Click here to load reader

BISERI UMA · PDF file 2019. 10. 18. · 5 RijeË urednika Nakon objavljivanja prvog Zbornika, Zlatni rez (Za- greb, 2018.), Udruga hrvatskih aforista i humorista pri-premila je svoj

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BISERI UMA · PDF file 2019. 10. 18. · 5 RijeË urednika Nakon objavljivanja...

 • 1

  BISERI UMA

  Zbornik aforizama Udruge hrvatskih aforista i humorista

  BISERI UMA

 • 2

  Nakladnik Udruga hrvatskih aforista i humorista

  https://uhah.hr

  Copyright Ÿ UHAH i autori

  Za nakladnika Zlatko GarvanoviÊ, predsjednik [email protected]

  Uredniπtvo Ivo Mijo AndriÊ — glavni urednik,

  Jandre DrmiÊ, Draæen JergoviÊ, Tomislav Supek, Miroslav VukmaniÊ

  Lektorica Branka VukmaniÊ

  Karikatura Branko EfendiÊ — Efi

  Tisak i uvez Studio Moderna, Zagreb

 • 3

  BISERI UMA

  Zbornik aforizama Udruge hrvatskih aforista i humorista

  Zagreb, 2019.

  U H A H

 • 4

  CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu

  pod brojem 001043748

  www.nsk.hr

  ISBN 978-953-48353-1-9

 • 5

  RijeË urednika

  Nakon objavljivanja prvog Zbornika, Zlatni rez (Za- greb, 2018.), Udruga hrvatskih aforista i humorista pri- premila je svoj drugi Zbornik, Biseri uma. Zbornik je prireen u sklopu obiljeæavanja druge godiπnjice djelo- vanja Udruge, Ëije se Ëlanstvo u tekuÊoj godini viπe nego udvostruËilo. To je vidljiv znak da se aforistika i humor vraÊaju na velika vrata u hrvatsku kulturu i umjetnost misli i rijeËi, gdje im je oduvijek bilo mjesto.

  Biseri uma okupljaju niz duæi od tisuÊu aforizama i epigrama te odreeni broj gnoma, sentencija, osmislica, mudrosnica, haikizama, izreka i drugih umnih misli pre- toËenih u kratka prozna kazivanja. Za oËekivati je, kako se krug Ëlanova Udruge bude πirio, da Êe novi zbornici biti ispunjeni i drugim vrstama humora, kakve su hu- moreske, kozerije, satiriËne priËe i humoristiËki zapisi.

  U ovaj zbornik uvrπteni su radovi koji su napisani u tekuÊoj godini ili koji mjesec ranije, tako da on prezenti- ra novo stvaralaπtvo hrvatskih aforista i humorista, pri- mjereno aktualnom vremenu i druπtvenom trenutku. Na taj naËin osiguran je kontinuitet stvaralaπtva i potaknuto Ëlanstvo da aktivno sudjeluje u oblikovanju duha naroda te njegovih voa i predstavnika vlasti. To je i osnovna zadaÊa aforista i humorista, Ëiji se doprinos, naæalost, joπ uvijek ne vrednuje u mjeri u kojoj to zasluæuju. Treba se nadati da Êe se stanje na tom podruËju druπtvene svijesti mijenjati i popravljati u vremenu koje dolazi.

 • 6

  Pri odabiru radova Ëlanova Udruge, urednik i ured- niπtvo su kao kriterij zastupljenosti uzeli njihov ukupni doprinos razvoju aforistiËkog i humoristiËkog stvarala- πtva, broj objavljenih knjiga te ostvarene nagrade i pri- znanja na podruËju knjiæevnosti. Pred mlaim Ëlanovima stoji vrijeme za dokazivanje, a pred starijim za potvrdu vrijednosti koja je verificirana u minulim godinama i de- setljeÊima.

  U svakom sluËaju, Zbornik aforizama Biseri uma otvoren je pred vama i svima je dostupan sjaj i bistrina uma njegovih stvaralaca. Sretno vam bilo Ëitanje te lako i dugo pamÊenje i koriπtenje zapisanih mudrih misli, rije- Ëi i izreka hrvatskih aforista i humorista.

