Click here to load reader

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi · BEP-TR, ulusal hesaplama yönteminin İnternet tabanlı yazılımıdır. Yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılan sistemin kayıtlı

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Binalarda Enerji Kimlik Belgesi · BEP-TR, ulusal hesaplama yönteminin İnternet tabanlı...

 • Binalarda Enerji Kimlik

  Belgesi www.onurenerji.com.tr

  Onur Enerji 3/19/2012

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 1

  1. Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

  Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji

  tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya

  soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren; 5627

  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında hazırlanan

  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda

  enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli

  kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin

  korunmasını sağlamak için düzenlenen bir belgedir.

  Enerji Kimlik Belgesi, düzenlemek üzere yetki belgesi

  bulunan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir

  Mühendis belgesine sahip olan mühendisler veya mimarlar da

  yeni yapılan binalara Enerji Kimlik Belgesi verebilir. Enerji

  Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş

  tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.

  Enerji Kimlik Belgesi, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesiyle birlikte alınmalıdır. Mevcut

  binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun

  yayımı tarihinden 02.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi

  düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

  Aşağıda belirtilen binalar dışında tüm yapılar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunludur.

  Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri olan binalar,

  Planlanmış kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

  50 m2’nin altında toplam kullanım alanına sahip olan binalar,

  Atölyeler, Seralar

  Isıtılması soğutulmasına ihtiyaç duyulmayan yaşam alanı olarak düşünülmeyen, depo, ardiye, ahır, ağıl

  gibi binalarda

  İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş alanların dışında kalan ve

  toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 2

  Enerji Kimlik Belgesi binanın tamamı için hazırlanmalıdır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini

  haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. Enerji kimlik

  belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi

  veya yöneticisi müteselsilen sorumludur. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya

  verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız

  bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya

  veya kiracıya verir.

  Enerji Kimlik Belgesi bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisin

  muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Enerji

  Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması

  halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir. Proje müellifleri; yapımın eksik veya

  hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici

  veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.

  Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji

  yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması

  yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji

  kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.

  2. Bina Enerji Performansı Nasıl Belirlenir ? Bina enerji performansı 4 aşamada belirlenir.

  I. Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketimi

  II. Bu değere göre CO2 salımını

  III. Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyası

  IV. Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi

  2.1 Yıllık Enerji Tüketimi

  Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken binanın yıllık enerji tüketimi :

  Isıtma Enerjisi

  Soğutma Enerjisi

  Aydınlatma Enerjisi

  Sıcak Su üretim Enerjisi olarak elde edilir.

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 3

  Bina enerji performansı hesaplama yöntemiyle(BEP-HY); Binada enerji tüketimine etki eden tüm

  parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirerek enerji performans sınıfı belirlenir.

  Bina enerji performansı değerlendirirken kullanılan yöntem basit saatlik dinamik, AB standartları ile,

  gerekli görülen durumlarda ASHRAE ve Türk standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.

  Basit saatlik dinamik yöntemi,

  Binanın ısıtma-soğutma için gereken net enerji ihtiyacını ve bu ihtiyacın karşılanacağı

  sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplar.

  Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de

  göz önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,

  Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,

  Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve

  günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin

  hesaplanmasını,

  Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını kapsamaktadır.

 • Tablo 1: Birincil Enerjiye Göre Referans Göstergesi (RG) (kWh/m2.yıl)

  Bina Tipleri Kullanım

  Amaçları

  1.Isıtma

  bölgesi

  (RG)

  2.Isıtma

  bölgesi

  (RG)

  3.Isıtma

  bölgesi

  (RG)

  4.Isıtma

  bölgesi

  (RG)

  Konutlar Tek ve İkiz Aile Evleri 165 240 285 420

  Apartman Blokları 180 255 300 435

  Hizmet Binaları Ofis ve Büro Binaları 240 300 360 495

  Eğitim Binaları( okullar yurtlar,spor

  tesisleri vb.)

  180 255 300 450

  Sağlık Binaları

  (Hastaneler, huzurevleri,yetiştirme

  yurtları, sağlık ocakları vb.)

  600 600 600 600

  Ticari Binalar Otel, Motel, Restoran 540 540 540 540

  Alışveriş Ve Ticaret Merkezleri 750 750 750 750

  2.2 CO2 Salımını

  Birincil enerji olarak belirlen tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salımı hesaplanır. Bu

  hesaplamalarda Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımıda kullanılmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi

  düzenlenecek binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 Salımı, referans binanın

  değerleriyle karşılaştırılır.

