2
 Biljkeukupaonici,dailine? Zelenilojenezamjenjivdekorativnielement. Postojevrstekojeuspijevajuèakiukupaonicama,kaonpr.kroton,fikus,filaden dron.Tetropskebiljketra evlaguikonstantnutemperaturu,paukupaonicamapro nalazestani tesliènosvomprirodnom.Oprezvrlosuosjetljivenapropuh. Njegabiljaka Biljkamaukupaonicitrebavi eredovitenjegeiobrezivanjanegoonima toseuzgaj ajudrugdje.Listoveb itrebaloèistitinajman jejednomtjedno.Te kojeuklonitipu dersbiljakadlakavih listova,stogaihjena jboljeizbjegavati.Akosenatalo i naostalimbiljkama,poku ajtelistovenakratkouronitiuvodu,posebnoakoimapu nolistovapaihjeza mornoinepraktiènobris atijedanpojedan.Akol istpoprska tesapunom, amponomilizubnompastom,odmahgaprebri ite.Akosezboglo egsvjetla listovipoènupovijat ipremaprozoru,redovit ookreèitebiljku.Èimpr imjetitedabil jkanijezadovoljnasvojimpolo ajem,zamijenitejedrugom.Kadseonaprvaoporav i,nakonmjesecilidva,ponovoihzamjenite. Prikladnebiljke *Slijedeæebiljkeobiènodobrouspijevaju: *Velikebiljke:F atsiajaponica,Monstera deliciosaiPhilaendron bipinnati fidum. *Penjaèice:Epipr emnumaureum(sin.Scind apsusaureus),Philaendro nscandesi brljanimalihlistova. *Grmolikebiljke: Aglaonemavrsteipodvr ste,Aspidistraelatiori Chamaedo reaelegens(sin.Neanthebella). *Kratkotrajnecva tuæebiljke:Krizanteme, ciklameiperzijskaljubica. http://dom_i_nekretnine.bloger.hr/post/kupaonica-na-uredjenju-se-vise-ne-stedi-- /622456.aspx Biljkeukupaonici Ispis E-mail Mnogekupaonicenisud obromjestozauzgajanje biljki.Ukolikosvjetlo nijeupal jeno,tamnesuimraène.Nomeðutim,postojebiljkekojeæeiukupaonicipre ivjetiiu spjevati. Mnogebiljkesupopor ijeklutropskeitrebaju visokstupanjvla nostiitopline, teimkupaonicanudistani tesliènonjihovomprirodnomstani tu.Biljkeukupaonicio svjeavajuzrak,na duhivrlosudekorativne. Biljkepogodnezakupaonicebezprirodnesvjetlosti: *Dieffenbachia *Sansevieriatrifasciata Biljkezakupaonicesaslabimizvoromprirodnesvjetlosti: *Aspidistraelatior *Nephrolepisexaltata *Philodendronoxycardium *Aglaonema *Bambus *Spathiphyllum *Orhideja *Begonia Biljkezasvijetleisunèanekupaonice: *Orhideja

bilje za kupaonicu

  • Upload
    mrak1

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bilje za kupaonicu

5/17/2018 bilje za kupaonicu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bilje-za-kupaonicu 1/3

 

Biljkeukupaonici,dailine?Zelenilojenezamjenjivdekorativnielement.Postojevrstekojeuspijevajuèakiukupaonicama,kaonpr.kroton,fikus,filadendron.Tetropskebiljketraevlaguikonstantnutemperaturu,paukupaonicamapronalazestanitesliènosvomprirodnom.Oprezvrlosuosjetljivenapropuh.NjegabiljakaBiljkamaukupaonicitrebavieredovitenjegeiobrezivanjanegoonimatoseuzgajajudrugdje.Listovebitrebaloèistitinajmanjejednomtjedno.Tekojeuklonitipudersbiljakadlakavihlistova,stogaihjenajboljeizbjegavati.Akosenataloinaostalimbiljkama,pokuajtelistovenakratkouronitiuvodu,posebnoakoimapunolistovapaihjezamornoinepraktiènobrisatijedanpojedan.Akolistpoprska

tesapunom,amponomilizubnompastom,odmahgaprebri

ite.Akosezboglo

egsvjetlistovipoènupovijatipremaprozoru,redovitookreèitebiljku.Èimprimjetitedab

jkanijezadovoljnasvojimpoloajem,zamijenitejedrugom.Kadseonaprvaoporavi,nakonmjesecilidva,ponovoihzamjenite.

Prikladnebiljke

*Slijedeæebiljkeobiènodobrouspijevaju:*Velikebiljke:Fatsiajaponica,MonsteradeliciosaiPhilaendronbipinnatifidum.*Penjaèice:Epipremnumaureum(sin.Scindapsusaureus),Philaendronscandesibrljanimalihlistova.*Grmolikebiljke:Aglaonemavrsteipodvrste,AspidistraelatioriChamaedo

reaelegens(sin.Neanthebella).*Kratkotrajnecvatuæebiljke:Krizanteme,ciklameiperzijskaljubica.

http://dom_i_nekretnine.bloger.hr/post/kupaonica-na-uredjenju-se-vise-ne-stedi--/622456.aspx

Biljkeukupaonici Ispis E-mail

Mnogekupaonicenisudobromjestozauzgajanjebiljki.Ukolikosvjetlonijeupaljeno,tamnesuimraène.Nomeðutim,postojebiljkekojeæeiukupaonicipreivjetispjevati.

Mnogebiljkesupoporijeklutropskeitrebajuvisokstupanjvlanostiitopline,

teimkupaonicanudistanitesliènonjihovomprirodnomstanitu.Biljkeukupaonicisvjeavajuzrak,naduhivrlosudekorativne.Biljkepogodnezakupaonicebezprirodnesvjetlosti:

*Dieffenbachia*Sansevieriatrifasciata

Biljkezakupaonicesaslabimizvoromprirodnesvjetlosti:

*Aspidistraelatior*Nephrolepisexaltata*Philodendronoxycardium

*Aglaonema*Bambus*Spathiphyllum*Orhideja*Begonia

Biljkezasvijetleisunèanekupaonice:

*Orhideja

Page 2: bilje za kupaonicu

5/17/2018 bilje za kupaonicu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bilje-za-kupaonicu 2/3

 

*Azalea*Gardenia*Asparagus

Kakoæeteznatidajevaabiljkaukupaonicisretna?Reæiæevamsama:

*Akoseliæesmanjuje,znaèidadobivailiprevieilipremalosvjetlosti*Akoseokreæeinaginjepremasvjetlosti,nedobivadovoljnosvjetlostiisamabidolablieprozorukadbiimalanoge.*Ukolikorasteuvisinu,dobivapreviesvjetlostiipokuavaminimiziratisvoj

upovrinukakonebimoralaapsorbiratitolikosvjetlosti,ilidobivapremalosvjetlostiirastepremanjoj

*Akojeutoivene,dobivailiprevievodeilipremaloiligajenapalanekaetoèina*Vanojeznatidasubiljkevrloosjetljivenapropuh*Listovejepotrebnobaremjednomtjednolaganoprebrisativlanommekanomtkaninom(pazitidasenepopricasapunom,amponom,pastomzazube)

Posudezabiljke

Koristitenelomljiveposudekojemoetesmjestitiusimpatiènekoareukolikovamseesviðanjihovizgled.

Ukolikopostojimoguænostdastavitenaplafonkuku,viseæebiljkebilebiidealnezakupaonicu,abilebiivrlodekorativne.

Page 3: bilje za kupaonicu

5/17/2018 bilje za kupaonicu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bilje-za-kupaonicu 3/3