  Ivo Mijo AndriÊ

 • 7

  Ivo Mijo AndriÊ roen je 1948. godine u »aniÊima kod Tuzle, Bosna i Hercegovina. Zavrπio Fa- kultet politiËkih nauka i postdiplom- ski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je æivio i radio u privre- di, sindikatima i dræavnim institucija- ma do seobe u Zagreb 2004. godine. Objavio viπe od Ëetrdeset knjiga poe- zije, proze, drama, eseja, knjiæevnih

  prikaza i monografija te deset knjiga aforizama. Knjiæevni radovi prevedeni su mu i objavljeni na desetak stranih jezika. »lan je Druπtva hrvatskih knjiæevnika, Druπtva pisaca BiH, Hrvatskog druπtva knjiæev- nika za djecu i mlade i Udruge hrvatskih aforista i humorista. Dobit- nik je viπe meunarodnih priznanja za knjiæevnost. Zastupljen je u sedamdesetak antologija, zbornika i almanaha objavljenih u zemlji i inozemstvu.

  Izmeu emocija i racija, kod nas se uvijek isprije- Ëi nacija.

  Ü

  Kad je shvatio da je sve prolazno, proπao je kroz crveno.

  Ü

  Javni mediji i kod nas djeluju kao … javne kuÊe.

  Ü

  U prostorijama dræavnih organa, skoro svakodne- vno, odvijaju se sveËana primanja … mita.

  Ü

 • 8

  Naπ dræavni aparat malo radi, a puno se … kvari.

  Ü

  Postao je kuÊni ljubimac. Æena ga voli kao … psa.

  Ü

  Neke pijance stigne kazna, a neke … kazan.

  Ü

  Kaznena politika nam je blaga. Blago lopovima!

  Ü

  Radnici su u socijalizam uπli s crvenom zasta- vom. A u kapitalizam … s bijelom.

  Ü

  Kod nas se samo gladni jedu … od muke.

  Ü

  Nema viπe gole istine. I nju su politiËari presvu- kli.

  Ü

  Molim gradsku kanalizaciju da mi ne πalje raËun, dok ne obavim veliku nuædu.

  Ü

  Prema politiËarima imam Ëiste namjere. Dobro sam ih oprao.

  Ü

  Radujem se smrti. Hrvati cijene samo mrtve pis- ce.

  Ü

 • 9

  Josip Balaπko roen je 1941. godine u Brezovici, Za- greb, gdje æivi i stvara. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Objavio je sljedeÊe knjige humora, satire i aforizama: Reizborni d(r)ugovi (Zagreb, 1987.), G(l)adne godine (Zagreb, 2003.), Laj jasno, gla- sno i kratko (Zagreb, 2004.), Traæenje izlaza (ZapreπiÊ, 2013.), Gordijske

  Ëvoruge (Zagreb, 2015.), Zalijevanje osmijeha — aforizmi za djecu (Zagreb, 2018.) i Hrvatska aforistika 1847.—2018., antologijska zbirka (Zagreb, 2019.). Piπe pjesme, priËe, scenske igre, romane i slikovnice za djecu i mlade.

  NajveÊa hrvatska klopka bit Êe kad svi radnici dou s Istoka, a svi proizvodi sa Zapada.

  Ü

  Hrvatsko teritorijalno more je velikim dijelom — presuπilo.

  Ü

  Lako nam je biti zemlja s najviπe presaenih or- gana, kad se stalno koljemo.

  Ü

  Nova investicija: Kumrovec mora dobiti æeljez- nicu, jer je Titova bista zavrπila na slijepom ko- losjeku.

  Ü

 • 10

  Male dræave imaju najviπe dræava u dræavi.

  Ü

  Æalimo za voama. Nakon svakih izbora joπ viπe plaËemo.

  Ü

  Izmeu dvije faze, vladajuÊih i oporbe, sijevaju munje i gromovi, a narod im je nula.