  Tablo 2: Sera Gazı Referans Göstergesi (SRG) (kg eşd.CO2/m2.yıl)

  Bina Tipleri Kullanım

  Amaçları

  1.Isıtma

  bölgesi

  (RG)

  2.Isıtma

  bölgesi

  (RG)

  3.Isıtma

  bölgesi

  (RG)

  4.Isıtma

  bölgesi (RG)

  Konutlar Tek ve ikiz aile evleri 28 40 47 70

  Apartman Blokları 30 43 50 73

  Hizmet Binaları Ofis ve Büro Binaları 40 50 60 80

  Eğitim Binaları( okullar yurtlar,spor

  tesisleri vb.)

  30 45 50 75

  Sağlık Binaları( Hastaneler,

  huzurevleri,yetiştirme yurtları, sağlık

  ocakları vb.)

  120 120 120 120

  Ticari Binalar Otel, Motel, Restoran vb 100 100 100 100

  Alışveriş Ve Ticaret Merkezleri 150 150 150 150

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 1

  2.3. Referans Bina ile Kıyaslama

  Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken kıyaslanacak refreans bina yeri ve iklim verileri ,

  geometrisi, bina kabuğu, mekanik sistemleri, bina kabuğu, mekaniksel sistemleri, aydınlatma

  sistmeleri, sıcak su sistemi, yenilenebilir enerji ve kojenerayon sistemi açısından bazı benzerliklere

  taşıması gerekmektedir.

  Hesaplama programına aynı özellikler için hem gerçek hem de referans bina için tek sefer

  girilerek iki kez çalıştırılır.

  Enerji Kimlik Belgesi verilecek binanın net enerji ihtiyacı olmasına rağmen hesaplardan

  ortaya çıkmaması durumunda, bina karakteristiği referans bina ile aynı alınır. Tam tersi bir sonuç

  alındığında, hesaplanan net enerji ihtiyacı karşısında yetersiz kalması durumunda, ihtiyacın

  karşılanamayan kısmını karşılamak üzere, hayali bir sistem atanır. Bu hayali sistemin özellikleri,

  referans binadaki ilgili sistem ile aynıdır.

  Enerji Kimlik Belgesi düzenlemelerinde kıyaslanacak referans bina aşağıda belirtilen

  özelliklere sahip olmalıdır.

  A. Yeri ve İklim Verileri

  Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina ile

  İklim verileri

  Yönlendirme

  Yer olarak benzer özellikleri taşımalıdır.

  B. Geometri

  Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina ile aynı;

  Geometri

  Kat sayı ve toplam alanı toplamaları

  Plan

  Çatı tipleri özelliklere sahip olmalıdır.

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 1

  C. Bina Kabuğu

  Enerji kimlik belgesi düzenlemelerinde opak ve saydam bileşenler TS825 zorunlu

  standardına uygun olmalıdır. Referans bina kabuğu minimum TS825 standardına uygun

  olacaktır. Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina kabuğu ise TS825

  standardının minimum değerinden daha iyi olmasının önünde herhangi bir engel yoktur.

  D. Mekanik Sistemler

  Referans bina yasal mevzuatların izin verdiği minimum verim değerlerine göre

  tanımlanan sistem ;

  Isıtma sisteminde yakıt olarak doğalgaz

  Merkezi ısıtma sistemi

  Havalandırma doğal havalandırma

  Konut dışı binalar da havalandırma mekanik

  Soğutma sistemi bireysel sistem

  Konut dışı binada soğutma sistemi merkezi sistem özelliklerini

  bulundurmalıdır.

  E. Aydınlatma Sistemi

  Aydınlatma için tanımlanan minimum parametrelere sahip hacmin aydınlatma sistemi

  direkt kabul edilir.

  Tablo:3 Bina hacimlerinde ışık yansıtma katsayısı

  Tavan ışık yansıtma katsayısı (ρT) %70

  Duvar Işık yansıtma katsayısı (ρD) %50

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 2

  Tablo:4 Yapma aydınlatma sistemi için lambalar

  Konut Binalar Kompakt Fluoresan Lamba %30

  Enkandesan Lamba %70

  Ticari Binalar Tüp fluoresan Lamba %70

  Enkandesan Lamba %30

  Yapma aydınlatma sistemi elle kontrol edildiği, gün ışığı geçisinin zayıf olduğu

  durumda Gün ışığı Bağımlılık faktörü (FD değeri) için hacim türüne bağlı olarak

  kullanılacak değerler tablo 5’de ibelirtilmiştir.Asıl binalarda ise FD hesaplanarak elde

  edilir.

