia

  yang aink"ususnya kajian

  tentangba"asa sanga

  sama ada kepadawarganegaraMaaysia ataurakyat asing

  Menyedarkanmasyarakat

  tentang

  kewujudan ba"asasanga yang

  digunakan daamkaangan masyarakat

  negara kita

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  6/17

  SK#P KAJIAN

  Peajar$peajar SMK Seri Ip%"

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  7/17

  S"NARAI PE&KATAAN SLANGADALAM !A'ASA MELA()

  PE&KATAAN SLANGA A(AT$A(AT SLANGA

  a*lekkamu *ak masuk kelas ke Aminah0$a*leklah 1ikgu *ak da*ang lagi

  a)a)e+ 2a)a)e+ je keje kamu bagi ka* saya2Aminah didalam ha*i

  *a*au%a+han ada nam)ak ali *ak0 *a*aulah

  1a)u)1a)u) sungguh dia dengan

  -a1eb,,ka)e1e+ Hey3 a)e1e+ Dila seka+ang0

  *+imas *+imas Nini ke+ana *,l,ng

  )ehalkamu )ehal b+, nak su+uh4su+uh)ulak

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  8/17

  MAKNA SLAN'A (AN' DIAMBIL DARIPADABAHASA M"LA(&

  P"RKATAAN SLAN'A MAKNA

  Watlek buat

  apaper apa-apa

  tatau tidak tahu

  capup cari publisiti

  apecer apa cerita

  trimas terima kasih

  pehal apa hal

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  9/17

  MAKNA SLAN'A (AN' DIAMBIL DARIPADABAHASA IN''"RIS

  P"RKATAAN MAKNA

  5,ie6 s,++y maa-

  5lash )u*us6 )isah

  Rela7 be+*enang

  Lis* sena+ai

  In1,me gajiS*yle mena+ik6 be+gaya

  Hand)h,ne *ele-,n bimbi*

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  10/17

  MAKNA SLAN'A (AN' DIAMBILDARIPADA BAHASA 5INA

  P"RKATAAN MAKNA

  'ua saya6 aku

  Lu kamu6 aak6engkau

  5au be+angka*6 )e+gi

  Langsi ku+ang aja+

  Taik, ke*ua

  Sui nasib malang

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  11/17

  BATASAN KA.IAN*diberikan +%kus daam kajian ini

  nyaa" ba"asa sanga yang dituturkan

  e" peajar$peajar SMK Seri Ip%" daam

  angan ,- peajar tingkatan enam yang terdiri

  ripada ./ %rang eaki dan ./ %rang peajar peremp

  a ini kerana1 pengguna ba"asa sanga digunakan %

  %ngan tertentu a2imnya remaja0

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  12/17

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  13/17

  DAPATAN KAJIANDAPATAN KAJIAN

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  14/17

  B"NT&K SLAN'A (AN' DIAMBILDARIPADA BAHASA ASIN'

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  15/17

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  16/17

 • 7/25/2019 bm presentation final.ppt

  17/17