  Ü

  Dokle god oporba dræi Ëarapu na glavi, vladajuÊi mogu pokazivati svoje lice.

  Ü

  Provedemo li cijeli æivot u mraku, bar neÊemo vidjeti πto nam se sve dogaalo.

  Ü

  Od svih naπih prirodnih fenomena jedino ne za- Ëuuje — æivo blato.

  Ü

  Toliko volimo domovinu, da bi se i naπa demago- gija trebala zvati domagogija.

  Ü

  Blatimo sami sebe. Pa πto onda, to je naπa zemlja.

  Ü

  IstrËavanjem pred rudo jedino si u prednosti pred konjem.

  Ü

 • 11

  Ima nas na svim kontinentima. Mi smo se prvi ujedinili u jedan planet.

  Ü

  Pucamo po πavovima i zato joπ nismo prodani kao cjelina.

  Ü

  Pored globalnog zatopljenja, vrh naπe ledene san- te je sve vidljiviji.

  Ü

  Da smo migrantima odmah rekli da je Balkanska ruta bure baruta, zaobiπli bi nas.

  Ü

  Naπa najjaËa karika postali su lanËiÊi skinuti s vrata u otkupljivaËnicama zlata.

  Ü

  Zaπto kazniti zastupnika koji je zaspao na sjedni- ci, kad mu je stranka prespavala cijeli mandat?

  Ü

  Naπa je specijalnost obnavljati zamke za turiste.

  Ü

  »ovjeku koji ima stalno zaprljane ruke najlakπe je proËitati sudbinu s dlana.

  Ü

  Bolje je æivjeti u mraku, nego da ti osvijetle krivi put.

  Ü

 • 12

  Svetislav BiljanoviÊ roen je 1936. u Drvaru. Piπe basne, aforizme i epigrame i objavljuje ih u tiskovinama. Voli crtati i fotografirati ljepotu. U pripremi mu je prva knjiga aforizama. Æivi i stvara u Zagrebu.

  Mala plaÊa je velika briga malog Ëovjeka.

  Ü

  I prodavaËi magle tvrde da su træiπno orijentira- ni.

  Ü

  Promaπaj koji pogaa: promaπen æivot.

  Ü

  Za naπ predizborni cirkus nema dovoljno velikog πatora.

  Ü

  Povremeno se treba zamisliti nad svojim miπlje- njem.

  Ü

  OsjeÊam se glupo: svi se oko mene prave pame- tni.

  Ü

 • 13

  Svi smo jednaki samo pred zakonom — gravita- cije.

  Ü

  Dok jedni meditiraju, drugi inkasiraju.

  Ü

  Ne sisajte veslo; veslajte!

  Ü

  Tko gladi, ne boji se gladi.

  Ü

  Pojedinci su u veÊini.

  Ü

  Niti vjernici ne vjeruju malim bogovima.

  Ü

  UËio se na greπkama; sada grijeπi bez greπke.

  Ü

  Izletio je iz zavoja. Sad je u gipsu.

  Ü

  Od svih jezika, najprije nauËi dræati jezik za zu- bima.

  Ü

  ©to je viπe moÊnih, to je viπe bespomoÊnih.

  Ü

  Jedan magarac radi na crno kao konj.

  Ü

 • 14

  Kakvo prisluπkivanje, kad vlast uopÊe ne osluπ- kuje πto narod æeli!

  Ü

  Niπta mi ne fali; sve su mi obeÊali.

  Ü

  Borio se za svoje mjesto pod suncem, i naπao ga je u debeloj hladovini.

  Ü

  Neki su se proπlosti odrekli, ali ne i onog πto su u proπlosti stekli.

  Ü

  Dok se jedni na tuim greπkama uËe, drugi se na tuim greπkama bogate.

  Ü

  Vjerujem u Ëovjeka, ali me zabrinjavaju ljudi.

  Ü

  Ateisti ne smiju grijeπiti, jer nemaju od koga tra- æiti oprost.

  Ü

Search related