  Tablo 5: FD değeri için hacim türüne bağlı olarak kullanılacak değerler

  Aydınlık Düzeyi (lux) Enlem

  36 37 38 39 40 41

  300 0,83574 0,83808 0,84042 0,84276 0,84510 0,84744

  500 0,87904 0,88092 0,88280 0,88468 0,88656 0,88844

  750 0,91440 0,91574 0,91708 0,91842 0,91976 0,92110

  F. Sıcak Su Sistemi

  Enerji Kimlik Belgesi yasal mevzuatların izin verdiği minimum verim değerlerine göre

  tanımlanan sistem:

  Referans konut binasında sıcak su sistemi için doğalgazlı şofben

  Referans konut dışı binada merkezi sıcak su sistemi özelliklerini

  bulundurmalıdır.

  Referans bina için seçilen sistemler için yönetmelik ve standartların izin verdiği minimum

  verim değerleri seçilmiştir.

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 3

  G. Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi

  Enerji kimlik belgesi düzenlemelerinde Referans bina yenilenebilir enerji veya

  kojenerasyon sisteminin kullanılmadığı kabulü yapılmıştır. Yenilenebilir enerji kullanımı

  için minimum oran verilmesi halinde yönetmelik revizyonunda referans bina tanımına

  yansıtılacaktır.

  2.4. Binanın Sınıflandırılması

  Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken bina sınıflandırılmasında aşağıda ki basamaklar

  izlenir.

  I. Gerçek bina için yapılan hesaplamanın aynısı, hayali referans bina için de

  yapılır.

  II. Hesaplamaların sonuçları karşılaştırılarak, gerçek binanın enerji performansı

  referans binanınkine oranlanır.

  III. Elde edilen orana göre, binanın enerji sınıfı belirlenir.

  IV. İşlem sonucunda bina için enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olur.

  Referans bina ile aynı değerlere sahip bir binanın Ep değeri 100’dür, Referans bina D

  sınıfının üst sınırına yerleşmektedir.

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 4

  Tablo 6: Enerji Sınıfları ve Enerji Performans Aralıkları

  Enerji Sınıfı Ep Aralıkları

  A 0-39

  B 40-79

  C 80-99

  D 110-119

  E 120-139

  F 140-174

  G 175

  Tablo7: Birincil Enerji Tüketimlerine Göre Enerji Sınıfı (EP) (kWh/m2.yıl)

  Enerji Sınıfı Birincil Enerji Tüketimlerine Göre Enerji

  Sınıfı Endeksi (EP)

  A EP0,8*RG

  C 0,8*RG≤EP

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 5

  Tablo 8: Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera Gazı Emisyon Sınıfı Endeksi (SEG) (kg eşd.CO2/m2.yıl)

  Enerji Sınıfı Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera

  Gazı Emisyonu Sınıfı Endeksi (SEG)

  A SEP0,8*SRG

  C 0,8*SRG≤SEG

 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

  Sayfa 6

  Sistemin kayıtlı kullanıcıları, Bakanlık, yerel yönetimler, akredite olmuş Serbest

  Mühendis Müşavirler veya Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları ve EKB uzmanlarıdır.

  Bakanlık, sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlar, kontrol etme, denetleme ve

  müdahale etme hakkına sahiptir.

  BEP-TR kullanıcıları Yerel yönetimler, Firmalar, EKB uzmanları olarak ayrılırlar.

  Yerel yönetimler Yeni projelere ait EKB’leri kontrol eder ve onaylar.

  Firmalar Yürütülen projelerini takip ve kontrol ederler.

  EKB uzmanları Binalara enerji kimlik belgesi düzenler.

  Binanıza Enerji Kimlik Belgesi almak için:

  www.onurenerji.com.tr/enerji-kimlik-belgesi

  adresinden talep formununu doldurarak bize iletebilirsiniz.

  Onur Eneri iletişim

  www.onurenerji.com.tr

  www.facebook.com/onurenerji

  www.twitter.com/onurenerji

  Telefon: (0232) 461 58 30

  Fax: (0232) 461 58 38

  E-mail: [email protected]

  Adres: 1586/14 Sok. No:3 Kat:1

  Başak Sigorta İş Merkezi 35010

  Bayraklı/İzmir

  http://www.onurenerji.com.tr/enerji-kimlik-belgesihttp://www.onurenerji.com.tr/http://www.facebook.com/onurenerjihttp://www.twitter.com/onurenerji

  1. Enerji Kimlik Belgesi Nedir?2. Bina Enerji Performansı Nasıl Belirlenir ?2.1 Yıllık Enerji Tüketimi2.2 CO2 Salımını2.3. Referans Bina ile KıyaslamaA. Yeri ve İklim VerileriB. GeometriC. Bina KabuğuD. Mekanik SistemlerE. Aydınlatma SistemiF. Sıcak Su SistemiG. Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi

  2.4. Binanın Sınıflandırılması

  3. Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR)Binanıza Enerji Kimlik Belgesi almak için:Onur Eneri iletişim